Ka­mal Xu­da­ver­di­yev dün­ya­­ dəyişdi

 

Xalq ar­tis­ti Ka­mal Ağa­hü­seyn oğ­lu Xu­da­ver­di­yev dün­ya­­nın ­yi­şib. Ya­rat­­ğı ob­raz­la­ ilə yad­daş­lar­da əbə­di­ya­şar­lıq qa­za­nan akt­yor Ka­mal Xu­da­ver­di­yev 1965-ci il­ Aka­de­mik Mil­li Dram Te­at­­nın baş re­jis­so­ru To­fiq Ka­­mo­vun tək­li­fi ilə trup­pa­ya işə gö­tü­rü­lüb. O, bu te­atr­da "Or­le­an ­"nda Ra­ul (Frid­rix Şil­ler), "Ya­lan"da Fər­man (Sa­bit Rəh­man), "Söz ya­ra­"nda ­tif (Qey­bul­la ­su­lov), "Ham­let" La­yert (Vil­yam Şeks­pir), "Al­maz"da İbad (­fər Cab­bar­), "Xur­şid­ba­nu Na­­van"da Knyaz (İ.Əfən­di­yev), "Kral Lir" Kral Lir (V.Şeks­pir), "Şah Edip" Şah Edip, (So­fokl), "Ah Pa­ris.. Pa­ris..." sü­pür­­çi (El­çin) ki­mi rol­la­ ya­ra­dıb. Ka­mal Xu­da­ver­di­yev, həm­çi­nin, müx­­lif il­lər­ "Azər­bay­can­film" ki­nos­tu­di­ya­sın­da "İs­tin­taq da­vam edir" (Çin­gi­zov), "So­nun­cu mü­sa­hi­" (­­nov), "Dağ­lar­da dö­yüş" (Rüs­­mov), "­si­mi" (Yu­sif), "Ab­şe­ron" (Əli), "Üzü ­­" (kom­bi­nat mü­di­ri), "Ada­ özün­ apa­ra bil­məz­sən" (Ata), "Otel­ bir otaq" (Alim), "­ Qor­qud" (Ata) film­­rin­ fərq­li ob­raz­lar ya­ra­dıb. Xa­tır­la­daq ki, akt­yor Ru­si­ya­da N.Blo­xin adı­na On­ko­lo­gi­ya El­mi-Təd­qi­qat Mər­­zin­ ürə­yin­ iki ­ cər­ra­hi əm­liy­yat ke­çi­rib. Akt­yor adı­çə­ki­lən xəs­­xa­na­da 2007-ci ilin yan­var ayın­da tac ar­te­ri­ya­­nın ate­rosk­le­ro­zu di­aq­no­zu ilə müa­li­ edi­lib. Ka­mal Xu­da­ver­di­yev əmək­dar ar­tist, xalq ar­tis­ti fəx­ri ad­la­rı ilə təl­tif edil­miş­dir. Pre­zi­dent ­qa­üd­çü­sü idi. Al­lah rəh­mət elə­sin.

 

Səs.- 2008.- 24 aprel.- S. 12.