Tarixin qan yaddaşı

 

Erməni terroru həyatın hər dönəmində Azərbaycan xalqına, onun ən fədakar, ən qeyrətli oğullarına qarşı sistemli surətdə mübarizə aparır. Dövrün ab-havasına uyğun "iş metodu" seçilir. Bəzən açıq şəkildə, bəzən də için-için, xəlvəti surətdə elin mənəvi sərvətlərini hədəfə alır, öz mənfur niyyətlərini asta-asta, usta-usta həyata keçirirlər. Şəxsiyyətə pərəstişin amansız dalğasından da erməni nankorları məharətlə istifadə elədilər. Başda duran rus şovinistlərinin, eləcə də sapı özümüzdən olan baltaların köməyinə arxalanaraq qanlı 37-ci ildə on minlərlə sayseçmə ziyalımız güllələndi. Bu mənfur dalğa Nizami yurdu qədim Gəncənin yetirmələrindən də yan keçmədi.

 

İstintaqın üçüncü üsulu

 

Mikayıl Hüseynov (1900-1937). İlk təhsilini Gəncədə alıb. Sonra Bakıda oxuyub. Müxtəlif ali məktəblərdə dərs deyib, redaksiyalarda çalışıb. Tədricən Azərbaycan K(b)P MK-nın şöbə müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlib.

1937-ci il yanvarın 29-da M.C.Bağırovun sədrliyi ilə Mərkəzi Komitənin bürosu keçirilirdi. Büronun qərarında deyilirdi ki, "Azərbaycan K(b)P MK-nın partiya təbliğatı, təşviqatı və mətbuat şöbəsinin müdiri Mikayıl Namaz oğlu Hüseynovun 1923-1924-cü illərdə trotskiçi meyilləri haqqında daxil olan materiallarla əlaqədar o, tutduğu vəzifədən və partiya sıralarından xaric edilsin, plenumun üzvlüyündən çıxarılsın, habelə respublika təbliğatçıları kursunun müdiri, Marksizm-Leninizm İnstitutunda və təbliğatçılar məktəbində müəllimlik vəzifəsindən götürülsün".

Beləcə, şər qazanı işə düşür. Müstəntiq Şer on-on beş il əvvəl Hüseynovun trotskiçi görüşləri haqqında bir "xeyirxahın" yazdıqları əsasında sorğu-suala başlayır, yavaş-yavaş M.Hüseynovun həyat yolunu ələk-vələk edir. Guya, haçansa Qənbər Sadıqov adlı bir nəfər ədliyyə işçisi söhbət zamanı sosializm quruculuğuna şübhə ilə yanaşmışdır. Sən demə, söhbət zamanı Mikayıl Hüseynov da orada olubmuş. Müstəntiq Şer daşdan keçən bir məntiqlə nəticə çıxarır: "Bir halda ki, siz Qənbər Sadıqovu vaxtında ifşa etməmisiniz, deməli, özünüz də onun fikri ilə həmrəy olmusunuz. Deməli, siz əksinqilabi millətçi mövqeyində durmusunuz".

Vəssalam. Dəqiq və aydın! Hünərin var, bir söz de! Bu qəbildən bir sıra faktlar, üzləşmələr, dəqiqləşmələr... Mikayıl Hüseynov çaşıb qalmışdı. Axı, bunların hamısı yalan, hamısı uydurma, hamısı böhtandır! Deyilənləri qəti şəkildə rədd edir. Müttəhiminksinqilabi inadkarlığı"nı görən müstəntiq 1937-ci il iyulun 17-də yeddinci istintaq zamanı hiddətlə bildirir: "Nahaq müqavimət göstərirsiz. Düz danışmağı və günahınızı etiraf etməyinizi məsləhət görürəm. Əks təqdirdə, digər metodlardan istifadə edəcəyəm".

Hansı idi bu digər metod?

1936-cı ildə Beriyanın rəsmi sərəncamı ilə dustaqlardan lazımi ifadələri qoparmaq üçün onları vəhşicəsinə döyməyə, hər cür zorakı tədbirlərə əl atmağa icazə verilirdi. Buna "üçüncü üsul" deyilirdi.

1937-ci ilin qurbanlarından bir neçə adamdan istintaq prosesi barədə məlumatlarla tanış olmuşam. Hamısında da bu mənfur "üsul"dan sonra "səmimi etiraf" gəlir. Mikayıl Hüseynov növbəti istintaqda hər şeyi "boynuna alır". Dövrün "şərəfi-vicdanı" sayılan partiyanın gur işıqlı otaqlarında oturanda o, heç təsəvvürünə belə gətirə bilməzdi ki, məşhur Dənizkənarı binanın yarıqaranlıq zirzəmilərində nələr baş verir. Bu da sonu. 1937-ci il oktyabrın 12-də güllələnmə hökmü oxundu və elə həmin gün də dərhal icra olundu.

 

Siyasi iqtisad sahəsində ilk professor

 

Balabəy Həsənbəyov (1899-1937). Moskva Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsini bitirib. Qırmızı professorlar İnstitutunun dinləyicisi olub. "Qızıl Gəncə" qəzetinin redaktoru işləyib. Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda siyasi iqtisad kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. 1935-37-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru olub.

Əsasən işçi qüvvəsinin yerləşdirilməsi məsələlərinin tədqiqi ilə məşğul olurdu. 1931-ci ildə "Azərbaycanda işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı problemi" adlı doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edir. Daim ölkənin taleyini, iqtisadi durumunu düşünür, dəyərli fikirlər irəli sürürdü. Elə bu nəcib fəaliyyətinə görə də ittiham edilib. Sən demə, "Balabəy Cabbar oğlu Həsənbəyov universitetdə millətçi əhval-ruhiyyəli şəxslərdən - Ağamir Məmmədov, Heydər Verdiyev, Abdullayev və başqalarından ibarət məxsusi bir dəstə düzəldibmiş. Beləliklə, o, "mədəni cəbhədə ziyankarlıq işi aparır, hökuməti devirməyə çalışır, Kalininə, Voroşilova və Bağırova qarşı terror hazırlayırmış". Ən kəskin ittihamlardan biri də bu oldu ki, professor Həsənbəyov iclaslarda və mühazirələrdə yoldaş Leninin və dahi rəhbərimiz Stalinin əsərlərindən az sitat gətirirmiş.

Balabəy Cabbar oğlu istintaqda bir müddət dözür, hər əzab-əziyyətə tab gətirir, heç bir fitnə-fəsada uymadan, deyilənlərin hamısının yalan, iftira olduğunu mərdi-mərdanə söylədi.

Yalnız dördüncü istintaqda, mənfur "üçüncü üsul"un tədbiqindən sonra hər şeyi "etiraf etdi".

1937-ci il oktyabr ayının 10-da hərbi kollegiyanın səyyar sessiyası qərar verir: "B.C.Həsənbəyovun işilə bağlı məhkəmə iclasına müdafiəçisiz, ittihamçısız və şahidlərsiz baxılsın". Oktyabrın 11-də baxılır. Oktyabrın 12-də isə məhkəmənin hökmü yerinə yetirilir. Siyasi iqtisad sahəsində Azərbaycanın ilk alimi, professor Balabəy Həsənbəyov amansız repressiyanın qurbanı olur.

 

O, mərd, mübariz insan idi

 

Əyyub Xanbudaqov (1893-1937). Gəmi kapitanının müavinliyindən, Mərkəzi Komitənin katibi vəzifəsinə kimi gəlib çatıb. Ömrünün sonunda ZSFSR Xalq Komissarlığında çalışırdı. Mərd, mübariz insan idi. Yeri gələndə, lap elə Stalinin özünə də sözünü deyib. Kişi kimi yaşadı, kişi kimi vuruşdu, kişi kimi də heç kəsə əyilmədən 44 yaşında həyatdan köçüb getdi.

İyirminci ildə gəncəli Əyyub Şirin oğlu fövqəladə komissiyanın sədri təyin olunub. 1922-ci ilin mart ayında isə Azərbaycan K(b)P Mərkəzi Komitəsinin katibi seçilib. Xanbudaqov qulluğa qalxan kimi bir daha yəqin oldu ki, el-oba üçün necə gərəkli, qiymətli oğuldur.

1923-cü ilin axırında Bakı Sovetinin iclasında kəndə qayğıdan söhbət düşdü. Xanbudaqov təklif etdi ki, Maştağada güclü bir ərzaq bazası yaratmaq olar. Gəlin, üç yüz min manat pul buraxaq, kəndə yol çəkək, abadlıq işi görək. Ümumən, gərək kəndlərimizi ayağa qaldıraq.

Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin katibi L.Mirzoyan o dəqiqə etiraz elədi. Xanbudaqovun bütün cidd-cəhdi hədər getdi. L.Mirzoyanla onsuz da sərin olan münasibəti bir az da kəskinləşdi. Bakı Soveti sədrinin seçkisi zamanı Xanbudaqov onun millətçi iç üzünü açıb göstərdiyi üçün vəziyyət daha da gərginləşdi.

Moskva. Aprel 1923-cü il. Partiyanın XII qurultayı gedir. Hamının qəlbindən xəbər verən milli məsələ müzakirə olunur. Əyyub Şirin oğlu hər sözü, hər kəlməni tutmağa çalışır. İri dəftərçəyə sürətlə qeydlər yazır. Kefi kökdür. Tez-tez gülümsünür, sifəti nurlanır.

Bakıya qayıdan kimi milli məsələ üzrə xüsusi komissiya təşkil olunur.

Kəskin mübahisələr, qızğın müzakirələr zamanı Xanbudaqovun üç təklifi hamılıqla bəyənilir. Budur, həmin üç təklif: ölkədə sənayeləşdirilmə sürətləndirilməli, yerli əhalidən istehsalata çox adam cəlb olunmalı və bir də partiya aparatına daha çox azərbaycanlı götürülməlidir ki, onlar ən mühüm dövlət işlərinin həllində iştirak etsinlər.

Xanbudaqovun fikri qətidir: Azərbaycanda yaşayan və yaxud bura gələn hər məsul işçi ilk növbədə, Azərbaycan dilini öyrənməlidir. L.Mirzoyan və onun əlaltıları o dəqiqə hay-küy qoparır. Guya Xanbudaqov başqa millətdən olan işçilərin Azərbaycandan qovulmasını tələb edir. Şayiələr, böhtanlar hörümçək toru kimi bürüyür onu. Düşmən dəyirmanına su tökənlər də tapılır. Xanbudaqovun gerçək sözünü eşidən olmayır. Mirzoyanların yalanı isə ayaq açıb yeriyir. Əyyub Xanbudaqov iki ildən sonra millətçi-təmayülçü damğası ilə Azərbaycan K(b)P MK-nın katibi vəzifəsindən azad edildi.

Sonra o, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Bankında, Azərittifaqın idarə heyətində, ZSFSR Xalq Komissarlığında işləyir. Hər yerdə, həmişə də öz sözünü deyir. Və həmişə, hər yerdə də mirzoyanların fitnə-fəsadı ilə üz-üzə gəlir...

1924-cü il aprelin 27-də "Bakinski raboçi" qəzetində Ə.Xanbudaqovun "Milli məsələyə dair" məqaləsi dərc olunur. Müəllif ürək ağrısı ilə yazırdı ki, "XII qurultayın qərarlarının heç yüzdə bir hissəsi də həyata keçirilmir".

Aləm bir-birinə qarışır. Necə? "Stalin yoldaşın qərarları həyata keçmir?" Elə həmin gün ümumbakı partiya konfransı milli məsələdə antibolşevik təmayüllər haqqında qətnamə qəbul edilir: heç şübhəsiz, mirzoyanların təkidi, tələbi ilə.

1927-ci il noyabrın 1-də isə Bakı partiya təşkilatının on yeddinci konfransında Əyyub Xanbudaqov ölkədə yaranmış dözülməz vəziyyəti cəsarətlə açıqlayır: "Partiya aparatında bürokratizm güclənir, demokratiya məhv edilir, məcburetmə sistemi, cəza tədbirləri sürətlə artır, ağızyumma, boğma, partiyadan qovma, başavurma rejimi yaradılır, partiya özəklərində iş solğunlaşır, partiya aparatının inhisarçı, imtiyazlı vəziyyəti getdikcə güclənir".

Sonra da heç kəsdən qorxub-çəkinmədən belə bir fakt söyləyir ki, Kominternin İcraiyyə Komitəsinə seçilmiş üzv və namizədlərdən 12 nəfəri Stalin tərəfindən vəzifədən qovulmuş, işdən xaric edilmişdir.

Cəsarətə fikir verirsiniz? "Stalin tərəfindən qovulmuş..." İzah etməyə, gerisini söyləməyə ehtiyac varmı? Gəncə ziyalısı Əyyub Şirin oğlu Xanbudaqov belə cəsur insan idi!

Gerisi? 1936-cı il dekabrın 18-də gecə yarısı qapı döyüldü. On ay qaranlıq zirzəmidə qalandan sonra xalq düşməni olduğu "sübut edilir"... və elə oradaca güllələnir.

 

Hamısı yalan, hamısı böhtan

 

Ağamir Məmmədov (1900-1938). Tarixçi-alim, SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının elmi əməkdaşı, Azərbaycan Dövlət Universiteti əsaslı kitabxanasının direktoru.

 

1937-ci il oktyabrın 14-də respublikanın rəhbər orqanlarına imzasız məktub daxil olur. "Mən sizə əsl bir müsavatçı haqqında məlumat verməyi özümə borc bilirəm. Akademiyanın elmi işçisi, ADU-nun və APİ-nin müəllimi, xalq düşməni, professor Həsənbəyovun sağ əli, Kirovabad şəhərində anadan olmuş, Bakıda çoxdan yaşayan vətəndaş Ağamir Məmmədov, onun atası, əmisi oğlanları, bir sözlə, bütün məmmədovlar ailəsi Müsavat partiyasının üzvüdürlər. Həsənbəyovun bütün sirlərini Ağamir Məmmədovdan öyrənmək olar..."

Kifayətdir. A.Məmmədov o dəqiqə həbs edilir. Böhtançı-iftiraçı istintaq maşını təcili hərəkətə gəlir.

"Sübutlar" çoxdan hazırdır, "şahidlər" sanki qapı dalında gözləyirdilər. Biri deyir, "Ağamir Məmmədovun "Bəhai" və "İslam, yaxud panislamizm" kitablarında onun əksinqilabi görüşləri açıq-aydın görünür". Başqa birisi yazır ki, "Azərbaycanda kəndli üsyanı" adlı broşürasında A.Məmmədov çarizmə qarşı mübarizə aparan kəndlilərlə yanaşı bəy və xanları da mübariz kimi ideallaşdırır".

A.S.Bukşpan adlı bir nəfər isə göstərir ki, "Ağamir Məmmədov özünün "Çarizm dövründə Azərbaycanda təhkimçilik münasibətlərinin qanuniləşdirilməsi" əsərində çarizmin yeritdiyi təhkimçilik qaydalarının indi də təkrar olunduğunu iddia edən görüşləri təbliğ edir".

Afərin, Ağamir Məmmədov! Demək, irticanın kəsəkəs vaxtında da öz sözünü deyə bilirdi.

Tarixçi-alim üçaylıq qərəzli istintaqın hər cür əzab və əziyyətinə mərdanə dözür. Bütün sənədlərdə qeyd olunur ki, "Müttəhim A.S.Məmmədov özünü günahkar bilməmişdir".

Nə olsun?! Hökm qabaqcadan hazırdır. 1938-ci il yanvarın 5-də Ağamir Sadıq oğlu Məmmədov güllələnməyə məhkum edildi.

Qəddarlıq bununla bitmir. Alimin həyat yoldaşı, yazıçı-pedaqoq Rəşid bəy Əfəndiyevin qızı Neymə xanım da 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunur.

Kişi qeyrətli Neymə Rəşid qızı uzaq Sibirdən qayıdan kimi sədaqətli həyat yoldaşının saf adının təmizə çıxarılması üçün cidd-cəhdlə çalışır. Məhz onun təkidi, tələbi ilə 1938-ci il 5 yanvar tarixli hökm cinayət tərkibi olmadığına görə ləğv edilir.

Fikir verirsizmi? Cinayət tərkibi olmadığına görə! Bu idi dövrün ictimai siması, sosial ədalətin iç üzü!

 

Jurnalistin taleyi

 

İbrahim Eminbəyli (1894-1937). 1920-ci ildə Gəncədə quberniya komissarı, sonra Qəza İcraiyyə Komitəsinin məsul katibi, Bakıda "Kommunist" qəzetinin redaktoru, "Azərnəşr"in direktoru, Konservatoriyanın rektoru olub. 1937-ci ildə Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə Edən Baş İdarənin (Qlavlitin) rəisi idi. Azərbaycan K(b)P MK-nın üzvü olub.

Ölüm-cəza maşını heç nəyə baxmır, heç kəsə rəhm eləmir. Haqq-nahaq hamını caynağına alıb aparırdı. Dövrün tanınmış jurnalistinin də taleyi çox müşkül oldu. 1937-ci il yanvarın 28-də, gecənin bir vaxtı İbrahim Eminbəylinin də qapısı döyüldü. Meşin plaşlı məmurlar "sədaqətli bolşevik"in qollarını bağlayıb apardılar.

Hara? Niyə? "Orada bilərsən!" Evində axtarış gedir. Zinovyevin "Oktyabrın dərsləri", M.Hüseynovun "Müsavat partiyası keçmişdə və indi" və bir də Ə.H.Qarayevin "Yaxın keçmişdən" adlı kitabları tapıldı:

- Nə üçün əksinqilabi ədəbiyyatı saxlayırsız?

- Qlavlitin rəisi kimi mən bu kitabları saxlaya bilərəm.

- İstintaqa bəllidir ki, siz əksinqilabi-millətçi təşkilatın üzvüsünüz?

- Qəti şəkildə rədd edirəm. Mən heç bir gizli təşkilatın üzvü deyiləm.

Əzici-üzücü sorğu-sual aramsız davam edir.

Hələ də yuxarıların ədalətinə inanan təmizqəlbli, sadə, səmimi Eminbəyli iki-üç dəfə Bağırova müraciət edir, haqqın-ədalətin üzə çıxarılmasında kömək istəyir. Bir şey çıxmır. Xalq Komissarları Şurasının sədri H.Rəhimovun adına ərizə yazır: "Altı aydır ki, həbsdəyəm. Beş aydan çoxdur mənimlə heç bir istintaq aparılmır. Ayda bir dəfə çağırıb soruşurlar. "Nədir, boynuna alırsan?" Mən də cavab verirəm: "Xeyr! Boynuma almalı heç bir şey yoxdur". Qəzəblə, nifrətlə deyirlər: "Onda get otur, istirahət elə. Boynuna aldın-almadın, cəzan onsuz da hazırdır".

Saf ürəkli Eminbəyli hökumət başçısından kömək umur, cavab gözləyirdi. Amma xəbəri yox idi ki, H.Rəhimovun özü də artıq həbs olunub. Bəlkə də elə onun böyründəki nəmli, qaranlıq kamerada yatır.

Nəhayət, növbəti istintaq. "Üçüncü üsul" tətbiq edilir. Və zavallı Eminbəyli müstəntiqin diktəsi ilə əlləri əsə-əsə Sumbatov-Topuridzeyə "tövbə" ərizəsi yazır.

Bununla da hər şey başa çatır. Hökm verilir, qərar icra olunur. Qlavlit kimi sosializm cəmiyyətinin bel sütunlarından birinə rəhbərlik edən "sədaqətli bolşevik" İbrahim Abdulla oğlu Eminbəyli xalq düşməni kimi güllələnir.

 

Dilin saflığı keşiyində

 

İdris Həsənov (1897-1950). ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. Moskvada, SSRİ Xalqları İnstitutunun aspiranturasında oxuyub. Respublika Elmlər Akademiyasının Dil-Ədəbiyyat İnstitutunda əvvəl şöbə müdiri, sonra isə direktor müavini olub. Tanınmış dialektoloq alimdir. 1932-ci ildə latın qrafikası əsasında korlar üçün nöqtəli hərflərin layihəsini hazırlayıb.

Taleyi necə oldu? 1938-ci ilin aprel ayında həbs edilərək məhşər ayağına çəkilib. Niyə? Nə üçün? Həmin günlərdə alimin iş yerində yazılmış mənfur bir "qara kağızı" nəzərdən keçirək:

"İnstitutun keçmiş direktor müavini İdris Həsənovun haqqında sorğunuza belə cavab veririk: İdris Həsənov Azərbaycan dilçiliyi sahəsində uzun müddət pantürkist təbliğat və ziyankarlıq işi aparmışdır. O, 1926-cı ildə çapdan çıxmış "Gəncə əhalisinin dialektində mənsubiyyət şəkilçisiz isimlərin hallanması" adlı ilk əsərinin elə birinci sətrindən özünün pantürkist təbliğatını yaymağa başlayır. Onun bütün fikir və mülahizələri "vahid qədim türk dilləri"nin varisi olan türk dili haqqında pantürkist-müsavatçı ideyaların davamıdır. Pantürkist ideyaya sadiq olan İ.Həsənov Azərbaycan dilinin qrammatikasına Osmanlı formalarını tətbiq etmək fikrində olduğunu söyləmişdir (məsələn, "almamış", "gəlməmiş", "almadan", "gəlmədən" və s.). Bundan əlavə, Azərbaycan dilində o, rus və beynəlmiləl sözləri varvarizm və "yad" sözlər adlandırmışdır.

"Azərbaycan zəhmətkeşlərinin İ.V.Stalinə məktubu"nun mətnindən sitat gətirən İ.Həsənov qeyd edir ki, "Azərbaycan dili Azərbaycan məktəblərindən az qala, qovulmuşdur". Dili kobudcasına təhrif hesab etmək olmaz. Bu, əksinqilabi fitnəkarlıq və böhtandır!

Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası işlənib hazırlanarkən İ.Həsənov digər vətən xainləri ilə birlikdə dilimizi ərəb, fars və Osmanlı sözləri ilə doldurmağa çalışmış, bununla da, Qərbin, kapitalist ölkələrinin mədəniyyətini təbliğ etmişdir. APİ üçün müəllim kadrlarının hazırlanması işində də ziyankarlıq mövqeyindən fəaliyyət göstərmişdir".

Bax belə! Qısa, aydın! Xalqın dilini, ənənəsini ürəkdən araşdırıb öyrənən cəfakeş bir alim "xalq düşməni" imiş. Sən demə, o, millətçi, pantürkist ideyalarını yayır, "orfoqrafiyanın ziyanlı təşkilində fəallıq göstərirmiş". Hamısı yalan, hamısı sabun köpüyü, böhtan, iftira! İstintaqın hər cür əzab-əziyyətinə dözür, qürurunu sındırmır. Sona kimi sözü bu olur: "Mən günahkar deyiləm!"

Kimdi baxan?! 1939-cu il iyunun 2-də qəti qərar verilir: "İdris Məşədi Zaman oğlu Həsənov antisovet təşkilatında iştirakına görə 8 il müddətinə islah-əmək düşərgəsinə göndərilsin!" Bir müddət Krasnoyarsk diyarında dustaq olur. Uzaq Maqadanda kəskin infark keçirir. Əzilib-üzülmüş alimdə fikir-xəyaldan ciddi əsəbilik yaranır.

1946-cı il aprelin 3-də Gəncəyə qayıdanda professor İdris Həsənov 6 saylı məktəbdə sıravi müəllim işləməyə başlayır.

Sən demə, amansız dövranın burulğanı hələ heç də sovuşmayıbmış. 1949-cu ilin dekabrın 21-də o, "təhlükəli element" kimi yenidən həbs edilir.

İkinci dəfə "vətən xaini"! Vətənin taleyi üçün alışıb-yanan fədakar bir insan dözə bilərdimi buna? Həyata son ümidini, inamını biryolluq itirmiş gəncəli alim İdris Həsənov dözmədi: 1950-ci il noyabrın 3-də özünü dənizə ataraq əbədi olaraq dünyasını dəyişdi.

 

Daha bir günahsız müqəssir

 

Abdulla Tağızadə (1897-1938). İlk təhsilini Gəncədə alıb, sonra Bakıda oxuyub. SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının elmi işçisi, APİ-nin dilçilik kafedrasının müdiri olub. Azərbaycan orfoqrafiyası və terminologiyası sahəsində tanınmış mütəxəssislərdən biri sayılır.

37-nin amansız burulğanında insanlar dəstə-dəstə gedirdilər. İstintaq işlərindən birinə baxırıq: ¹12493. Təkcə bu saralmış qovluqla yüzlərlə adamın taleyi həll olunub. Onlardan biri də Abdulla Məmməd oğlu Tağızadədir. Həmin ittiham işi üzrə 200-cü müttəhim.

1937-ci il martın 17-də həbs edilib. "Günahları" bəllidir. A.Tağızadə haqqında dövrün bədnam sənədlərindən birində oxuyuruq:

1. 1929-cu ildən əksinqilabi millətçi, pantürkist, terror təşkilatının üzvü olmuşdur.

2. Bu təşkilatda əksinqilabi fəaliyyət göstərmiş və elmi-tədqiqat xətti üzrə dilçi mütəxəssis kimi ziyankarlıq işi aparmışdır.

3. Öz mühazirələrində əksinqilabi millətçi və pantürkist görüşlər təbliğ edərək pedaqoji sahədə də əksinqilabi iş aparmışdır.

4. Partiya və hökumət rəhbərlərinə qarşı terror aktları tətbiq etmək, silahlı üsyan hazırlamaq yolu ilə milli respublikaları SSRİ-dən ayırmaq və vahid pantürkist dövləti yaratmaq mövqeyində durmuşdur.

İstintaq isə hələlik heç nəyi sübuta yetirə bilmir. Səkkizinci dindirmə zamanı da Abdulla Tağızadə qondarma ittihamların hamısını qətiyyətlə rədd edir. Kim idi əl çəkən? Bir halda ki, məhkumdur, o, mütləq məhv ediləcək.

1937-ci il sentyabrın 12-də istintaqın daha 6 ay uzadılmasına icazə alınır. Yenə eyni suallar, eyni hədələr, eyni şahidlər.

Nəhayət, "üçüncü üsul" işə düşür.

Gəncəli dilçi-alim 1938-ci il yanvarın 12-də "xalq düşməni" kimi güllələnir. İstintaq işindəki sənədlərdən birindən bəlli olur ki, onun şəxsi kitabxanası da yandırılıb.

 

İnayət Rəfiyev və qeyriləri

 

Ölüm - cəza maşını dayanmadan işləyir, rastına kim çıxırsa, hamısını doğrayıb tökürdü. O müdhiş illərdə Gəncə toxuculuq kombinatının sabiq direktoru İnayət Rəfiyev, kollektivin təzə rəhbəri Firuz Süleymanov, baş mexanikin müavini Əsgər Əlizadə, energetiklərdən Hacıbala Rəcəbov, Cəlal Əsgərov, Məmməd Cabbarov və Qəzənfər Hüseynov, sən demə, iqtisadi sobataj yoluna qədəm qoyubmuş, antisovet əhvali-ruhiyyəsi yayır, millətçi təbliğatı aparır, ziyankarlıqla məşğul olur, hökuməti devirmək istəyirmişlər.

Qəribə iş üsulu yaranmışdı. DTK-nın rəhbərləri gecə-gündüz vurnuxur, hər vəchlə ölkədə "əksinqilabi terrorçu, trotskiçi-zinovyevçi, millətçi" təşkilatların mövcud olmasını sübut etməyə çalışırdılar.

Ermənilərin fitvası ilə "müəyyən olundu" ki, bizdə guya antisovet millətçi təşkilatı fəaliyyət göstərir və ona R.Axundov, Ə.H.Qarayev, Q.Musabəyov, M.D.Hüseynov, H.Sultanov və başqaları rəhbərlik edirlər. Onlar nazirliklərin, baş idarələrin rəhbərlərini, partiya və sovet orqanlarının məsul işçilərini, müəssisə və təşkilatların başçılarını həmin təşkilata cəlb edərək qiyam qaldırmalı, M.C.Bağırovu öldürməli və Azərbaycanı SSRİ-nin tərkibindən çıxarmalı idilər.

Məxsusi olaraq Bakıya göndərilən Beriyanın əlaltısı Matuleviç qaniçən Yemelyanovun, Sumbatovun, Qriqoryanın, Markaryanın, onların Atakişiyev kimi yerli nökərlərinin canfəşanlığı ilə iki il ərzində akademik Ziya Bünyadovun yazdığına görə, 70 minə qədər sayseçmə ziyalımızı güllələdi. Məhkəmə iclasları bir qayda olaraq 14-15 dəqiqə çəkirdi. Deməli, saatda dörd nəfər, 24 saatda 96 nəfər, ayda 2880 nəfər! Ölümə və sürgünə məhkum edilən bütün ziyalılar, eləcə də gəncəli qurbanlardan Əyyub Xanbudaqov, Mikayıl Hüseynov, Balabəy Həsənbəyov, Ağamir Məmmədov, İdris Həsənov, Abdulla Tağızadə, İbrahim Eminbəyli və qeyriləri ilk növbədə Beriya və Bağırova sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilirdilər.

Halbuki əsla, belə deyildi! Bu, erməni-rus nadanlarının fitnə-fəsadı idi. 1954-cü il dekabrın 15-də istintaq zamanı Mir Cəfər Bağırovun özü də bu faktı qətiyyətlə rədd edirdi. Bağırov deyirdi: "Yemelyanovun təqdimatlarından belə çıxır ki, guya Azərbaycanda mənə qarşı hər addımda terror hərəkatları hazırlanırdı. Əslində isə, bu, ola bilməzdi və belə deyildi. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı yaltaq və yarınmağa çalışan Sumbatov-Topuridzenin və onun dəstəsinin düşmən fəaliyyətinin nəticəsi idi".

Matuleviççilər, qriqoryanlar, markaryanlar, sumbatovlar, atakişiyevlər özləri də məhz elə özlərinin "icad" etdikləri cəza-ölüm üsullarının qurbanı oldular. Əbəs demirlər ki, quyunu gen qaz, dərin qaz, vaxt gələr, özün düşərsən.

Böyük Fransa inqilabı zamanı cəlladlar qiyamçıların başlarını kəsib çatdıra bilmirlərmiş. Buna görə də doktor İosef Gilyoten başkəsən qurğu (gilyoten) hazırlayır. Ağır çərçivənin içərisindəki iti bıçaq sürətlə aşağı enərək bir anda mənfur əməliyyatı həyata keçirirdi. Maraqlıdır ki, doktor İ.Gilyotenin başı da məhz özünün icad etdiyi həmin qurğunun köməyi ilə vurulub.

Tarixdən ibrət götürmək lazımdır, həmişə, hər yerdə, hər işdə!..

 

 

Əhməd İsayev

 

Azərbaycan.-2009.- 14 aprel.-S.6.