Şa­ken ul­duz­la­rı-2008 ad­lı ənə­nə­vi ki­no­fes­ti­va­lı

 

Fest­val­da öl­­miz "Qo­bus­ta­na qa­­dış" fil­mi ilə təm­sil olu­nur

 

Qa­za­xıs­ta­nın ­­niy­yət İn­for­ma­si­ya Na­zir­li­yi­nin ­şəb­bü­sü ilə Al­ma­­da "Şa­ken ul­duz­la­-2008" ad­ ənə­­vi VI bey­nəl­xalq ki­no­fes­ti­va­ ke­çi­ri­lir.
   Fes­ti­val­da Azər­bay­can, Al­ma­ni­ya, Tür­ki­, Ru­si­ya, Ka­na­da, İs­pa­ni­ya da da­xil ol­maq­la, dün­ya­nın 23 öl­­sin­dən gəl­miş gənc re­jis­sor­lar iş­ti­rak edir­lər. Öl­­miz bu təd­bir­ gənc re­jis­sor İl­qar Sa­fa­tın "Qo­bus­ta­na qa­­dış" fil­mi ilə təm­sil olu­nur.
   Dün­ya­nın ta­nın­mış ki­no re­jis­sor­la­ akt­yor­la­rın­dan iba­rət mün­sif­lər he­­ti­ dün­ya şöh­rət­li qır­ğız re­jis­so­ru Bo­lot Şəm­şi­yev rəh­bər­lik edir.
   Fes­ti­val­da mün­sif­lər he­­ti­ 64 tam­met­raj­ ­sa­met­raj­ film­lər təq­dim olun­muş­dur. İn­di­­dək hər il Al­ma­­da ke­çi­ri­lən bu fes­ti­val ­lən il­dən İs­tan­bul­da ola­caq­dır.

 

Səs.- 2008.- 30 may.- S. 12.