Ye­ni Ya­zar­lar ­nət­çi­lər Qu­ru­mu­nun ənə­­vi VIII Ba­ Ki­tab Bay­ra­

 

Zə­rən­giz Də­mir­çi Qa­ya­lı "2007-ci ilin qa­dın şai­ri" no­mi­na­si­ya­sı­nın qa­li­bi ol­du

 

Mir­ ­­li Axun­dov adı­na Azər­bay­can Mil­li Ki­tab­xa­na­sın­da Ye­ni Ya­zar­lar ­nət­çi­lər Qu­ru­mu­nun təş­ki­lat­çı­­ğı ilə ənə­­vi VIII Ba­ Ki­tab Bay­ra­ ke­çi­ril­di. Qu­ru­mun səd­ri, kul­tu­ro­loq Ay­dın Xan (Əbi­lov), xalq şai­ri Sa­bir Rüs­təm­xan­, Mil­li Ki­tab­xa­na­nın di­rek­to­ru ­rim Ta­hi­rov, Mi­sir ­­niy­yət Mər­­zi­nin di­rek­to­ru Adel Dər­viş, "Azər­bay­can in­ter­neşl" jur­na­­nın baş re­dak­to­ru Bet­ti Ble­yer baş­qa­la­ Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­­ti­nin 90 gör­kəm­li ya­­çı­mız Mir ­lal Pa­şa­ye­vin ana­dan ol­ma­­nın 100 il­lik yu­bi­ley­­ri­ həsr olun­muş ki­tab bay­ra­ mü­na­si­­ti­ iş­ti­rak­çı­la­ təb­rik edə­rək, na­şir­lər­ ­əl­lif­lər, ya­­çı­lar­la oxu­cu­lar ara­sın­da bir­ba­şa əla­­­rin ya­ra­dıl­ma­sın­da, fi­kir mü­ba­di­­si apa­rıl­ma­sın­da təd­bi­rin xü­su­si əhə­miy­­ti­ni vur­ğu­la­­lar. O da bil­di­ril­di ki, bay­ram çər­çi­­sin­ ke­çi­ri­lən mü­sa­bi­­lər ki­tab nəş­ri­nin key­fiy­­ti­, ­əl­lif­­rin ­su­liy­­ti­nin ar­­rıl­ma­sın­da da mü­hüm rol oy­na­ya­caq. Təd­bir­ VIII Ba­ Ki­tab Bay­ra­ - Mil­li Kul­tu­ro­lo­ji Mü­ka­fat Ko­mis­si­ya­ mü­sa­bi­­ təq­dim olun­muş 300-dən ar­tıq ədə­bi-­­ni ki­tab-nəşr la­yi­­­ri ara­sın­dan 33 no­mi­na­si­ya üz­ qa­lib­­ri ­əy­yən et­miş­dir. Azər­TAc-ın əmək­da­şı ­rən­giz ­mir­çi Qa­ya­ "2007-ci ilin qa­dın şai­ri", Flo­ra ­lil­za­ "2007-ci ilin pub­li­sis­tik-­nəd­li ki­ta­", ya­­çı-tər­­­çi Kam­ran ­zir­li "2007-ci ilin ­dii nəsr ki­ta­", ya­­çı-pub­li­sist Aqil Ab­bas "2007-ci ilin ­dii ro­ma­" no­mi­na­si­ya­la­ üz­ qa­lib he­sab edil­di­lər. Təd­bir­ müx­­lif nəş­riy­yat­lar çap nü­mu­­­ri­ni təq­dim et­miş ye­ni ki­tab­la­rın sər­gi­si açı­la­raq ­əl­lif­lər­ na­şir­­rin, ya­­çı­lar­la oxu­cu­la­rın dia­lo­qu təş­kil olun­muş­dur. Qeyd edim ki, iki bö­yük əla­mət­dar ha­di­ ilə bağ­ ke­çi­ri­lən təd­bir­ ­rən­giz ­mir­çi Qa­ya­ ikin­ci ­ ola­raq qa­dın ya­zar­lar ­ra­sın­da ilin qa­li­bi elan olun­muş­dur. ­əl­lif məhz ya­zar­lar ara­sın­da poe­tik ax­ta­rış­da bö­yük nai­liy­yət­lər əl­ et­di­yi­, elə­ , Qa­ra­bağ şə­hid­lər möv­zu­sun­da çağ­daş şe­ir­­ri ilə ­­ma­di əsər­lər ya­rat­­ğı­na ­, məhz bu mü­ka­fa­tın sa­hi­bi ol­du.

 

Səs.- 2008.- 30 may.- S. 12.