Tahirov K.

                                                                                                                               

Milli kitabxanamız bu gün

 

2008-ci ildə özünün 85 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan bu mənəviyyat xəzinəsi 1923-cü ildə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə Respublika Dövlət Kitabxanası kimi yaradılmışdır. Həmin ilin may ayının 23-də kitabxananın rəsmi açılış mərasimi olmuşdur.

Milli Kitabxanamız Azərbaycan Respublikasının ən böyuk dövlət kitabsaxlayıcısı, milli mətbuatımızın və kitabiyyatımızın dövlət arxivinin yaradıcısı, ölkənin bütün kitabxanaları ücün elmi metodik mərkəz funksiyasını yerinə yetirən, kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq sahəsində aparıcı elmi mərkəz rolunu oynayan və nəhayət, Azərbaycan elminin inkisafında xususi xidməti olan elm məbədi və mənəviyyat xəzinəsidir.

İlk əvvəl Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin hazırkı binasının birinci mərtəbəsində yerləsmişdir. Kitabxana hazırda yerləsdiyi binaya 1960-c ıildə köcmüşdur. Öz arxitekturasına və milli koloritinə görə Bakı səhərinin ən əhəmiyyətli mədəniyyət abidələrindən biri olan bu bina görkəmli Azərbaycan arxitektoru, akademik Mikayıl Hüseynov təəfindən layihələndirilmisdir və şəhərimizi bəzəyən unikal memarlıq incilərindən biridir.

1939-cu ilin iyulunda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə bu kitabxanaya görkəmli mütəfəkkir, filosof, realist dramaturgiyamızın banisi M.F. Axundovun adı verilmisdir və bu gün də kitabxana ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin inkişafında xususi rolu olan bu böyük mütəfəkkir filosofun adını daşıyır. Kitabxana yaranarkən Elmi-texniki cəmiyyətin ona ianə etdiyi cəmi 5 min nüsxə ədəbiyyat fonduna malik olmusdur. Lakin tezliklə dövlətin ayırdığı vəsait hesabına kitabxananın fondu sürətlə artmağa başlamış və 1940-cı ildə 645 min nüsxəyə catmışdır. İkinci dünya müharibəsindən sonra M.F.Axundov adına kitabxananın fondu daha sürətlə artmağa başlamış və 1960-cı ildə 1742300 nüsxəyə catmışdır. Hal-hazırda Milli Kitabxananın fondunda 5 milyon nüsxəyə yaxın müxtəlif ədəbiyyat toplanmışdır. 1998-ci ilin dekabrında Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilsın və 1999-cu ilin martında Ümummilli liderimiz, mədəniyyətimizin, elmimizin və mənəviyyatımızın  inkişafında əvəzolunmaz xidmətləri olan mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə qüvvəyə minən “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu bütövlqkdə kitabxana işinin inkişafında yeni bir mərhələ açmış və M.F. Axundov adına kitabxananın da inkişafında mühüm rol oynamışdır.

“Kitabxana işi haqqında” Qanunun M.F. Axundov adına Dövlət Kitabxanasına Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2004-cü il tarixli qərarı ilə «Milli Kitabxana» statusu verilmisdir. Bu status kitabxananın qarşısına qoyulmus vəzifələrin əhatəsini xeyli genisləndirmis və ölkənin ictimai həyatında onun rolunu artırmışdır.

Bu gün M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ölkənin baş kitabxanası kimi, respublikanın əsl mədəniyyət mərkəzinə, mədəni-kütləvi tədbirlərin, yeni kitabların təqdimat mərasimlərinin, müəlliflərlə oxucuların görüşlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Son bir il ərzində elə bir ay olmamışdır ki, Milli Kitabxanada böyük bir tədbir keçirilməsin, ziyalılar və kitabsevərlər burada toplaşmasın.

Əlbəttə, oxucuları kitabxanaya cəlb edən əsas amil ədəbiyyatın, qəzet və jurnalların alınmasıdır və son zamanlar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir. İlk öncə kitabxanaya kitab və dövri mətbuatın alınması üçün nəzərdə tutulan vəsait xeyli artırılmışdır. Sonra isə nazirliyin vəsaiti hesabına çap olunan kitabların sayı əhəmiyyətli dərəcədə çoxalmışdır. Bu gün Milli Kitabxana 700-ə yaxm adda qəzet, jurnal və digər dövri nəşrlər alır və oxucuların istifadəsinə verir.

Ötən il ərzində Milli Kitabxananın fonduna 15 mindən artıq yeni ədəbiyyat daxil olmuşdur. Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatın sayının artmasında ölkədə nəşr olunan bütün çap məhsullarından pulsuz məcburi nüsxələrin alınması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə çap olunan ədəbiyyatın mühüm rolu var. Prezidentin sərəncamı ilə çap olunan hər bir adda kitab 25 min nüsxə tirajla buraxılır və yalnız kitabxanalara pulsuz olaraq Azərbaycan Prezidentinin hədiyyəsi kimi göndərilir ki, bu da hər bir kitabxanaya orta hesabla 2,5-3 kitabın düşməsi deməkdir. Bu sərəncamın nəticəsi olaraq son iki il ərzində şəhər və kənd kitabxanalarımıza daxil olan yeni kitabların sayı xeyli artıb. Bu gün elə bir kənd kitabxanası yoxdur ki, il ərzində ən azı 500-800 nüsxə yeni kitab almasın. Şəhər kitabxanaları isə il ərzində 1500-2000 yeni kitab alırlar. Halbuki yaxın keçmişdə kənd və şəhər kitabxanalarımız çox az miqdarda yeni kitab alırdı. Bütün bunlar isə oxucuların, kitabxanaya gələnlərin sayının xeyli artmasına səbəb olub. Həmin dövr ərzində Milli Kitabxananın daimi oxucularının sayı 34 min nəfərə, kitabxanaya gələnlərin sayı isə 226 min nəfərə çatıb. 2006-cı ildə hər gün Milli Kitabxanaya orta hesabla 820 nəfər oxucu gəlmişdir ki, bu da bu gün üçün çox böyük rəqəm hesab oluna bilər.

Fərəhləndirici haldır ki, 60-70-ci illərdə Axundov kitabxanasında mövcud olan zallarda oxumaq üçün növbələr bərpa olunub. İlin bəzi aylarında şənbə və bazar günləri kitabxanaya gələnlərin sayı 1300-1500 nəfərə çatır və zallarda yerlər dolduğundan oxucuların qarşısını saxlamaq məcburiyyətində qalırıq. Oxucuların, kitabxanaya gələnlərin sayının artmasında ən vacib şərt yeni ədəbiyyatın artması və zallarda oxucular üçün hər cür şəraitin yaradılmasıdır.

Son zamanlar Milli Kitabxananın binası bütövlükdə Avropa Şurasının ayırdığı texniki yardım hesabına tamamilə əsaslı təmir olunmuş və yenidən qunılmuşdur: bina dam örtüyündən tutmuş zirzəmisinədək Avropa standartlarına uyğun təmir olunmuş, bütün oxu zallarında isti-soyuq hava vuran split tipli kondisionerlər quraşdırılmış, bütün təsərrüfat sahələri yenidən qurulmuş, müasir tipli avadanlıqlar qııraşdırılmışdır.

M.F. Axundov adına Milli Kitabxana "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə ona verilmiş milli çap məhsullarının arxiv fondunun yaradılması və Milli biblioqrafıya vəsaitlərinin tərtibi funksiyasını da müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. Artıq 2004-cü ildən başlayaraq kitabxana ölkə ərazisində nəşr olunan bütün çap məhsullarının dövlət qeydini aparır və il ərzində ölkədə nəşr olunan bütün materialları özündə əks etdirən "Birillik Azərbaycan kitabiyyatı"nı çap edir. Milli biblioqrafıyanın vacib atributu olan bu nəşrin artıq 4 buraxılışı çap olunub, 2001, 2003 və 2004-cü illərin materiallarını əhatə edən 3 buraxılışı isə nəşrə hazırdır və bu günlərdə işıq üzü görəcəkdir.

Milli Kitabxana 2006-cı ildən öz fonduna daxil olan yeni ədəbiyyatın cari biblioqrafık göstəricilərini tərtib etməyə başlamışdır. «Yeni kitablar» adlı bu cari biblioqrafik-informasiya göstəricisi hər rübdə bir dəfə nəşr olunur və həmin dövr ərzində Milli Kitabxananın fondlarına daxil olan bütün yeni ədəbiyyat orada öz əksini tapır. Burada Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə olan bütün nəşrlər əhatə olunur. Materiallar elm sahələri üzrə qruplaşdırılır və oxucuların istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər bir kitabın şifrələri də verilir.

Hazırda "Azərbaycan mətbuat salnaməsi"nin nəşri üçün materialların toplanması prosesi gedir və Milli Kitabxanaya daxil olan dövrü mətbuatın əksəriyyətinin məzmunu açılır və orada gedən bütün vacib materialların analitik təsvirləri bu nəşrdə öz əksini tapacaq. Bütün bunlar Azərbaycan mətbuatının elektron məlumat bazasının yaradılması işinə xidmət edir və gələcəkdə fundamental milli biblioqrafiya vasitələrinin tərtibi və nəşri üçün əlverişli zəmin yaradılması üçün əsas olacaq.

Müasir dövr informasiyalı cəmiyyət kimi xarakterizə olunur və sirr deyil ki, bu gün oxucular məhz yeni informasiya ardınca kitabxanalara müraciət edirlər.

İnformasiyanın, kompüterin insanların məişətinə daxil olduğu, onların gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi bir zamanda, oxucuların zaman və məkan problemi olmadan lazımi informasiyanın əldə etməsinə, müasir tipli informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə bilavasitə iş və yaşayış yerlərindən dünyanın ən zəngin informasiya mənbələrinə daxil olaraq lazımi informasiyaları operativ şəkildə almalarına şərait yaratmaq istiqamətində M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında son illər ərzində məqsədyönlü işlər görülür. Bütün bu işlərin nəticəsi olaraq Milli Kitabxananın veb saytının, elektron kataloqunun və elektron kitabxanasının yaradılması təmin edilib və oxucuların istifadəsinə verilib.

2006-cı ilin mayından oxucuların maraqla istifadə etdiyi kitabxananın saytından 20.216 nəfər, elektron kataloqdan və kitabxanadan isə5100 nəfər istifadə etmişdir. 2006-cı ilin dekabr ayında kitabxananın saytından, elektron kataloq və kitabxanadan 117 nəfər 789 dəfə istifadə etmişdirsə, artıq bu ilin fevral ayı ərzində saytdan, elektron kataloq və kitabxanadan 2227 nəfər 3234 dəfə istifadə etmiş və onlar cəmi 30.076 sənəd və materialı oxumuşlar.

Artıq bu gün kitabxanamızın oxucuları və eləcə də dünya miqyasında Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə zaman və məkan problemi olmadan kitabxanamızın kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan sərbəst bəhrələnə bilirlər. Maraqlı haldır ki, kitabxanamızın saytına xarici ölkələrdən oxucular daha çox müraciət edirlər. Bu gün oxucularımız və respublikamızın ən ucqar kəndində belə İNTERNET-ə çıxışı olan hər bir vətəndaş nəinki Milli Kitabxananın fond və kataloqlarında, hətta ABŞ-ın Konqres Kitabxanasının və Rusiya Dövlət Kitabxanasının (keçmiş Lenin kitabxanası) fond və kataloqlarında da birbaşa axtarış aparmaq imkanına malikdir. Tezliklə bu sıraya Türkiyə Milli Kitabxanası da daxil olacaq və bu istiqamətdə danışıqlar aparılır.

Artıq bu gün kitabxanaya gələn oxucular sayı  yüzlərlə olan ənənəvi kataloq və kartotekalarda  axtarış aparmaq əvəzinə, kitab verilişi məntəqəsində quraşdırılan kompüterlərə yaxınlaşaraq 2-3 dəqiqə ərzində Milli Kitabxananın elektron kataloqunda olan istədikləri kitabı tapa bilir və sifariş edirlər. Bu yaxınlarda oxucuların qeydiyyatı və kitab verilisi proseslərinin də kompüterlər vasitisilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Milli Kitabxanada dünyanın ən böyük və zəngin kitabxanalarında daha cox tətbiq olunan VTLS-V-RTUA sistemi üzrə həyata keçirilən kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması, oxucu sorğularının virtual rejimdə ödənilməsinə və ödənilən arayışların tam şəkildə məlumat bzassında saxlanmasına şərait yaradır və onların təkrar istifadəsinə imkan verir. VTLS avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat haqqında oxuculara operativ məlumat verilməsi  məsələsini də həll etmişdir. Çünki kitabxanaya müxtəlif mənbələrdən daxil olan bütün ədəbiyyat Milli Kitabxananın saytındakı “Yeni ədəbiyyat” bölməsində əksini tapıb və oxucular həmin düyməni basmaqla hər gün kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat barədə məlumat ala bilirlər.

Milli Kitabxana hər il kitabxana işinin bu və ya başqa məsələlərinə dair xeyli miqdarda vəsaitlər nəşr edir və kitabxanalara göndərir. Bunların içərisində 60-70-ci illərdə çap olunan və müəyyən səbəblərdən uzun müddət çap olunmayan «Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi»ni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 2004-cü ildə bu vəsaitin nəşri yenidən bərpa olunmuşdur və həmin ildə 2005-ci ili əhatə edən ilk buraxılış işıq üzü görmüşdür. 2005-ci ildə 2006-cı ilə aid buraxılış çap olunmuşdur və bu günlərdə isə 2007-ci ili əhatə edən 3-cü buraxılışı nəşr edilərək yerlərə göndərilmişdir.

2001-ci ildə Milli Kitabxana tərəfindən «Kitabxana işinə dair normativ aktlar» adlı vəsait hazırlanaraq çap olunmuşdur və 2004-cü ildə bu vəsaitin ikinci təkmilləşdirilmiş nəşri olmuşdur və qısa bir zamanda bu vəsait bütün kitabxanaçıların stolüstü kitabına çevrilmişdir.

Kitabxana tərəfindən hazırlanan metodik materialların içərisində «İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri»ni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Latm qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə tərtib olunan və 2001-ci ildə ilk buraxılışı işıq üzü görən bu vəsaitin də 2004-cü ildə təkrar nəşri olmuş, 2006-cı ildə isə əlavə və düzəlişlərlə ikinci təkmilləşdirilmiş buraxılışı çap olunmuşdur.

Son illərdə Milli Kitabxana tərəfindən bir sıra metodik materiallar da tərtib olunaraq yerlərə göndərilmişdir.

Bunların içərisində «Kitabxana fondlarının mühafızəsi və məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan təmizlənməsi», “Böyük Vətən müharibəsinin 60 illiyi və kitabxanaların xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının yubileyi», «Xalq şairi Süleyman Rüstəmin 100 illiyi” “31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür” kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər və s. kimi metodik vəsaitləri misal göstərmək olar.

Milli Kitabxana tərəfindən nəşr edilən bütün vəsaitlər mütəmadi olaraq yerlərdəki və Bakı şəhərindəki kitabxanalara göndərilir. Lakin onların nəşrinə və yerlərə göndərilməsinə xeyli vəsait və zaman sərf olunduğundan bu işin də təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulurdu. Bu məqsədlə Avtomatlaşdırılmış sistemin tətbiqi nəticəsində kitabxananın nəşrlərinin tam mətnləri kitabxananın saytının "Kitabxanamızın nəşrləri" düyməsində yerləşdirilir və istənilən kitabxana saytın həmin bölməsinə daxil olaraq onlardan bəhrələnə bilir. Yəni onlar çap olunmazdan və yerlərə göndərilməzdən xeyli əvvəl virtual rejimdə bütün respublika kitabxanalarının və kitabxanaçılarının ixtiyarına verilir.

Milli Kitabxana 70-80-ci illərdə "Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat" adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi nəşr edirdi və maliyyə problemləri ilə əlaqədar neçə illərdən bəri bu vəsaitin nəşri dayandırılmışdı. Avtomatlaşdırılmış sistem tətbiq olunduqdan sonra bu cari biblioqrafık vəsaitin nəşri bərpa olunub və onun tam mətni kitabxananın saytında müvafıq bölmədə yerləşdirilib. Eyni zamanda həmin vəsait nəşr olunaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin işçilərinə və sahənin aparıcı mütəxəssislərinə çatdırılır.

Ayda bir dəfə çap olunan bu vəsaitdə müvafıq mövzuya dair kitablar, qəzet və jurnal materialları əksini tapır və əks əlaqə vasitəsilə əhatə olunan materialların kserosurətləri tələbatçılara çatdırılır. İyul ayına aid son buraxılışdan başlayaraq əhatə olunan materialların tam elektron mətnləri də saytın müvafiq bölməsində yerləşdirilir və istənilən oxucu kitabxananın saytının müvafiq düyməsini basaraq istədiyi materialın tam mətnini oxumaq imkanı əldə edir.

Son günlərdə Yaponiya hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, Milli Kitabxanaya texniki yardım kimi verilmiş müasir tipli texniki avadanlıqların quraşdırılması həyata keçirilib. Buraya qiymətli kitab fondlarının konservasiyasını həyata keçirmək üçün onların mikrofllmlərinin hazırlanması və mikrofilmləri oxumaq üçün avadanlıqlar, hələ keçən əsrin əvvəllərində buraxılan qiymətli qrammafon vallarının CD disklərə və audio kassetlərə yazılmasını təmin edən müasir tipli qurğular, 15 nəfər fərdi yerlik CD disk, audio kasset, qrammafon vallarla oxumaq məqsədilə fərdi fonoteka kabineti üçün avadanlıqlar, kitab təqdimatları və müxtəlif kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün səs-gücləndirici və akustika avadanlıqları daxildir.

Mikrofılmlərin mətninin xüsusi kompüter yaddaşına  köçürülməsinə imkan verən qurğu isə xüsusilə əhəmiyyətlidir və qiymətli kitabların və qəzet-jurnal dəstlərinin tam elektron mətnlərinin yaradılmasının sürətləndirilməsi işində böyük rol oynayacaqdır.

M.F. Axundov adına Milli Kitabxana Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin vəsaiti hesabına nəşr olunmuş və alınmış kitabların da şəhər və kənd kitabxanalarına göndərilməsi ilə məşğul olur. Belə ki, nazirliyin mərkəzləşdirilmiş vəsaiti hesabına tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, elmimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən kitablar sifarişlə çap olunaraq Milli Kitabxananın ölkədaxili kitab mübadiləsi şöbəsi vasitəsilə şəhər, rayon və kənd kitabxanalarına, eləcə də beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi vasitəsilə dünya kitabxanalarına göndərilir.

Ötən il ərzində bu yolla ölkə və dünya kitabxanalarına 26604 nüsxə latın qrafikası ilə çap olunmuş yeni kitab göndərilib. Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya yayılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin çap etdirdiyi belə kitabların sırasına H.Məmmədovanın "Xocalı-şahidlər və şəhidlər" (rus və ingilis dillərində), "Azərbaycan milli geyimləri", "Azərbaycan kinosunun tarixi" ikicildliyi, "Azərbaycan teatrının tarixindən", "Molla Nəsrəddin" jurnalının latın qrafıkası ilə çap olunmuş tam mətni, ayrı-ayrı mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə həsr olunmuş kitablar, fotoalbomlar və s. var. Hazırda nazirlikdə Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar 10-dan çox adda kitabın bir neçə xarici dillərə tərcümə olunaraq dünya kitabxanalarına göndərilməsi istiqamətində ciddi işlər görülür.

Milli Kitabxananın strukturu da tamamilə yenidən qurulub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan yeni strukturda müasir dövrün tələbləri ilə səsləşən bir sıra yeni şöbələr «Elektron informasiya xidməti», «Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması və informasiya texnologiyaları», «Elektron resurslarının yaradılması», «Kitabxanaçıların təlim və tədris mərkəzi», «Kitabxana siyasəti və metodiki rəhbərlik» şöbələri və bir sıra yeni bölmələr yaradılıb.

Bu gün Milli Kitabxana bütün idarə və sistemlərin kitabxanalarına virtual rejimdə metodik xidmət göstərir. Belə ki, kitabxananın saytında «Virtual metodik xidmət» bölməsi yaradılmışdır və ölkənin istənilən nöqtəsindən hər bir kitabxana işçisi müxtəlif sorğularını sayt vasitəsilə Milli Kitabxanaya ünvanlayır və bir saat, yaxud yarım saat, yarım gün ərzində öz sorğularına cavab ala bilirlər.

Respublikamızın bütün kitabxanaları üçün metodik mərkəz olan Milli  Kitabxanada  Mədəniyyət  və Turizm Nazirliyinin  əmri ilə "M.F.Axundov adına Milli, kütləvi və digər idarə və nazirliklərin iri kitabxanlarının fondlarının formalaşdırılması və inkişafı", "Azərbaycan kitabxanalarının informasiyalaşdırılması", "Kitabxana fondlarının mühafızəsi, bərpası və rəqəmli daşıyıcılara köçürülməsi", «Kitabxanaçı kadrlarının davamlı təhsilinin təşkili» Konsepsiyaları hazırlanaraq Nazirliyə təqdim olunmuşdur.

Milli Kitabxananın beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq kitab mübadiləsi sahəsində fəaliyyəti də gündən-günə genişlənir. Bu gün kitabxanamız Avropa Milli Kitabxanaları Konqresi (CENL), Avrasiya Kitabxana Assambleyası (BAE), Beynəlxalq Kitabxanalar Cəmiyyəti (İFLA) kimi beynəlxalq professional təşkilatların fəal üzvüdür.

Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab Əbülfəs Qarayevin qayğısı və yaxından köməyi sayəsində milli kitabxanamız son 1 il ərzində dünyanın 8 ən zəngin milli kitabxanası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışdır. Buraya Türkiyə, Fransa, Latviya, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Belarus və s. ölkələrin milli kitabxanaları daxildir.

M.F. Axundov  adına Milli Kitabxana hazırda dünyanın 30-dan çox kitabxanası ilə fəal kitab mübadiləsi aparır. 2006-cı ildə bu kitabxanalardan mübadilə yolu ilə 1296 kitab alınmış və onlara 916 nüsxə kitab göndərilmişdir.

Hazırda Milli Kitabxana özünün 85 illik yubileyinin geniş şəkildə qeyd olunmasına hazırlaşır. Bu ərəfədə kitabxananın «Elmi əsərləri»nin nəşrinin bərpa olunması, metodik materiallar məcmuəsinin və kitabxanamızın əməkdaşlarının məqalələri toplusunun nəşri, beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi, xarici ölkələrdən nüfuzlu qonaqların dəvət olunması və s. planlaşdırılır.

Milli Kitabxananın fəaliyyəti daima Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir və bu günlərdə hörmətli nazirimiz Əbülfəs Qarayevin təşəbbüsü və imzası ilə Nazirlər Kabinetinə M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Avropa standartlarına uyğun yenidən qurulması, modernləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında təkliflər paketi təqdim olunmuşdur. Hazırda bu təkliflərə Azərbaycan hökuməti və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən baxılır və ümid edirik ki, tezliklə öz müsbət həllini tapacaqdır.

 

Mədəni-maarif.- 2007.-¹ 6.- S.37-40.