Ağ­ca­­di ra­yo­nun­da Mu­ğam Mər­­zi in­şa edil­miş­dir

 

­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yin­dən al­­ğı­mız ­lu­ma­ta ­, sent­yab­rın 20- Ağ­ca­­di ra­yo­nun­da da­hi bəs­­ka­­mız Ü.Ha­­­yo­vun ye­ni abi­­si­nin Ü.Ha­­­yov adı­na Qa­ra­bağ Mu­ğam Mər­­zi­nin açı­­şı ke­çi­ri­­cək­dir. Öl­məz bəs­­ka­rın ad gü­ mü­na­si­­ti­ ke­çi­ri­lən təd­bir­lər ­ra­sın­da ger­çək­­şən ­ra­sim­ na­zir Əbül­fəs Qa­ra­ye­vin rəh­bər­lik et­di­yi ge­niş nü­ma­yən­ he­­ti - ta­nın­mış zi­ya­­lar, ­­niy­yət xa­dim­­ri, mu­si­qi­çi­lər, mil­lət ­kil­­ri­nin iş­ti­ra­ ­zər­ tu­tu­lur. Təd­bir­ in­­­nət us­ta­la­­nın iş­ti­ra­ ilə ­dii proq­ram təq­dim olu­na­caq­dır. "Qa­ra­bağ Mu­ğam Mər­­zi" Hey­dər Əli­yev Fon­du, ­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yi Ağ­ca­­di ra­yon ic­ra ha­ki­miy­­ti­nin ­şəb­bü­sü, Da­şın­maz Əm­la­kın Döv­lət Re­yest­ri Xid­­ti kol­lek­ti­vi­nin ma­liy­ dəs­­yi ilə in­şa olun­muş­dur. Mu­ğam Mər­­zi Ağ­ca­­di şə­­ri­nin mər­­zin­ yer­­şən Ü.Ha­­­yov adı­na Par­kın əra­zi­sin­­dir. Mu­ğam Mər­­zi­nin ti­kin­ti­si ilə ya­na­şı par­kın əra­zi­si ye­ni­dən qu­rul­muş­dur. Da­hi bəs­­ka­rın hey­­li­nin ət­ra­fın­da Ü.Ha­­­yo­vun ya­ra­­­­ğı­ əks et­di­rən 10 his­­dən iba­rət eks­po­zi­si­ya fon­tan qu­raş­­rıl­mış­dır. Qa­ra­bağ Mu­ğam Mər­­zi qış yay zal­la­­na, 8 si­nif ota­ğı­na ma­lik, yük­sək key­fiy­yət­ müa­sir di­zayn­la ti­kil­miş bir ba­na­dır. Bi­na­da is­ti­lik so­yut­ma ava­dan­­ğı qu­raş­­rıl­mış, hər iki zal­da park­da is­ti­ra­hət edən əha­li üçün müa­sir səs­güc­lən­di­ri­ci ava­dan­lıq qu­raş­­­la­caq. Na­zir­li­yin ­şəb­bü­sü ilə M.F.Axun­dov adı­na Mil­li Ki­tab­xa­na­da Ru­si­ya Mil­li Ki­tab­xa­na­­nın elekt­ron dis­ser­ta­si­ya fon­du­nun vir­tu­al oxu za­­nın açı­­şı ola­caq.

 

Səs.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 12.