Pən­­: ­­niy­­ ba­xışjur­na­­nın 5-ci sa­ işıq üzü gör­dü

 

­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin "Pən­­: ­­niy­­ ba­xış" jur­na­­nın 5-ci sa­ işıq üzü gör­dü. Yük­sək po­liq­ra­fi­ya zövq­lü di­zayn­da tər­tib olu­nan jur­na­lın bu­­­ki sa­ ümum­mil­li li­de­ri­miz Hey­dər Əli­ye­vin 85 il­lik yu­bi­le­yi­ Azər­bay­can De­mok­ra­tik Cüm­hu­riy­­ti­nin 90 il­li­yi­ həsr olu­nub.
   Ümum­mil­li li­der haq­qın­da mil­lət ­ki­li El­mi­ra Axun­do­va­nın "­qi­­ti ya­zın!" ­qa­­sin­ bu bö­yük in­sa­nın ­ləm adam­la­­na olan xoş, ey­ni za­man­da, ­ləb­kar mü­na­si­­ti ma­raq­ bir üs­lub­da, ey­ni za­man­da, cəl­be­di­ci di­zayn­da təq­dim olu­nub.
Dər­gi­ Ül­kər Ta­lıb­za­­nin "Hey­dər Əli­yev mu­si­qi", Ay­dın Ka­zım­za­­nin "Hey­dər Əli­yev Azər­bay­can ki­no­su" ­qa­­­ri yer alıb. Hər üç ­qa­ ümum­mil­li li­de­rin ­nət adam­la­ ilə çək­dir­di­yi ma­raq­ fo­to­şə­kil­lər­ bir­lik­ təq­dim olu­nur.
   Azər­bay­can Cüm­hu­riy­­ti­nin 60 il­lik yu­bi­le­yi­ həsr olun­muş "Şər­qin ilk cüm­hu­riy­­ti - Azər­bay­can" ­qa­­si ma­raq­ fakt­lar­la zən­gin­dir.
   Oxu­cu­lar dər­gi­ "Na­tiq Əh­məd­za­­nin ay so­na­ta­", "Su­dan çı­xan na­xış­lar" (təs­vi­ri ­nət), "Al­la­hın ­diy­­si El­məd­din İb­ra­hi­mov" (mu­ğam) ­qa­­­ri­ni, xalq şai­ri Bəx­ti­yar Va­hab­za­­nin şe­ir­­ri­ni oxu­maq­la ya­na­şı, zən­gin ­­niy­yət ­bər­­ri­ni iz­­ bi­lər­lər.

 

Səs.- 2008.- 21 may.- S. 12.