Rüstəmli N.

Ümummilli liderimizin xatirəsinə layiqli töhfə

 

Əməlləri ilə əbədiyaşarlıq qazanmış ölməz Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə hər kəs öz töhfəsini verməyə çalışır. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəşr etdiyi "Heydər Əliyev və mədəniyyət" kitabı üç cilddən ibarətdir. Layihənin rəhbəri Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevdir. Kitabın tərtibçiləri Sevda Məmmədəliyeva və Teymur Əhmədov, redaktoru Lətifə Məmmədovadır.

Azərbaycanın milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərinin ümumbəşəri ideyalarla zənginləşdirilməsində Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. O, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmişinə, zəngin mənəvi dəyərlərinə, maddi-mənəvi irsinə, incəsənətinə qayğı ilə yanaşmışdır. Ümummilli liderimiz Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olmuşdur. O, xalqın mənəviyyatını zənginləşdirən, onu bütün dünyada tanıdan milli mədəniyyətimizin hərtərəfli inkişafını, yüksəlişini daim izləyib, ona ən ümdə vəzifəsi kimi baxırdı.

Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük nailiyyətləri ictimai-siyasi və dövlət xadimi, sözün əsl mənasında böyük ziyalı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz buna görə də ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrü mədəniyyətimizin tarixində yeni intibah dövrü adlandırmaq olar.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər və 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına, memarlığına, turizm sahəsinə və s. böyük qayğısını səciyyələndirən materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır.

Bu sənədlərdə ölkəmizdə həmin dövrün ictimai həyatında baş vermiş mədəni yüksəlişin ümumi mənzərəsi, eyni zamanda ulu öndərin mədəni irsə və ənənəyə münasibəti, milli mədəniyyətimizin ayrı-ayrı sahələri haqqında fikirləri dolğun əksini tapmışdır.

Kitaba Heydər Əliyevin istər Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə, istərsə də müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk illərdə sənət adamları, yazıçılar və elm xadimləri ilə çoxsaylı görüşləri zamanı çıxışları, nitqləri və dəyərli tövsiyələri daxil edilmişdir.

Üçcildliyin birinci cildi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı və respublikamızın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin giriş sözü ilə açılır.

Toplunun ikinci cildində ulu öndərimizin 1997-1998-ci illərdə mədəniyyətimizlə bağlı yığıncaq və tədbirlərdəki müraciətləri, çıxış və müsahibələri, təbrikləri toplanmışdır.

"Hər bir xalq öz mədəniyyətinə görə tanınır. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə inkişaf edəcək", - deyən Heydər Əliyev ölkə mədəniyyətinin dünya arenasına çıxması, onun yüksək səviyyədə nümayiş və təbliği üçün əlindən gələni əsirgəmir, bu sahənin adamlarının yaradıcılıq qabiliyyətlərinin artırılması məqsədilə bütün lazımi tədbirləri həyata keçirirdi. Elə bir sənət adamı yox idi ki, onun diqqət və qayğısından kənarda qalsın.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə dair mülahizələri, sənət barədə düşüncələri, onun mədəniyyətimizə vurğunluğunu, təəssübkeşliyini, eyni zamanda ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin dərin bilicisi, xiridarı və tərənnümçüsü olduğunu əyani nümayiş etdirirdi.

Kitabın üçüncü cildi Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin 1999-2003-cü illərini əhatə edir. Oxuculara təqdim olunan bu cilddə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin bu illərdə ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət, elm, din və idman xadimləri ilə görüşləri, müsahibələri, tövsiyələri, milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi yüksək qiymət barədə materiallar toplanmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin incəsənət xadimləri ilə hər bir görüşü əlamətdar və tarixi hadisəyə çevrilirdi. Belə görüşlərdən hədsiz mənəvi zövq alan ümummilli liderimiz deyirdi: "Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim fəxr etmişəm".

Qeyd edək ki, gözəl tərtibatla, yüksək poliqrafik icrada nəşr olunmuş bu toplu vətənini, xalqını dərin məhəbbətlə sevən hər bir azərbaycanlının masaüstü kitabı olmağa layiqdir. Üçcildlik sanballı "Heydər Əliyev və mədəniyyət" kitabı böyük dövlət xadiminin irsini tədqiq edən və öyrənənlər üçün zəngin mənbədir.

 

Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 10.