Xalq Ya­ra­­­­ğı üz­ Res­pub­li­ka Mü­sa­bi­­si

 

Res­pub­li­ka­mız­da ar­tıq on ilə ya­xın­dır ki, bu mü­sa­bi­ ke­çi­ri­lir

 

Azər­bay­can Rəs­sam­lar İt­ti­fa­­nın sədr mü­şa­vi­ri Ən­vər Qa­ra­ye­vin ver­di­yi ­lu­ma­ta is­ti­na­dən, sent­yab­rın 15-20-si ara­ ­ci­ ­­do­va adı­na sər­gi sa­lo­nun­da "Mi­nia­tür" sər­gi ke­çi­ri­­cək. Sər­gi­ xalq rəs­sam­la­ Al­tay Ha­­ye­vin, Arif Hü­sey­no­vun, Nüs­rət Ha­­za­­nin, rəs­sam Or­xan Hü­sey­no­vun rəng­kar­lıq, qra­fi­ka əsər­­ri sər­gi­­­cək. Qeyd edim ki, mü­sa­bi­ Rəs­sam­lar İt­ti­fa­­nın ­­niy­yət Na­zir­li­yi xalq ya­ra­­­­ğı üz­ el­mi-me­to­dik mər­­zi­nin ­şəb­bü­sü ilə "Xalq ya­ra­­­­ğı üz­ res­pub­li­ka mü­sa­bi­­si" ­ya­ta ke­çi­ri­­cək. Ar­tıq al­ ay­dır ki, ha­zır­lıq ­­ri gö­rü­lür. Ən yax­şı əsər­­rin təq­dim olun­ma­ ilə əla­­dar rəs­sam­­ğın kö­kü olan, o cüm­­dən, Qu­ba­dan, Şə­ki­dən, Gən­­dən, Şa­ma­­dan, Ba­ Sum­qa­yıt­dan əsər­lər top­la­nıb se­çi­­rək, mü­sa­bi­­ təq­dim edi­­cək­dir. Qeyd edim ki, ar­tıq 700-ə ya­xın əl işi ­bul olun­muş­dur. Mü­sa­bi­­nin şərt­­ri­ əsa­sən, bun­lar­dan yal­nız 250-300-ü se­çi­­rək mü­sa­bi­­ təq­dim olu­na­caq. Ən yax­şı əsər­lər mün­sif­lər he­­ti ­­fin­dən qiy­mət­lən­di­ri­­rək, qa­lib­­ pul mü­ka­fat­la­ təq­dim olu­na­caq. Onu da qeyd edim ki, ar­tıq be­ bir mü­sa­bi­ on ilə ya­xın­dır ki, res­pub­li­ka­mız­da ke­çi­ri­lir. Mü­sa­bi­­nin ma­liy­ dəs­­yi ­­niy­yət Na­zir­li­yi, ­fir­lik­­rin nü­ma­yən­­li­yi­dir. Ə. Qa­ra­ye­vin söz­­ri­ ­, bu mü­sa­bi­ okt­yab­rın 3-7 ta­rix­­rin­ Mu­zey­lər Mər­­zin­ ke­çi­ri­­cək. Okt­yab­rın 26-da isə Əzim Əzim­za­ adı­na Mu­zey­ ka­ri­ka­tu­ra­çı rəs­sam Bay­ram Ha­­za­­nin fər­di sər­gi­si nü­ma­yiş et­di­ri­­cək.

 

Səs.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 12.