Novruz ayin mərasimləri

 

Ən qədim insanların yaşayışı, mədəniyyəti, toy-düyün adətləri, bayram ayin mərasimləri daha çox Novruz bayramında yazın gəlişini qarşılama törənlərində yaşayır. İlaxır çərşənbə, tonqal üstündən atlanma, bayramlaşma, papaqatma, niyyət tutma, qulaq falı, yumurta boyama sair. Qəribədir ki, ayin mərasimlərin hamısı da kollektiv şəkildə icra olunur. Bu qədim xalq oyunları, icra olunan ayinlər insanların bir-birilə mehriban münasibətdə olmasına, bir yerdə mahnı oxumasına, şənlənməsinə, köməkləşərək ev töküb təmizləməsinə, birlikdə bişir-düşür etməsinə işarədir. Novruza hazırlaşan insanlar, adətən, qırmızı qumaşdan paltar geyinərmişlər. Bu, qırmızı şüalı Günəşi qarşılamaq mənasını ifadə edib.

 

Qədim türk xalqlarının həyat məişətlərinin əsas hissəsini əkinçilik, yaz-tarla işləri, mal-qara təşkil edib. Burada qurd Qodu müqəddəslik işarəsi kimi götürülür. Qurd Göyün rəngi, Qodu da Günəşin bəlgəsi kimi verilir. İnsanlar Günəşi çağırmaq üçün Qodu-qodu mahnısı oxuyar, ondan istilik istəyirlər. Mifik təfəkkürə görə Qodu ağlayanda yağış yağar, güləndə gün çıxarmış. Aramsız yağan yağışı kəsmək üçün insanlar Qoduya müraciət edər, onun könlünə insaf salmaq üçün xələt-barat gətirərdilər.

 

Qodu-qodunu gördünmü?

Qoduya salam verdinmi?

Qodu burdan ötəndə

Qırmızı günü gördünmü?

Qodu gülmək istəyir,

Qoymayın ağlamağa.

 

Novruz bayramının ayin mərasimləri qədim məhəbbət qəhrəmanlıq dastanlarında da təsvir olunub. Koroğlu dastanının türkmən versiyasında Günəşin ifadəçisi kimi verilən keçi sahibsiz uşağa yardım edir. Günahkar insanlara günahlarından arınmaq üçün məhz yazqabağı keçi qurban kəsmək məsləhət görülür. Bunun üçün o, keçinin buynuzlarına qırmızı bağlayıb çölə ötürür, bağışlanmasını diləyir, onun duaları qəbul olunduqdan sonra keçini kəsir.

Novruzun gəlişini bayramla, müxtəlif törənlərlə qarşılayan insanlar həm oyunlar qurardılar. Qışla yaz mübarizə aparır, sonda bahar gəlir, qış məğlub olur. Arzu-niyyət tutma da yazın gəlişi ilə bağlanır, yəni, ürəyində arzu-dilək tutub ilaxır çərşənbə gecəsi diləyərsənsə, göylərdən gələn Günəş yaz bu diləkləri eşidər, onu Səməni kimi cücərdər. Haqqında bəhs etdiyimiz bir neçə oyun ayinlər dediklərimizin ifadəsidir.

 

"Şatır"

 

Xalqımızın ulu keçmişindən, adət-ənənələrindən, əsasən , yazın gəlişindən xəbər verən "Şatır" oyununu uşaqlar yeniyetmələr icra edir. İsti küləyin gəlişi oyunla icra olunur. Qədimdə daha çox əkinçiliklə dolanan xalqlarda "Şatır" oyunu həm maddi-iqtisadi mahiyyət daşıyıb. Etnoqraf alimlər Şatır sözünü çadır sözü ilə bağlayırlar. Çadır burada göy qübbəsi, böyük Yaradan kimi qəbul edilir.

Oyunun qaydasına görə, biri nəmişliyi, biri istiliyi təsəvvür edən iki dövrə qurulur iştirakçılar iki yerə ayrılır. Yaş dairə qışı, isti dairə yazı təmsil edir. Mübarizə başlanır. Hakimiyyətini itirmək istəməyən qış yerə-göyə meydan oxuyur, təbiəti dondurur, qoyun-quzunu öldürür, əkin-biçini məhv edir, təknələrdəki ruzi-bərəkəti tükədir. Onun bu hərəkəti göylər səltənətinin hakimi olan istiliyin acığına gəlir. "Hakimiyyət uğrunda çarpışma başlayır". Bu oyunu icra edən uşaq yeniyetmələr təmsil etdikləri dairədən çıxmırlar. İstiliyin-yazın ifadəçisi olan dövrədəkilər guya torpaq üzərindəki nəmişliyi qurudur, torpağın canı isinməyə başlayır, göy üzü getdikcə aydınlaşır. Mərrix (Mars) Zöhrə (Venera) göyün ənginliyində görüşürlər. Bu rolları adətən, qızlar ifa edir. Bu "görüşün" sevincindən doğan gur işıq yerə yayılır, təbiət dirilir, həyat təzələnir.

Bu oyun qədim Şumer əsatirində öz əksini tapıb. Dərya tanrısı Tiamat göylər səltənətinə doğru irəliləməyə başlayır. tanrılar onu görüb dəhşətə gəlir heç biri qabağa çıxmaq istəmir. Bundan ürəklənən Tiamat daha da coşub-daşır. Birdən külək tanrısı Marduk gəlib çıxır Tiamatın hərəkətlərinə dözmür. Bu rolları da əsasən oğlanlar ifa edir. Təkbətək döyüşlərdə Marduk (Yupiter) Tiamata qalib gəlir, yer-göy, el-oba bu qələbəni alqışlayıb bayram edir...

 

"Məsmayıl"

 

Bu oyun ildə bir dəfə - ilaxır çərşənbənin axşamı icra olunur. Elin-obanın qız-gəlinləri, cavanları niyyət tutub kəndin ən yaşlı ağbirçəyi olan nənənin evinə toplaşırlar. Dünyagörmüş nənə iri mis qazanı dupduru su ilə doldurub ağzını da süfrə ilə qapayır. Məsmayıla gələn qız-gəlinlər ürəklərindəki arzu niyyətlərin həyata keçməsi üçün bir daha dua edib gətirdikləri sancağı, muncuğu, sırğanı, üzüyü özlərinin nişanəsi kimi su dolu qazana atarlar. Bu mərasimdə gənc oğlanlar da iştirak edə bilər. Oyun başlayır, ilk bayatını ağbirçək nənə özü deyir. İnanca görə, hər deyilən bayatıdan sonra nənə əlini qazana salıb qarışdırır içərisindən təxmini üzük, sırğa, sancaq, muncuq çıxarır. Çıxan nişanə kimindirsə bayatının mənası da onun qismətinə yozulur. Bayatılar da əsasən arzuların, ümidlərin doğrulacağını, həyata keçəcəyini, sevgililərin bir-birinə qovuşacağını ifadə edir.

 

Əzizinəm düzə gəl,

Çəmənə gəl, düzə gəl,

Döyüb qonşu qapısın,

Çaşıb elə bizə gəl.

 

Dəvə gəlir enişdən,

Topuğunacan gümüşdən

Bizə bir pay düşə,

Xurcunundakı yemişdən.

 

Oyun üç dəfə təkrar olunur, qazan üç dəfə dolub-boşalır. Sonda cavanlar həmin suda ucuna pambıq bərkidilmiş iynə qaçırdırlar. İynənin biri sevən oğlanı, o biri qızı ifadə edir. Bir-birini qovan iynələr qovuşursa, bu da sevənlərin bir-birinə qovuşacağına işarə kimi yozulur. Mərasim sona yetəndə ağbirçək nənə mis qazandakı suyu dirilik, azar-bezardan qurtuluş rəmzi kimi camaatın üzünə çiləyir "üzünüzə aydınlıq" deyir.

 

 

"A teşti-teşti"

 

Qədim insanlar təbiət hadisələrini kortəbii qüvvələri canlı varlıq kimi təsəvvür etmiş, onları ilahiləşdirmiş, adına oyunlar düzəltmiş, nəğmələr qoşmuşlar. Hər bir oyunu icra edərkən kollektiv şəkildə nəğmələr oxumuşlar. "Gün çıx, gün çıx", "Qodu-qodu", "Üşüdüm", "Yel baba", "Xıdır İlyas", "Səməni", "Hakışta"", "A teşti-teşti" başqa bu cür nəğmələr əcdadlarımızdan indimizədək gəlib yetişən dəyərli mədəni miraslarımızdandır. İcra olunan oyun oxunan nəğmələr təbiət qüvvələrini dilə tutmaq, onları öz arzularına, istəklərinə uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyır. "A teşti-teşti" oyunu xalqımızın qədim dövrlərdə yağış tanrısı kimi tanıdığı Tir-Tiştrin (Tiştar-Tir) şərəfinə oxunmuş nəğmələrlə bağlıdır. Bu nəğmələr nəsildən-nəslə keçərək sadələşmiş, "A teşti-teşti" şəklinə düşmüşdür. Əsatirə görə yağış mələyi Tiştar quraqlıq divi Apauş ilə vuruşub ona qalib gəlir insanları yağış-su ilə təmin edir. Yağışın yağmasını bayram edən insanlar qol-qola girərək "A teşti-teşti" nəğməsini oxuyurlar. Bugünümüzədək gəlib çıxan bu oyunda uşaqlar Tiştara alqış nəğməsini simvolik olaraq "iki xoruz dalaşdı" kimi ifa edirlər. Burada iki xoruz Tiştarla Apauş nəzərdə tutulur.

 

A teşti-teşti-teşti,

Atım gilanı keçdi.

İki xoruz dalaşdı,

Biri qana bulaşdı.

 

Qədim xalq oyunçuları meydan tamaşalarında yağışın yağmasını, yazın gəlməsini yamsılayar, şoqqa çıxarar, Tiştarı alqışlayarmışlar.

Hər il olduğu kimi, bu il xalqımızın Novruz bayramından bir arzusu, bir diləyi var. Gələn Novruzu qədim Oğuz elinin bir parçası olan Qarabağ torpağında qarşılayaq, Qarçiçəyini, Novruzgülünü, Xarıbülbülü Şuşanın dağlarından dərək.

 

 

Rəsmiyyə RZALI

 

Azərbaycan.- 2010.-  21 mart.- S.  7.