Muğamatİbrahim peyğəmbər

 

Şakir Qabıssanlı: "Rəbbimin verdiyi güc əsasında bu tarixi sirləri aça bilmişəm"

 

Bu yaxınlarda Şakir Qabıssanlının işıq üzü görən "Muğamat və İbrahim peyğəmbər", "İbrahim peyğəmbər və xalq mahnıları" adlı 2 hissədən ibarət olan kitabın 1-ci hissəsində Muğamın tarixi və fəlsəfi mahiyyətləri, mənaları açıqlanıb.

Ş.Qabıssanlı yazdığı kitab haqqında redaksiyamıza açıqlama verərək bildirib ki, Muğamın tarixi və fəlsəfəsi haqqında xeyli mülahizələr irəli sürülmüş və yazılı məlumatlar toplu halında dərc olunmuşdur: "Lakin mən bütün bunları tarixi mənbələr kimi yox, özəl fikirlər kimi qəbul edirəm və hesab edirəm ki, Muğamın sirli qapılarına əl dəyməyib. Muğamın daxili aləmi, onun sirlərini Muğam haqqında yazılmış yazılarda yox, muğamın özündə olan və indiyə kimi açılmayan şifrələrdə axtarmaq lazımdır. Ancaq onu əlavə edə bilərəm ki, muğamın ilkin nidaları atəşpərəstlərin svil əhalisi zərduştilərin ağısı ilə başlanmışdır. Bunu aydınlaşdırmaq üçün lüğəti terminlərə üz tutsaq pis olmaz. Sözün kökü "muğ" atəşpərəst, zərdüşt dininə mənsub olan "muğanə" sözü atəşpərəstcəsinə mərasimi və ayini deməkdir.Buradan lüğət terminlərindən aydın olur ki, Muğamat dini ayinlərdə ağılarla meydana gəlibdir ki, bunun da vətəni Qabıssan, Abşirun (Abşeron) və Təbrizdir. Demək Muğamat mənəvi öz təkanını Azərbaycandan alaraq dünyaya yaymışdır. Sonra "muğ" sözü qədim udin dilində "8-lik" mənasını verir. Bu da Nuhun tufanından sonra 8 nəfər salamat qalan ailəsi ilə əlaqələndirilir (Nuh, həyat yoldaşı, 3 qızı və 3 oğlu). Bəzi mənbələrdə tufandan çıxanların sayının artdığını 9, 17,40 və sair olduğu göstərilir. Lakin bu əlavələr isə Qabıssan qayalarında aydın şəkildə özünü göstərən işarələrə tamamilə ziddir".

- Bu cür fikirlər sizin ağlınıza haradan gəldi?

- Təvazökarlıq olmasın, dünyada yeganə adamam ki, Qabıssan qayalarında olan 7000 işarəni, dünyanın müxtəlif xalqları tərəfindən (zamana görə) yazılan müqəddəs sözləri, bununla yanaşı Qabıssan xalqlarında olan xalçalarda yüzlərcə antik işarələri oxuya bilirəm. Qabıssan qayalarındakı və xalçalarındakı sirri açılmayan şairlər bəşəriyyətin tərcümeyi-halını özündə əks etdirir.

- Şakir müəllim, bu kitabı yazmaqla bu qədər məlumatı, gücü, qüvvəti haradan almısınız? Bu sahədə sizə yol göstərən olubmu?

- 2 il bundan öncə bu haqda mənim yaza biləcəyim mənbəm olmayıb. Lakin bu 2 il ərzində özümdən asılı olmayaraq gizli səslərlə sanki bu qaranlıq dünyaya bir nur, işıq gəldi. Özüm də dərk etmədən ilahi bir güclə, tükənməz aşiqliklə, müqəddəs sevgi ilə yorulmadan bu sirli dünyanın içərilərinə az-çox daxil ola bildim. Qeyri-adi duyğularla sanki əlçatmaz və gözəgörünməz qüvvələr mənim üçün adi bir şeyə çevrildi. Mənim dediklərim dünyanın heç bir mənbəsində demək olar ki, yoxdur. Qabıssandan başlanan, Şamanlara qədər gedən tarixi yol mənə açıq-aydın görünür. Muğamat zərdüştlərin dini olan İbrahim dininin mənəvi ideologiyasıdır desək heç də yanılmarıq. Bu baxımdan İbrahim peyğəmbərin rəbbə üz tutmasından doğulmuşdur Muğamat. Çünki ilkin şiriftləri büdpərəstləri haqqa, ədalətə çağırmaqla Allaha üz tutmadan doğulan şiriftlərdir ki, bunun da 8 min il yaşı var.

- Bəs bu yükün altına girmək sizi qorxutmurmu? İnanırsınızmı sızın bu ideyalar həyata keçəcək?

- Tamamilə doğru fikirdir. Mənim vətənimin tarixi müqəddəs ətirli bir qızılgül olsa da, onun ətrafı büsbütün alağ otları ilə doludur. Avropa, rus mənbələrinə söykəndiyimiz üçün tariximiz zaman-zaman saxtalaşdırılıb. Hamımız Bakıda oturmuşuq. "Baki" və "Umbaki" adlarının mənasını bilmirik. Bunların sayını yüzlərcə, minlərlə göstərə bilərik. Dastanların birində sətiraltı ifadələrlə İbrahim peyğəmbərin bu sözləri işlədilir: "Bir sənəmə aşiq olmuşam desəm öldürərlər, deməsəm ölləm". Demək həmin həyat tərzini indi mən yaşayıram. Bu kimi tarixi sirləri rəbbimin verdiyi güc əsasında aça-aça gözlərim nəmli görünür, ancaq içimdən sel axır.

Onu da qeyd edək ki, "Səmavi" adlanan bu kitabın bəzi yerlərində təkrarçılığa da yol verilib. Oxuculardan rica edirik ki, bunu nöqsan kimi yox, məsələnin sübutu kimi qəbul etsinlər.

Qələndər Xaçınçaylı

 

Həftə içi.- 2010.- 28 sentyabr.- S. 6.