"Hökm­da­rın ta­le­yi" fil­mi­nin təq­di­mat ­ra­si­mi ke­çi­ri­lib

 

Gən­cə şə­hə­rin­də "Hökm­da­rın ta­le­yi" fil­mi­nin təq­di­mat mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib. Bu film, Azər­bay­can ta­ri­xi­nin ən ­rək­kəb çə­tin döv­rü­nü əha­ edir. Fil­min təq­di­mat ­ra­si­min­ iş­ti­rak edən ya­ra­­ he­yət üzv­­ri bil­di­rib ki, bu çə­tin ­rək­kəb ek­ran əsə­ri­nin döv­lət­çi­lik ta­ri­xi­mi­zin qa­pa­ ­qam­la­­nın öy­­nil­­sin­ xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir. Bö­yük dra­ma­turq İl­yas Əfən­di­ye­vin "Hökm­dar ­" fa­ciə­li pye­si­nin mo­tiv­­ri əsa­sın­da çə­ki­lən fil­min sse­na­ri ­əl­li­fi ya­­çı-dra­ma­turq El­çin­dir.

Qeyd edək ki, "Hökm­dar və qı­zı" fil­mi­nin mu­si­qi­si Po­lad Bül­bü­loğ­lu­na məx­sus­dur. ­rək­kəb çə­tin sü­je­ ma­lik olan gər­gin dra­ma­tiz­mi ilə fərq­­nən film Şə­ki­ len­ alın­mış­dır.

 

Səs.- 2008.- 1 avqust.- S. 12.