Xalq ar­tis­ti ­sən Məm­­do­vun 70 il­lik yu­bi­le­yi mü­na­si­­ti ilə təd­bir ke­çi­ri­lib

 

Dünən Mu­zey Mər­­zin­ Azər­bay­ca­nın xalq ar­tis­ti, ki­no­akt­yor ­sən Məm­­do­vun 70 il­lik yu­bi­le­yi­ həsr olu­nan təd­bir ke­çi­ri­lib. APA-nın ­lu­ma­­na ­, təd­bir Döv­lət Film Fon­du­nun təş­ki­lat­çı­­ğı ilə ke­çi­ri­lib. Təd­bir­ çı­xış edən Döv­lət Film Fon­du­nun di­rek­to­ru, əmək­dar in­­­nət xa­di­mi ­mil Qu­li­yev gör­kəm­li akt­yo­run ­yat ya­ra­­­­ğın­dan da­­şıb: "­sən Məm­­do­vun ki­no­da ifa et­di­yi rol­lar öz in­tel­lek­tu­al yük­sək­li­yi, sa­kit­li­yi ­va­zü­kar­­ğı ilə fərq­­nir". ­sən Məm­­do­vun 1938-ci il­ Sal­yan­da ana­dan ol­du­ğu­nu, Azər­bay­can Döv­lət Te­atr İns­ti­tu­tu­nun akt­yor­luq fa­kül­­si­ni bi­tir­di­yi­ni de­yən C.Qu­li­yev de­yib ki, akt­yor bir müd­dət Az.TV- ra­dio dik­to­ru olub. Onun söz­­ri­ ­, 60- il­­rin əv­vəl­­rin­dən baş­la­ya­raq 40-dan ar­tıq fil­ çə­ki­lən H. Məm­­dov "Bö­yük da­yaq" fil­min­ Qa­raş ro­lu ilə ki­no­da de­bü­tü­nü edib. Bun­dan son­ra o, "Mö­cü­­lər ada­"nda Na­zim, "Zir­" Ka­mil, "Ar­şın mal alan"da Əs­gər, "Axı­rın­ aşı­rım"da Ab­bas­qu­lu bəy, "Gün keç­di" "Oq­tay", "­ Qor­qud"da ­ Qor­qud, "Ar­xa­dan vu­ru­lan zər­" ­mər­li, "Bi­zi ba­ğış­la­yın"da ­ri­man, "İs­tin­taq"da Mu­rad di­gər film­lər­ yad­da­qa­lan ob­raz­lar ya­ra­dıb. Mu­ze­yin fo­ye­sin­ H. Məm­­do­vun fo­to­şə­kil­­ri­nin sər­gi­si nü­ma­yiş et­di­ri­lib

 

Səs.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 16.