Mehdiyev R.

 

Yaradıcılıq axtarışı rəssama uğur gətirib

 

Hər dəfə Elmas Hüseynovu görəndə onun 1982-ci ildə "Əlifba" kitabına çəkdiyi illüstrasiyalara görə qızıl medal almasından necə sevindiyini, fərəhləndiyini xatırlayıram. Halal əmək, gərgin yaradıcılıq axtarışları sənətkara bəxtəvərlik bəxş etmişdi...

Hazırda ömrünün məhsuldar, kövrək çağlarını yaşayan, əməkdar incəsənət xadimi fəxri ada layiq görülmüş Elmas 70 il öncə dünyaya göz açıb. Dövrün, zamanın çətinliklərinə baxmayaraq təhsilini uğurla davam etdirib. Əvvəl Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini, sonra Belarus Dövlət İncəsənət Universitetinin qrafika bölməsini bitirib. Milli təsviri sənətimizin formalaşmasında, inkişaf etməsində, qrafika əsərlərinin yaranmasında onun xidmətləri danılmazdır. Dünyanın neçə-neçə ölkə muzeylərində, incəsənət mərkəzlərində Elmasın qrafika, rəngkarlıq nümunələri saxlanılır, nümayiş etdirilir.

Məşhur qrafika ustası Ələkbər Rzaquliyevdən başlayaraq bu janrda yaradıcılıqla məşğul olan istedadlı nəsil yetişmişdi. Kazım Kazımzadə, Qəzənfər Xalıqov, İsmayıl Axundov, Maral Rəhmanzadə kimi qrafika ustaları dünya miqyasında tanınmış, sevilmiş onların hər birinin nailiyyətlərindən, yaradıcılıq uğurlarından bu gün qürur hissi keçiririk. E.Hüseynov həmin klassiklərin sənət ənənələrini davam etdirib, eyni zamanda orijinal dəsti-xətti, əsərləri ilə tanınıb, nüfuz qazanıb. Onun "Neftçi" ilnoqravürü son dərəcə orijinal yaddaqalımlıdır. Əsərdə müəllif incə xətlərlə, qara rənglərin qatışığından ifadəli, diqqətçəkən obraz təsvir etmişdir. Fonda təsvir olunmuş quşların ritmi, fiqurları mənzərəyə təravət vermişdir. Tablodakı insan fiquruna, onun gözündəki səmimi ifadəyə, sağlam əqidəli baxış-qiyafəsinə, sadəliyə, arxa plandakı buruq rəmzinə sənətkarın nailiyyəti uğuru kimi baxılır. Rəssam "Şair obrazlar" qravüründə inandırıcı səhnə yaratmış, Azərbaycan qrafika sənətində yeni söz demişdir.

Elmas vətənpərvər, yurdsevər, incə qəlbə, zərif duyğulara malik rəssamdır. O, tez-tez cəbhə bölgələrində olur, hünərli, qeyrətli əsgər zabitlərimizin obrazlarını yaradır. Rəssamın ulu öndər Heydər Əliyevin həyatına ictimai-siyasi fəaliyyətinə həsr etdiyi silsilə rəsmləri dünyanın müxtəlif sərgilərində uğurla nümayiş olunur. Ölkəmizin əksər bölgələrini gəzib, gördüyü mənzərələri əlvanlığı, təbiiliyi ilə kağız-kətanda canlandırır. Onun dahi Nizamiyə, Füzuliyə həsr etdiyi rəsmlərə, "Əlifba" kitabına çəkdiyi təsvirlərə həyəcansız baxmaq mümkün deyil. Obrazların baxışları, sifət ifadələri o qədər dinamik, mənalı, inandırıcı görünür ki, sanki indicə dil açıb danışacaqlar. Belə yaradıcılıq nüansları hər fırça-qələm sahibinə nəsib olmur. Məlumdur ki, seyrçini düşündürən, diqqətini cəlb edən, ona mənəvi zövq verən sənət nümunələri yaratmaq çətin işdir. İftixar hissi ilə bildirirəm ki, dostum Elmasın dəfələrlə fərdi sərgisinin iştirakçısı olmuşam. Həmkarımın əsərlərini görənlər düşünməyə bilmir. "Şəlalə", "Mənzərə", "Leyli", "Məcnun", "Fərhad Büsutun dağında", "Dünya sevənlərindir" başqa rəsmlərində hər cizginin üzərində dayanmağa məcbursan.

Dünya şöhrətli Nizaminin "Xəmsə"sinə dəfələrlə müraciət edən E.Hüseynov "Xosrov və Şirin" poemasına çəkdiyi etüdləri yüksək professionallıqla işləmişdi. O, Şirin obrazını iri planda təsvir edərək ideallaşdırmağa nail olmuşdur. Ümumiyyətlə, Elmasın yaddaqalan əsərləri çoxdur. "Ağaclar" mənzərəsi görənlərə lirik, kövrək musiqi sədalarını xatırladır. Rənglər , ştrixlər mənalı, incədir. "Gül" natürmortu olduqca gözəl mənalıdır. "Dağ", "Lerik", "Quba", "Abşeron" mənzərələri, "Meyvələr", "Çöl çiçəkləri" əsərləri Elmasın yaradıcılıq zirvəsi sayılır. Rəssamın Nizaminin "Sirlər xəzinəsi", N.Xəzrinin "Arzu" poemalarına çəkdiyi təsvirlər göz oxşayır, könül açır. Onların hər biri incəsənət tariximizin yeni-yeni səhifələrini təşkil edir.
Ömrünün ixtiyar çağında yaşayan sənətkar bu gün sonsuz həvəslə, istəklə molbert önündə dayanır, dolğun, məntiqli, baxımlı sənət nümunələri, zövq ox
şayan əsərlər yaradır. Mənalı həyat yaşayan, özünün şərəfli yaradıcılığını, imzasını qoruyan, şəxsiyyətinə işıqlı düşüncəsinə hörmət etdiyim həmkarıma uğurlar, cansağlığı arzulayıram.

 

Azərbaycan.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 8.