Ağ­daş­da Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət top­lu­su­nun təq­di­ma­ ke­çi­ri­lib

 

Ö­tən gün Ağ­daş­da "Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət" top­lu­su­nun təq­di­mat ­ra­si­mi ke­çi­ri­lib. Bu ba­­ ­lu­mat ­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yin­dən ve­ri­lib. 3 cild­li top­lu­da Hey­dər Əli­yev ha­ki­miy­­ti­nin bü­tün dövr­­rin­ ­­niy­­ti­mi­zin dos­tu ha­mi­si ol­ma­sın­dan da­­şı­lıb. Təd­bi­rin so­nun­da isə "Hey­dər Əli­yev Azər­bay­can ­­niy­­ti­nin ha­mi­si" ­nəd­li fil­mi nü­ma­yiş olu­nub.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 6 iyun.- S. 13.