Dün­ya ­tən­da­şı fil­mi aka­de­mik Xu­du Məm­­do­va həsr olunub

 

Azər­bay­can Te­le­vi­zi­ya və Ra­dio Ve­ri­liş­lə­ri Qa­pa­lı Səhm­dar Cə­miy­yə­ti­nin "Azər­bay­can­te­le­film" Ya­ra­dı­cı­lıq Bir­li­yi­nin ya­ran­dı­ğı vaxt­dan ki­no sə­nə­ti­mi­zin in­ki­şa­fın­da mi­sil­siz xid­mət­lə­ri olub. Ötən əs­rin 70-80-ci il­­rin­ öl­­miz­­ki in­ki­şaf pro­ses­­ri­, əmək qəh­­man­la­­na, ədə­biy­yat in­­­nət, te­atr xa­dim­­ri­ həsr edil­miş ­dii-pub­li­sis­tik, ­sa­met­raj­ film­­ bu gün ­vəs­ ba­­lır, on­lar ta­ma­şa­çı­lar ­­fin­dən ma­raq­la qar­şı­la­nır. Qu­ru­mun əmək­daş­la­ ­­fin­dən len­ alı­nan xal­­­zın müs­­qil­lik uğ­run­da apar­­ğı mü­ba­ri­­lər, 20 Yan­var fa­ciə­si, tor­paq­la­­mız uğ­run­da dö­yüş­lər ta­ri­xin can­ ­hi­­­ri ki­mi lent yad­da­şın­da ya­şa­yır. Ya­ra­­­lıq Bir­li­yin­ ənə­ bu gün uğur­la da­vam et­di­ri­lir. Ya­xın gün­lər­ da­ha iki ­nəd­li-pub­li­sis­tik fil­min - "Mö­cü­­lər ada­­nın sa­ki­ni" (sse­na­ri ­əl­li­fi Ya­qub Əli­oğ­lu, re­jis­sor Ən­vər Əb­luc, ope­ra­tor Ma­hir Ca­han­gi­rov­dur) "Dün­ya ­tən­da­şı" (sse­na­ri ­əl­lif­­ri Rəh­man Ba­ba­xan­ El­dar İs­gən­dər­za­, re­jis­sor Şa­həd­din El­xan Nai­loğ­lu, ope­ra­tor Za­hid Ba­ğı­rov­dur) is­teh­sal pro­ses­­ri ba­şa çat­mış­dır. "Mö­cü­­lər ada­­nın sa­ki­ni" fil­mi unu­dul­maz şəx­siy­yət, gör­kəm­li ya­­çı-sse­na­rist, re­jis­sor ­sən Se­yid­bəy­li­nin ­yat ya­ra­­­­ğı­na həsr olu­nub. Ek­ran əsə­rin­ vur­ğu­la­nır ki, mər­hum ­sən Se­yid­bəy­li is­te­dad­ ­ləm sa­hi­bi ol­maq­la ya­na­şı, xey­li müd­dət "Azər­bay­can­film" ki­nos­tu­di­ya­sın­da re­jis­sor ­­yib. 20-dən ar­tıq ki­ta­ işıq üzü gö­rüb. Ey­ni za­man­da, "Uzaq sa­hil­lər­", "Te­le­fon­çu qız" baş­qa ­dii film­­rin sse­na­ri­­ri­ni ya­zıb, on­la­rın çə­ki­li­şin­ ­al iş­ti­rak edib. "Dün­ya ­tən­da­şı" ­nəd­li fil­mi isə gör­kəm­li elm xa­di­mi, aka­de­mik Xu­du Məm­­do­vun ­yat yo­lun­dan, el­mi nai­liy­yət­­rin­dən bəhs edir. Alim müd­rik in­san Xu­du Məm­­dov ­mi 61 il ömür ya­şa­yıb. La­kin bu ­sa müd­dət­ onun el­mi uğur­la­ dün­ya­ya bəl­li olub. Film­ xa­rak­te­rik, uy­ğun təs­vir­lər gös­­ri­lir, gör­kəm­li kris­tal­loq­raf-alim, ix­ti­ra­çı Xu­du Məm­­do­vun ­ya­, el­mi kəşf­­ri ek­ran­da can­la­nır.

 

Səs.- 2008.- 6 may.- S. 12.