"Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət" top­lu­su­nun təq­di­ma­ keçirildi


Azər­bay­can ­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin mət­bu­at xid­­ti­nin ­lu­ma­­na əsa­sən, Bər­ ra­yon mər­­zi ki­tab­xa­na­sın­da "Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət" üç­cild­li­yi­nin təq­di­mat ­ra­si­mi ke­çi­ril­miş­dir.­ra­sim­ ra­yon ic­ra ha­ki­miy­­ti­nin şö­ mü­di­ri Xa­say Meh­di­yev, ic­ra ha­ki­miy­­ti­nin ­sul iş­çi­si Anar ­­nov, ra­yon YAP təş­ki­la­­nın ­sul iş­çi­si ­ba Məm­­do­va baş­qa­la­ iş­ti­rak et­miş­lər. ­ra­sim­ mər­­zi ki­tab­xa­na­nın bib­li­oq­ra­ ­riy­ ­hər­­mo­va top­lu haq­qın­da ge­niş ­lu­mat ver­miş­dir. Ra­yon ­­niy­yət tu­rizm şö­­si­nin mü­di­ri S.­­nov Hey­dər Əli­ye­vin ­­niy­­ qay­ğı­sın­dan, ki­tab­xa­na­nın di­rek­to­ru H.Mir­­ye­va isə Hey­dər Əli­ye­vin ki­tab­xa­na­la­ra ver­di­yi qiy­mət­dən ge­niş da­nış­mış­­lar. Ra­yon ic­ra ha­ki­miy­­ti­nin şö­ mü­di­ri X.Meh­di­yev Hey­dər Əli­ye­vin fəa­liy­­ti döv­rün­ bü­tün sa­­lər­ apa­­lan ge­niş­miq­yas­ ­lər­dən, ta­ri­xi əhə­miy­yət da­şı­yan mü­qa­vi­­lər­dən ət­raf­ da­nış­mış­. Çı­xış edən­lər "Hey­dər Əli­yev ­­niy­yət" top­lu­su­nun ya­ra­­ he­­ti­ öz ­şək­kür­­ri­ni bil­dir­miş­lər. Təd­bir­ Hey­dər Əli­ye­vin əsər­­rin­dən ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev haq­qın­da ki­tab­lar­dan iba­rət sər­gi təş­kil edil­miş­dir.

 

Səs.- 2008.- 20 may.- S. 12.