Həbibov N.

 

Milli-mədəni irsimizin qoruyucuları

 

Mədəniyyət sərvətlərimizin saxlanc yerlərindən ən mühümü kitabxanalardır. Kitabxanalarda ədəbi-bədii, tarixi, elmi-texniki əsərlər, dərs vəsaitləri, mətbu nəşrlər qorunub saxlanır. Geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verilir, zəngin bilik xəzinəsi kimi fəaliyyət göstərir. Son dövrdə kitabxana şəbəkəsinin genişləndirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, fondlarının zənginləşdirilməsi, dünya kitabxanaları ilə faydalı əlaqələrin qurulması yönümündə məqsədli işlər aparılır. Ölkəmizdə kitabxana işinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Dövlət başçısı İlham Əliyev kitabxanaların işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra vacib sərəncamlar imzalamışdır.
Bu günlərdə 25 illik yubileyini yaşayan Təhsil Nazirliyinin Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (REPK) ölkə təhsili sahəsində metodiki mərkəz funksiyasını uğurla həyata keçirir. Kitabxananın direktoru Tamilla İsmixanova kitabxananın 25 illik fəaliyyəti, gördüyü işlər barədə demişdir:
- Ulu öndər Heydər Əliyev kitabxanaların işinə böyük qayğı göstərmiş və biz kitabxana işçiləri üçün proqram xarakterli müdrik kəlam söyləmişdir: "Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir".
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası 1983-cü ildə Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin "Azərbaycan SSR-də xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi haqqında" 24 iyun 1982-ci il tarixli qərarı əsasında yaradılmışdır. REPK-a elmi-sahəvi kitabxanadır. Respublika təhsil işçilərinə, təhsil sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrə, nazirliyin kitabxana şəbəkəsinə məlumat-biblioqrafiya xidmətini yerinə yetirən elmi-metodik və əlaqələndirmə mərkəzidir. Yarandığı vaxtdan kitabxana kataloq, kartoteka, biblioqrafik vəsaitlər, elektron informasiya fondu formalaşdıraraq oxucuların istifadəsinə vermişdir.
Kitabxananın fəaliyyət dairəsi olduqca genişdir. Bu baxımdan kitabxananın profilinə uyğun olaraq fondun yeni ədəbiyyatla tam komplektləşdirilməsi üçün məqsədyönlü iş aparılır. Komplektləşdirmə, elmi kitabişləmə və kitab mübadiləsi şöbəsi fondu respublikamızda və xarici ölkələrdə nəşr edilən elmi-metodiki, tədris, pedaqoji, ictimai-siyasi və başqa sahələrə aid ədəbiyyatla dəstləşdirir. Müxtəlif nəşriyyatlardan, kitab satışı müəssisələrindən, beynəlxalq və ictimai təşkilatlardan, Təhsil Nazirliyindən, Prezidentin İcra Aparatından, xarici ölkələrin səfirliklərindən, ayrı-ayrı şəxslərdən daxil olan kitablarla fondumuzu zənginləşdiririk. Dünya kitabxanalarına inteqrasiya məqsədilə elektron kataloqlarının yaradılmasının vacibliyini nəzərə alaraq kitabxana fondu dünya kitabxanalarında tətbiq edilən Universal Onluq Təsnifatı (UOT) əsasında yenidən təsnifləşdirilmişdir.
Oxucuların maraq sorğularının müxtəlif formada öyrənilməsində və ödənilməsində kitabxana işi üçün gərəkli olan biblioqrafik nəşrlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Elmi informasiya və biblioqrafiya şöbəsində mütəxəssislərin sorğuları operativ ödənilir, məlumat, mütəxəssis günləri, tematik sərgilər keçirilir, cari və retrospektiv ədəbiyyat göstəriciləri hazırlanır, təhsil, pedaqogika, pedaqoji elmlərə dair göstəricilər, tanınmış pedaqoqların şəxsi göstəriciləri tərtib olunur. "Müəllimə kömək" seriyasında müxtəlif mövzularda onlarca göstərici hazırlanmışdır.
REPK-nın yaradıcılıq fəaliyyətində Azərbaycan maarifinin, təhsilinin və elminin tərəqqisində misilsiz xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətlər - akademik Mehdi Mehdizadə, görkəmli maarif xadimi Əhməd Seyidov, tanınmış pedaqoq, akademik Rəfiqə Mustafayeva haqqında göstəricilərin nəşri xüsusi yer tutur. Bu göstəricilər tarixilik, kitabxananın soraq-məlumat aparatının və zəngin fondunun məzmunu və dinamik inkişafı barədə ətraflı informasiya vermək baxımından əhəmiyyətlidir.
Kitabxanamızın fəaliyyətə başlamasının 25 illiyi münasibətilə şöbənin əməkdaşları müdiriyyətlə birgə 595 sözdən ibarət üç dildə (Azərbaycan, rus, ingilis) "Kitabxana - biblioqrafiya terminləri lüğəti" çap olunmuşdur. Lüğət mütəxəssislər, kitabxana işçiləri, tələbə və şagirdlər üçün çox dəyərli nəşrdir.
Elmi-metodik və təhlil şöbəsi vasitəsilə Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili müəssisələri kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik göstərir, onların işini əlaqələndirir, bölgələrdə konfranslar, seminarlar keçirir, təlimatlar, metodik vəsaitlər, normativ sənədlər hazırlayırıq. Məktəb kitabxanalarının fəaliyyəti haqqında hesabatlar alır, təhlil edir və kitabxanada yaradılmış Məlumat (Verilənlər) Bazasına daxil edirik.
Fondumuz olduqca zəngindir. Burada respublikamızda təhsil, pedaqogika, psixologiya və başqa elm sahələrini əhatə edən ədəbiyyat, avtoreferatlar, qəzet, jurnal, həmçinin xarici ölkələrdə nəşr olunmuş kitablar qorunur, daim oxucuların istifadəsindədir. Fondumuzda XVIII-XX əsrlərdə çap olunmuş "Sbornik postanovleniy po ministerstvo narodnoqo prosveşeniya" (1864), "Sbornik postanovleniy po ministerstvo narodnoqo prosveşeniya" sarstvovaneye imperatora Nikolaya I 1825-1855 (1876), "Oçerki po istorii pedaqogiçeskix uçeniy" (1911) və bu kimi nadir kitablar hifz olunur. Hazırda kitabxananın fondu 500 min nüsxə təşkil edir. 2007-ci ildən İRBİS-64 "Kitabxanaların Avtomatlaşdırılmış Sistemi"nin nümayiş versiyası əsasında kitabxananın elektron kartotekası yaradılmışdır.
Kitabxanamızda 30 oxucu yeri olan oxu zalı xidmət göstərir, həmişə oxucuların üzünə açıqdır. Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarına, təhsil işçilərinə, tələbə və şagirdlərə, mütəxəssislərə, ümumiyyətlə bütün oxuculara informasiya - biblioqrafiya xidməti təşkil olunur, məlumatların çatdırılmasında müxtəlif formalardan istifadə edirik. Çalışırıq ki, oxucuların istəklərinə layiqincə əməl edək, onların tələbatlarını yüksək səviyyədə ödəyək. Bunun üçün fəaliyyətimizi müasir tələblər səviyyəsində qururuq.

 

Azərbaycan.- 2008.- 22 may.- S. 4.