Cüm­hu­riy­yət xa­dim­­ri­nin Gən­­ qar­şı­lan­ma­

tab­lo­sunun təq­di­ma­tı Rəs­sam­lar İt­ti­fa­qı­nın təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə baş tut­du

 

­nən Bey­nəl­xalq Mət­buat Mər­­zin­ Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­­ti­nin 90 il­li­yi mü­na­si­­ti­ Rəs­sam­lar İt­ti­fa­­nın üz­vi Arif Məm­­do­vun "Cüm­hu­riy­yət xa­dim­­ri­nin Gən­­ qar­şı­lan­ma­" tab­lo­su­nun təq­di­mat ­ra­si­mi cüm­hu­riy­yət xa­dim­­ri­nin va­ris­­ri ilə gö­rüş ke­çi­ril­di.Təd­bir­ Məm­məd Əmin ­sul­za­, ­­li­xan Xoys­ki, Şıx­lıns­ki di­gər­­ri­nin Azər­bay­ca­nın ta­ri­xin­ əvəz­siz xid­mət­­rin­dən bəhs olun­du. Təd­bi­rin təş­ki­lat­çı­ Rəs­sam­lar İt­ti­fa­ Ca­vad­xan adı­na "Ta­rix ­­niy­yət" Fon­du idi. Təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə açan Fir­dov­siy­ Əh­­do­va tab­lo­da əks olu­nan ta­ri­xi şəx­siy­yət­­rin ­yat ya­ra­­­­ğın­dan söh­bət ­. Təd­bir­ çı­xış edən Rəs­sam­lar İt­ti­fa­­nın ka­ti­bi Ağə­li İb­ra­hi­mov ər­­ ­lən bu la­yi­ haq­qın­da söh­bət aça­raq bil­dir­di ki, be­ bir tab­lo­nun ya­ran­ma­ haq­qın­da ide­ya Ca­vad­xan adı­na "Ta­rix ­­niy­yət" Fon­dun di­rek­to­ru Ca­vad­xa­nın va­ri­si İm­ran Zi­yad­xan­­dan gəl­di: "A­rif Məm­­dov­la bir­ bu ide­ya ­­nil­di ha­zır­lan­. Bu­nun ha­zır­lan­ma­sın­da əsas məq­səd odur ki, qar­şı­dan Azər­bay­can Cüm­hu­riy­­ti­nin 90 il­li­yi ­lir bu mü­na­si­bət­ cüm­hu­riy­yət xa­dim­­ri­nin gö­rüş­­ri­ni la­yi­ şə­k­lin­ təq­dim et­mək is­­dik. Qeyd edək ki, təd­bir­ yu­xa­­da ad­la­ qeyd olu­nan cüm­hu­riy­yət xa­dim­­ri­nin va­ris­­ri iş­ti­rak edir­di­lər.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 27 may.- S. 13.