Bu gün dünyaşöhrətli bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin xatirə günüdür

 

Dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq ictimai xadim, müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin milli operasının banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin bu gün xatirə günüdür. 23 noyabr 1948-ci il tarixində dünyasını dəyişən sənətkarın adını əbədiləşdirən əsərləri onu dünyada məşhurlaşdırmışdır. O, yaratdığı musiqili komediyaları, instrumental müşayiətli xor əsərləri, orkestr əsərləri, kamera-instrumental əsərləri, xoreoqrafik miniatürləri, romans-qəzəlləri, mahnıları ilə şöhrətlənmiş, Azərbaycan musiqi sənətini dünya miqyasında özünəməxsusluğunu təsdiqləyə bilmişdir.

Belə bir sənət yolunu nailiyyətləri ilə qazanan Üzeyir Hacıbəyli ilk təhsilini Qori Müəllimlər Seminariyasında almış, onun  formalaşmasında təhsil ocağının böyük rolu olmuşdur. O, seminariya illərində qabaqcıl dünya mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuşdur. Burada Avropa musiqi klassiklərinin əsərlərini mənimsəmiş, skripka baritonda çalmağı öyrənmiş, xalq mahnı nümunələrini nota köçürmüşdür. Seminariyanı bitirdikdən sonra Hacıbəyli 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə müəllim təyin edilmişdir. Hacıbəyli Rusiyada 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində Bakıya gəlmiş, Bibiheybətdə, sonralar isə "Səadət" məktəbində dərs demiş, 1907-ci ildə Bakıda Azərbaycan türkcəsində "Hesab məsələləri" "Mətbuatda istifadə olunan siyasi, hüquqi, iqtisadi əsgəri sözlərin türki-rusi rusi-türki lüğəti"ni nəşr etdirmişdir.

Üzeyir Hacıbəyli bədii yaradıcılığa publisistika ilə başlamışdır. O, "Kaspi", "Həyat", "İrşad", "Tərəqqi", "Həqiqət", "İqbal", "Yeni İqbal" qəzetlərində "Molla Nəsrəddin" jurnalında "Ordan-burdan", "O yan-bu yan" s. başlıqlar altında "Ü", "Filankəs", "Behmankəs" s. gizli imzalarla dövrün mühüm ictimai-siyasi, maarifçilik məsələlərinə dair çoxlu məqalə, felyeton satirik miniatürlər dərc etdirmişdir.

Onun 1908-ci il yanvarın 12-də Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında göstərilən "Leyli Məcnun" operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası qoyulmuşdur. Hacıbəyli operanın librettosunu Füzulinin eyniadlı poeması əsasında yazmışdır. Üzeyir Hacıbəyli 1909-1915-ci illərdə bir-birinin ardınca "Şeyx Sənan", "Rüstəm Söhrab", "Şah Abbas Xurşud banu", "Əsli Kərəm", "Harun Leyla" muğam operalarının librettosunu xalq dastanları rəvayətlər, Firdovsinin "Şahnamə" əsərinin motivləri əsasında yazmışdır. O, "Leyli Məcnun"dakı üslub xüsusiyyətlərini estetik sənət prinsiplərini sonrakı operalarında da davam etdirmişdir.

O, Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır. Onun "Ər arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" musiqili komediyalarında inqilabdan əvvəlki Azərbaycan məişəti, xalq adət ənənələri əksini tapmışdır. Belə əsərləri yaratmasına baxmayaraq, Hacıbəyli 1911-ci ildə musiqi təhsilini artırmaq üçün Moskvaya getmiş, həmin il burada filarmonik cəmiyyətin musiqi kurslarında, 1913-cü ildə isə Peterburq konservatoriyasında oxumuşdur. Peterburq dövrü Hacıbəylinin yaradıcılığında mühüm rol oynamış, o, "Arşın mal alan" musiqili komediyasını məhz burada yaratmışdır. Hacıbəyli 1921-ci ildə Bakıda azərbaycanlı tələbələr üçün ilk musiqi məktəbini - Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbini təşkil etmişdir. 1926-cı ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında fəaliyyət göstərən Hacıbəyli burada nəzəriyyə, harmoniya, Azərbaycan musiqisinin əsasları fənlərindən dərs demiş, konservatoriya yanında ilk çoxsəsli Azərbaycan xor kollektivi yaratmışdır.

O, 1927-ci ildə Müslüm Maqomayevlə birgə ilk "Azərbaycan türk el nəğmələri" məcmuəsini nəşr etdirmişdir. Hacıbəyli 1931-ci ildə Azərbaycan Radio Komitəsi yanında ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestri təşkil etmişdir. 1937-ci il aprelin 30-da Azərbaycan Opera Balet Teatrında ilk dəfə tamaşaya qoyulan "Koroğlu" operası Hacıbəyli yaradıcılığının zirvəsini təşkil edir. Azərbacan opera sənətinin incilərindən sayılan bu operada Üzeyir bəy, ilk dəfə olaraq, klassik opera formasına riayət edərək bitkin ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, balet nömrələri, reçitativlər yaratmışdır.

Üzeyir Hacıbəyli "Koroğlu" operasında simfonik orkestrin tərkibinə Azərbaycan xalq musiqi alətlərini daxil edərək, orkestrin rəngarəng səslənməsinə nail olmuşdur. Üzeyir bəy Azərbaycan musiqisində köklü dönüş yaratmış dahi bəstəkardır. O, 19-cu əsrin əvvəllərinədək şifahi xalq musiqi sənəti şəklində mövcud olan Azərbaycan milli musiqisini Qərbi Avropa bəstəkarlıq məktəblərinin nailiyyətləri, forma janrları ilə zənginləşdirmiş, Azərbaycan ümumiyyətlə, Şərq musiqisinin gələcək inkişaf perspektivlərini, estetik prinsiplərini müəyyənləşdirmişdir.

Sənətkar həm böyük musiqişünas alim idi. O, müasir Azərbaycan elmi musiqişünaslığının əsasını qoymuş, musiqiyə dair çoxlu məqalələr yazmış, tədqiqatlar aparmışdır.

Hacıbəylinin "Arşın mal alan" musiqili komediyası ingilis, alman, çin, ərəb, fars, polyak, ukrayn, gürcü s. dillərə tərcümə edilmişdir. Onun anadan olmasının 100 illik yubileyi dövründə böyük təntənə ilə keçirilmişdir. YUNESKO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin ildönümü 1985-ci ilin mühüm hadisələri təqviminə əsasən, Hacıbəylinin yubileyi beynəlxalq miqyasda da qeyd edilmişdir.

2010-cu ildə Azərbaycanda dünyada Üzeyir bəy Hacıbəylinin  anadan olmasının 125 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Bakıda "Üzeyir Hacıbəyli - 125" Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirildi. Yubiley çərçivəsində Vyanada Afinada Azərbaycan xarici musiqiçilərin konserti təşkil edildi.

Belə bir yaradıcılıq üslubuna malik olan sənətkarın keçdiyi yol tədqiq olunub, musiqişünaslıq elmi üçün dəyərli olan tərəfləri öyrənilir. Əsərləri ilə hər zaman sevilən Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan musiqi sənəti üçün gördüyü işlər neçə-neçə yüzilliklərin məsafəsində belə, tədqiqat obyekti olaraq, araşdırılacaq onun bünövrəsi əsasında əsərlər yazılacaqdır.

 

 

Zümrüd

 

Səs.- 2010.- 23 noyabr.- S. 12.