Qədir harayı

 

(poemadan bir parça)

Qadan alım belə olmaz

Birdə belə oxuma sən

Bəsdi haray, nalə etdin,

Qəmdən çələng toxuma sən.

Səsindəki duyğuların

Məni məndən alıb gedir,

Yara düşən ürəyimə

Bir qəm odu salıb gedir.

Bəsdi daha nalə çəkdin

Gözlərimin yaşı göynər

Vətən, torpaq həsrətindən

Ürəyimin başı göynər

Ruha dönmüş Ağdamımın

Ruhu yaman narahatdır

Damla-damla kədər damar

Ahı yaman narahatdır

Belə oxuma Qədir

Buludlardan nəm çəkən

Dalğaların haray eylər

Bəhrəsi aşıb-daşan

Bağların haray eylər

Belə oxuma Qədir.

Bənövşə kol dibində

Tər qönçəli gülündə

Su sonası, gəlində

Yaş tökər, haray eylər

Belə oxuma Qədir.

Əsrlərin yaddaşı

Muncuqlanan göz yaşı

Babaların başdaşı

Dağ çəkər, haray eylər

Belə oxuma Qədir.

Ah çəkər bülbüllərin,

Boynun bükər güllərin.

Qaçqın düşən ellərin,

Hayqırar haray eylər,

Belə oxuma Qədir.

"Evləri" köndələndi,

Gedən geri dönəndi.

Vətən həmin Vətəndi,

Vaxt gələr üsyan eylər,

Belə oxuma Qədir.

Qapılaraq özünə

Ağladı için-için

Həsrətdən pörşələndi

Gəlmədi yarı neyçin.

"Əziziyəm oyan gül

Oyan bülbül, oyan gül

Könlüm fəqan eyləyir

yatmısan, oyan gül".

Haray saldı, ah çəkdi

Qəm çələngi toxudu

"Neyçin gəlməz" söyləyib

Qədir yaman oxudu.

Bülbül fəqan eyləyib,

Öz gülüyçün ağladı

Məhəbbət ormanından

Gül çələngi bağladı.

Həmişə ah-zar etmişəm

Neyçin gəlməz söylədi.

Qoxusunu duyduğu

Bənövşədi, lalədi.

Xəyalında dolandı

Qədir bulaq başını

Neyçin gəlməz oxuyub

Axıtdı göz yaşını.

Axıtdı aram-aram

Oxutduğu nəğməyə

Bir qəm odu payladı.

Söylədiyi kəlməyə

Bulaq başı yetimdi

Damla-damla yaş süzür

Bu tənhalıq içində

Bu tənhalıqdan bezir

Məhəbbətin şəfəqi

Niyə şölə saçmayır

Niyə tale yolların

Tanrı niyə açmayır

"Evləri köndələn yar"

Yol üstündə dayanıb

Sənə gül göndərən yar

Kədərinə boyanıb

Boynu bükük, kimsəsiz

Soluxan çöhrəsiylə

Oxuduğun mahnının

Ahıyla, naləsiylə

Ümid dolu gözlərin

Yollarına dikibdi

Bir kimsəyə deməyib

Dərdin özü çəkibdi.

Gəl səsinlə məlhəm ol

Qoyma onu dərd çəksin

Qoyma nəmli gözlərin

Qoyma yollara diksin

Qıyma Qədir, yandırma

O gözəlin bağrını

Cilovla, kədərini

Müsibəti, ağrını

Hardasan, Qədir...?

Bülbül göz yaşı tökər

Qızılgül həsrət çəkər

Su atdığın o yarın

Gözün yollara dikər

Hardasan Qədir?

Çayda bitən cır narın

Dənlənər narın-narın

Sənki, torpaq oğluydun

Puç oldu arzuların

Hardasan Qədir?

"İmarətin" talandı

Atəşlərə qalandı

Bulud həmən buluddu

Boşalandı, dolandı

Hardasan Qədir?

Yetim qalıb "Segah"ım

Kədərin, qəmin, ahın

Sən itdin xəyallarda

Açılmayır sabahım

Hardasan Qədir?

Dözmədin bu ağrıya

Bu acıya, ağrıya

Səsin, ünün yetməyir

Çətin qəlbim ağrıya

Hardasan Qədir?

Yol uzanır Ağdama

Arzuya, əhdə, kama

Niyə köçdün dünyadan

Həsrət qaldın Ağdama

Hardasan Qədir?

 

 

Vidadi Tağızadə

 

Ədalət.- 2012.- 11 yanvar.- S.7.