Va­qif Mus­ta­fa­za­­ həsr olun­muş təd­bir

 

Azis-Al­ma­ni­ya Bey­nəl­xalq As­so­sia­si­ya­sı­nın Ber­lin­də Caz Hə­vəs­kar­la­rı Klu­bun­da gö­rü­şü olub. Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin ­zu­nu olan, bö­yük caz ­vəs­ka­, mər­hum Mü­se­yib Hü­sey­no­vun ya­rat­­ğı bu klub­da növ­­ti gö­rü­şün möv­zu­su Azər­bay­ca­nın gör­kəm­li caz­me­ni, bəs­­kar Va­qif Mus­ta­fa­za­­ həsr olu­nub. Təd­bir­ ta­nın­mış bəs­­ka­rın əsər­­ri din­­ni­lib. Va­qif Mus­ta­fa­za­­nin caz­la mu­ğa­mın sin­te­zin­dən iba­rət əsər­­ri, xü­su­si­, ma­raq kəsb edib. Qeyd edək ki, klu­bun üzv­­ri, əsa­sən, ba­­­lar­dır. Azis-Al­ma­ni­ya Bey­nəl­xalq As­so­sia­si­ya­­nın Caz ­vəs­kar­la­ Klu­bun­da ke­çi­­­yi növ­­ti gö­rüş Azər­bay­can müa­sir mu­si­qi­si­ni təm­sil edən "Sa­vab" qu­ru­pu onun rəh­­ri ­mil Əmi­ro­va həsr olu­na­caq.

 

Səs.- 2008.- 16 iyul.- S. 12.