Xal­çamız YUNESKO-nun qey­ri-mad­di ­­ni irs si­ya­­­na da­xil edi­­cək

 

Sev­da Məm­mə­də­li­ye­va: "Azər­bay­can xal­ça­la­rı dün­ya­nın bə­zi mu­zey­lə­rin­də "İran xal­ça­sı", "Qaf­qaz xal­ça­sı" və di­gər ad­lar­la təq­dim olu­nur"

 

Dü­nən Lə­tif Kə­ri­mov adı­na Azər­bay­can Xal­ça­sı və Xalq Tət­bi­qi Sə­nə­ti Döv­lət Mu­ze­yin­də "Azər­bay­can xal­ça sə­nə­ti və müa­sir döv­rün tə­ləb­lə­ri: mü­ha­fi­zə mə­sə­lə­lə­ri" möv­zu­sun­da də­yir­mi ma­sa ke­çi­ri­lib. ­yir­mi ma­sa­da çı­xış edən ­­niy­yət tu­rizm na­zi­ri­nin müa­vi­ni Sev­da Məm­­­li­ye­va Azər­bay­can xal­ça ­­ti­nin tunc döv­rün­dən baş­la­ya­raq, in­ki­şaf edib bu­gü­nü­mü­ ­dər ­lib çat­­ğı­ de­yib: "Bi­zim xal­ça­lar Nyu-Yor­kun "Met­ro­po­li­ten", Lon­do­nun "Vik­to­ri­ya Al­bert", Pa­ri­sin "Luvr", İs­tan­bu­lun "Top­qa­", Ro­ma­nın, Ber­li­nin, Teh­ra­nın, Qa­hi­­nin, Mosk­va­nın Vya­na­nın məş­hur mu­zey­­rin­ nü­ma­yiş et­di­ri­lib. Çox ­əs­süf his­si ilə qeyd et­mək la­zım­dır ki, ­zi mu­zey­lər­ bu ­nət nü­mu­­­ri mən­sub ol­du­ğu xal­qın adı ilə de­yil, "İran xal­ça­", "Qaf­qaz xal­ça­" di­gər ad­lar­la təq­dim olu­nur. An­caq bu­nun­la bağ­ mü­va­fiq qu­rum­lar ­­fin­dən ­lər apa­­lır". ­yir­mi ma­sa­da çı­xış edən Azər­bay­can Xal­ça­ Xalq Tət­bi­qi ­­ti Döv­lət Mu­ze­yi­nin di­rek­to­ru Rö­ya Ta­ğı­ye­va bu gün Azər­bay­can­da xal­ça ­­ti­nin in­ki­şa­ üçün bir ­ra ­­rin apa­rıl­­ğı­ qeyd edib.

 

Səs.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 12.