Azərbaycan kino sənətinin ölməz rejissoru Bu gün Rasim Ocaqovun xatirə günüdür

 

Bu gün Azərbaycan rejissorluq məktəbinin istedadlı nümayəndələri sırasında özünəməxsus yer tutan və bu sahənin inkişafında mühüm rol oynayan Rasim Ocaqovun xatirə günüdür. Ölümü ilə Azərbaycan sənət dünyasına nisgillik gətirən Rasim Ocaqov professional sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxımından əbədi olaraq kino sənətinin salnaməsinə salıb.

Rasim Ocaqovun rejissorluğu ilə kino sənətimizə gətirilən yeni nəfəs, yeni rəng və çalar, gərgin axtarış və istedadın hesabına meydana gəlmişdir. Rasim Ocaqovun yaradıcılıq dünyası müxtəlif dövrləri əhatə edən zəngin sənət nümunələridir. Belə ki, onun Böyük Vətən müharibəsi illərində, sovet dövründə, eləcə də, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra çəkdiyi filmlər Rasim Ocaqovun yola saldığı ömür illərinin ən mənalı zamanını təşkil edir.

Müxtəlif dövrün ab-havasını Azərbaycan kinosuna gətirən və bu filmlərdə insanın milli təfəkkürünü, dünyagörüşünü formalaşdıran, ona emosionallıq, vətənpərvərlik kimi hissləri aşılayan filmlərlə böyük bir auditoriyanın məhəbbətini qazanmışdır. İstər müharibə dövründə, istərsə də, sovet məkanında yaratdığı filmlər onun əldə etdiyi nəzəriyyənin gerçəkləşməsi ilə nəticələnmişdir. Bu filmlərdə böyük rejissor Azərbaycan kino sənətinin tanınmış simaları ilə çalışaraq, onların potensial gücünü ortaya çıxarıb, sənət meyarları baxımından çox yüksəkdə duran ekran əsərlərini yarada bilmişdir. Rasim Ocaqov, həqiqətən də, Azərbaycan kinosunda elə bir zirvədə dayanan sənətkarlar sırasındadır ki, onun filmləri zamanla cəmiyyət arasında bir yaxınlıq yaratmış, insan psixologiyasının dərin qatlarına toxunaraq, onun düşünməsinə, həyatın fəlsəfəsini dərk etməsinə gətirib çıxarmışdır.

Rasim Ocaqovla birgə çalışan və onun filmlərində baş rolları ifa edən hər bir aktyor rejissordan böyük məmnunluq hissi ilə söz açırlar. Rasim Ocaqovun müstəqilliyimizin ilk dövrlərində çəkdiyi "Qətldən 7 gün sonra", "Təhminə", "Həm ziyarət, həm ticarət", "Otel otağı" və digər filmləri milli zəmində lentə alınmış sənət nümunələridir. Bu filmlərdə Rasim Ocaqovun fikir dünyası ilə ssenarist arasında olan bir yaxınlıq özünü büruzə verir. Sözsüz ki, Rasim Ocaqov bu filmlərdə müasir prizmadan cəmiyyətin əxlaq normalarına, milli-mənəvi dəyərlərinə yanaşaraq, azərbaycançılıq nöqteyi-nəzərindən onları tərbiyə etməyə çalışmışdır.

Rasim Ocaqov yaradıcılığının bütün dövrlərində sənətə çox ciddi yanaşmış, müxtəlif insan talelərinin böyük bir səpkidə işıqlandırılmasına çalışaraq, fərdin cəmiyyətdəki rolunu, onun rast gəldiyi təsadüfləri, eləcə də, insanların taleyində baş qaldıran acınacaqlı hadisələri rejissor gözü ilə süzgəcindən keçirib, ideal insan obrazlarının çox təbii və inandırıcı bir şəkildə ortaya qoya bilmişdir. Öz axtarışları ilə, məxsusi ölçüləri ilə sənətdə yer qazanan Rasim Ocaqov "Qatır Məmməd", "İstintaq", "Bağlı qapı" və digər filmlərində həm tarixi mövzulara toxunmuş, həm də cəmiyyətin buxovlanmış təbəqələrinin azadlıq hisslərini ön plana çəkərək, dərin mənalı filmləri ilə yaradıcılıq qalereyasının ən nəfis nümunələrini Azərbaycan kino tarixinə həkk edə bilmişdir. Bu və ya digər filmləri vasitəsilə cəmiyyətdəki mənfilikləri, neqativ halları belə öz tamaşaçısına təqdim etmək qabiliyyətinə malik olmuşdur.

Rasim Ocaqov dünyasını dəyişsə də, onun çox böyük yaradıcılıq irsi bu gün kinemotoqrafiya sahəsində tədqiq edilməyə layiq bir nümunədir. Onun sənəti öyrənilməli, rejissorluq sahəsinə yol açan gənc kadrlar üçün bir məktəb olmalıdır.
   

Səs.- 2008.- 5 dekabr.- S. 12.