Mə­də­niy­yət ka­ta­lo­qu üç dil­də nəşr olu­nub

 

Ə­bül­fəs Qa­ra­yev: “Bu­nun­la mə­də­niy­yə­tin bü­tün istiqa­mət­lə­ri təb­liğ olu­na­caq”

 

­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin "­­niy­yət" ka­ta­lo­qu nəşr olu­nub. ­nən Mu­zey Mər­­zin­ na­zir­li­yin ­sai­ti he­sa­­na ha­zır­lan­mış ka­ta­lo­qun təq­di­ma­ ke­çi­ril­di. Na­zir­li­yin son bir il­­ki fəa­liy­­ti­ni əks et­di­rən ka­ta­loq üç dil­-Azər­bay­can, rus in­gi­lis dil­­rin­ nəşr olu­nub. Ka­ta­loq­da Azər­bay­can tu­riz­mi haq­qın­da da ət­raf­ ­lu­mat­lar yer alıb. Teatr, ki­no, mu­si­qi, rən­gkar­lıq, ədə­biy­yat, uşaq ­­niy­­ti, dias­por ­­niy­­ti, ba­let mo­da möv­zu­la­­na ay­­lan ka­ta­loq­da ­qa­­lər Mər­yəm Əli­za­, Ay­dın Ta­lıb­za­, Ni­ya­zi Meh­di baş­qa ­­xəs­sis­lər ­­fin­dən ­­ alı­nıb. Ka­ta­lo­qun baş re­dak­to­ru isə Ley­la Əfən­di­ye­va­dır. Ka­ta­lo­qun mu­si­qi rub­ri­ka­sın­da isə mu­ğam ­­ti­nin in­ki­şa­ qo­run­ma­sın­dan bəhs olu­nur. Ka­ta­lo­qun təq­di­mat ­ra­si­min­ çı­xış edən ­­niy­yət tu­rizm na­zi­ri Əbül­fəs Qa­ra­yev bil­dir­di ki, Azər­bay­can ar­tıq ­­niy­­ti ilə dün­ya­da yük­sək ­viy­­ təm­sil olu­nur, ka­ta­loq isə bu is­ti­qa­mət­ atı­lan ilk ad­dım­lar­dan­: "Biz ar­tıq dün­ya ­­niy­­ti ilə ayaq­laş­ma­ğa ha­zır ­ziy­yət­­yik. İs­­yi­rik ki, öl­­mi­zin ­­niy­­ti dün­ya­da da­ha yük­sək ­viy­­ təm­sil olun­sun. Ona ­ bu gün bu­nun­la bağ­ ­lər gö­rü­lür. Bi­lir­si­niz ki, bey­nəl­xalq aləm­ ­­niy­yət öl­­si ki­mi ta­nın­ma­ğa baş­la­­şıq". Mil­li Məc­li­sin ­­niy­yət ­­­­ri dai­mi ko­mis­si­ya­­nın səd­ri Ni­za­mi ­­rov, ­nət­şü­nas Mər­yəm Əli­za­, Döv­lət Film Fon­du­nun di­rek­to­ru ­mil Qu­li­yev təd­bir­ iş­ti­rak edə­rək ­­niy­­tin in­ki­şa­ üçün be­ ­­rin gö­rül­­si­nin ­ru­ri ol­du­ğu­nu diq­­ çat­dır­­lar.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 13 may.- S. 13.