Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət3 cild­li­yi­nin mü­za­ki­­si ke­çi­ri­lib

 

Ma­sal­lı ra­yon Mər­kə­zi ki­tab­xa­na­sın­da Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin tə­şəb­bü­sü ilə nəşr olun­muş "Hey­dər Əli­yev və mə­də­niy­yət" 3 cild­li­yi­nin mü­za­ki­rə­si ke­çi­ri­lib. Ki­tab­xa­na­nın oxu za­­na çox­lu say­da oxu­cu, ra­yon zi­ya­­la­, təh­sil ­­niy­yət iş­çi­­ri top­laş­mış­. Təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə Ma­sal­ ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­­ti baş­çı­­nın müa­vi­ni Ə.Nif­ti­yev açıb. Ulu ön­­ri­miz Hey­dər Əli­yev 1993-cü il­ ha­ki­miy­­ qay­dan­dan son­ra res­pub­li­ka­­zın bü­tün sa­­­rin­ bö­yük is­la­hat­lar apar­­ğı­ qeyd et­miş­dir. Bu is­la­hat­lar ­­niy­yət sa­­sin­ öz ək­si­ni tap­mış­dır. 1969 -1982-ci il­lər­ res­pub­li­ka­ya rəh­bər­lik döv­rün­ ulu ön­dər Azər­bay­can­da me­mar­lıq, xal­ça­çı­lıq, xalq mu­si­qi­si, folk­lor et­noq­ra­fi­ya, ta­ri­xi şəx­siy­­tin xa­ti­ xid­mət­­ri­nin bər­pa olun­ma­, ana di­li­mi­zin qüd­rət­lən­­si, in­­sə­nət, ədə­biy­yat, te­atr mət­bua­­­zın in­ki­şa­­na öl­çü­­sığ­maz qay­ğı diq­qət gös­tər­miş­dir. Müs­­qil­lik döv­rün­ isə "Ki­ta­bi - ­ Qor­qud " das­ta­­nın 1300 il­li­yi, Ni­za­mi Gən­­vi ­həm­məd Fü­zu­li­nin di­gər ədib­­rin, te­atr­la­rın, mu­zey­­rin yu­bi­ley­­ri ba­­ ­rən­cam­lar, bö­yük şəx­siy­yət Hü­seyn Ca­vi­din il­lər­dən ­ri na­ra­hat ru­hu­na hör­mət əla­­ti ola­raq onun ­na­­si­nin Nax­çı­van di­ya­­na ­ti­ril­­si, Azər­bay­can­da gənc is­te­dad­la­ra döv­lət qay­ğı­ ba­­ Fər­ma­nın im­za­lan­ma­ on­lar­la di­gər be­ təd­bir­­rin hər bi­ri Ümum­mil­li li­de­rin ­şəb­bü­sü ilə ­ya­ta ke­çi­ril­miş­dir. Ki­tab­la­ ­rəq­­yər­kən biz mil­li - ­­vi, əx­la­qi is­la­mi ­yər­­ri­mi­zin ­qəd­dəs nöq­­­ri­, yer­­, fi­kir­­, si­tat­la­ra ­zər sa­lır, ulu ön­­rin xid­mət­­ri qar­şı­sın­da özü­mü­zü cəm­­yir, onun ru­hu qar­şı­sın­da ­­vi ­su­liy­yət he­sa­bat ver­­yi borc bi­li­rik. Təd­bir­ ic­ra ha­ki­miy­­ti­nin ic­ti­mai təş­ki­lat­lar si­ya­si par­ti­ya­lar­la şö­­si­nin mü­di­ri Sey­fəd­din Əli­yev çı­xış edə­rək, bu cür ­yər­li əsə­rin ər­­ gəl­­si­nin əhə­miy­­tin­dən da­nış­mış­dır. Ra­yon Mər­kəz­ləş­di­ril­miş Ki­tab­xa­na Sis­te­mi­nin di­rek­to­ru Ə.­­rov top­lan­ iş­ti­rak­çı­la­­na ma­raq­ ­lu­mat ve­­rək qeyd edib ki, "Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət" top­lu­su­nun bü­tün ki­tab­xa­na iş­çi­­ri ­­fin­dən ­rin­dən öy­­ni­lib təh­lil edil­di­yi­ni qeyd et­miş­dir. Top­lu­da olan ma­te­ri­al­lar fo­to­şə­kil­lər oxu­cu­lar­da bö­yük ma­raq do­ğur­muş­dur. "Ye­ni ­yat " Ma­sal­ ra­yon ­ze­ti­nin re­dak­tor müa­vi­ni, şa­ir, "­zıl ­ləm" mü­ka­fa­ lau­rea­ ­sul Rza­yev çı­­şın­da qeyd edib ki, ta­le­yi Azər­bay­ca­nın ta­le­yi ilə bağ­ olan Hey­dər Əli­yev xal­­na çox bağ­ idi, məhz bu­na ­ ­dər ki, Azər­bay­can var, Hey­dər Əli­yev ola­caq­dır. Hey­dər Əli­yev res­pub­li­ka­nın ­ya­­nın bü­tün sa­­­ri­ nü­fuz et­miş­dir. O, jur­na­list­­rin bö­yük dos­tu ol­muş, ­­niy­yət isə onun ­ya­­nın tər­kib his­­si­ çev­ril­miş­dir. Şa­ir Da­vud­xan Vi­ləş top­lu­nun Hey­dər Əli­ye­ həsr edil­miş ədə­bi abi­ ad­lan­­rıb ­­cək ­sil­lər üçün ­yər­li xa­ti­ ol­du­ğu­nu bil­di­rib. ­­niy­yət tu­rizm şö­­si­nin mü­di­ri ­ti­ Möv­sü­mo­va qeyd edib ki, bu gün mü­za­ki­­si ke­çi­ri­lən ki­tab ­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin 85 il­li­yi­ həsr olun­muş ən va­cib la­yi­­lər­dən bi­ri­dir. O, qeyd edib ki, ­­niy­yət iş­çi­­ri hər za­man Hey­dər Əli­yev­ gö­rü­şər­kən bö­yük ­mi­miy­­tin qay­ğı­nın şa­hi­di ol­muş­lar. Bu xa­ti­­lər ən ­zəl ən ­qəd­dəs xa­ti­­lər­dir. Təd­bi­rin so­nun­da ki­ta­bın re­dak­to­ru ­ti­ Məm­­do­va­ya söz ve­ri­lib. O, ki­tab­la bağ­ ma­raq­ ­qam­la­ təd­bir iş­ti­rak­çı­la­­na çat­­rıb on­la­rın su­al­la­­na ca­vab ve­rib. Son­da, ulu ön­­ həsr olun­muş ki­tab­lar­dan iba­rət sər­gi ke­çi­ri­lib.

 

Səs.- 2008.- 13 avqust.- S. 12.