İs­veç­ ­­niy­yət Mər­­zin­ mu­si­qi­li- əy­lən­­li ge­

 

Bern şə­­rin­ Azər­bay­can­­la­rın İs­veç­­­ki ­­niy­yət Mər­­zi Ser­bi­ya ­­niy­yət Mər­­zi ilə bir­ mu­si­qi­li-əy­lən­­li ge­ ke­çir­miş­dir.
   Ge­­ Şərq­ ilk de­mok­ra­tik res­pub­li­ka - Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­­ti­nin ya­ran­ma­, sü­qu­ta uğ­ra­ma­ ­bəb­­ri, müa­sir Azər­bay­ca­­­zın uğur­la­ ba­­ qo­naq­la­ra ge­niş ­lu­mat ve­ril­miş­dir. Azər­bay­can­­la­rın İs­veç­­­ki ­­niy­yət Mər­­zi­nin ha­zır­la­­ğı "28 may 1918-ci il: Azər­bay­can De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­" ad­ slayd­lar nü­ma­yiş et­di­ril­miş­dir.
   Təd­bir­ İs­veç­­­ki ye­ga­ Azər­bay­can di­li ­­niy­­ti mək­­bi ba­­ ət­raf­ ­lu­mat ve­ril­miş­dir. Son­ra təd­bir kon­sert proq­ra­ ilə da­vam et­di­ril­miş Azər­bay­ca­nın, Ser­bi­ya­nın mil­li rəqs mah­­la­ ifa olun­muş­dur.
   
   
Səs.- 2008.- 22 may.- S. 12.