Qarayev Ə.

Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin böyük hamisi idi

 

Azərbaycan xalqının dünya şöhrətli ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev dahi insan, böyük dövlət xadimi kimi misilsiz xidmətləri ilə tarixi şəxsiyyətlər panteonunda öz yeri və mövqeyi olan siyasət nəhənglərindəndir.

May ayının 10-da ümummilli liderimizin anadan olmasının 85 illiyi dünya miqyasında qeyd ediləcək. Ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanda isə yubiley tədbirləri, şənliklər, elmi konfranslar, simpoziumlar, təqdimatlar, toplantılar, konsert proqramları bir aydan çoxdur ki, davam edir. Mənim üçün qiymətli olan budur ki, təşəbbüslərin böyük əksəriyyəti yerlərdən qaynaqlanır. Təşkilatlar, kollektivlər, ayrı-ayrı insanlar, kütləvi informasiya vasitələri, hökumət və qeyri-hökumət qurumları təbii bir istəklə Heydər Əliyevə bəslədikləri dərin məhəbbəti ifadə etmək üçün təşəbbüs göstərirlər. Bu bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də xalqımızın ulu öndərimizə məhəbbəti, sevgisi sonsuzdur.
Azərbaycanın tarixində görkəmli şəxsiyyətlər, qəhrəmanlar, dövlət xadimləri çox olmuşdur. Onların hər birinin öz yeri, öz çəkisi var. Lakin Heydər Əliyev tariximizin ən uğurlu təcrübələrini, milli-mənəvi dəyərlərimizi müdrik bir həssaslıqla birləşdirərək millətimizin və xalqımızın keçib gəldiyi yolu bütövləşdirmiş, ən ali milli sərvətin - müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olmuşdur. Heydər Əliyevin dövlətçilik amalı XX yüzilliyin 90-cı illərində dəyəri heç bir tarixi hadisə ilə müqayisəyə gəlməyən nəticə vermişdir.
Heydər Əliyev milli varlığımızı, tariximizi bütövləşdirmiş, yaxın və uzaq gələcəkdə uğur qazanmağın, Azərbaycanı inkişaf etdirməyin aydın yollarını göstərmiş, ən dəqiq taktika və strategiyanı müəyyən etmişdir.
Ağıllı insanlar, əslində bütün xalqımız bu unikal dəyəri zaman-zaman dərk etdiyinə görə millətimizin Heydər Əliyevə sevgisi və ehtiramı ildən-ilə artır.
Heydər Əliyev ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirməyin əsaslarını yaratmış bir şəxsiyyətdir. O, Azərbaycan mühitində xalqın, millətin tərəqqisində tarixi, milli-mədəni köklərə bağlılıq, qarşılıqlı anlaşma, milli birlik, yaradıcı münasibət, çağdaşlıq və dünyanı dərk edərək yaşamaq, qanunçuluğa və demokratik dəyərlərə sayğı və digər təməl meyarları reallaşdırmağın mümkünlüyü haqqında düşüncə sistemi yaratmışdır. Bu sistemin bütün cəhətləri canlı, dinamik həyatla, gerçəkliklə, gündəlik işlə bağlıdır.
Heydər Əliyevin varlığını təcəssüm etdirən qısaca xülasədən çıxan nəticə budur ki, xalqın ona bəslədiyi sonsuz məhəbbət dahi bir şəxsiyyətin halal haqqının qarşılığıdır. Başqa sözlə, ümumxalq sevgisi ulu öndərimizin halal haqqıdır. Mən inanıram ki, xalqımız Heydər Əliyevə bəslədiyi sevgi işığında daha da yüksələcək, Azərbaycan dövləti bütün humanist məqsədlərini reallaşdıracaq, dünyanın ən azad, ən demokratik, maddi və mənəvi baxımdan ən zəngin dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutacaqdır.
Azərbaycan dövlətinə və xalqımıza ümummilli liderimizin rəhbərlik etdiyi 35 illik bir dövrdə siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrin hər birində görülən işlər, əldə edilən nailiyyətlər o qədər çoxşaxəli və tutumludur ki, hər bir istiqamət üzrə günlərlə danışmaq, geniş təhlillər aparmaq, kitablar yazmaq olar. Əslində cəmiyyətimiz Heydər Əliyev irsini dəyərləndirməkdə davam edir.
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə sadə xalq kütləsi halal əmək sərf edərək gün-güzəran, dolanışıq sahibi olmuşdur. Ölkənin kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti-abadlıq sferası ildən-ilə yüksəlmiş, iqtisadi uğurlar xalqın həyat səviyyəsinə davamlı təsir göstərmişdir. Əlbəttə bütün bunları araşdırmaq bu sahələrə bələd olan mütəxəssislərin işidir.
Bu yubiley günlərində ölkəmizin bütün yaradıcı şəxslərini, ziyalı insanlarını qürurlandıran budur ki, ulu öndərimiz xalqın yüksəlişində iqtisadi, siyasi, sosial münasibətlərlə bir sırada elm və təhsilin, mədəniyyətin, milli şüuru formalaşdıran bütün digər əsas faktorların rolunu az qala bazis səviyyəsində dəyərləndirmiş, məhz bu yanaşma nəticəsində müstəqil dövlətçilik ideyası elmi əsaslar qazanmışdır.
Tarixən zəngin olan Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü səviyyəsi də ulu öndərimizin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə buna görə də o, mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün nəinki mümkün olanları, hətta mümkün olmayanları da edirdi.
Azərbaycan mədəniyyətində mövcud olan böyük simalar və onların yaratdığı ölməz əsərlər tariximizin heç bir mərhələsində Heydər Əliyev zamanında olduğu qədər yüksək qiymətləndirilməmişdir. Kitabi - Dədə Qorqud dastanları, xalq yaradıcılığının parlaq nümunələri və simaları, Xaqani, Nizami dühası, Əcəmi Naxçıvaninin Mömünə Xatun möcüzəsi, Qobustan, İçərişəhər, Atəşgah abidə kompleksləri, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Cavid, Mirzə Cəlil, Müşfiq, Vurğunun ədəbi-bədii düşüncəsi, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadənin rəng düzümü, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbudov, Müslüm Maqomayevin musiqi dünyası - bütün bu dəyərli irs xəzinəsi ulu öndərimizin diqqət və qayğısı sayəsində xalqımızın dərk olunmuş dünya duyumuna çevrilmiş, dünyada Azərbaycan düşüncəsinin zənginliyini nümayiş etdirmişdir.
Heydər Əliyev dahi idi, buna görə də xalqımızın dahi sənətkarlarını və onların yaratdığı dahiyanə əsərləri heç kim onun qədər böyük məhəbbətlə, qədirbilənliklə dəyərləndirə bilməzdi. Heydər Əliyevin xalqın müdrik yetirmələrinə sonsuz məhəbbəti Azərbaycana, Vətəninə nəhayətsiz sevgisindən qaynaqlanırdı. Heydər Əliyev böyük yaradıcı şəxsiyyətdir. O, yer üzündə yaşayan 40 milyonluq bir xalq üçün Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam amalını yaratmışdır. Bu sözlər xalqımızın, millətimizin ruhunun adı və ünvanıdır. Heydər Əliyev müasir Azərbaycan xalqının ruhunun yaradıcısıdır. Dahi insanlar olub, var, yenə də olacaqlar. Amma, tariximizdə xalq ruhunu Heydər Əliyev qüdrətində formalaşdıran, səfərbər edən ikinci bir şəxsiyyəti bəyan etmək mümkünsüzdür.
Heydər Əliyev Azərbaycanın sivil dünya ilə inteqrasiyasına, xalqların iqtisadi, siyasi, humanitar yaxınlaşmasına dövlətçiliyi möhkəmləndirən, xalqı inkişaf etdirən ən vacib vasitələrdən biri kimi baxırdı. Və bu zaman dünya ilə dil tapmağın ən sınanmış və optimal yollarından biri olaraq mədəni dəyərlərin qarşılıqlı dərkini və təbliğini əsas götürürdü.
Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan ədəbiyyatı, musiqisi, rəngkarlığı, xalq sənətkarlığı, kino və teatr sənəti dünya şöhrəti qazanmış, xalqımızı ləyaqətlə təmsil etmi
şdir.
Çox fərəhlidir ki, bu yubiley günlərində xalqımız, o cümlədən yaradıcı insanlar, sənət adamları, turizm ictimaiyyəti ulu öndərin mədəniyyətin inkişafı naminə gördüyü saysız-hesabsız işləri böyük bir minnətdarlıq duyğusu ilə yenidən
xatırlayır, Heydər Əliyevin ruhu qarşısında hesabat verirlər.
Artıq bir aydan çoxdur ki, mədəniyyət və turizm ictimaiyyəti - yazıçılar, şairlər, rəssamlar, musiqiçilər, teatr və kino xadimləri Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış, ondan yadigar qalan mədəniyyət saraylarında, konsert, sərgi salonlarında, tamaşa zallarında xalqla görüşərək ulu öndərə ehtiramlarını yaradıcılığın dili ilə ifadə edirlər. Tədbirlərimiz çoxdur, sərgilər, konsert, tamaşa proqramları, poeziya məclisləri, kitab təqdimatları, elmi toplantılar... Bu günlər Heydər Əliyevin dühasından ilham alan sənətkarlarımız xalqımızın ulu öndərimizə bəslədiyi məhəbbətlə üzbəüzdürlər. Məncə, bu mənəvi birlik ümumən Azərbaycan mədəniyyətinin təntənəsi sayılmalıdır.
Ümummilli liderimizin yüksəliş yolunu böyük uğurla yeni nailiyyətlərə doğru aparan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin mədəniyyət və turizm sahəsində hərtərəfli
inkişafı üçün göstərdiyi diqqət və qayğı, bu sahədə qəbul etdiyi qərarlar bir daha təsdiqləyir ki, Heydər Əliyevin milli-mədəni intibah amalı bu gün də yaşayır, ümummilli təkamülə təminat yaradır.
Heydər Əliyevin mənalı həyatı, böyük xidmətləri və zəngin irsi gələcək nəsillərımızə milli düşüncə məktəbi olmuşdur. Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının Heydər Əliyev siyasi məktəbinin yetirməsi və onun layiqli davamçısı olan cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməsi, onun siyasi xəttini müdafiə etməsi təsadüfi deyildir.
Heydər Əliyev mənalı ömür yolunda tarixi şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi kimi xalqın tale yükünü çiyinlərində daşımış, onun müstəqilliyə, azadlığa və xoşbəxtliyə qovuşması uğrunda fədai mübarizəsi aparmış, doğma Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır sınaqlarından, tufanlarından çıxartmış, dünya tarixində bir lider kimi tanınmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın dediyi kimi Heydər Əliyev ...30 ildən artıq Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşıyan, onu bir dövlət və millət kimi tarixin sınaqlarından çıxaran vətəndaş, şəxsiyyət, lider olmuşdur.
ABŞ prezidenti Corc Buş Heydər Əliyev kimi liderlə işləmək şansı əldə etməsini minnətdarlıqla xatırlayarkən demişdir: Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur... Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bəhrələndiyi dostluq əlaqələrinin qurulmasında, Azərbaycan müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi səyləri həyati əhəmiyyət daşımışdır.
Heydər Əliyevin ölkə daxilində və xaricdə dərin inam və qətiyyətlə, məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi qlobal, genişmiqyaslı siyasət inkişaf etmiş ölkələrlə sıx əməkdaşlığın qarantı olmuşdur.
Heydər Əliyev incəsənət xadimləri ilə görüşlərinin birində demişdir: Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim fəxr etmişəm.
Bu tarixi nailiyyətlərin, xalqımızın həyatında baş verən misilsiz yeniliklərin təşkilatçısı və himayədarı Heydər Əliyev idi. Köhnə libasını dəyişən, qədim milli mədəniyyətimizin kökləri üstündə çiçəklənən yeni Azərbaycan mədəniyyəti Heydər Əliyev dühasının bəhrəsi idi.
Heydər Əliyev demişdir: Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük və fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, zaman-zaman istedadlı insanlar mədəniyyətimizdə yeni yollar, yeni cığırlar açırlar, yeni formalar meydana gətirirlər. Müasir ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin və mədəniyyətimizin bəşəri arenada öz nadir inciləri ilə dünyanı heyran qoyması, ölkəmizin şöhrətini qaldırması, xalqımızın qədim mədəniyyətə malik olması bu müdrik fikri təsdiq edirdi.
Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi böyük bayramımızdır. Bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm!

Xalq qəzeti- 2008.- 8 may.- S. 14.