Bölgələrin inkişafında turizm önəmli yer tutur

 

Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması üçün inkişaf etdirilməsi vacib olan perspektiv sahələrdən biri turizmdir

 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərini təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması üçün ekspertlər klaster yanaşmanı məqbul sayırlar. Klaster yanaşma zamanı Azərbaycanda perspektivi aydın görünən bir neçə sahənin inkişaf etdirilməsi əsas götürülür. Ölkəmizdə yüksək potensial perspektivləri olan sahələrdən biri turizm sektorudur.

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" çərçivəsində inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulan sahələrdən biri turizmdir. Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illər ərzində proqramın əsas sahələrindən biri kimi sahibkarların maliyyə təminatının yaxşılaşdırılmasının, yeni müəssisələrin yaradılması üçün hökumətin güzəştli vergi-gömrük tarifləri tətbiq edilməsinin diqqət mərkəzində dayandığını qeyd edir.

Belə ki, sahibkarlar üçün güzəştli vergi rejiminin yaradılması, ƏDV-nin azadılması digər tədbirlər həyata keçiriləcək. Yeni yaradılan müəssisələrin ən müasir avadanlıqlarla təmin edilməsi üçün sahibkarlara uzunmüddətli kreditlərin verilməsi bu tədbirlər sırasındadır.

Proqram çərçivəsində qeyri-neft sektoruna aid sahələrin inkişafına dəstək verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan biri ən perspektivlisi turizmdir. Digər sektorlardan fərqli olaraq turizm ekologiyaya zərər vurmayan, xammal ya industrial texnologiya tələb etməyən, faydalı qazıntıların istifadəsinə ehtiyac duymayan bir sektordur. Təsadüfi deyil ki, bir çox ölkələrin əsas gəlirləri məhz bu sektordan əldə olunur.

Azərbaycan təbii şəraiti, olduqca zəngin rəngarəng rekreasiya ehtiyatları, xarici daxili turizmin əhalinin istirahətinin təşkili üçün hər cür şəraitə malikdir. Respublikamızın əlverişli iqlim şəraiti, ilboyu zirvələri qar buzlaqlarla örtülü olan ecazkar quruluşu, cəlbedici landşaftı, çoxsaylı dağ çayları şirinsulu gölləri, insanı heyrətə gətirən şəlalələr, yüzlərlə mineral müalicəvi bulaqlar, narın qumlu dəniz çimərlikləri, palçıq vulkanları, tarixi-mədəni abidələr s. ölkədə daxili xarici turizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır.

Son illər Azərbaycanda yuxarıda qeyd edilən problemlərin həlli, o cümlədən, infrastruktur sahələrin inkişafı istiqamətində irimiqyaslı yerli, regional beynəlxalq layihələr həyata keçirilməkdədir. Bu layihələr müxtəlif istehsal xidmət sahələrini əhatə etməklə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynamaqdadır.  Həyata keçirilən layihələrin prioritet istiqamətlərindən biri infrastruktur sahələrin təkmilləşdirilməsi müasir tələbata uyğunlaşdırılmasıdır. Bu da təbiidir, çünki köhnə, müasir standartlara cavab verməyən infrastruktur sahələrlə hər hansı inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür.

Bu gün infrastruktur layihələrinə dövlət büdcəsindən ayırmaların ilbəil yüksək templə artması dövlətin bu məsələyə necə böyük həssaslıqla yanaşdığını göstərir. Nəqliyyat xidmətlərinin, yolların s. inkişafı  sahibkarlıq, turizm s. sahələrin dirçəlişinə təkan verir. O cümlədən, bu gün Azərbaycanın ən ucqar kəndlərinədək rahat yolların çəkilməsi, ölkəmizin Şərq-Qərb, Şimal-Cənub kimi iri beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşməsi turizm sektorunun da inkişafına ciddi təsir göstərməkdədir. 

Belə ki, həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq səviyyəli yolların yenidən qurulması, yeni yolların çəkilişi ölkənin Avropa Asiya arasında yerləşən nəqliyyat qovşağı kimi əhəmiyyətini daha da yüksəldir. Azərbaycanın tranzit potensialı artdıqca isə ölkə ərazisindən tranzit kimi istifadə edən xarici daşıyıcıların sayı da çoxalır. Bu da turizmin inkişafında mühüm rol oynayır.

Bütün bunlarla yanaşı, son illər, regionlarda (Gəncə, Zaqatala, Lənkəran s.) beynəlxalq standartlara cavab verən hava limanlarının tikintisi, ölkədaxili yeni yol çəkilişləri regional inkişafa verilən ən gözəl töhfədir.

Aydındır ki, kənd turizm mərkəzləri əsasən, dağlıq rayonlarda- Quba, Qusar, Xaçmaz, Masallı, Şamaxı, Qəbələ, Şəki s. rayonların ərazisində yerləşir. Digər tərəfdən, məlumdur ki, son dövrlər, hətta ən mürəkkəb coğrafi şəraitə dağlıq relyefə malik ərazilərlə nəqliyyat əlaqələri yaradılıb. Nəticədə bu bölgələrdə yeni turizm mərkəzləri yaranıb. Quba Nabranda yaradılmış müasir istirahət mərkəzləri isə artıq dünya standartlarına cavab verən turizm mərkəzləridir. Bu səbəbdən , son illərdə təkcə daxili turistlər deyil, xarici turistlər bu məkanlara üz tutur. Burada ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin bir fikrini xatırlatmaq yerinə düşərdi: "Harada ki, müasir yol var, o bölgədə mütləq mütləq inkişaf olacaqdır. Əgər yol yoxdursa, o bölgə inkişaf edə bilməz. Orada istənilən təbii sərvətlər, istənilən infrastruktur, gözəl binalar, mehmanxanalar olsa da, əgər yol yoxdursa ya bərbad durumdadırsa, oraya heç kim gəlməyəcəkdir".

Turizmin, o cümlədən, kənd turizminin inkişafı nəqliyyat onun infrastruktur sahələrinin inkişafı ilə bir kompleks əmələ gətirir. Bütün bunlar isə ölkədə həyata keçirilən infrastruktur layihələrin turizmin inkişafında, konkret olaraq, regionlarda aparılan quruculuq işləri, yeni yol çəkilişlərinin isə kənd turizminin inkişafında xüsusi əhəmiyyəti olduğunu bir daha sübut edir. Son illərdə Azərbaycana gələn turistlərin xeyli artması bu sahənin klaster yanaşmada ən vacib sahələrdən olduğunu göstərir.

Son illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı çərçivəsində aparılmış işlər regionlarda istehsal sahələrinin sosial infrastrukturların yaradılması sahəsində müsbət dəyişikliklərə səbəb olub.

Ölkə başçısı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında ölkədə turizmin dinamik yüksəlişinə xüsusi yer ayrılıb. Proqrama əsasən, qarşıdakı illərdə bu sahənin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından həyata keçirilən dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil edəcəkdir.

Dövlət Proqramında davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından kiçik orta sahibkarlığın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, ixrac potensialının artırılmasında cəmiyyətin sosial problemlərinin həllində onların rolunun gücləndirilməsi öz əksini tapıb.

 

 

Elçin Bayramlı

 

Səs.- 2010.- 14 oktyabr.- S. 8.