Milli Kitabxanada yeni texnologiyalar

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana yarandığı (1923) uzaq illərdən başlayaraq həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olub.

1998-ci ilin dekabrında Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən və 1999-cu ilin martında qüvvəyə minən Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu bütövlükdə kitabxana işi sahəsində yeni mərhələ açaraq Milli Kitabxananın inkişafında da mühüm rol oynayıb. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 20 aprel tarixli Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında sərəncamı və bu sahədə Dövlət Proqramının qəbul edilməsi Milli Kitabxananın fəaliyyətinə də əlavə təkan verib. Milli Kitabxanada son illər əldə olunan nailiyyətlər də bunun göstəricisidir. Kitabxananın modernləşdirilməsi yönümündə mühüm addımlar atılıb, şöbələrin strukturuna yenidən baxılıb, elektron kataloq sisteminin əsası qoyulub.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsi Milli Kitabxananın strukturunda ilk fəaliyyətə başlayan şöbələrdən biridir. İlk dövrdə komplektləşdirmə, ədəbiyyatın işlənməsi və kataloqların tərtibi ilə kompleks şəkildə məşğul olan şöbənin əsasında 1947-ci ildə iki struktur - Komplektləşdirmə, Kitabişləmə Kataloqlar şöbələri təşkil olunub. 1960-cı ildə Milli Kitabxananın yeni (indiki) binaya köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq onun tərkibində yeni şöbələr - Not-musiqi, Nadir kitablar, Katroqrafiyaİzoqrafiyas. şöbələr yaradılıb və bundan sonra nadir nəşrlər, notlar, standartlar, atlas və xəritələr işlənib uyğun fondlara təhvil verilib.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsi də artıq bir neçə ildir ki, öz işlərini kompyuter vasitəsilə həyata keçirir.

Şöbənin başlıca vəzifəsi rus dilində olan çap məhsullarının biblioqrafik təsvirini verməkdən, əlifba kataloqunu təşkil etməkdən, şöbənin kataloq sisteminin elmitexniki redaktəsini həyata keçirməkdən ibarətdir. 2004-cü ildən şöbə ölkəmizdə nəşr olunan rusdilli ədəbiyyatı işləyib Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsinə təhvil verilməsini də həyata keçirir. Bu vəzifələri icra etmək üçün şöbədə 3 bölmə fəaliyyət göstərir: məcburi nüsxələrin işlənməsi, təkrar nüsxələrin işlənməsi və baş əlifba kataloqu bölmələri.

 

 

Mədəniyyət.- 2010.- 23 iyul.- S. 11.