Ru­si­ya­da XXI Bey­nəl­xalq Ki­tab Sər­gi-Yar­mar­ka­ ke­çi­ri­lib

 

Dü­nən Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın pay­tax­tın­da XXI Bey­nəl­xalq Ki­tab Sər­gi-Yar­mar­ka­sı öz işi­nə baş­la­yıb. Dün­ya­da ən nü­fuz­lu ki­tab yar­mar­ka­ sa­­lan bu sər­gi - yar­mar­ka sent­yab­rın 8-­dək da­vam edə­cək. Təd­bir­ 100-ə ya­xın öl­­ min­lər­ nəş­riy­yat, po­liq­ra­fi­ya, po­liq­ra­fi­ya ­­xəs­si­si, ki­tab ya­­ sa­­şı fir­ma­la­, rek­lam agent­lik­­ri, ya­­çı elekt­ron, ya­­çı­lar KİV təm­sil­çi­­ri ədə­bi qu­rum­la­rın üzv­­ri bu sa­­ ma­ra­ğı olan bü­tün in­san­lar qa­­la­caq. Qeyd edim ki, ­ra­sim çər­çi­­sin­ MDB öl­­­ri IV Bey­nəl­xalq Ki­tab ­nət Ya­rış­ma­­nın qa­lib­­ri mü­ka­fat­lan­dır­ma ­ra­si­mi ke­çi­ri­­cək. Bu sər­gi­nin təş­ki­lat­çı­la­­nın xü­su­si ­­ti ilə Azər­bay­can nü­ma­yən­­­ri ge­niş təm­sil olu­nur. ­­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yin­dən ki­tab­lar­dan iba­rət eks­po­zi­si­ya ar­tıq Mosk­va­ya gön­­ri­lib.

 

Səs.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 12.