Quliyeva Z.

 

Daş yaddaşı

 

Əsrlərin qovğalarından, olaylarından salamat çıxaraq bugünümüzə gəlib çatmış qalalara, abidələrə, hasarlara, ibadətgahlara baxdıqca uzaq keçmişdə yaşamış xəttat, nəqqaş, bənna babalarımızın düşüncə tərzindən, memarlıq üslubundan, təfəkküründən, yaradıcılıq qabiliyyətindən, bir sözlə, sənət dünyasından xəbər tuturuq. Tarixin yaddaşına çevrilmiş bu abidələr əslində milli memarlığın, incəsənətin, etnoqrafiyanın daş ensiklopediyasıdır. Onun hər kərpicində tarixi bir hadisənin izi yatır.

Bakının rəmzinə çevrilmiş Qız qalası əsrlərdir öz məğrurluğunu, ucalığını, möhtəşəmliyini saxlamaqdadır. Vaxtilə repressiyalardan can qurtarmaq üçün vətəni tərk edənlər uzaq-uzaq ölkələrə üz tutsalar da, Bakını yada salanda, Bakıdan xəbər tutanda ilk sualları bu olub: "Qız qalası dururmu?" Bu xiffətli sorğunun arxasında vətən sevgisi, həsrəti duyulub.

Bu abidələr milli memarlığımızın yadigarları olsa da, bəşərin mədəniyyət sərvətidir. Bu gün öyünür sevinirik ki, səma altında bir muzey olan İçərişəhər Dünya İrs Siyahısına düşmüş incilərdən biridir.

Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.