Xəlilzadə F.

 

Payız hələ qış deyil

 

Görkəmli musiqişünas alim, əməkdar incəsənət və elm xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Zemfira Səfərova 50 ilə yaxındır ki, Azərbaycan musiqişünaslığının mühüm və aktual problemlərinin tədqiqatçısı kimi fəaliyyət göstərir. 130-dan artıq elmi əsərin, 20 kitabın müəllifi olan Zemfira Səfərovanın yaradıcılıq dairəsi mövzu baxımından olduqca genişdir. Ən qədim yazılı abidəmiz olan "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı musiqi dünyasından başlayaraq Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin klassiklərinin yaradıcılıq prosesini tədqiq edərək incəsənətin tarixi ilə bağlı maraqlı, fundamental araşdırmalar aparmışdır.
Xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə yazırdı: "Ədəbi aləmdə, musiqi dünyasında maraqlı nə varsa, nə görübsə, Zemfira xanım onun yanından laqeyd keçməyib. O, hadisələri xırda detallarına qədər təqdim edibE Həmişə düşünmüşəm: özümüzlə heç nə aparmamalıyıq dünyamızı dəyişəndə. Sələflərimizdən topladığımız nə varsa, xələflərimizə qalmalıdır. Zemfira xanımın tədqiqatları, kitabları bu baxımdan sanki mənim səsimə səs verir". Bu mükəmməl fikrin işığında xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov isə belə deyirdi: "Musiqişünas Zemfira Səfərova Ü.Hacıbəyov yaradıcılığının ən az tədqiq olunmuş sahəsini, onun musiqi-estetik görüşlərini elmi əsərinə əsas mövzu seçmişdir. Bu qiymətli addımdır, təqdirəlayiqdir və gənc musiqişünasın əsərini üzvü surətdə bizim zəmanəmizin estetik tələbləri və mühafizəsi ilə bağlayır". Bu fikrin deyilməsinin üstündən 40 ilə yaxın vaxt keçir. Bu illər ərzində Zemfira xanım çox məsuldar fəaliyyət göstərərək musiqi irsimizin tədqiqi sahəsində mükəmməl tədqiqatların müəllifi olmuşdur. Özü belə yazır: "Hər bir xalqın musiqi mədəniyyətindən o vaxt danışmaq olar ki, o xalq ilk növbədə özü öz irsini qiymətləndirib yaşatmağı bacarsınE Yalnız zəngin irsin dərindən öyrənilməsi nəticəsində xalqın maddi mədəniyyətinin demokratiya, sosial və iqtisadi təkamül yolu ilə gələcək hərtərəfli inkişafı mümkündür".
Zemfira xanım "Ardı yaşanılır" adlı kitabında ömrün dünəninə boylanaraq bir sıra xatirələri qələmə almışdır. O, 1937-ci il 8 iyunda Bakı şəhərində anadan olub. Bu rəqəmləri verməkdə məqsədimiz var. Məşum 37-ci ilin repressiyalarının tüğyan etdiyi bir vaxtda Bakıda ailələr hansı zülm və iztirabları çəkirdilər məlumdur. Zemfira xanımın atası Yusif Səfərov görkəmli neft mühəndisi, texnika elmləri namizədi, Neft daşlarının ilk yaradıcılarından biri olub. Bu ailə də repressiyanın ən ağır "töhfə"lərini dadanlardan olub. Yusif Səfərovun dayısı Teymur Hüseynov dəhşətli 37-ci ildə güllələnmişdi. Ailəsi bir müddət sürgün həyatı keçirmişdi. Yusif kişi özü də uzun illər "NKVD"nin zirzəmisində yatmış, Sibirə sürgün edilmişdi. Zemfira xanım yazır ki, atam həbsdən qayıdanda mən çox kiçik idim. Yalnız bir epizodu xatırlayıram. Qapı döyüldü, mən qapıya qaçdım. Qapını itələdim, zəncirin arasından saqqallı bir kişini gördüm. O mənə dedi: "Qızım, get ananı çağır". Mən anamı çağırıb dedim: "Atam gəlib, lakin qapıda dayanan kişi o deyil". Doğrudan da atam gəlmişdi. O da saqqallı idi və qapıda onunla gələn yoldaşının arxasında dayanmışdı ki, bizi qorxutmasın.
İkinci Dünya müharibəsi zamanı əmisi Baba müharibədə həlak oldu. O da tarixçi idi. Pianoda və tarda gözəl çalırdı. Zemfira xanım danışır ki, atası Yusif kişi çox az yaşayıb. Lakin layiqli ömür sürüb. Anası Cəvahir Firudinbəyli də musiqi istedadına və gözəl səsə malik bir xanım olub. Hətta Üzeyir bəyin təşkil etdiyi xorda oxumuş, sonralar solist kimi konsertlərdə çıxış etmişdi. Üzeyir Hacıbəyovun məşhur "Qaragöz" mahnısı da Cəvahir xanıma ithaf edilmişdi. "Atam anamın oxumasına razı olmadığından o səhnəni tərk etmişdi. Amma xalq mahnılarını necə gözəl oxuyardı. Hələ də o səs qulağımdan getməyib. Yadımdadır, 1945-ci ildə məni operaya - "Koroğlu"ya aparmışdı. Lojada Üzeyir bəyi görəndə o mənə dedi: "Bax o lojada əyləşən Üzeyir bəydir". Mən o vaxt dahi bəstəkarı birinci və axırıncı dəfə gördüm".
1955-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olan Zemfira Səfərova musiqi tarixi və nəzəriyyəsi fakültəsini qırmızı diplomla bitirərək bir müddət
Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbində müəllim işləmişdir. 1962-ci ildən Azərbaycan MEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun aspiranturasına daxil olaraq orada təhsil almış, elmi işini Moskvada yazan gənc tədqiqatçı respublikada keçirilən elmi simpoziumlarda və konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edirdi. Onun ilk məruzəsi "Üzeyir Hacıbəyovun musiqi qəzəlləri" adlanır. Sənətşünaslıq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün "Üzeyir Hacıbəyovun musiqi estetik konsepsiyası" mövzusunda dissertasiya müdafiə edən Zemfira xanım dahi bəstəkarla bağlı keçirilən bütün konfranslarda müxtəlif məruzələrlə çıxış edib. 1978-ci ildə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının üzvü seçilib. Keçmiş SSRİ-nin demək olar ki, bütün şəhərlərində musiqi ilə bağlı keçirilən konfranslarda Zemfira Səfərovanın məruzələri maraqla qarşılanmışdır. Elm sahəsindəki nailiyyətləri hələ sovet dövründə müxtəlif medallarla, fəxri adlarla qiymətləndirilmişdir.
Sənətşünaslıq doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Azərbaycanın musiqi elmi (VIII-XIX əsrlər)" mövzusunda dissertasiya müdafiə edən Zemfira Səfərova milli musiqi irsimizin ən yaxşı tədqiqatçılarından olduğunu sübut etdi. Həmin elmi iş ötən il "Azərnəşr"də çap edilərək oxucuların ixtiyarına verildi. Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanın musiqi elminin korifeyləri, onun inkişaf mərhələlərinin əsas sütunları sayılan Səfiyəddin Urməvinin (XIII əsr), Əbdülqadir Marağainin (XIV-XV əsrlər), XV-XIX əsrlərin görkəmli alimləri, Mir Möhsün Nəvvabın (XIX əsr), Üzeyir Hacıbəyovun (XX əsr) elmi irsi, eləcə də bəzi musiqi əsərləri yerli və xarici mənbələr, arxiv materialları əsasında araşdırılmışdır. Bu tədqiqatda Azərbaycanın musiqi elminin Urməvidən başlayaraq Üzeyir Hacıbəyova qədərki dövrünün tarixi inkişaf yolu ilk dəfə mükəmməl tədqiq və təqdim edilir.
Görkəmli bəstəkar, professor Süleyman Ələsgərov Zemfira xanımın Üzeyir Hacıbəyovla bağlı apardığı tədqiqat işlərini ürəkdən bəyənərək hələ 1983-cü ildə mətbuatda yazırdı: "Sənətşünaslıq namizədi Zemfira Səfərova dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun geniş, çoxcəhətli yaradıcılığının əsas sahələrini parlaq, dəyərli fikirlər və ümumiləşdirmələrlə geniş ictimaiyyətə, sənətsevərlərə çatdırmağa müvəffəq olmuşdur". Zemfira Səfərovanın musiqişünaslığımız üçün, bütövlükdə isə musiqi tariximizin sistemli şəkildə öyrənilməsinə aid apardığı tədqiqatlar mütəxəssislər tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmiş və tədqiq edilmişdir. Çünki Zemfira xanım şərhə çəkdiyi hər bir tədqiqata tarixi və nəzəri aspektlərlə yanaşmış, işini yüksək, professional, elmi səviyyədə apararaq maraqlı nəticələr əldə etmişdir. Sənətşünas Aidə Tağızadə Azərbaycan musiqi elminin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Zemfira xanımın bu sahəyə bağladığı illərini "ömrün bəhrəli çağları" adlandıraraq yazır: "Z.Səfərova musiqi sənətinin müxtəlif sahələrində ilk təşəbbüslər etmiş, bunun da nəticəsində çoxşaxəli yaradıcılığa malik cəfakeş, təmkinli, təvazökar, istedadlı tədqiqatçıdır".
2000-ci ildən Bəstəkarlar İttifaqının musiqişünaslıq və tənqid
bölməsinin rəhbəri olan Zemfira Səfərova elm sahəsindəki xidmətlərinə görə 2006-cı ildə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adını almışdır. 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilən sənətşünas alimin sorağı beynəlxalq aləmdən də eşidilməkdədir. Bakıda, Tbilisidə, Parisdə, Sankt-Peterburqda, İstanbulda, Kayseridə, Ankarada, Tehranda və s. şəhərlərdə keçirilən konqres və konfranslarda, müxtəlif musiqişünasların yubiley gecələrində iştirak edərək maraqlı məruzələri ilə diqqət çəkmişdir.
Milli musiqimizin müxtəlif mərhələlərini mükəmməl araşdıran Zemfira Səfərova klassik musiqi irsimizin nəşri sahəsində də böyük xidmətlərin sahibidir. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin çapa hazırlanmasında, işıq üzü görməsində böyük əziyyətlər çəkərək onlara ön söz və elmi şərhlər yazmışdır. Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Nazim Əliverdibəyov, Rauf Abdullayev kimi sənətkarların əsərlərinin ərsəyə gəlməsində Zemfira xanımın özünəməxsus xidməti olmuşdur. Onun yaradıcılıq bioqrafiyasını araşdırarkən vətənpərvərliyinə məftun olmaya bilmirsən. 1993-cü ildə mətbuatda "Qarabağın musiqi mədəniyyəti" məqaləsi ilə çıxış edən sənətşünas Azərbaycanın bu gözəl məkanının musiqi xadimləri, bəstəkarları, ifaçıları, alimləri, ədəbi mühiti haqqında ətraflı söz açmışdır. "Şuşa musiqimizin məbədidir" adlı məruzəsi də ürək yanğısı ilə qələmə alınmışdır. Şuşanın 250 illiyinə həsr edilmiş konfransda dinlənilmiş bu məruzəni Zemfira xanım daha da genişləndirərək Rusiyanın "Muzikalnaya Akademiya" jurnalında çap etdirmişdir.
Azərbaycan musiqi sənətini vətəndə tədqiq, xarici ölkələrdə isə təbliğ edən Zemfira Səfərova son dərəcə vətənpərvər bir şəxsiyyətdir. Bütün həyatını elmə həsr edən xanım sənətşünas indi ömrün elə bir zirvəsində dayanıb ki, Anarın misralarını xatırlayırıq:
Yaz ötüb, yay bitsə də,
Payız - hələ qış deyil.

Azərbaycan.-2007.-9 iyun.-7.