Muzey məlumat bazaları qeyri-qanuni tica­­ qarşı

 

Dü­nən Muzey Mər­kə­zin­də Mə­də­niy­yət və Turizm Nazir­li­yi və Beynəlxalq Muzeylər Şurası (İCOM) Azərbaycan Mil­li Komi­tə­si­nin təş­kilatçı­lı­ğı ilə "Muzey məlumat bazaları qeyri-qanuni tica­rə­tə qarşı" mövzusunda beynəlxalq seminar keçi­ril­di. Təd­bir­ çı­xış edən İCOM-un kati­bi Yenifer Tevenot semina­rın İCOM Azərbaycan Mil­li Komi­­si­nin 15 il­li­yi­ həsr olunduğunu deyib. Seminarda muzey əşyaları­nın qeyri-qanuni tica­­ti­nin qarşı­­ almaq üçün İCOM "Obyect İD"-nin muzey təc­­­si­ daxil edil­­si yolları onun əsa­sında muzey məlumat bazaları­nın yaradılması ­­­­ri müza­ki­ olunub. Y.Tevenot bil­di­rib ki, ­­niy­yət əşyaları­nın təs­vi­ri üçün is­tifa­ edi­lən standart "Obyect İD" Beynəlxalq Muzeylər Şurası­nın sifa­ri­şi ilə Qetti İns­titutu ­­fin­dən hazırlanıb. İCOM kati­bi bu ­­din in­­­nət əşyaları­nın oğurluğuna qarşı müba­ri­­ müda­fiə­sin­ hüquq müda­fiə orqanları­nın işin­ mü­hüm əhə­miy­yət kəsb etdi­yi­ni de­yib. Təd­bir çər­çi­­sin­ Y.Tevenotun rəh­bər­li­yi altında ­tirakçılar üçün prakti­ki treninq­lər keçi­ri­lib.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 13.