Əsil mu­si­qi es­te­tik tər­bi­­dir

 

Oq­tay Zül­fü­qa­rov: Azər­bay­can te­le­mə­ka­nın­da gün ər­zin­də ya­rım sa­at uşaq ve­ri­liş­lə­ri­nə yer ve­ril­mə­li­dir"

 

Müa­sir Azər­bay­can mu­si­qi­si­nin bir qo­lu­nu uşaq mu­si­qi­si təş­kil edir. Bu mu­si­qi­nin tər­bi­­vi əhə­miy­­ti ol­duq­ca bö­yük­dür. Uşaq mu­si­qi­si ye­ti­şən nəs­lin for­ma­laş­ma­ mil­li ruh­da tər­bi­ olun­ma­ yö­nü­mün­ ­yər­lər aşı­la­yır. Bu gün Azər­bay­can­da, ­əs­süf­lər ol­sun ki, uşaq mu­si­qi­si­ olan mü­na­si­bət ürə­ka­çan şə­kil­ de­yil­dir. Bu ­na­da ki, te­le­vi­zi­ya ek­ran­la­rın­da ra­dio efir­­rin­ səs­­nən mu­si­qi­lər ­ra­sın­da uşaq mu­si­qi­si­, de­mək olar ki, yer ay­rıl­mır əks-hal­da isə uşaq mu­si­qi­si adı al­tın­da ol­duq­ca ­sit bir for­ma­da nü­mu­­lər səs­lən­di­ri­lir. Ötən il­lər­ mü­qa­yi­­ gö­­rik ki, Azər­bay­can­da uşaq ru­hu­na uy­ğun, onun dü­şün­ dav­ra­­şı­na ­sir edə bi­­cək mu­si­qi nü­mu­­­ri yox ­­­sin­­dir. Bu, o de­mək de­yil ki, Azər­bay­can­da uşaq mu­si­qi­si ya­zıl­mır. Uşaq mu­si­qi­­ri bəs­­lən­ , onun təb­li­ği­ ay­­lan diq­qət ­min nü­mu­­­rin ge­niş bir şə­kil­ təb­li­ği­ im­kan ver­mir. Azər­bay­can uşaq mu­si­qi­si­nin gör­kəm­li nü­ma­yən­­­rin­dən olan res­pub­li­ka­nın xalq ar­tis­ti, bəs­­kar Azər­bay­can Döv­lət Uşaq Fi­lar­mo­ni­ya­­nın di­rek­to­ru Oq­tay Zül­fü­qa­rov­la söh­­ti­miz elə uşaq mu­si­qi­si ilə bağ­ ol­du. Bəs­­kar müa­sir döv­rü­müz­ uşaq mu­si­qi­si­nin te­le­vi­zi­ya ek­ran­la­rın­da yer ve­ril­­­sin­dən çox na­ra­hat ol­du­ğu­nu bil­dir­di: "Azər­bay­can te­le­­ka­nın­da gün ər­zin­ ya­rım sa­at uşaq ve­ri­liş­­ri­ yer ve­ril­­li­dir. Bu döv­lət ­viy­­sin­ re­al­laş­ma­­dır. So­vet ­ka­nın­da ya­şa­­ğı­mız za­man­da uşaq mu­si­qi­si­ həsr olun­muş xü­su­si ve­ri­liş­lər var idi. Bu ve­ri­liş­lər va­si­­si­ uşaq­la­rın dün­ya­gö­rü­şü­ ­sir edir, on­lar­da mu­si­qi­, ­­ olan ma­raq his­si­ni ar­­ra bi­lir­dik. ­nim rəh­bər­lik et­di­yim Uşaq Fi­lar­mo­ni­ya­sın­da 1200 ­fər uşaq mu­si­qi təh­si­li alır. On­lar dün­ya öl­­­rin­ ke­çi­ri­lən müx­­lif məz­mun­lu fes­ti­val mü­sa­bi­­lər­ iş­ti­rak edir, uğur qa­za­nır­lar. Əv­vəl­lər ­­niy­yət Na­zir­li­yi ­­fin­dən mü­sa­bi­­lər ke­çi­ri­lir­di ki, bu mü­sa­bi­­lər­ ən la­yiq­li uşaq­lar yer qa­za­nır, əsər­lə­ri­ni ge­niş ic­ti­ma­iy­­ təq­dim edə bi­lir­di­lər. La­kin bu gün, de­mək olar ki, bu hal­lar məh­dud­laş­­­lıb, uşaq mu­si­qi­si­ qay­ğı­nın ol­ma­ma­, məhz qey­ri-pro­fes­sio­nal mu­si­qi­­rin yer al­ma­­na, elə­ , uşaq­la­rın öz yaş həd­­ri­ uy­ğun ol­ma­yan mah­­la­ ifa et­­si­ ­bəb ol­muş­dur. Tür­ki­, Av­ro­pa mu­si­qi­si­ olan me­yil mil­li ele­ment­­ri ya­vaş-ya­vaş ­ra­dan çı­xa­rır". Xa­tır­la­dım ki, Azər­bay­can uşaq mu­si­qi­si­nin in­ki­şa­fın­da rol oy­na­yan Oq­tay Zül­fü­qa­rov uzun il­lər­dir ki, ba­la­ca­lar­la ya­ra­­­lıq əla­­sin­­dir. Onun ya­rat­­ğı uşaq kol­lek­tiv­­ri bö­yük uğur­lar əl­ et­miş­dir. O, bu gün ­dər 130-dan ar­tıq uşaq mu­si­qi­si bəs­­­yib. Bu mu­si­qi­­rin hər bi­rin­ Oq­tay Zül­fü­qa­rov uşaq­la­rın di­li­ ­fək­kü­rü­ ya­xın ola bil­cək not­lar­dan is­ti­fa­ et­miş, bu nü­mu­­lər va­si­­si­ uşaq­lar­da ­­, ana­ya, ata­ya olan ­həb­bət his­si­ni aşı­la­ya bil­miş­dir. Son gün­lər­ bəs­­kar "Oq­ta­yın bir ba­ğı var", "Pa­paq", "Ba­bam təs­beh çe­vi­rir", "Azər­bay­can bay­ra­ğı" ki­mi mu­si­qi nöm­­­rii yaz­mış­dır. Qeyd edim ki, Oq­tay Zül­fü­qa­ro­vun bü­tün əsər­­ri­nin mət­nin ­əl­li­fi özü­dür. Hət­ta ope­ra­la­­na be­ li­be­rot­to­nu bəs­­kar özü yaz­mış­dır. Oq­tay Zül­fü­qa­rov onu da qeyd et­di ki, o bü­tün janr­lar­da özü­nü ­na­maq ar­zu­sun­da ol­du­ğun­dan, hət­ta bu ya­xın­lar­da "İn­ti­zar" sim­fo­ni­ya­­ bəs­­­miş­dir. Sim­fo­ni­ya Qa­ra­bağ­la bağ­­dır. Be­ klas­sik aka­de­mik ­viy­­ ya­­lan mu­si­qi nöm­­­ri­miz ol­du­ğu hal­da, ­­sən, ba­la­ca­la­ra qey­ri-pe­şə­kar ­viy­­ əsər­­ri təq­dim et­mək­ ­bəb ­dir?
   

Səs.- 2008.- 2 iyul.- S. 12.