Mux­tar Ma­ni­yev gənc­­ məs­­hət gör­dü

 

“Yax­şı aktyor olmaq üçün gərək bu sənətin vurğunu olasan”

 

Öm­rü­nün uzun il­­ri­ni səh­­ həsr edən, çə­kil­di­yi film­lər­ isə da­ha çox mən­fi ob­raz­lar ya­ra­dan xalq ar­tis­ti Mux­tar Ma­ni­ye­vin fəa­liy­­ti həm ki­no, həm te­atr alə­min­ hər ­ bəl­li­dir. Vax­ti­ Aka­de­mik Mil­li Dram Teat­rın­da ça­­şan akt­yor ha­zır­da ­nət­dən uzaq­la­şıb. Bu­nu səh­­ti ya­şa dol­ma­ ilə izah edən Mux­tar Ma­ni­yev qa­bi­liy­­ti­nin əv­vəl­ki ki­mi ol­ma­ma­sın­dan özü­nü güm­rah hiss et­­­sin­dən gi­ley­lən­di. Son­ra isə gənc həm­kar­la­rın­dan söh­bət ­: "Gənc akt­yor­lar yax­şı ye­tiş­mir­lər, bu­na heç ­vəs gös­tər­mir­lər. Am­ma id­dia­la­ ar­zu­la­ bö­yük­dür. Re­jis­sor akt­yor­lar ara­sın­da rol böl­gü­sü apa­ran­da ça­­şır­lar ki, baş rol­la­ ifa et­sin­lər. Da­ha fi­kir­ləş­mir­lər ki, bü­tün ha­di­­lər əsə­rin qəh­­ma­ ilə bağ­­dır. Sən bu­nun öh­­sin­dən ­ bi­­cək­sən?". Ha­zır­da işi­nin öh­­sin­dən la­yi­qin­ ­lən nü­mu­­vi akt­yor­la­rın az ol­du­ğu­nu de­yən Mux­tar müəl­lim onu da bil­dir­di ki, yax­şı akt­yor ol­maq üçün ­rək bu ­­tin vur­ğu­nu ola­san. Bu ­ ­dər öh­­sin­dən ­ bil­­di­yi ro­lu oy­na­ma­yan bu­na can at­ma­yan akt­yor gən­c­­ bu­nu töv­si­ et­di: "Çox təəs­süf his­si­ qeyd et­mək is­­yi­rəm ki, bu gün Azər­bay­can ki­no­sun­da dar­göz in­san çox­dur. On­lar ki­min­sə qa­ba­ğa get­mə­si­ni is­tə­mir­lər. Ona gö­rə ki­no­da iş­lə­mək çox çə­tin­dir. Bu aləm­dən baş çı­xa­ra bi­lən adam mərd adam­dır. Ki­no­ya ye­ni gə­lən gənc­lə­rə məs­lə­hə­tim odur ki, iş­lə­rin­də düz ol­sun­lar, ya­la­na yol ver­mə­sin­lər. Çün­ki akt­yor ­­ti ilə ya­lan düz gəl­mir".

 

Üç nöqtə.- 2008.- 9 iyul.- S. 13.