Əf­sun

 

Müa­sir tu­rizm kom­plek­si ya­ra­­lır

 

Xoşbu­laq­da evlər 1500-1800 manata turistlərə kirayəyə verilir

 

Daş­kə­sə­nin ra­yon mər­kə­zin­dən 17 ki­lo­metr ara­lı­da yer­lə­şən Xoş­bu­laq kən­di əsas is­ti­ra­hət mər­kəz­lə­rin­dən bi­ri he­sab edi­lir. La­kin kənd­ otel ol­ma­­ğın­dan tu­rist­lər ya Daş­­sən­­ki otel­, ya da kənd­­ki ev­­ri ki­ra­yələ­mək məc­bu­riy­­tin­ qa­lır­. Daş­­sən şə­­rin­­ki ote­lin in­zi­bat­çı­ Vi­lad­din ­si­ro­vun yer­li jur­na­list­­ ver­di­yi ­lu­ma­ta ­, otel­ qiy­mət­lər 30 ma­nat­dan 100 ma­na­ta­dək ­yi­şir. Xoş­bu­la­ğın özün­ ki­ra­­ ve­ri­lən ev­lər­ qiy­mət­lərin şə­rai­ti­ ­ müx­­lif ol­du­ğu bil­di­ri­lir. "Xoş­bu­laq­da ev­­rin hər cür şə­rai­ti var­sa, onun yay möv­sü­mü ər­zin­ ki­ra­ qiy­­ti 1500-1800 ma­nat ara­sın­da ­yi­şir. Nis­­tən şə­rait­siz ev­lər isə 400-600 ma­na­ta tək­lif edi­lir"-o de­yib. Xoş­bu­laq­da ­­lik müa­sir tu­rizm inf­rast­ruk­tu­ru ya­ra­dıl­ma­yıb. Kənd­ ener­ji ilə təc­hi­zat sa­­sin­ prob­lem­lər ol­du­ğu vur­ğu­la­nır. Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­­tin­dən bil­di­ri­lir ki, ayın so­nu­na­dək Xoş­bu­la­ğın qaz xət­ti­nin çə­ki­li­şi ba­şa çat­­­la­caq kən­din elekt­rik ener­ji­si ilə ­mi­na­ da yax­şı­laş­­­la­caq. Ar­tıq ye­ni proq­ra­ma əsa­sən bu­ra­da müa­sir inf­ras­truk­tu­run ya­ra­dıl­ma­­na baş­la­­lıb ya­xın müd­­ bu­ra­da əsl is­ti­ra­hət mər­­zi ya­ra­­la­caq. Ye­ni iki otel ko­tec­lər, kəndara­ yol­lar, elə­ tu­rist­lər üçün Qoş­qar da­ğın­dan bir ne­çə ki­lo­metr uzun­lu­ğun­da ka­nat yol çə­ki­­cək.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 20 iyun.- S. 14.