Əsədov B.

 

Kitabşünas alimin töhfəsi

 

Müasir dövr milli müstəqilliyimizin getdikcə möhkəmləndiyi və dərinləşdiyi məsuliyyətli tarixi mərhələdir. İndi ən vacib və təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri kitabşünaslığın milli konsepsiyasını inkişaf etdirməkdən və nəzəri əsaslarını genişləndirməkdən ibarətdir. Bu konsepsiya hələ təzəcə təşəkkül tapır, onun müəyyənləşməsi, büllurlaşması üçün çox işləmək, əsaslı elmi tədqiqat aparmaq lazımdır.
Bu gün kitaba ayrıca nəşr kimi deyil, cəmiyyətin zənginliyi kimi baxılır. Artıq kitab daha mürəkkəb quruluşa malikdir, onun istehsalının genişlənməsi sənaye sahəsi təki inkişaf etdiyini göstərir. Bu, kitab istehsalının, yayımının və istifadə olunmasının məqsədyönlü şəkildə təşkili məsələlərini, yəni sistemləşdirilməsini, növlərə, tiplərə, nəşr işlərinə bölünməsini və inkişafını sürətləndirir.
Azərbaycanda kitabın tipologiyası problemi elmi şəkildə ilk dəfə Bakı Dövlət Universiteti Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Bayram Allahverdiyevin elmi-tədqiqat əsərlərində, o cümlədən "Kitabşünaslıq" adlı dərs vəsaitində əksini tapıb. İndi cəmiyyətin həyatında kitabın tipologiyasının əhəmiyyəti və yeri daha da artmaqdadır. Amma nəşriyyatların kitabşünas kadrlarla, redaktorlarla kifayət dərəcədə təmin edilməməsi bu problemin müvəffəqiyyətlə həllinə, başqa sözlə, dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə mənfi təsir göstərir.
Bunları nəzərə alan kitabşünas alim B.Allahverdiyev kitab mütəxəssislərinə və həvəskarlarına töhfə olaraq "Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi" adlı elmi-nəzəri və təcrübi jurnal təsis edib. Məcmuənin ilk nömrəsi "Mütərcim" Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsində işıq üzü görüb. Yeni jurnal Bayram Allahverdiyevin baş redaktorluğu ilə ildə dörd dəfə buraxılacaq. Burada kitabşünaslıq, kitab nəşri problemləri, kitabçılıq işi, kitab tərtibatı, mətnşünaslıq mövzularında məqalələr dərc olunacaq, bütün yazıların rus və ingilis dillərində xülasəsi veriləcək.

 

Azərbaycan.- 2008.- 16 may.- S. 6.