Fak­ta­raş­­­ mis­si­ya sent­yabr­da re­gio­na ­­cək

 

zər­bay­can ­­ni ir­ qar­şı ­­dil­miş vəh­şi­lik­­rin araş­­rıl­ma­sın­da ma­raq­­dır

 

zər­bay­can Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi ­yan edib ki, Azər­bay­can ­­fi ­­ni ir­ qar­şı ­­dil­miş vəh­şi­lik­­rin araş­­rıl­ma­sın­da əsl ­qi­qət­­rin üzə çı­xa­rıl­ma­sın­da ma­raq­­dır. "A­zər­bay­ca­nın iş­ğal olun­muş əra­zi­­rin­ ­­ni ir­si­mi­ qar­şı ­ca­vüz baş ve­rib", Av­ro­pa Şu­ra­­nın ­­niy­yət, ­­ni ­bii irs üz­ di­rek­to­ru Ro­bert Pal­me­rin rəh­bər­lik et­di­yi nü­ma­yən­ he­­ti ilə gö­rü­şün­ XİN-in Xa­ri­ci Si­ya­­tin Plan­laş­­rıl­ma­ və Stra­te­ji Araş­dır­ma İda­­si­nin rəi­si To­fiq Mu­sa­yev bil­di­rib. Pal­mer gö­rüş­ bil­di­rib ki, Azər­bay­can Er­­nis­tan ­­ni ir­ qar­şı hər han­ ­ca­vü­zün edil­­­si ba­­ öh­­lik gö­tü­rüb. Onun söz­­ri­ ­, hər iki öl­ ­­ni ir­sin da­ğı­dıl­ma­ ilə bağ­ si­ya­ təq­dim et­dik­dən son­ra bu si­ya­ yox­la­­la­caq. Fakt­la­ Av­ro­pa Şu­ra­ Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin müs­­qil mis­si­ya­ araş­­ra­caq. Pal­mer vur­ğu­la­yıb ki, hər han­ prob­lem ya­ran­ma­sa, AŞ Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin mis­si­ya­ sent­yabr­da re­gio­na ­­cək. Gö­rüş­dən son­ra Azər­bay­ca­nınPA-da­ nü­ma­yən­ he­­ti­nin rəh­­ri ­məd Se­yi­dov bil­di­rib ki, AŞ rəs­mi­­ri­nin ­­ri de­kabr­da Ba­­da ke­çi­ri­­cək ­­niy­yət na­zir­­ri­nin konf­ran­­na ha­zır­lıq məq­­di da­şı­yır. "­­ni ir­sin da­ğı­dıl­ma­ gün­dən-­ ak­tual­la­şır Azər­bay­ca­nın iş­ğal olun­muş əra­zi­­rin­ er­­ni­lər ­­fin­dən ­­ni ir­sin da­ğı­dıl­ma­ ilə bağ­ ­lu­mat­lar ­­ma­di ola­raq Av­ro­pa Şu­ra­­na çat­­­lır", Se­yi­dov əla­ edib. Gö­rüş­ qo­naq­la­ra Azər­bay­ca­nın ­­ni abi­­­ri­nin da­ğı­dıl­ma­ fakt­la­­ özün­ əks et­di­rən film nü­ma­yiş et­di­ri­lib.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 9 iyul.- S. 3.