A

 

1 2 3

 

Azad Respublikaların sarsılmaz ittifaqı [Mətn]: tövsiyə biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. N.Nağıyeva; red. H.Həmidova.- B.: [s. n.] 1983.- 101, [2] s.
 

Azadə R. Mövlana Cəlaləddin Rumi [Mətn] /R.Azadə; Red.: Teymur Kərimli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 176 s.

 

Azadə R. Nizami və onun poeziya sələfləri /R.Azadə; Red.: T.Kərimli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, "ELM" Redaksiya - Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1999.- 280 s.

 

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu. Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları: Ali məktəblər üçün dərslik C.Ə.Azadəliyev; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakültəsi Faydalı qazıntılar kafedrası; Elmi red.: V.M.Babazadə.- B.: Nafta-Press, 2001.- 146 səh. 1 portr. 20 sm.

 

Azadlıq və tərəqqi [Mətn] /Tərtibatçı müəllif: C. Əhmədli; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

Azadlıq yolunun mübarizləri [Mətn] /[red. C. Müciri]. [s. l.]: Azərbaycan Ruznaməsi, 1962 (1341 h.) 207, XXI, XXVIII s.: port

 

Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monitorinqi [Mətn]: praktiki soraq kitabı /red. E. Süleymanova, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi (tərc. ed.); ön söz. T. Boven. B.: [s.n.], 2010. 311s

 

Azaflı Gülarə Mikayıl qızı. Görüşərik yenə biz (şeirlər) /G.M.Azaflı; red. M.Azaflı.- B.: MarsPrint, 2009.-280, [2] s.

 

Azaflı Mikayıl. Qoca Azaflıyam [Mətn] /M. Azaflı; tərt.ed.və ön söz. Q. Paşayev, M. Azaflı; red. M. Qasımlı, G. Azaflı.-B.: Nurlan, 2008. -758, [3] s.

 

Azay Adil. (Azayev Adil Çərkəz oğlu) Mən [Mətn]: Fəlsəfi traktat /Adil Azay; Çevirəni, nəşrə hazır. və red.: N. Əbdülrəhmanlı.- B.: Yurd, 1998.- 64 s.: portr., 17 sm.

 

  Azayev Əlisəfa Soltan oğlu. Bayıl məhbusu [Mətn]: povest və hekayələr /Ə. Azayev; red. M. Çəmənli.-Bakı: Çıraq, 2006.302 s.: 1 portr., 20 sm.

 

  Azayev Əlisəfa Soltan oğlu. Qorxulu oyun [Mətn] : povest /Ə. S. Azayev ; red. E. Fərruxzadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 223, [1] s.: portr., 20 sm.
 

  Azayev Əlisəfa Soltan oğlu.Məhkumun fəryadı [Mətn] : (povest) /Ə. Azayev ; red. M. Çəmənli.-Bakı: Təknur, 2017.191, [1] s.: portr., 20 sm

 

  Azayev Əlisəfa Soltan oğlu. Vahimə [Mətn] : povest /Ə. S. Azayev ; [red. M. Mustafayev].- Bakı: Təknur, 2010.- 242, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Azayev Əlisəfa Soltan oğlu. Casusun ifşası [Mətn] : [kiçik hekayələr] /Ə. S. Azayev ; red. E. Fərruxzadə ; [dizayner F. Məhərrəmov].- Bakı: [Təknur], 2014.- 183, [1] s.: portr., 20 sm.
 

Azayev Əlisəfa Soltan oğlu. Ölüm qorxusu [Mətn] : povest /Ə. Azayev ; red. M. Çəmənli.- Bakı: Təknur, 2018.- 255 [1] s.: portr., 20 sm.

 

AzETETİİ Böyük inhiraflı dərin maili quyuların texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] /C.M.Mahmudov.- B.: AzETETİİ, 1989.- 33, [1] s.

 

Azərazər Söhrab Tahir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: /Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 272 s.

 

Azərazər Söhrab Tahir. (Əbülfəz oğlu Söhrab Tahiri) Sonuncu şah: Üç kitabdan ibarət tarixi-sənədli-bədii roman /Söhrab Tahir Azərazər.- B.: Ağrıdağ, 2001/- 500 səh.: 22sm.

 

"Azərbaycan" - 80: (1923-2003) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərt.ed.: Ə.Əfəndiyev; Elmi red.: B.Nəbiyev; İxtisas red.: Z.Əliyeva; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çinar-Çap; 2004.- 544 s.

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön söz. müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]1-ci hissə.- B.: 2005.- 456 s.: portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov və b.İkinci hissə.- B.: [s.n.], 2005.- 408 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]3-cü hissə.- B.: 2005.- 456 s. portr., fotoşək

 

"Azərbaycan XXI əsrin astanasında" ikinci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları [Mətn] II Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Elm və təhsil mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Red:V.Morozkov, Ə.Musayeva.- Bakı: 1998.- 720 s.

 

Azərbaycan [Mətn]: [Ensiklopediya] Red. kollegiyası: F.H.Abdullazadə, Y.K.Hümbətov, Ə.Ş.Həsənov; Mətnlərin müəllifi: F.Abdullazadə, V.Bəhmənli; Fotoqraflar: M.Həsənov, S.Ələsgərov, F.Məmmədov.- B.: 1998.- 416 s.

 

Azərbaycan. Qaçqın qadınlar [Mətn]: Bülletenin xüsusi buraxılışı /"Sevil" Azərbaycan Qadınları Məclisi, "Qadın və cəmiyyət" Elmi Mərkəzi.- Bakı: 1998.- 35 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan abidələri [Mətn]: elmi kütləvi məcmuə Azərb. Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mehafizə Cəmiyyəti; red. hey. Ə.A.İsmayılov [və b.] I.- B.: Azərnəşr, 1984.- 118, [2] s.

 

Azərbaycan - ABŞ strateji tərəfdaşlığın yeni üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri Vaşinqton, 25-28 aprel 2006-cı il /Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.- B.: 2006.- 110 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu, elmi-praktiki konfrans Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu [Mətn]: elmi-praktiki konfransın materialları: [informasiya vərəqəsi] /İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı: İsmayıl NPM, 2005.- 518 s. , cədv. ; 21 sm.
 

Azərbaycan-Almaniya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H. Bəşirova; red. M. Vəliyeva. B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. 23, [1] s.

 

Azərbaycan - Almaniya: Respublikamız Avropa ölkələri ailəsində öz mövqeyini möhkəmləndirir [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri /Buraxılışa Məsul: H.Orucov, E.Namazov; Tərtibçilər: N.Həsənzadə, Ş.Şahməmmədov, O.Sadıxov.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 96 s., fotoşək.; 24 sm.

 

Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. və ön söz. M.Rəhimova; red. hey. İ.Babayev və b.; elmi red. Ə.Cəfərov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 445, [3] s.

 

Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: Altı cilddə. Orta əsrlər /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; baş red. M.Rəhimova; red. heyəti. İ.Babayev və b.; məsul red. T.Dostiyev VI cild.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 630, [2] s.

 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. I cild /tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. II cild /tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

Azərbaycan aşıqları /Tərtib edənlər: İ.Abbaslı; B.Abdulla; Ön sözün müəllifi: İ.Abbaslı; Red.: Q.Namazov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 400 s.

 

Azərbaycan aviatorları böyük vətən müharibəsində [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. N. Nağıyeva; burax. məs. və ixtisas red. K. Tahırov; red. M. Vəliyeva. -B.: [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana], 2010.- 81 s.

 

Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri [Mətn]: Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin elmi konfransının materialları: (Bakı, 4 dekabr 2004-cü il): Bakı Dövlət Universitetinin 85 illiyinə həsr olunur /Baş red.: A.M.Məhərrəmov; Red. heyəti: Y.Ə.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Şirvannəşr, 2005,564 s.

 

Azərbaycan-Avstriya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. S. Əsədova, N. Aslanbəyova; red. M. Vəliyeva. B., 2008. 15, [3] s.

 

Azərbaycan BMT ailəsində [Mətn]Bakı: 2000.- 342 s.

 

Azərbaycan bayatıları [Mətn] /tərt. ed. B.Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli; ön sözün müəl. İsrafil Abbaslı; red. Təhmasib Fərzəliyev, İsrafil Abbaslı.- B.: XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004.- 304 s.

 

Azərbaycan bayrağı İst-River sahilində[Mətn] /Heydər Əliyev İrsini Araşdırılması Mərkəzi.- B.; 2009.-435 s.

 

Azərbaycan-Belçika [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. G. Hüseynova; red. M. Vəliyeva.- B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. - 9, [1] s.

 

Azərbaycan Beynəlxalq geofiziki konfrans (3; 2000; Bakı). Üçüncü Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfrans 19-21 Oktyabr: Tezislər toplusu.- B.: 2000.- 356 səh.

 

Azərbaycan bu gün. Ənənəvi milli plakat müsabiqəsi: Professional Azərbaycan plakatı 1994-2002 Sənət.- B.: İncəsənət Mərkəzi; Yunikal Xəzər.- B.: 2003.- 88 səh.

 

Azərbaycan coğrafiya cəmiyyəti 60 ildə: uğurlar, naliyətlər və prespektivlər [Mətn] /Baş red.: B.Ə. Budaqov; Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. B.: Nafta press, 1999. 76 s

 

Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] : 1918-1920 /Məsul red.: N.Ağamalıyeva; Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı : Elm , 1998.-336 s.

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları /Rd. .Ə.Məhərrəmov; , .Bkınv dın ri İnstitutu, Azərbaycan ri Qurumu.- Bı: Nurlan, 2004.-200 s.

 

Azərbaycan-Çin dillərində şəkilli sözlük [Mətn] /tərt. ed. R.Abbasov, N.Qəhrəmanova; red. Sun Yuy Dzyan; rəssam Ş. İntiqam; Çin Xalq Resp.-nın Azərb. Resp. səfirliy; Azərb.-Çin Dostluq və Əməkdaşlıq Cəmiyyəti.- B.: [s. n.], 2004.- 75 s.: ill., 23 sm.

 

  Azərbaycan çörəyi [Mətn]: Azərbaycan SSR respublika standartı 115-72 Azərb. SSR Döv. Gerbi, Azərb. SSR Resp. Standartı.- Bakı: Azərb. SSR Plan Komitəsi, 1973.- 15, [1] s. cədv. 20 sm. 1973-1131

 

Azərbaycan dastanları [Mətn] /toplayanı. A.Nəbiyev; red. M.H.Təhmasib; rəssam. M.Rəhmanzadə.- Bakı: Gənclik, 1977.- 171, [1]s. , şək. ; 20 sm.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] /tərt. ed. Ə.Axundov, M.H.Təhmasib; red. H.Araslı; AMEA, Folklor İn-tu II cild.- B.: Çıraq, 2005.- 440 s.
 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] I cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 392 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] II cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 448 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] III cild/tərt. ed. Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 328 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] IV cild /tərt. ed. M.Təhmasib; red. İ.Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 464 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] V cild /Tərt. ed. Ə.Axundov; Red. M.Qasımlı, İ. Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 344 s.

 

 Azərbaycan dastanları [Mətn] /tərt. ed. B. Abdulla; İ. Abbaslı; ön sözün müəl. və red. İ. Abbaslı.- B: Çaşıoğlu, 2004. - 528 s

 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri.(1918-1920) Albom.- B.: İşıq, 1992.- 57 s.

 

 Azərbaycan dialektologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün proqram /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, V. İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.Ə.Hüseynov; red. A.Qurbanov.- B.: APİ, 1976.- 7, [1] s.

 

 Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi; burax. məs. N.İbrahimov; tərt. ed. N.Qurbanov, E.Miraləm. I kitab.- B,: Şirvannəşr, 2008.-306, [2] s.

 

 Azərbaycan dilçiliyi problemləri [Mətn] /Baş red.: A.Qurbanov; Red.: B.Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Cild 4.- B.: 2000.- 103 s.: ill., 20 sm.

 

 Azərbaycan dili. dərs vəsaiti.- B.: İqtisad Universitetinin nəşri 2011.- 107 s.

 

Azərbaycan dili [Mətn]: (Təlim rus dilində olan qruplar üçün dərs vəsaiti) /İ. Babayev, S. İmanova, S. Gözəlova, A. Qənbərov; Elmi red.: İ.Əhmədov; Rəy verənlər: S.Baxşəliyeva, A.Quliyeva, E.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA-nın nəşriyyatı, 1998.- 143 s.

 

Azərbaycan dili [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait /İ.Ə.Əhmədzadə, Z.Ə.Şahbazova, A.F.Miriyev [və b.]; red. şurası: M.M.Abbaszadə və b.; red. hey. R.H.Novruzov (baş red. əvəzi); elmi red. N.Q.Cəfərov, İ.Ə.Əhmədzadə; dil və üslub üzrə red. N.M.Musayev; rəy. V.Z.Adilov [və b.]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK-Abituriyent, 2010.- 646, [2] s.

 

Azərbaycan dili antologiyası [Mətn] tərt. vətəqdimatında B.Xəlilov (önsözmüəl.); red. H.Mirzəyev.- B.: [Bakı ÇapEvi] 2013.- 647, [1] s.

 

Azərbaycan dili durğu işarələrinin tədrisinə dair [Mətn]: Metodik göstəriş Tərtib edəni. M.S.Həsənov; Elmi red. H.B.Balıyev; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: 1991.- 46 s.

 

Azərbaycan dili mətnləri üzrə işə dair metodik göstəriş [Mətn]: Pedaqoji fakültənin rus qrup tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodika Kabinəsi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H.Q.Hüseynov; red. T.Ə.Cəfərov.- B.: V.İ. Lenin adına APİ, 1989.- 27, [1] s.

 

Azərbaycan dili proqramı: [Mətn]: Pedaqoji texnikumların İbtidai təhsil, Əməyin tədrisi, Ailə və ev təhsili, Xarici dil, Milii əxlaq və islamşünaslıq ixtisasları üçün /Tərt.: N.M.Əliyeva, M.N.Fətiyev, S.S.Əliyeva; Elmi red. və rəyçi: Q.Ş.Kazımov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi.- B.: [Təhsil], 1998.- 16 s.

 

Azərbaycan dili tarixi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik toplusu /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. heyəti. T.İ.Hacıyev (məsul red.) və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 91, [1] s.

 

Azərbaycan dilində fars sözləri lüğəti /Fərhad Məzəmli; Rəyçilər: Ş.Ə.Əhmədova, Ş.İ.Qaralov; Elmi red.: B.A.Əhmədov.- B.: Çıraq, 2004.- 200 səh.: 1 portr., 20 sm.

 

Azərbaycan dilində feli sifət [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. V.Əliyev; elmi red.H.İ.Mirzəyev.-Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 63,[1] s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər dərs vəsaiti /K.M.Abdullayev [və b].; elmi red. K.M.Abdullayev, M.M.Musayev, Ş.Q.Hüseynov; rəyçilər T.İ.Hacıyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Mütərcim, 2012.- 606, [1] s.

 

Azərbaycan dilində sintaktik konstruksiyalar [Mətn]: elmi əsərlərin tematik toplusu AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti; red. hey. Ə.Z.Abdullayev, H.Ə.Həsənov, İ.T.Məmmədov [və b.]Bakı ADU 1987.- 90, [1] s.

 

Azərbaycan dilindən suallar və cavablar [Mətn] : (Orta məktəb müəllimləri və abituriyentlər üçün). Yeni nəşr.- Bakı: ADPU, 2019.- 162, [1] s.: 24 sm.
 

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti A-Z /Tərtib edəni. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s.

 

Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsi [Mətn]: Azərbaycan dialektologiyasından metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. E.Əzizov; elmi red. T.İ.Hacıyev; rəyçilər. Ş.X.Xəlilov, G.Q.Vəliyeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 38, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]bircildlik /Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. R.Ə.Rüstəmov, M.Ş.Şirəliyev.- B.: AzSSR EA, 1964.- 479, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]: A-Z /Red. A.A.Axundov; Q.Ş.Kazımov, S.M.Behbudov; AzMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 568 s.

 

Azərbaycan dilinin etimologiya və onomastikası məsələləri [Mətn] Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red. hey. K.N.Vəliyev, H.Ə.Həsənov, İ.Ə.Əhmədov, T.M.Əhmədov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 106 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. A-Q /I cildin tərt. Ə.Ə.Orucov; red. hey. M.A.Dadaşzadə, Ə.Ə.Orucov, R.Ə.Rüstəmov, M.Ş.Şirəliyev; I cildin red. Ə.Cəfər; Azərb. SSR Elmlər Akad. Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- I cild.- B.: AzSSR EA, 1964.- 595, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] D-Y /tərt. ed. B.T.Abdullayev, Ə.Ə.Orucov; N.R.Rəhimzadə, M.Ə.Xəlifəzadə; red. hey. M.A.Dadaşzadə [və b.]; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu II cild.- B.: Elm, 1980.- 576 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] K-R /red. Ə.Ə.Orucov; red. hey. V.İ.Aslanov [və b.]; AzSSR Elmlər Akad. Nəsimi adına Dilçilik İn-tu III cild.- B.: Elm, 1983.- 555, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: S-Ş /red. Ə.Ə.Orucov; red. hey. V.İ.Aslanov [və b.]; tərt. ed. B.T.Abdullayev [və b.]; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- B.: Elm, 1987.- 541, [2] s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: [3 cilddə]A-Z [Mətn] I cild /Tərtib edənlər: İ.O.Məmmədov, N.R.Rəhimzadə, S.N.Əhədova; Red.: A.Axundov; Naşir: Ə.Cəfərov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Çıraq, 1997.- 452 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: [3 cilddə]İ-R [Mətn] II cild /Tərtib edənlər: İ.O.Məmmədov, N.R.Rəhimzadə, S.N.Əhədova; Red.: A.Axundov; Naşir: Ə. Cəfərov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-Bakı: Çıraq, 1999.- 452 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: S-Ş: 3 cilddə /Red. A.Axundov; Tərtib edənlər. İ.O.Məmmədov, B.T.Abdullayev, N.R.Rəhimzadə və b.; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild.- B.: Çıraq, 2000.- 416 s.

 

Azərbaycan dilnin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə. ABCÇD I cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 744 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə EƏFGHXİJK II cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. 792 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə QLMNOÖPR III cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 672 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə SŞTUÜVYZ [Mətn] IV cild /Red. Ə. Orucov; Tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; Nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 712 s.

 

Azərbaycan dilinin qrammatikası [Mətn]: Morfologiya /Red.: R.Ə.Rüstəmov, Z.İ.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu I hissə.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1960.- 334 s.

 

Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin toplusu /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. hey. Ə. Z. Abdullayev, İ. T. Məmmədov, Y. M. Seyidov, N. K. Abbasova Bakı: [ADU], 1982. 117, [3] s.

 

Azərbaycan dilinin leksik-semantik quruluşu məsələləri [Mətn] : elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. heyəti M.İ.Adilov, H.Ə.Həsənov, A.A.Axundov [və b.].- B.: S.M.Kirov adına ADU; 1982.- 110, [2] s.

 

Azərbaycan dilinin müxtəsər orfoepiya lüğəti [Mətn] : [ali məktəb tələbələri və magistrlər üçün vəsaiti] /tərtib ed. N. Ə. Abdullayev ; red. Ə. V. Tanrıverdiyev ; rəyçi T. C. Şükürova. B.: [s. n.], 2013. 146, [1] s

 

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Omonimlər haqqında məqalələrin müəllifi və lüğətin tərtibçisi. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 168 s.

 

Azərbaycan dilinin onomalogiyası [Mətn]: filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Elmi-Metodik Kabinet;V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. A.M.Qurbanov; [red. T.M.Əhmədov, A.Ş.Hacıyev] B.: APİ, 1987.- 22, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü [Mətn] /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. M.Ş.Şirəliyev, M.B.Məmmədov.- B.: Elm, 1983.- 141, [3] s.

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. [Mətn]/red. A. Axundov; Azərb. Respub.Döv. Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Lider, 2004.- 728 s. 

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti [Mətn]: 110563 söz: Orfoqrafiya qaydaları: Mürəkkəb adların yazılışı: Coğrafi adlar: Şəxs adları /Azərb. Resp. Dövlət Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. və ön söz müəl. İ.Məmmədli; lay. rəhb. A.Axundov; [burax. məsul R.Kazımov].- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 839, [1] s.: ill., 25 sm.

 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Tərtib edəni. N. Seyidəliyev; Red. İ. Məmmədov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 424 s.

 

Azərbaycan dilinin sintaksisinə dair tədqiqlər təktərkibli cümlə, yarımçıq cümlə və sadə cümlədə sözlərin sırası /Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. A.Ə.Aslanov.- B.: AzSSR EA, 1963.- 191, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər: [Mətn] elmi əsərlərin tematik məcmuəsi AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. hey. T.İ.Hacıyev, E.İ.Əzizov, G.Q.Vəliyeva [və b.]B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1988.- 106, [2] s.

 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev, Ə.Əhmədov; elmi red. M.Həsənov.- B.: APİ, 1987.- 19 s.

 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası proqramı [Mətn]: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.Abdullayev, H.Balıyev, Ə.Əhmədov; red. M.Həsənov.- Bakı: APİ, 1982.- 14, [2] s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat "Olifin" institutunun 65 illiyinə həsr olunmuş "Neft kimyası və neftkimya sənayesinin aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı: Məruzələrinin tezisləri, sentyabr, 2001-ci il Neft kimyası və neftkimya sənayesinin aktual problemləri (2001; Bakı)B.: 2001.- 113 səh.

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 70: [Məlumat kitabı] Red.: Ş.Əsgərov; Dizayn və tərtibat: BUTA.- B.: 2001.- 32 səh.

 

Azərbaycan Demokratik İstiqlal Partiyasının nizamnaməsi [Mətn]B.: 1994.- 15 s.

 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası ((2004;). (Bakı)) ; Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı: "Respublika gününə" həsr olunur: Məruzələr: 24 may 2004-cü il.- B.: 2004.- 312 s.

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fakültə tələbələrinin elmi-praktik konfransı (2009 Bakı) Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr olunmuş fakültə tələbələrinin elmi-praktik konfransının meterialları [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU-nəşriyyatı, 2009.- 109, [1] s.

 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı [Mətn] / layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; mətnin müəl. İ.Rəhimli ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Təhsil, 2010.- 166, [2] s.


Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi, beynəlxalq simpozium Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş "Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi" beynəlxalq simpoziumunun tezisləri [Mətn]: Bakı şəhəri 13-14 sentyabr /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu; Təşkilat komitəsi. Y.M.Mahmudov və b.- B.: [Victory], 2008.- 90 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan dövri mətbuatı: 1875-1990 [Mətn]: Biblioqrafiya: Ərəb əlifbası ilə, saxlanılmış nüsxələr əsasında /Tərtibçi. S.Rüstəmova-Tohidi; Red. T.Şahin; Azərbaycan Respublikası EA İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 258 s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: Dörd cilddə /Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 472 s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 511, [1] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 581, [3] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: /tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- B.: Şərq-Qərq, 2007.- 301, [3] s.

 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi [Mətn]: Rəngkarlıq. Qrafika. Heykəltəraşlıq. Dekorativ-tətbiqi incəsənət /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. Ç. Fərzəliyev.-B.; 2010. -351s.

 

Azərbaycan dünyası [Mətn]: [Sənət toplusu] /Red.: M.Talıbov; Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi.- B.: Qismət, 1998.- 320 s.: portr., ill., 30 sm.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Butilkauçuk əsasında yeni materiallar [Mətn] : texniki məlumat /Azərb. Elmi Texniki Məlumat İn-tu ; [tərt. ed. F. V. Məmmədov, Y. M. Bilalov, F. M. Tağıyeva [və b.] ; red. S. S. Behbudova]. Bakı: [s. n.], 1970.- 3, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Mükafatlandırma sistemlərinin sosioloji tədqiqatları [Mətn] /Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu; [tərc. ed. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: AzETMİ, 1969.- 6, [1] s. cədv

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Aliminium - silisium - mis - dəmir əsaslı oksigensizləşdiricilərin 06x2082 markalı poladın xassələrinə və kefiyyətinə təsiri [Mətn] /[M.İ.Qasik, M.İ.Abbasov, E.İ.Məmmədov və b.; elmi red. K.T.Əliyev; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Amaqer 611 kələm sortunun toxumçuluğu [Mətn] /[V.Q.Qasımov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Avtomobil nəqliyyatında icarə münasibətlərinin təşkili [Mətn] /[P.Ə.Qurbanov; elmi red.K.H.Quliyev; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Bağçılıqda iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[T.X.Kazımov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Bağçılığın intensivləşməsinə təsir edən amillər [Mətn] /[T.X.Kazımov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında yuyulmuş dağ boz-qəhvəyi torpaqların bioloji və fermenatativ fəallığında mikroelementlərin təsiri [Mətn] /[M.N.Məmmədova; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) DQ - AzNSETLİ demulsatorunun tətbiqinin səmərəliliyinə dair [Mətn] /[M.C.Nəsirov; elmi red. N.H.Dadaşov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Dağ rayonlarında torpağın minimal becərilməsində istifadə olunan kombinə edilmiş aqreqatın üstünlüyü [Mətn] /[Q. Ə. Əsgərov; elmi red. Ş. H. Həsənzadə; red. S. Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziya tədqiqatlarında morfometrik göstəricilərin istifadə edilməsi [Mətn] /[O. M. Hacıyev, T.R.Rəcəbli, Ə.B.İmaməliyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziyaya uğramış dağ-şabalıdı (boz-qəhvəyi) torpaqlarda payızlıq buğdanın mürəkkəb mineral gübrələrdən azotu mənimsəməsi [Mətn] /[H.Ə.Qiyasi; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziyaya uğramış otlaqların yaxşılaşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /[H. Ə. Hüseynov; elmi red. N.İVəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Əyrilik stabilləşdiricilərinin tətbiqilə mail quyuları qazan zaman zenit bucağının azalmasına dair [Mətn] /[C.M.Mahmudov, Ə.F.Abbasov; elmi red. E.A.İsgəndərov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Gəc və sulfat turşusu məhlulunun birgə tətbiqi ilə təbii şorakətləşmiş torpaqların meliorasiyası [Mətn] /[M.S.Alosmanov, S.K.İbrahimov, Z.R.Ramazanova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Gübrələrin kompleksli verilməsinin buğda bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn] /[F. H.İsayeva, Z.B.Məmmədbəyova; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Heyvandarlıq binalarındakı yiv birləşmələrində paslanmanın qarşısının alınması üsulu [Mətn] /[Ə.Ə.Allahverdiyev, İ.Ə.Vəliyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Heyvanların torpaq mikroblarından qorunması yolları [Mətn] /[Ə. A. Ənnağıyev, H. A.Rəhimov, E.İ.Əliyev; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) İntensiv becərmədə suvarma rejiminin əhəmiyyəti [Mətn] /[Y. M. Məmmədov, F. İ. Məmmədov, E.Z.Baxşəlizadə; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı istehsalında normativ planlaşdırma metodu [Mətn] /[S.Ə.Əliyev, S.A.Ağayeva; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı maşınlarında istifadə olunan rezin təkərlərdən səmərəli istifadə qaydaları [Mətn] /[M.R.Məmmədəliyev, M.M.Həsənov, ; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı müəssisələrində geniş təkrar istehsalının planlaşdırılmasında iqtisadi-riyazi modellər sistemi [Mətn] /[Y.H.Həsənov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı texnikasının saxlanmasını yaxşılaşdırmalı [Mətn] /[F. P. Obedkov, N. İ. İsgəndərov, F. Q. Əliyev; elmi red. Ş. H. Həsənzadə; red. S. Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.-[AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənddə əmək ehtiyyatlarından istifadə olunmasının bəzi məsələləri [Mətn] /[F.Q.Əmrahov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kimyəvi meliorantlarla yuma prosesindən sonra torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinətəsir müddətinin və məhsuldarlığın öyrənilməsi [Mətn] /[B.Ə.Əhmədov, T.B.Qəhrəmanova; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kirovabad Qazaq zonasında üzümlüklərinin səmərəliliyi [Mətn] /[İ.N.Ələkbərov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kövşənlik əkinlər və yem problemi [Mətn] /[A.P.Xudiyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Qarğıdalı sortlarının bitki sıxlığından asılı olaraq məhsuldarlığı [Mətn] /[A.K.Hüseynov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.-B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Qoza-payından hazırlanmış briketin kimyəvi tərkibi, həzməgediciliyi və qidalılığı [Mətn] /[T. Y. Dadaşov; elmi red.R. B. Eyvazov; red. R. N. Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Lerik rayonunun təsərrüfatlarında zebuçuluğun və hibridləşdirmənin inkişafı və iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /[Z.M.Salmanov, M.M.Əliyev, M.S.Musayev, A.Ə.Məlikov; elmi red.R.B. Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Mail quyularda qaldırıcı qarmağa təsir edən yükü tapmaq üçün nomoqramma [Mətn] /[C.M.Mahmudov, Ə.F.Abbasov, R.M.Mirzəyev; elmi red. N.H.Dadaşov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Meyvə bağlarının cərgəarası torpağının saxlanması və becərilməsi [Mətn] /[O.Ə.Orucov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Mineral kübrələrdən istifadənin pambıq istehsalının iqtisadi səmərəliliyinə təsiri [Mətn] /[N.Ə.Cavadov, Q.A.Bədəlov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Müxtəlif zonalarda şəbəkəli çarpazlaşma sistemində alınmış nəvarası hibrid buğdanın məhsuldarlığı [Mətn] /[F.H.Qurbanov, H.Ə.Qasımov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Nəmləşdirici - yemqarışdırıcı qurğu [Mətn] /[R.T.Xılilov, M.Q.Həsənov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Növarası hibridlərin ilk nəslində heterozis [Mətn] /[R.Q.Bayramov, F.H.Qurbanov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambıq istehsalının rentabelliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[Q.A.Bədəlov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambıq və taxıl istehsalının artırılması yolları [Mətn] /[R.B.Eyvazov, S.A.Şəmçizadə; elmi red. X.Q.İsmayılova; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Pambıq və taxıl istehsalının artırılmasının əsas ehtiyat mənbələri [Mətn] /[F.C.Əliyev, F.S.Babayev; elmi red. X.Q.İsmayılova; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambığın və taxılın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin əsas yolları [Mətn] /[F.T.Məmmədova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Peyin daşıyan qoşqunun təkmilləşdirilməsi [Mətn] /[X.Q.Qurbanov, İ.A.Vəliyev, R.A.Haqverdiyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Pəncəli iş orqanların en götürümünün onların iş kefiyyətinə təsiri [Mətn] /[Q.Ə.Əsgərov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Postnatal ontogenezdə mədə protezasının xüsusiyyətləri [Mətn] /[R.İ.Səfərov, K.Ə.Həsənova; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Saxlama müddətindən asılı olaraq müxtəlif üzüm sortlarında baş verən kefiyyət dəyişilikləri [Mətn] /[A.E.İsmayılova, E.E.Nəbiyev; elmi red. Q.B.Buravkina; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s. 237

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Salyan rayonunun "Yeni muğan" kolxozunda holştin X simmental mələzlərinin yeni zellandiya südlük zebusu ilə hibridləşdirilməsinin səmərəliliyi [Mətn] /[Z.Q.Verdiyev, Z.Ə.Tahirova, Z.M.Salmanov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Sorqonun qarışıq səpininin torpağın münbitliyinə və onun məhsuldarlığına təsiri [Mətn] /[O.M.Hacıyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Suvarma sahələrində ümumi buraxılmanın təyin olunması məsələlərinə dair [Mətn] /[S.M.Kazımov, A.B.Səfərov; elmi red. N.İ.Vəliyev; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Taxıl və heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılması yolları [Mətn] /[B.Q.Xəlilov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Tullatılar və torpağın münbitliyi [Mətn] /[F.H.İsayeva, Z.B.Məmmədbəyova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) 3038 sortun becərilmə texnologiyası [Mətn] /[X.O.Güləhmədov, A.C.İbrahimov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Üzüm istehsalının iqtisadi faydalılığının yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[B.Q.Xəlilov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Üzüm tənəyi və üzüm cecəsi unu yaxşı yemdir [Mətn] /[T.Y.Dadaşov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Vilt pambıq bitkisinin qorxulu xəstəliyidir [Mətn] /[Q.H.Bəbirov; elmi red. Ş.H.Həsəzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Yem istehsalının artırlması yolları [Mətn] /[Ş.F.Ağabalayev; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransı ((1991;). (Bakı)); Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları [Mətn]: Oktyabr 1991-ci il / Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm; 1992.- 180 s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov I cild.- B.: Şərq -Qərb, 2007.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə /Baş red. T.Bünyadov; Red. heyəti. M.Rəhimova və b.; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov III cild.- B.: Şərq -Qərb, 2007.- 567, [1] s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: 3 cilddə /red. hey. Ə.S.Sumbatzadə, İ.H.Əliyev, M.Ə.İsmayılov [və b.]; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologya və Etnoqrafiya Sektoru I cild.- B.: Elm, 1988.- 451, [5] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /V.Aslanov, S.Mehdiyeva, S.Əlizadə, A.Əlizadə; red. və ön sözün müəl. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu I Cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s.

 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /R.Məhərrəmova, F.Parənci; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu II Cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 327, [1] s

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. A.Axundov [və b.]; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 421, [3] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: filologiya fakültələri üçün Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. DövlətPed. İ-tu;tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. A.M. Qurbanov.- B.: [s.n.] 1984.- 9 s.

 

Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti /tərt. ed. S.A.Cəfərov, İ.Ə.Hacıyev, H.İ.Mirzəzadə, C.F.Bağırov (red.).- Bakı: ADU, 1960.- 210, [2] s. ; 17 sm.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahası 1980-1986 AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n] 1987.- [12] s.

 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Antalogiyası - Borçalı [Mətn] [red. şurası. Ə.Abbas [və b.]; red. B.Mehdi; dizayn. V.Əliyev]Cild I.- B.: [s.l.], 2008.- 276 s.
 

Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri /Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; Redaktorları M.A.Dadaşzadə, K.Talıbzadə.- B.: AzSSR EA, 1964.- 348, [12] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Ən qədim dövrdən XVIII əsrin sonuna qədər /Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; cildin red. H.Araslı, M.Quluzadə, M.C.Cəfərov I cild.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 589, [3] s. , portr., şək. ; 22 sm.
 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə, XIX əsrin əvvəllərindən 1917-ci ilə qədər II cild /Cildin red.: Ə.Sultanlı, Ə.Mir Əhmədov, K.Talıbzadə.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1960.- 908 s.

 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə Sovet dövrü III cild / Cildin red.: A. Dadaşzadə, Ə. Mir Əhmədov B.: Azərbaycan SSR EA, 1957.- 563 s. 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: 6 cilddə: təxmini quruluş /Azərb. SSR Elmlər Akad., Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [s.n.], 1975.- 23, [1] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə Şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn] /red. heyəti M.Qasımlı, İ.Abbaslı, N.Cabbarlı və b.; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu I cild.- Bkı: Elm, 2004.- 760 s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi altı cilddə /red. hey. A.Rüstəmova, İ.Həmidov, S.Şıxıyeva və b.; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 2007.- 632 s.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi altı cilddə /AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti. T.Kərimli (məsul red.) və b. III cild.- B.: Elm, 2009.- 736 s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: altı cilddə AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; baş red. şurası M.Kərimov (sədr); red. hey. B.Nəbiyev (məsul red.) [və b.] IV Cild.- B.: Elm, 2011.- 856, [4] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi proqramı /Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (Qiyabi şöbə); [tərt. ed. B.Babazadə, P.Xəlilov, Mir Cəlal; red. A.İsmayılov].- Bakı: [s.n.], 1962.- 68, [3] s.

 

Azərbaycan Əkinçilik İnstitutunda yaradılmış sortların kataloqu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- B.: 2001.- [8] v.qatlanmış rəngli fotoşəkillər.

 

Azərbaycan fəlsəfə tarixi [Mətn]: [4 cilddə] AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiyavə Hüquq İn-tu; baş red. F.Q.Köçərli; Azərb. dilinətərc. məsulred. Z.Ə.Quluzadə, A.Ə.Hacıyeva. C. 1.- B.: Elm, 2014.- 455, [1] s.

 

Azərbaycan fəlsəfə tarixi [Mətn]: [4 cilddə] AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu; baş red. F.Q.Köçərli; Azərb. dilinə tərc. red. Z.Ə.Quluzadə, K.Y.Bünyadzadə C. 2.- B.: Elm, 2014.- 683, [1] s.

Azərbaycan filologiyası məsələləri [Mətn]: [Məcmuə] /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. hey. H.Araslı [və b.]Bakı: Elm, 1983.- 270, [2] s.

 

Azərbaycan filologiyası məsələləri [Mətn] /Red. heyəti. M.Z.Cəfərov, B.Ə.Nəbiyev, C.V.Qəhrəmanovvə b.; Azərbaycan Respublikası EA Əlyazmalar İnstitutu III buraxılış.- Bakı: Elm, 1991.- 256 s.


Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah. Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri /Redaktorlar: N.Q.Cəfərov, M.M.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 83 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn]: Borçalı folkloru /toplayan. V. Hacıyev; tərt. ed. və ön söz. İ. Abbaslı; red. Ə. Ağalarov.- B.: Azərnəşr, 1996. -260 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] II kitab B.: Nurlan, 2009.- 436 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /topl. və tərt. S.Ağbabalı.- Ağbaba folkloru III kitab.- B.: Azərnəşr, 1997.- 256 s. portr

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Şəki folkloru IV kitab I cild /tərt. ed. H.Əbdülhəlimov, R.Qafarlı, O.Əliyev, V.Aslan: red. H.İsmayılov, F.Çələbi; AzEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- B.: Səda, 2000.- 498 s.; 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt. ed. və ön sözün müəl. İ. Abbaslı ; red. Y. Qarayev, H. İsmayılov; AzEA,Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ; Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi, Qarabağ folkloru 5-ci kitab. B.: Səda, 2000.- 414 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] toplayanı, tərt. ed., söyləyicilər, toplayıcılar, qaynaqlar haqqında məlumatın, qeyd və şərhlərin müəl. H. Əbdülhəlimov ön sözün müəl. F. Çələbi red. Y. Qarayev AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi. Şəki folkloru II cild VI kitab B.: Nurlan 2002.- 496 s. xəritə 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Qaraqoyunlu folkloru VII kitab /AMEA, Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; toplayıb tərt. ed. H.İsmayılov, Q.Süleymanov; ön sözün, qeyd və izahların müəl. H.İsmayılov; red. Q.Namazov.- B.: Səda, 2002.- 464 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] toplayıb tərt. ed. H. İsmayılov, T. Qurbanov; ön sözün müəl. H. İsmayılov; red. İ. Abbaslı; AMEA, Dədə-Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi Ağbaba folkloru VIII kitab. Bakı Səda 2003.- 476 s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Gəncəbasar folkloru IX kitab /tərt. ed. H.İsmayılov, R.Quliyeva; ön söz müəl. H.İsmayılov; red. İ.Abbaslı; nəşrə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2004.- 522 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] İrəvan çuxuru folkloru X kitab /toplayıb tərt. ed., ön sözün, qeyd və izahların müəl. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; red. İ.Abbaslı; rəyçilər. T.Bünyadov, Q.Namazov; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2004.- 471 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Şirvan folkloru /toplayanı. S.Qəniyev; tərt. ed. H.İsmayılov, S.Qəniyev; red. H.İsmayılov; rəyçilər. O.Əliyev, A.Xəlil; nəşrinə məs. Ə. Ələkəbrli; AMEA, Folklor İn-tu XI kitab.- B.: Səda, 2005.- 443 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /toplayanlar V. Nəbioğlu, M. Kazımoğlu, Ə. Əsgər; tərt. ed. Ə. Əsgər, M. Kazımoğlu ; ön sözün müəl. Ə. Əsgər ; red. H. İsmayılov ; rəyçilər. T. Fərzəliyev, O. Əliyev; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İnstitutu, Zəngəzur folkloru 12-ci kitab,B.: Səda, 2005.- 464 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt. İ. Abbaslı, O. Əliyev, M. Abdullayeva; elmi red. H. İsmayılov; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İn-tu. Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru XIII cild Bakı Səda 2005.- 549, [1] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası. Dərbənd folkloru XIV kitab /toplayıcılar. H.İsmayılov, S.Xurdamiyeva; tərt. ed., ön söz. H.İsmayılov, T.Orucov; red. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 430 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası. Dərələyəz folkloru XV kitab /toplayıb tərt. ed. H.Mirzəyev, H.İsmayılov (red.), Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 484 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Ağdaş folkloru XVI kitab /toplayıb, tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. və ön sözün müəl. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 496 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XVII Kitab B.: Nurlan, 2008.- 447, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XVIII kitab III cild Bakı [Nurlan] 2009.- 530, [2] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XIX kitab II cild Bakı [Nurlan] 2009.- 415, [1] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; toplayıcılar M. Həkimov ;tərt. ed. R. Xəlilov, Ə. Ələkbərli; red. T. Orucov, 21-ci Kitab Qazax örnəkləri, B.: [Elm və təhsil], 2012.- 375, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] Nağıllar /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H.İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H.İsmayılov, O.Əliyev; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli I kitab I cild.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s. ; 21 sm.


 
Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn]Nağıllar /AMEA Folklor İnstitutu; red. hey. H.İsmayılov və b.; tərt. ed. O.Əliyev, H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli II kitab II cild.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Elektron resurs] IV cild IV kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 400 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Elektron resurs] V cild V kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 400 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] VI cild VI kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; [red. hey. H. İsmayılov ; tərt. ed. H. İsmayılov, O. Əliyev ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli] VII Cild VII Kitab Nağıllar. Bakı: Nurlan, 2008.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ;tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrəməsul Ə. Ələkbərli.XII Cild II Kitab Dastanlar.B.: Nurlan, 2009.390 s

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XIII Cild III Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2009.- 448 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli. XIV Cild IV Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2009.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov və başq. ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə.Ələkbərli ; nəşrə məsul. Ə. Ələkbərli. XV Cild V Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 427, [1 ] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov və b.; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XVI Cild VI Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 404 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XVII Cild VII Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 419, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul. Ə. Ələkbərli. XVIII Cild VIII Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 362, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; [red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli] XIX Cild IX Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 382, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XXI Cild XI Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 391, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] XXX cild XX kitab. Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 419, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Azərbaycan-Fransa [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. A. Babayeva; red. M. Vəliyeva.-B., 2008

 

Azərbaycan gənclər forumu (III; 2003; Bakı) Azərbaycan gənclərinin III forumu [Mətn]: 13 oktyabr 2003-ci il /burax. məs. Ə.Qarayev.- B.: [OKA Ofset], 2005.- 125, [3] s., [6] s. fotoşək.: portr

 

Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycanın gələcəyi [Mətn]: [Kataloq] /Red. Ə.Qarayev; Red. hey. İ.Babayev və b.; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin nəşri.- B.: Azərbaycan, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik [Mətn]: Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunur /Azərb. Respub. Gömrük Xidməti; baş red. Y.M.Mahmuov; red. hey. A.Ə.Əliyev, Ə.C.Hacızadə, C.Ə.Bəhramov və b.- B.: Elm, 2007.- 220, [4] s. fotoşək., faks., xəritə, portr

 

Azərbaycan-Gürcüstan: Dostluğumuzun təntənəsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri /Buraxılışa məsul: H.Orucov; Tərt.: H.Orucov, Ş.Şahməmmədov; [Red.: E.Əlləzoğlu, Rəssam: N.Rəhimov, Fotolar: R.Bağırov]B.: Şərq-Qərb, 1996.- 108 s. fotoşək

 

Azərbaycan harayı [Mətn]: Şerlər və poemalar toplusu /Ön sözün müəllifi: B.Vahabzadə; Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: N.Hacızadə; Red.: İ.Tapdıq.- B.: Respublika Xatirə Kitabı redaksiyası, 2002.- 536 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının nizamnaməsi [Mətn] /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: 1993.- 8 s.

 

Azərbaycan hüquqşünaslarının məhkəmə çıxışları [Mətn] /Məsul red.: İ.K.Əliyev, A.Z.İsmayılov.B.: 1997.172 s. portr

 

Azərbaycan hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik red. ed. və müəl. E.İ.Abdullayevvə b.; Azərb. Beynəlxalq Un-ti I cild.- B.: ABU, 2003.- 676 s.

 

Azərbaycan xalça sənəti. [Mətn] Biblioqrafiya göstəricisi.- B.: Yazıçı, 1983.- 100 s.

 

Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında [İzomaterial] [mətn R.Əfəndi, T.Əfəndiyev; red. Anqus Hey; dizayn Y.Rudova; foto P.Bağırov; tərc. N.Hüseynov].- B.: [s. n. ] 2010.- 175, [1] s.

 

Azərbaycan xalçası [Mətn]: fotoalbom Tərtibçi və ön sözün müəllifi: L.Kərimov; Elmi red.: M.Nəcəfov; Rəssamı: N.Babayev, Y.Salnikov.- B.: Yazıçı, 1985.- 236, [1] s. 33 sm.

 

Azərbaycan xalq bayramı. Novruz bələdçi kitab /layihənin rəh. və ön söz. müəl. Ə.Qarayev; mətn. müəll. Ə.Vəliyev, V.Bəhmənli; naşir B.Axundov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2011.- 198, [10] s. , fotoşək., şək. ; 25 sm.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti [Mətn]: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri /tərt. ed. N.Ə.Maksvell; elmi red. və ön sözün müəl. Y.M.Mahmudov; AMEA Tarix İn-tu, [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]B.: [s.n.], 2008.- 573, [3] s. faks

 

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti [Mətn]: ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. B.Nəbiyev, N.Cabbarlı, A.Məmmədov.- B.: Qoliot Qkup QSC, 2009.332, [2] s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) [Mətn]: 1998-ci il mayın 12-13-də Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları /Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu Tarix Kafedrası; elmi red.: Q.Quliyev, M.Məmmədli.- B.: Gənclik, 1998.- 76 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 80 [Mətn]: Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu /Red. heyəti: M.C.Mərdanov, B.M.Əsgərov və b.; Baş red.: Y.M.Mahmudov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 160 s. ; 25 sm.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B.: Lider, 2004. - 440 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B.: Lider, 2005. - 472 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu [Mətn] /Qafqaz Universiteti; [red.] M.Rıhım, M.Süleymanov; [elmi red. Dr.M.Qasımlı, Dr.F.Əhmədova; red. hey.Y.Mahmudov və b.]Bakı: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu: [Nurlar], 2008.- 695 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn]: 25-26 may /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Döv. Un-ti I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 213, [1] s. , cədv. ; 26 sm.
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti [Mətn] /Tərtib ed. və elmi red.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1998.- 200 s.
 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: qaravəllilər, oyunlar və tamaşaları /tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] I cild /Tərt.ed.: Siyavuş Kərimi; Red.:Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 168 s.

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] II cild /Tərt.ed. Siyavuş Kərimi; Red. Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 128 s.

 

Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı [Mətn]: üç cilddə: sənədlər toplusu /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; layihənin və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; tərt. ed. N.Məmmədzadə və b.; dizayner M.Xanbabayeva I Cild 26 Bakı komissarları" nın əsl tarixi.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 775, [1] s.: faks., 28 sm.

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: 24 aprel 2013-cü il /elmi red. H.Qaraşov; red. hey.: R.Y.Zeynalov, S.S.Məmmədov, Z.M.Şabanov, R.S.Maniyeva. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans (2013; Bakı).- B.: [Vətən], 2013.- 166 s.: portr., 21 sm.  

 

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövrdə rolu" Respublika tələbə elmi-praktik konfransı [Mətn]: tezislər [R.İsmayılova [və b.]]; dizayn S.Kazımov. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövrdə rolu" Azərbaycan Respublikasının tələbə elmi-praktik konfransı (2008; Bakı).- B.: Qafqaz Universiteti, 2008.- 172 s.

 

Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Y. Sadıqova.-B., 2009. -13 s.

 

Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası. Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, məcəllələr, qanunlar] Azərb. Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. L.Məmmədova; red. Ə.Hacıbəyli.-[Bakı] Qanun 2012.- 207, [1] s. 20 sm.

 

Azərbaycan XXIX Olimpiya oyunlarında [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi.- Bakı: [s.l.], 2008.- 96 s.

 

Azərbaycan ictimai şura cəmiyyətinin cəza məcəlləsi.- B., 1926.-150 s.

 

Azərbaycan idmançıları 1952-1988-ci illərin olimpiya oyunlarında [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Ə.Əliyev; rəyçi. D.F.Novruzov; red. S.Vahidov.- B.: 1989.- 22, [1] s.

 

Azərbaycan idmançıları SSRİ xalqlarının VIII və IX spartakiadalarında [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərbaycan SSR Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt.ed. A.Ə.Əliyev və b.red. Y.Nuriyev; rəyçi. K.Rzayev I hissə.- B.: [s.n.], 1989.- 66, [1] s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn]: [Dərslik] /Bakı Asiya Universiteti; Elmi red.: İ.H.Alıyev, S.A.İbadov; İxtisas red.: X. Ş. Kərimov; Rəyçilər: Ə.Verdiyev, A.Musayev.- B.: [Ağrıdağ], 1998.- 400 s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn]: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün /.Nadirov, Ş.Muradov, .Ələsgərov və b.; Elmi red.: A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov.- B.: Elm, 2003.- 344 s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı: problemlər, perspektivlər: "Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları /Red.: Ş.Muradov, Ə.Nuriyev, T.Paşayev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 380 s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlıq: Nəticələr, problemlər və perspektivlər /Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı.- B: Səda, 2001.- 185 s.

 

"Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemləri" Respublika elmi-praktiki konfransı [Mətn]: 14-15 mart 2002: məruzələrin tezisləri /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; elmi katib. M. Əliyev.- B.: [s.n.], 2002.- 547 s.

 

Azərbaycan incəsənəti [Mətn]: tərt. Z.Əliyev, A.Xəlilov; layihənin rəhbəri. N. Mehdiyev; red. hey. Z.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, "Bizim Nəsil Gənclərin Regional inkişaf Assosiasiyası Ictimai Birliyi" I cild.- B.: [Letterpress nəş-t evi ], 2010.- 81 s.

 

Azərbaycan incəsənəti. Monoqrafiya.- B.: İşıq, 1992.- 344 s.

 

Azərbaycan-İngilis, İngilis-Azərbaycanca lüğət 100000 söz və söz birləşməsi /tərt. Ü. Abdullayeva, Y. Əzimova, . Qurbanova.- Bı: Bı Universiteti, 2003.- 630 s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük [Mətn] /Tərt. Ç. O. Qacar; Rəssam: H. M. Paşayev.-Bakı: Azərbaycan, 1991.- 84 s.

 

Azərbaycan-İngiltərə [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M. İbrahimova; red. M. Vəliyeva. B.: [s.n.], 2008. -32, [2]

 

Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005.- 16 s.

 

Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatı sıralarında [Mətn]: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-cı il) materialları əsasında /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; məsləhətçi A.Nadirov; buraxməsul V. Süleymanov.- Bakı: Apostrof, 2008.- 414 s.

 

Azərbaycan jurnalistlər birliyinin nizamnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikası jurnalistinin peşə etikası kodeksi /Red. S.Vəliyeva.- B.: Nicat, 1993.- 16 s.

 

Azərbaycan keçmiş əsrlərdə və bu gün [Xəritə]: memarlıq abidələri /İ.Məmmədov; Red.: M.İsayeva, Y.Volkova; Tərcümə: Ü.Cavadova; Buta; İRS; Super Avia; Azərbaycan Hava Yolları [xəritə].- [Yersiz]: [İRS], 2007.- 1s.: ill., 50 x70 sm.

 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu AKTA; Məsul red.: M.İ.Cəfərov.- Gəncə: AKTA, 2003.- 124 səh.

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: rəqəmlər və faktlar layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; tərtibçı S.Məmmədəliyeva (elmi red.), L.Məmmədova; burax. məsul. F.Babayev; red. hey. S.Abbasov, Ə.Əhmədov; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi I və II cild.- B.: Nurlar, 2007.- 820 s. cədvəl. 29 sm.
 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: rəqəmlər və faktlar /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov; III cild.- B.: [M. F. Axundov da. Milli Kitabxana], 2010. - 370, [1] s., cədv.; 29 sm.

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və faktlar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. IV cild.-Bakı, 2010.-782 s.

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 611, [1] s.

 

 Azərbaycan kitabxanalarında oxuculara biblioqrafik xidmət problemləri [Mətn]: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri: Elmi əsərləri mövzu məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.S. M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey.: Z. H. Əliyev, H. B. Həsənov, F. A. Bayramov və b.; B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 80 s.

 

Azərbaycan kitabı [Mətn]: 3 cilddə: biblioqrafiya /tərt. V.C.Mirzəyeva, M.Ə.Zabalova, N.A.İsmayılova; red. heyəti. H.Araslı, Ə.Mirəhmədov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Döv. Kitab Palatası II cild, I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 743, [3] s. ; 24 sm.
   

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən adların və terminlərin şərhi [M] /Tərtib ed. A.M.Babayev; Red. B.T. Abdullayev.- B.: Maarif, 1993.- 291 s.

 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri. I cild /Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: 3 cilddə. XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeri. II cild /tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeri. III cild /tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

 

Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri [Mətn]: [3 cilddə] /Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP yanında Marksizm-Leninizm İn-tunun filialı; red. hey. D.P.Quluyev [və b.] cild I.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 501, [3] s.

 

Azərbaycan komsomolu haqqında nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, C.Cabbarlı adına Respublika Dövlət Gənclər Kitabxanası, Az SSR Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1978.- 19, [1] s.

 

Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. H.B.Həsənov.- B.: [s.n.] 1968.- 55, [1] s.

 

Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi. 1977-1980 Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. H.B.Həsənov.- B.: [s.n.] 1981.- 125, [2] s.

 

Azərbaycan KP-nin XXXI qurultayına və sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki qələbənin 40 illiyinə həsr edilmiş pioner və məktəblilərin "SSRİ-mənim vətənimdir" Ümumittifaq turist-diyarşünaslıq ekspedisiyası iştirakçılarına tapşırıq [Mətn]: 1-ci məcmuə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Gənc Turistlər stansiyası. B.: [s.n.], 1984. 19, [1] s


Azərbaycan kulinariyası /[red. N.M.Xəlilov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 275, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

 

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası [Mətn] /tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.- 256 s.

 

 Azərbaycan qadını ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. R.Mehdiyev və b.; baş red. İ.Vəliyev; [müəl. X.Abbasov və b.] Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 2002.- 402, [2] s.

 

Azərbaycan qadını naminə [Mətn]: /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- B.; 2010. 371 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu azərb. və rus dilinə tərc. M.Mehdiyeva, S.Movlayeva, ing. dilinə tərc. "CREDO LTD"; baş red. L.G.Abbasova.- B.: , 2001.- 237 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /layihənin müəllifi və baş red. L. Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı.- B.: , 2003.- 196 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /baş red. L.Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı II cild.-B.: , 2002.- 240 s.

 

Azərbaycan. Qalalar. Qəsrlər [İzomaterial] Foto. F.Məmmədov; Müəllif. C.Qiyasi; Tərcüməçi. Ş.Cabiroğlu.- B.: İnterturan 1994.- 264 s. portr., ill. 30 sm.

 

Azərbaycan-Qazaxıstan [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. S. Mehrəliyeva.-B., 2009.

 

Azərbaycan QHT-lərinin Məlumat Kitabçası [Mətn]: Oktyabr 2001 ISAR - Azərbaycan.- [Bakı] [s. n.] [2001.].- 95 s. 21 sm.

 

Azərbaycan-Qırğızıstan [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat gösətricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. T. Qarayeva; red. G. Səfərəliyeva.- B., 2008.

 

Azərbaycan-latın-rus-ərəb tibb terminləri lüğəti [Mətn] /AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; tərt. L.Orucova, Z.Rüstəmova; red. və ön söz. G.Baxşıliyeva, V.Cəfər; elmi məsləhətçi. A.Mustafayev.- B.: Əli Nəşriyyat Evi, 2008.- 596, [4] s.: 27 sm.

 

Azərbaycan mama-ginekoloqlarının III qurultayının məqalələr toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Resp. Mama-Ginekoloqların Elmi-Tibbi Cəmiyyəti; red. hey. S.H.İsrafilbəyli, H.M.Şamsadinskaya, A.V.Kədirov.- B.: Elm, 2003.- 569, [1] s., [4] v.

 

 Azərbaycan maarifinin yorulmaz carçısı: Həsən bəy Zərdbi 170: metodik vəsait /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 46 s.

 

 Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəşrlərinin biblioqrafiyası [Mətn]: (1950-2006) /Tərt. edən. A.Xəlilov; Red. M.Adilov.- B.: Nurlan, 2007.- 34 s.: 20 sm.

 

 Azərbaycan memarlıq abidələrinin bərpası məsələləri [Mətn] red. M.A.Hüseynov, L.S.Bretanskiy, L.Q.Mamikonov; Azərb. SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1960.- 275, [5] s.

 

 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. 1975-2000 [Mətn]: 25 illik yubileyə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları Red. H.Məmmədova .- B.: 2001.- 384 s. ill. 20 sm.

 

"Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı"/Elmi red.: V.Bayramov; Texniki red.: S.Əliyev; Tərcümə: "Turan 98" firması.- B.: 2006.- 104 s.

 

Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı. Mədəniyyət işçiləri müstəqil həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi [Mətn]: üçüncü redaksiya /Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı B.: 2005.- 27 s.

 

Azərbayan mədəniyyəti tarixi məsələləri [Mətn]: Gənc alimlərin elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 15 dekabr 1987-ciil Az SSR ElmlərAkademiyası Əlyazmalar İn-tu ;burax. məsul. C.V.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, A.M. Fərzəliyev "Azərbayan mədəniyyəti tarixi məsələləri" elmi-nəzəri konfrans (1987; Bakı).- B.: Elm, 1988.- 75, [1] s.

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti [Mətn]: [elmi-publisistik məqalələr, oçerk, zarisovka, ədəbi düşüncələr] /tərt. ed. N.Rzayev; red. İ.Hümbətov; məsləhətçi. T.Əfəndiyev [I kitab]B.: [Azərbaycan], 2005.- 650 s.: portr., şək., fotoşək

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: sentyabr-oktyabr 5. Biblioqrafik informasiya Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, Z.Ə.Agayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- B.: [M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. DövlətKitabxanası] 1984.- 50, [1] s.

 

 Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: sentyabr-oktyabr 5; biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, N.H.Abdullayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- B.: [s.n.] 1985.- 54, [2] s.

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: sentyabr-oktyabr 5. /1455-1770/ biblioqrafik informasiya Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov ad. Azərb. Resplika Döv. Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, Z.Ə.Agayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- Bakı: [s.n.] 1986.- 53 s.

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: noyabr-dekabr 6: biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, N.H.Abdullayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- B.: [s.n] 1985.- 52 s.

 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: noyabr-dekabr 6. biblioqrafik informasiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; Mədəniyyət və İncəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi; tərt. ed. N.İ.Əlizadə, Z.Ə.Agayeva; red. Ş.S.Zeynalova.- Bakı [s.n] 1987.-61, [1] s.

 

Azərbaycan mənzərələri/ Fotoqraf: Fərid Məmmədov; TİMA, Azərbaycan Alman Birgə Müəssisəsi.- İstanbul: 2002.- 9 ədəd foto.

 

Azərbaycan mətbəxi [Mətn] /Tərtibçi-red. Z.Məcidova.- B.: Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi, 1993.- 80 s.

 

Azərbaycan mətbuatı tarixi: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Tərtibçi və red.: A. B. Şahverdiyev; Elmi məsləhətçi: Ə. Vəliyev.- B.: Təhsil, 2006.- 252 s.

 

Azərbaycan mətbuatı tarixi kursunun proqramı [Mətn]: maarifçi, inqilabi-demokratik mətbuat, 1875-1917) /AzSSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Un-ti; [tərt. ed. Q.Xəlilov; red. Ə.Mirəhmədov]Bakı: ADU, 1981.- 13, [2] s.

 

 Azərbaycan mifoloji mətnləri [Mətn] /AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ;tərt. ed. Ön sözün müəllifi A.Acalov; red. hey. M.C.Cəfərov [və b.]Bakı: Elm, 1988.- 194, [2] s.

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu [Mətn]B.: Çaşıoğlu, 2005,112 s.: fotoşək
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanın heyvanlar aləmi: 3 cilddə Buğumayaqlılar II cild /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu; Red.: M.Ə.Musayev.- B.: Elm, 2004.- 388 s.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanın heyvanlar aləmi: 3 cilddə. Onurğalılar [Mətn] III cild /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu; Red. heyəti: M.Ə.Musayev (baş red.), S.V.Əliyev, Ə.H.Qasımov və b; Cildin məsul red.: D.V.Hacıyev, İ.K.Rəhmətulina.- B.: Elm, 2004.- 620 s.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Ortag Türk Keçmişindən Ortag Türk Gələcəyinə", Uluslararası Folklor Konfransı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Folklor İnstitutu "Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə: II Uluslararası Folklor Konfransı, 17-21 mart 2004, Bakı-Azərbaycan /Tərt.: Afaq Xürrəmqızı.- B.: 2003.- 50 s.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2008-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. B:. Elm, 2009. 307, [1] s. şək., cədv

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /red. M.Kərimov; red. hey. N.Quliyev, A.Mehdiyev, C.Əliyevvə b.; tərt. A.Əsədova I cild.- B.: Elm, 2005.456 s.: portr

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /red. M.Kərimov; red.hey. N.Quliyev, A.Mehdiyev, C.Əliyev və b.; tərt. A.Əsədova II cild.- Bakı: Elm, 2005.- 448 s. , potr. ; 25 sm.+ Cədvəllər: XVI s.
 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]A-Argelander /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; baş red. M.K.Kərimov; məsul katib T.M.Nağıyev 1-ci cild.- B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2009.- 605, [3] s.

 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]Argentina-Babilik /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; baş red. M.K.Kərimov; məsul katib T.M.Nağıyev 2-ci cild.- B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2010.- 599, [5] s., portr., şək., cədv., xəritə; 29 sm.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn]: [25 cilddə]Azərbaycan /red. hey. sədri. İ.H.Əliyev; məsul katib. T.M.Nağıyev.- B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007.- 884 s.

 

Azərbaycan milli geyimləri [İzomaterial] /red. P.Ə.Əzizbəyova; tərt. ed. və mətnin müəl. M.İ.Atakişiyeva, M.Ə.Cəbrayılova, V.M.İslamova; foto. İ.A.Rubençik; AzSSR EA, Azərb. Tarixi Muzeyi.- Moskva: İskusstvo, 1972.- 30, [1]s. + [58] v. şək.: 30 sm.

 

Azərbaycan Milli izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğəti [Mətn] /Red.: N.Kazımovun; Azərbaycan Dillər Universiteti Pedaqogika Kafedrası.- Bakı: OKA, 2005.- 246 s.
 

Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn]: [Kataloq] /red. və burax. məs. K.Tahirov; tərt. G.Səfərəliyeva; foto. S.İmanov.- Bakı:[s.n.], [2008?].- 55, [3] s.:şək., fotoşək. faks.-(Azərb. rus və ingilis dillərində)

 

Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu: vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda 10 il [Mətn] /red. A. Quliyev; məs. red. S. Alışarlı; [tərt. F. Qurbanov].- B.: Avrasiya Press, 2008.- 444 s., cədv., portr.

 

Azərbaycan Milli Məclisinin qərar və qanunları [Mətn]: "Məcmuə".- B.: Azərbaycan Demokrat Firqəsi, 2005,110 səh.

 

Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi məsələləri [Mətn] : elmi məqalələr toplusu /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad. ; red. heyyəti F. Bədəlbəyli. Burax. 5. B.: [s. n.], [2014?] 477 s.: notlar

 

Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri [Mətn]: (1Respublika elmi konfransını materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991.) /Red.: G. Abdullazadə və b.; Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: [Azərbaycan], 1992.- 238 s.

 

Azərbaycan mineralları [Mətn]: ensiklopediya /A.Əli-zadə, M.İ.Çıraqov, S.F.Vəli-zadə, H.A.Vəliyev; dizayn. Z.Əzizov.- B,: Nafta-Press, 2008.- 361 s. şək., portr

 

Azərbaycan musiqi tarixi [Mətn] / AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu; lay. rəhb. və red. Z.Səfərova (ön söz); red. şurası K.Abdulla [və b.]; [burax. məsul S.İsmayılova] C. 1.- B.: Şərq-Qərb, 2012.- 591, [1] s.

 

Azərbaycan Müəllimlərinin Qurultayı. Azərbaycan Müəllimlərinin XII Qurultayı (4 oktyabr, 2003-cü il) [Mətn] /Burax. məsul.: M.Mərdanov; Tərt. və red.: Ə.Quliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 328 s.

 

Azərbaycan Müəllimlərinin Qurultayı. Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı [Mətn]: 22 sentyabr 2008-ci il /layihənin rəhbəri və baş məsləhətçi. M.Mərdanov; [tərt. ed. Ş.Məmmədov, E.Əbdülov]Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 303, [1] s.

 

Azərbaycan mühacirət irsi /materialları haz., ön sözün müəl. və elmi red. N.Yaqublu; "Milli Jurnalistika Konqresi" İctimai Birliyi.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 228, [4] s., [36]

 

Azərbaycan Mülki Aviasiya tarixi [Mətn]: 1910-1980: dərs vəsaiti layihənin rəhbəri A. C. Paşayev ; tərt. F. Hüseynova; red. E.Hüseynqulu oğlu; [rus dilində olan mətnləri azərb. dilinə tərc. edən Y. Muradova(dizayn)] ; Azərb. Hava Yolları, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad., Mülki Aviasiya Muzeyi.Bakı [s. n.] 2012.- 152, [1] s.

 

Azərbaycan müstəqillik yollarında. Elmi-nəzəri konfrans Azərbaycan müstəqillik yollarında mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: [tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar]: (2 may 2002-ci il) /Çapa haz. Siyasi Partiyaların Məşvərət Məclisi; Tərtib ed. və ön sözün müəll. X.Kazımlı; Red. heyəti. M.Əlizadə və b.- B.: Bakı Universiteti, 2002.- 526 s.+, [28] v. fotoşək., portr.; 22 sm.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: nağıllar /tərt. ed. N.Seyidov; red. M.Mücri.- B.: Yazıçı, 1985.- 311, [1] s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: [2 hissədə] /əsgi əlifbadan çevirəni: Kərbəlayi Axund Kamil; red. Sitarə İsmayılova Cild 1-ci hissə.- B.: UniPrint, 2005.- 204 səh.: ill., 21 sm.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: [2 hissədə]/ İkinci hissə Əsgi əlifbadan çevirəni: Kərbəlayi Axund Kamil; Red.: Sitarə İsmayılova.- B.: UniPrint, 2005.- 172 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. I cild /toplayıb tərt.ed. H. Zeynallı; nəşrə hazırlayanlar. İ.Abbaslı, R. Xəlilov, M. Teymurov; red. İ.Abbaslı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. II cild/Tərt.ed. M. Təhmasib; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. III cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə IV cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə V cild /Tərt.ed. N. Seyidov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 304 s.

 

Azərbaycan nağılları. Sehrli nağıllar [Mətn] rəssam. N.Sülüymanoğlu; tərtibat. T.Qorçu; [red. M.Qasımlı, İ.Rəhimli, Z.Məmmədli]Bakı: Tutu 2004.- 247, [1] s.

 

Azərbaycan-Nato: tərəfdaşlıqdan başlanan yol (1994-2009) [Mətn] /Heydər Əliyev irsini Araşdırma Mərkəzi; burax. məs. V. Süleymanov; məsləhətçi. A. Nadirov; dilçi-red. M. Babayeva; dizayn. E. İsmayılov.-Bakı : [s.n.] , 2009.- 342, [1] s.

 

Azərbaycan nefti dünya siyasətində [Mətn]: [5 kitabda] /tərt. İ. Əliyev, A. Muradverdiyev; red. N. Əliyev; rəssam. Z. Əliyev [II kitab].-Bakı : Azərbaycan , 1997.- 264 s.

 

Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsini idarə etməyin vahid sistemi [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Dağ-Mədən Texniki Nəzarət Komitəsi; Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu; Dəniz neft qaz layihə Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu; Təsdiq edən: S.C.İbrahimov.- Bakı: Maarif, 1996.- 160 s.

 

Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsini idarə etməyin vahid sistemi [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Dağ-Mədən Texniki Nəzarət Komitəsi; Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu; Dəniz neft qaz layihə Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu; Təsdiq edən: S.C.İbrahimov.- Bakı: Maarif, 1996.- 160 s.

 

Azərbaycan neftinin dünəni, bu günü və sabahı [Mətn]: Gənc alim və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Baş red.: M.C.Mərdanov, B.Budaqov, A.Əlizadə və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, AEA, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, AİOC.- B.: 1997.- 263 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-312 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 368 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.

 

Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş IV elmi-nəzəri konfransın materialları: 26-27 mart 1992-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi adına Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti; red. hey. A.M.Qurbanov [və b.]Bakı: APU, 1993.- 241, [1] s. ; 20 sm.
 
Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş V elmi-nəzəri konfransın materialları: 20-21 oktyabr 1994-cü il [Mətn] /Red. hey. A.Qurbanovvə b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: N.Tusiadına ADPU, 1995.- 164 s.

 

Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş ali məktəblərarası respublika konfransının proqramı [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu. Bakı: [s.n.], 1986. 47 s
 

Azərbaycan-Pakistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. J. Məmmədova.-B., 2009. -23 s.

 

Azərbaycan Paris sülh konfransında [Mətn]: (1919-1920) /Tərtib, ingilis dilindən tərcümə və müqəddimə: V.Quliyev.- B.: Ozan, 2008.- 244 s.

 

Azərbaycan parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar [Mətn] /Məsul red. M.Ələsgərov; Tərtibçilər. A.Babayev, H.Babayev; Ingilis dilinə tərc. ed. S.Qəhrəmanova, R.Axundov, İ.Quliyev.- Bakı: 2004.- 208+212 s. 2 portr.,

 

Azərbaycan paytaxtları [Mətn]: elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu elmi red. V.Quliyeva. "Azərbaycan paytaxtları", elmi-praktik konfrans (2014 ; Bakı).- B.: Elm və təhsil, 2014.- 278, [2] s. gerb, ill.

 

Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında: Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans (2005; Gəncə) Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş " Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdır" devizi altında keçirilən " Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında" adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, may 2005-ci il, Gəncə /Elmi red.: T.M.Mansurov.- Gəncə: Elm, 2005,146 səh.: şək
 

Azərbaycan prezidenti [Mətn] /Red.: V.Yolçiyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 264 s.

 

Azərbaycan publisistikası antologiyası [Mətn] /tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 687, [1] s.  

 

Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] /AMEA İqtisadiyyat İn-tu; [bölmələrin müəl. R.P.Sultanova və b.;] elmi red. Ə.X.Nuriyev, R.P.Sultanova.- B.: Elm, 2009.- 295, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası 1991-2001 [Mətn] /müəl. A.Fatma və b.; red. R.Mehdiyev.- B.: XXI-Yeni nəşrlər Evi, 2001.- 358, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Amnistiya haqqında normativ aktlar (1991-2004) [Mətn]Bakı: Qanun, 2004.- 84 s

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları: 1962-2008 [Mətn]:Vətəndaş mülki hüququ Məhkəmə sistemi. 15 oktyabr 2008-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun 411, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarlar Məcmuəsi [Mətn]: (1961-1997) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 480 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları [Mətn]: 1962-2004 /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu Bakı: Qanun, 2004.-424 s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası iqtisadi rayonların ümumi xarakteristikası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- Bakı: 2004.-16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 28 oktyabr 1999-cu il, 727-IQ [Bakı]: Qanun, 2008.- 64 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlıq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T. Kuzmina, K. Şükürov, S. Xanlar qızı Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994. 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı [Mətn] /haz. AzərbaycanRespublikasının Ədliyyə Nazirliyi.- Bakı: 2007.- 31 s. ,cədv.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq: Qanunlar, Normativ sənədlər, Analitik materiallar /Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi.- Bakı: Araz, 2000.- 190 səh. , cədvəl,


Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları [Mətn] /red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T. Kuzmina, K. Şükürov; [Azərbaycan Birgə Müəssisə, Beynəlxalq Birlik və Təşkilatların Assosiasiyası] Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1993. 32 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respubliklasında nağdsız hesablamalar və pulköçürmələri haqqında təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 15.02.2006-cı ilə qadər əlavə və dəyişikliklərlə /Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 160 s. 21 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 25.01 2008-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008. -184 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ailə məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir. 2009- cu il noyabrın 1-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /buraxılışa məsul. E.M.Əfəndiyev.-Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 141, [1] s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 8 oktyabr 2009-cu ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 183, [1] s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn] 20 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 167, [1] s.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi [Mətn]: 25 avqust 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 255 s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Cəzalarının İcrası Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 15 mayınadək olan əlavə və dəyişiklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 160 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 02.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 272 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 15 dekabr 2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /[nəşrə məs.Ş.Xuduoğlu]Bakı: Qanun, 2008.- 412 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 5 avqust 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu [Bakı]: Qanun, 2009. 355, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi [Mətn]: 20 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə/nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.- 331, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 15.01.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 516 s.

 

 Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B., 2003.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında əsasnamə [Mətn]: [18 aprel 2006-cı il, 391]: [əlavə və dəyişikliklər].- B.: Qanun, 2010.- 19 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi [Mətn] /Tərtibatçı: Şahbaz Xuduoğlu; Red.: K.Qurbanova.- Bakı: Qanu , 2004.- 592 s. ; 21sm.


Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi [Mətn]: normativ-hüquqi aktlar toplusu /tərtibatçı. Ş.Xuduoğlu; tərt. ed. və ön sözün müəl. A.M.Qasımov.- Bakı: Qanun, 2006.- 1255 s. ; 25 sm.
 
Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 01.02.2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə. /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 196 s. 20 sm.
 
Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 10 iyununa qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 323, [1] s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin 1 iyununa qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009.- 287 s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999 - cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1999 - cu il iyulun 1 - dən qüvvəyə minmişdir: 2009- cu il.- sentyabrın 1 - dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məs.: E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 299, [1] s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 20 oktyabr 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.- 279, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 mart 2013-cü ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə /[naşir Ş.Xuduoğlu.]Bakı: Qanun, 2013.- 287, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 180 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin dekabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008. 311, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin mayına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu. - B.: Qanun, 2009. -311 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının hava məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 9 fevral 1994-cü il tarixli qanunnu ilə təsdiq edilmişdir (22 iyun 1994-cü il tarixdən qüvvəyə minmişdir) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 144 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunlar toplusu [Mətn]: [10 may 2004-cü il tarixə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2004.- 580 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunvericiliyi [Mətn]: /tərt. və nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010. -1215, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu[Mətn] [Bakı]: [s.l.], [2008?].- 75 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Republikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış ilk məruzəsi [Mətn] /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman); hazırlayan. E.Süleymanova.- B.: [s.n.], 2009.- 160 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: [05.02.2005-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 264 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 05 martınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Naşir. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 636 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: (15 fevral 2010-cu ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə) /naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 563, [1] s. ; 21 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: [qüvvəyə minmə tarixi 01 yanvar 2010-cu il] /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 95, [1] s.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) Qərarları [Mətn]: 25.01.2008-ci ilə qədər olan qərarlar/Nəşrə məsul. Ş.Xudu-oğlu.- B.: Qanun, 2008.- 672 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: (12 noyabr 1995-ci il ümumxalq referendumunda qəbul edilib)Bakı: 1996.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası [Mətn]Bakı: Qanun, 1996.- 180 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilib: (24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Naşir: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2002.- 100 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir ( 24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələrlə ) /Naşir. Şahbaz Xuduoğlu.-Bakı: Qanun, 2004.- 48 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir. 1. 24 avqust 2002-ci il tarixində Referendumla edilmiş əlavə dəyişikliklərlə 2. 13 dekabr 2005-ci il tarixli, 7-III KOQ saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.-Bı: [Qanun], 2006. - 64 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir: 1. 24 avqust 2002-ci il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə; 2. 18 mart 2009-cu il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə; 13 dekabr 2005-ci il tarixli, 7-IIIKQD saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.- B.: Qanun, 2009.- 67, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 24 avqust 2002-ci il və 18 mart 2009- cu il tarixli ümumxalq səsverməsi (referendum) ilə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 93, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan respublikasının konstitusiyası və deputatlıq fəaliyyətinə dair qanunlar [Mətn]: 2005-ci il noyabrın 30-dək edilmiş dəyişikliklər və əlavələr ilə /Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi. Bakı: Az.Res.Milli Məclisi nəşri, 2005.- 209 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Konstitusiya Aktları [Mətn] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2003.- 128 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair referendum sənədlərdə [Mətn]: (18 mart 2009-cu il) /burax. məs. M.Zülfüqarlı; Azərb. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: [Apastrof], 2009.- 111, [1] s. , cədv. ; 20 sm

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının qanunları toplusu [Mətn] /buraxılışa məsul. R. Balayev, O. Oruclu I cild.- Bakı: İqtisadi həyat, 2007.- 30 kitabça ; 21 sm .

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi [Mətn] Az.Res.-nın 1997-ci 30 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.; Azərbaycan Resrublikasının Su məcəlləsi: Az. Res.-nın 1997-ci il 16 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.; Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: 13 fevral 1998-ci ildə qəbul edilmişdir. /Buraxılışa məsul: Əfəndiyev E.Bakı: Qanun, 1998.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1982-ci il 8 iyul tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 2009-cu ilin fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009. -135 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1982-ci il 8 iyul tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 2009-cu ilin fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-Bakı: Qanun, 2009.- 159, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2003-cü il yanvarın 15-dən olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bı: Qanun, 2003.- 108 s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu il 30 iyun tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2009-cu il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 162, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1964-cü il 11 sentyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (1997-ci il noyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Burax. məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 180 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: [2 hissədə]Ümumi hissə /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni NE, 2000.- 249 səh. ; 20 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn] /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu Bakı: Qanun, 2004. 616 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 580 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 2008- cilin aprelindək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 640 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: [2009-cu ilin 15 fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə] /naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 639, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 20 yanvar 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2010.- 743, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 385-566-cı maddələrinin Kommentariyası [Mətn] /şərhçilər İ. Qurbanov, E.Qarabalov.- Bakı: Qanun, 2004.- 362+385 s. ; 25 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi: [25 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə]/Nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 25 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 275 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin iyulun 15-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009. -260 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 10 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.-287, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Nigah və Ailə Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1969-cu il 26 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir: (1998-ci il aprelin 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Burax. məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 152 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: yanvar-mart 1998-ci il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi]Bakı: Azərbaycan, 1999.- 92 s. ; 26 sm.


 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi [Mətn]: 01.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu Bakı: Qanun, 2006. 280 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi [Mətn]: 15 fevral 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 760 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 1 aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu Bakı: Qanun, 2008. 92 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu Bakı: Qanun, 2003 263 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyinin toplusu /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2004.- 592 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: 20 avqust 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009. -223 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: 1 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.- 223, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi. Yeni sənədlər [Mətn]: təkmilləşdirilmiş variant /naşir: Ş.Xuduoğlu; red. İ.Şahmaroğlu I-II hissə.- Bakı: Qanun, 2002.- 372 s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Qanunvericiliyi [Mətn]: Təkmilləşdirilmiş variant /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 692 s. ; 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 420 s. , cədv. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 15 avqust 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə təkrar nəşr /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 399, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi [Mətn]: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 399, [1] s .


  Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 2010 [Mətn]: ən son əlavə və dəyişikliklərin şərhi /burax. məsul. A.Bayramov.- Bakı: [Monitor Konsaltinq Servis], 2010.- 261, [1] s. , cədv. ; 25 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2000-ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2011-ci il yanvarın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişiliklərlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 291, [1] s. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2000 - ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001 - ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2009- cu il noyabrın 15-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məs.: E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 291, [1] s. ; 21 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan SSR Torpaq Məcəlləsi [Mətn] /burax. məs. Ə. Ağayev.-B.: Azərnəşr: Azərbaycan SSR Ali Sovetinin nəşri, 1971. - 79, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 76 səh.

 

Azərbaycan Respublikası. Banklar və bank fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Şölə Quliyeva, Eldar Hüseynov.- B.: 2000.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [(6 iyun 2000-ci il, 889-IQ)]Bakı: Qanun, [2009.]10, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Büdcə sistemi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- B.: 2003.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2011-ci il yaz sessiyasında edilmiş əlavə və dəyişikliklər, həmin tarixədək toplanmış məhkəmə və istintaq təcrübəsi və ayrı-ayrı mütəxəssislərin tənqidi mülahizələri nəzərə alınmaqla yenidən işlənmiş təkrar nəşr /müəl. kol. C.H.H.Mövsümov [və b.]; elmi red. C.H.H.Mövsümov, B.C.Kərimov, Ə.H.Hüseynov.- B.: DİQESTA, 2011.- 1347, [1] s.; 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 may 2000-ci il, 878-IQ)[Bakı]: [Qanun], [2011].- 19, [1] s.


Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- Bkı: 2003.- 29 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [21 iyul 2000-ci il, 926-IQ]: [əlavə və dəyişikliklər].- B.: Qanun, 2010.- 39, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: [20. mart 2011-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2011.- 416 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu.- B., 2003.- 12 s.

 

 Azərbaycan Respublikası. Dövlət yol fondu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

 Azərbaycan Respublikası. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 24 səh.

 

Azərbaycan Respublikası. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2001.- 36 s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Qanun, 2007.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2001.- 28 s. 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət registrinin aparılması qaydası haqqında Əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /buraxılışa məsul. C. Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 9 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin təşkili haqqında əsasnamə [Mətn] /red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir]B.: Qanun, 2008.- 23, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, [2007?.]11, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Yerli icra hakiyyətləri haqqında Əsasnamə [Mətn]: (16 iyun 1999-cu il, 138) B.: Qanun, 2007.- 60 s.
 

Azərbaycan Respublikası. Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Burax.məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2005.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası. İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 148 s.

 

Azərbaycan Respublikası. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Maddə 12) /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN).- Bakı: 2003.- 27 s. , portr., şək. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B, 2003.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [21 oktyabr 2005-ci il, 1036]B.: Qanun; 2009.- 43, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. İnzibati icraat haqqında qanun [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il tarixdə qəbul edilmişdir)Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 64 s.

 

Azərbaycan Respublikası. İpoteka haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni N.E. , 2005.- 38 s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Business press, 2004.- 36 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Kooperasiya haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Elmi-praktik konfransın materialları Xüsusi buraxılış-2005 /Elmi rəhbər və məcmuənin red.: K.Sarıcalinskaya; Red. heyəti: M.Məlikova, C.Mövsümov, F.Səməndərov və b.- B.: 2005.- 271 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Elmi-praktik konfransın materialları II hissə: Xüsusi buraxılış-2005 /Elmi rəhbər və məcmuənin red.: K.Sarıcalinskaya; Red. heyəti: M.Məlikova, C.Mövsümov, F.Səməndərov və b.- B.: 2005.- 108 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Qeyri-hökumət təşkilatları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2000.- 36 s. ; 20 sm.

 

 Azərbaycan Respublikası. Qeyri-hökümət təşkilatları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- B.: 2003.- 12 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /buraxılışa məsul: A.Bayramov, Y.Vəliyev.- Bakı: 1998.- 94 s.
 

Azərbaycan Respublikası. Məhkəmə qərarlarının icrası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 48 s.

 

Azərbaycan Respublikası Məhkəmələr və hakimlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 49 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [10 iyun 1997-ciil, 310-IQ] : [əlavə və dəyişikliklər].- Bakı: Qanun, 2011.- 59, [1] s.
 
  Azərbaycan Respublikası. Məhkəmə-hüquq şurası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [128 dekabr 2004-cü il, 818 IIQ]: [əlavə və dəyişikliklər] /Azərb. Resp.- Bakı: Qanun, 2011.- 19, [1] s.
 

Azərbaycan Respublikası. Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Məzuniyyətlər haqqında [Mətn] Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası. Milli təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.-B.: [s.n.], 2004.- 21 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 33 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqular haqqında: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Cəmilə Mir-Bəşirova, Şölə Quliyeva.- B.: 2006.- 37 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: noyabr-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 544 s.

Azərbaycan Respublikası. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva. B.: 2002.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Seçkilərin nəticələri ilə bağlı yerli və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə Seçkilər 07 noyabr 2010-cu il /tərt. M. Zülfüqarlı; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA).- B.: Qanun, 2010.- 71, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (25 iyun 1999-cu il, 696-IQ).- B.: Qanun, 2003.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Sosial müavinətlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2006.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Sosial müavinətlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (18 fevral 1997-ci il, 250-IQ).- B.: Qanun, 2007.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Burax. məsul: C. Mir-Bəşirova, Ş. Quliyeva.-B.: 2005.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Şübhəli şəxsin hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN).- B.: 2003.- 5 səh.

 

Azərbaycan Respublikası. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-Bakı: Qanun, 2009.- 107, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /naşir. Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2010.- 71, [1] s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan Respublikası. Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş mövzular [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. E.Süleymanova; tərt. ed. R.Rumzadə rəyçi Ə.İ.Əliyev.- B.: [s. n.], 2009.- 288 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün qaydalar [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Bakı: Qanun, 2006. 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 1999-cu il, 783-IQ).- B.: Qanun, 2008.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında [Mətn]: Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında: Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında /Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 96 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Yanğından icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 3 iyul 1998- ci il, 517-IQ /[nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu]Bakı: Qanun, 2004.- 148 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 3 iyul 1998- ci il tarixli qanunu burax. məsul E. Əfəndiyev.-Bakı:Hüquq ədəbiyyatı;2009. 235, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 28 oktyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 62.- Bakı : Milli Məclisin nəşri; 2014.- 106, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 18 noyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 63.- B.: Milli Məclisin nəşri; 2014.- 115, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 19 noyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 64.- B.: Milli Məclisin nəşri; 2014.- 111, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası 2003-cü ilin dövlət büdcəsi (15 noyabr 2002-ci il, 379-HQ): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- Bı: 2003.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il iyul). Cinayət işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: iyul-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G. Rzayeva, Ş. Səfərbəyov B.: 2004.- 110 s.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu ( 2004-cü il iyul). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: iyul-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov B.: 2004.- 525 s.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il may) Cinayət işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il / Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 184 s.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il may). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 560 s.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il dekabr). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: dekabr-2004-cü il / Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov. B.: 2004.- 152 s.

 

Azərbaycan Respublikası ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının Respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının XIV Respublika elmi konfransının tezisləri [Mətn]: Bakı, 26-27 dekabr 1991-ci il /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Red. A.Y.Əliyev; Tərtibçilər. S.Ə.Əliyeva, S.F.Nuriyeva I hissə.- Bakı: Elmlər Akademiyası, 1993.- 178 s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinn sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2016) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi];[2014].- 197, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Beşinci sessiya. Payız sessiyası. 30 sentyabr- 30 oktyabr 1996-cı il 7-ci cild /Burax. məsul: V.Kərimov Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları.- Bı: Milli Məclis, 1997.- 432 s.

 

Azərbaycan Respublikası Bələdiyyə seçkiləri (2009) Azərbaycan Respublikası bələdiyyə seçkiləri. Dekabr, 2009-cu il [Mətn]: müşahidəçilər üçün yaddaş kitabçası /"Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda" Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi; layihənin rəhbəri. E.İsmayılov; tərt. ed. R.Hüseynzadə.- B.: [2009] 31 s.

 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: [15.01.2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 500 s.

 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prossesual Məcəlləsinin Komentariyası [Mətn]: cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri: maddələr 8-36.- B.: Qanun, 2004.- 770 s.

 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: Prosessual məcburiyyət tədbirləri Maddələr 147-178 = - : : 147-178.- B.: Qanun, 2004.- 232+227 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət qulluğu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 28 s.  

 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqiliyinin bərpasinin 20-ci ildönümü /tərtib edənlər: Mədinə Vəliyeva, Tamara Yefimova, Gülbahar Misirova, Şəhla Məmmədli; ixt. red. və burax. məsul Kərim Tahirov; red. Gülbəniz Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2011.-668 s. 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 2013-cü ildə mehmanaxanaların fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər [Mətn]: illik hesabatlar əsasında: [bülleten: məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. üzrə məsul şəxs F.T.Şahbazov]..- B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 204, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 2013-cü ildə turizm müəsisələrinin fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər [Mətn]: illik hesabatlar əsasında: [bülleten] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. üzrə məsul şəxs F.T.Şahbazov]..- B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 96, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] Ev təsərrüfatlarının strukturu /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev; məcmuənin nəşrə hazırlanması X.Nəsibov; ümumi rəhbər A.Vəliyev XVI Cild.- B: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2010.- 875 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin Göstəriciləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 2010.- 80, [1] s. , cədv. ; 24 sm.
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2001 /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 123 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2005 /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 249 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2007 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; Hazırlayan M.Əmirova.- B.: Səda, 2007.- 264 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2008 [Mətn]: [Statistik məcmuə] /Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. M.Əmirova; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 264 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. M.Əmirova] Bakı: [s.n.], 2009.- 269, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2013 [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxs M.Əmirova]B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] 2013.- 278, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda demoqrafiya və sağlamlıq sorğusu 2006 [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Macro International Inc. Calverton, Maryland, ABŞ; USAID; UNICEF.- B,: [s.l.], 2008.- 269, [105] s.: cədv., 30 sm.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ətraf mühit 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp.-nın Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [s.n.], 2010.- 128, [1] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2003 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Ə. Zeynallı.-Bakı: Səda, 2003.- 696 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda Ərzaq Təhlükəsizliyi 2004 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 814 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2005 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 898 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2006 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.-889, [1] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 906 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2005 [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti 2013 statistik məcmuə /[məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxslər Elçin Hacı və b.; ingilis dilinə tərc. ed. G.Xəlilova]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi], 2013.- 250, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümimi rəhbəri. A.Vəliyev; burax. üzrə məs. şəxs. A.Məmmədov.- B.: [s.n.], 2010.- 446, [1] s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəricələri 2008 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər. H.Bağırov [və b.]Bakı: [Səda], 2008.- 431 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəh. A.Vəliyev; buraxılışa məs. A.Məmmədov]Bakı: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi], 2010.- 427, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2010 [Mətn]: statistik bülleten /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. məs. R.Allahverdiyev]Bakı: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi Baş hesablama mərkəzi], 2010.- 109, [1] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın nəqliyyatı [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev.- B.: Səda, 2005.- 298 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2002.- 606 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları: 2003 [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. M.Qardaşxanova]Bakı: Səda, 2003.- 610 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionaları [Mətn]: [Məcmuə] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Kamitəsi.- Bı: Səda, 2004.- 700 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn] : [2005] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; [məcmuənin üm. rəhbəri A. Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. M. Əmirova].- B.: Səda, 2005.- 716 səh.: xəritə

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları 2009 [Mətn]: [stastik məcmuə] /[məcm. üm. rəhb. A. Vəliyev; məcm. haz. məs. şəxs. M. Əmirova]; Azərb. Resp. Döv. Statistika Kom.- B.: [Səda], 2009.- 659, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümimi rəhbəri: A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əliyeva] Bakı: Səda, 2010.- 651, [2] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: statistik məcmuə/Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin rəh. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. Y.Yusifov.- B.: 2009.- 579, [3] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 1996 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: M. Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: 1996.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 1999 [Mətn]: /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: . Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 1999.- 439 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2000 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2000.- 564 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2001 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 700 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2002 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2002.- 768 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2003 [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2003.- 774 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2004 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistika məlumatlar idarəsinin rəisi: M.Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 804 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2005 [Mətn]: Rəsmi nəşr /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistika məlumatlar idarəsinin rəisi: M.Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 869 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2006 [Mətn]Statistika Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümümi rəhbəri. A. Vəliyev]Bakı: Səda 867, [5] s., [9] v.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2007 [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümümi rəhbəri: A.Vəliyev; Məsul şəxs: M.Əmirova; Foto: F.Xayrulin]Bakı: Səda, 2007.- 728, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2008 [Mətn] /Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev;Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs statistik məlumatlar şöbəsinin müdiri: M.Əmirova]; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.-Bakı: [Səda], 2008.- 774 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi [məcmuənin ümumi rəhbəri. AVəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistik məlumatlar şöbəsinin müdiri: M.Əmirova].- B.: Səda, 2009.- 767, [3] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. M.Əmirova].- B.: [Səda], 2010.- 838, [2] s.+ [9]

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2011 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi, məcmuənin ümumi rəh. A. Vəliyev; məc. hazırlanması üçün məsul şəxs M. Əmirova; tərc. G. Xəlilova Bakı: Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi, 2011. 846, [2] s.  

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013 [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəh. A.Vəliyev; məc. haz. üçün məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova][Bakı] [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] [2013].- 803, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Statistik nəşrlərin kataloqu [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005,50 səh.: şək

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni tərəqqi illəri (2003-2011) Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.:2011.- 254 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin məşğulluğunun gender aspektləri / Müəllif-tərt.: Q. . Süleymanova; Elmi red.: ..İbrahimova; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi B.:2003.- 176 səh.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin hazır. məsul: Z.Abbasəliyev. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıya alınmasının yekunları I hissə.- B.: Səda, 2000.- 568 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild-II, 1-ci hissə. B.: Səda, 2000. 746 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması İdarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild II, 2-ci hissə. B.: Səda, 2000. 622 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin haz. məsul Z.Abbasəliyev. Cild III. 1-ci hissə. B.: Səda, 2000.- 622 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild III. 2-ci hissə. B.: Səda, 2000. 636 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin haz. məsul Z.Abbasəliyev IV hissə.- B.: Səda, 2000.- 584 səh.: cədvəl, xəritə, 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alinması İdarəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Z. Abbasəliyev V hissə.- B.: Səda, 2001.- 842 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alinması İdarəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Z.Abbasəliyev VII hissə.- B.: Səda, 2001.- 820 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması 1999-cu il [Mətn] Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alınması İdarəsi; məcmuənin hazırlanmasına məsul. Z.Abbasəliyev VIII hissə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 660 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması 1999-cu il [Mətn] Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alınması İdarəsi; məcmuənin hazırlanmasına məsul. Z.Abbasəliyev IX hissə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 612 s.

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. 2009-cu il yanvarın 30-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 296 s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası "Əmək miqrasiyası haqqında" və "immiqrasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları [Mətn]: [28 oktyabr 1999-cu il, 724-IQ]B.: Qanun, 2008. -19, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr [Mətn] : (2008-ci il) /Azərb. Resp. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya Elm-Tədqiqat İn-tu ; baş red. S. Şirəliyev ; burax. məs. R. Mahmudov. B,: [s. n.], 2009. 43 s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında təlimat [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Texniki red.: Zemfira Məmmədova. Bakı: Business Press, 2000. 12 s.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Əsasnaməsi [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturuna daxil olan qrumların əsasnamələri [Mətn]Bakı:Qanun, 2007.- 76 s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir]B.: Qanun, [2006]7, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 15, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Ali audit qurumları və onların beynəlxalq təşkilatları [Mətn] /haz. H. Əsədov; tərt. ed. F.İbrahimov.- B.: [İndigo], 2009.- 426, [2] s.: fotoşək.,cədv., bayqar., 30 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2008-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /Azərb. Resp. Hesablama Palatası; sədr. H.Əsədov.- B.: [s.n.], 2009.- 128 s.: 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı [Mətin]: İyirmi cilddə. A [Mətn] I cild /Baş red.: N.C.Həsənəliyev; Baş red. və ön sözün müəllifi: N.Həsənli.- B.: Respublika Xatirə Kitabı, 1998.- 560 s.

 

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişinin təqdimatı.- Bakı, 2002.- 50 s.

 

Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman). Xüsusi ittihamçı və mülki iddiaçının hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN) B.: 2003.- 5 səh.

 

Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman). Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili(OMBUDSMAN).- B.: 2003.- 5 səh.

 

Azərbaycan Respublikası inzibati hüquq kursunun proqramı [Mətn]: hüquq fakültəsi və ali hüquq institutları üçün: ixtisas-hüquqşünas /tərt. ed. E.İ.Abdullayev; məsul red. U.Ş.Fəryadova, Z.Əsgərov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- B.: 1996.- 23 s.

 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: (01 sentyabr 2012-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) müəl. kol. A.Abdullayev [və b.]; məsul red., ön söz. A.Abdullayev[B.:] Qanun, 2012.- 926, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası İslah-Əmək Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İslah-Əmək Məcəlləsi [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının 1970-ci il 23 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (1998-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- B,: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 112 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir. /Buraxılışa məsul. V.Kərimov. B.: 1995. 64 s

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayətlər üzrə qərarlarının toplusu [Mətn] /Hazırlayanı: E.Məmmədov; Ön söz: F.Abdullayev; GTZ, ABA CEELİ, OSCE.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005,774 s.

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) Qərarları [Mətn]: əlavə: [3 sentyabr 2008-ci ilə qədər olan qərarlar] /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 407, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının konsul nizamnaməsi və səfirliyi haqqında əsasnamə [Mətn]: (8 fevral 1994, 782)B.: Qanun, 2006.32 s

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 1995-ciilnoyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir. /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.B.: Azərnəşr, 1996.- 64 s.

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir: 24 avqust 2002-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 18 mart 2009 cu il tarixdə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 13 dekabr 2005 -ci il tarixli 7 - IIIKQD Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə[Bakı]: Qanun, 2014.- 63, [1] s.: gerb

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsas qanundur /Tərtibatçı müəllif: R. Yusifova; Rəyçilər: R. Hüseynov, İ. Cəfərov, Ş. Xuduoğlu, Y. Balakişiyeva; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Resurs və Təlim Mərkəzi, Azərbaycan Maarifçi Gənclər Təşkilatı. B.: Şur, 2000. 292 səh.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman Cəmiyyətinin /KHVTİC/ nizamnaməsi [Mətn]: KHVTİC -nin növbədənkənar VII qurultayında qəbul olunmuşdur.B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Ailə. [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- B.: [s.n.], 2008.-12 s.

 

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Ailə. Qadın. Uşaq [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- B.: [s.n.], 2008.- 5 s.

 

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Qadın. [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- B.: [s.n.], 2008.-12 s.

 

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Uşaq [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- B.: [s.n.], 2008.-14 s.

 

  Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. 2001-ci il dövlət büdcəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 28 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Aqrar islahatının əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Amortizasiyanın yeni (açıq) metodu: Təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Antiinhisar fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1994.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Antiinhisar fəaliyyəti haqqında [Mətn]: zərbaycan Respublikasının qanunu /F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Arbitraj məhkəməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Aviasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /[naşir. Ş.Xuduoğlu]B.: Qanun, 2005.46, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [1 aprel 2008-ci il] [naşir. Ş.Xuduoğlu]B,: Qanun, 2008.- 47, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Avtomobil yolları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 41 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Aylıq verginin hesablanması və ödənilməsi. Təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi [Mətn]B.: Qanun, 1997.- 136 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsi [Mətn]: [30 iyun 2001-ci il, 518]B.: Qanun, 2009.- 15, [1] s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük komitəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin və strukturuna daxil olan qurumların Əsasnamələri [Mətn] B:. Qanun, 2009.35, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları [Mətn]: aprel 2012-ci il-yanvar 2013-cü il burax. məs. Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 80 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi daxili nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: AzərbaycanRespublikası Milli Məclisin nəşri, 1996.- 37 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi daxili nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005,32 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daimi komissiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Kooperasiya haqqında. Lizinq haqqında. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı haqqında.- B.: 2003.- 24 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası nazirlər kabinetinin qərarları [Mətn]: (təsərrüfat məsələləri haqqında 01.01.1993 il) /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1993.- 52 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il iyunun 26-da on ikinci çağırış Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin birinci sesiyasında qəbul edilmişdir: (1993-cü il 1 sentyabr tarixli qanunları ilə edilən dəyişiklik və əlavələrlə).B.: Azərbaycan, 1993.- 16 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 25 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [30 sentyabr 2002-ci il, 365-IIQ]B.: Qanun, [2008?.] 7, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: 15 sentyabr 1999-cu ilə olan dəyişikliklərlə. B.: 1999. 16 səh.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn] B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (10 iyun 1992, N 166).- Bı: Qanun, 2003.- 22 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən vergilər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 27 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən verginin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi qaydaları haqqında təlimat [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlarqızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.-36 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu.- B.: 2003.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il dövlət büdcəsi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar.   Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 240 s. cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 1999-cu il sentyabrın 15-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: Ş.Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 184 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu. B.: Qanun, 2000. 192 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1 mart 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu [Bakı] Qanun, 2014.- 399, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1995-ci il iyunun 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxilişa məsul. E.M.Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti.- B.: Azərnəşr, 1995.- 168 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1994-cü il oktyabrın 1-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə /[Buraxılışa məsul: A.Babayev]B.: Azərbaycan, 1995.- 224 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1997-ci il aprelin 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxilişa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1997.- 192 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1 yanvar 1998-ci il tarixə.- B,: 1998.- 136 s.: 20 sm.+ Qoşma sənəd: [2] v.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respubliksının cinayət məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1998-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyşiliklik və əlavələr /Buraxılışa məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev Red.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 192 s.: 21sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 2007-ci ilin martınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla: (həmin normativ mənbələrin daxil edildiyi CD disklə birgə): 787-İQ 1999-cu il 30 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: rəsmi dərc edilmişdir: "Azərbaycan" qəzeti, 28 may 2000-ci il; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, 4, maddə 251: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /tərt. ed. Ə.H.Hüseynov; elmi red. B.M.Əsgərov.B.: Digesta, 2015.- 447, [1] s.: gerb, [1] elektron opt. disk (CD ROM)

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: "Hüquq" Yayın Evi, 2015.- 444 s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 20.08.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B,: Qanun, 2008.- 527, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu. [Bakı]: Qanun, 2010. 535, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 15 avqust 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə[Bakı]: Qanun, 2014.- 567, [1] s.

 

Azərbaycan  Respublikası Qanunlar.   Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosesual Məcəlləsi [Mətn]: 1 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /naşir B.C.Kərimli.- Bakı: "Hüquq"YayınEvi, 2015.- 584 s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə [Mətn] B:. Qanun, [2009.]11, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı [Mətn]: (2006-2008-ci illər) B.: Qanun, 2007.- 15 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 1998-ci il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmiş, 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir: rəsmi dərc edilmişdi: Azər. Resp-nın Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, 4, maddə 213: 10 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 255, [1] s.: gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn] /Naşir. Şahbaz Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999.188 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn] /Naşir: Şahbaz Xuduoğlu; Red.: F. Ağazadə. B.: Qanun, 1999. 196 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il fevralın1-dən təsdiq edilib /Nəşrə hazırlayanlar. Ə.Babayev, T.Kuzmina, Q.Çurilov və b. B.: Biznesmenin Bulleteni, 1999. 198 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 02 fevral 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 379, [1] s.: 15 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: qəbul edilmişdir: 28 dekabr 1998-cu il. Qüvvəyə minmişdir: 1 iyul 1999-cu il. Rəsmi dərc edilmişdir: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999- cu il, 4, maddə 213.: 30 sentyabr 2010-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məsul. B. C. Kərimli. B.: Digesta, 2010. 283, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 15 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /[naşir Ş.Xuduoğlu].- [Bakı]: Qanun, 2015.- 303, [1] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 16 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayin Evi, 2015.- 286, [2] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi proqramı [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 11 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 2001-ci il, 246-IIKQ)B.: Qanun, 2008.12 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir. (2006-cı il aprelin 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə) /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 358, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: 10 noyabr 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 559, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi [Mətn]: 11 iyul 2000-ci iltarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən qüvəyyə minmişdir: 2010-cu il noyabrın 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 387, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun.- B.: Qanun, 2004.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2005-ci il oktyabrın 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 108 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2006-cı il dekabrın 20-dək olan əlavə və dəyşikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 2007.- 136 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: qəbul edilmişdir: 30 iyun 2009-cuil, qüvvəyə minir: 1 oktyabr 2009- cu il, rəsmi dərc edilmişdir: "Azərbaycan" qəzeti, 2 sentyabr 2009-cu il, 194. /burax. məs. B.C.Kərimov.- B.: Digesta, 2009.- 119, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında Əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, [2009.]7, [1] s.: 20sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi [Mətn]: 2 iyul 2013-cü il, 713-IVQ qəbul edilmiş, 1 avqust 2013-cü il qüvvəyə minmişdir: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 103, [1] s.: gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının milli bankı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 25 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: 10 dekabr 2004-cü il tarixdə qəbul edilmişdir (22 dekabr 2004-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir); Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 16 yanvar 2004-cü il tarixdə qəbul edilmişdir (30 mart 2004- cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir) /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 200 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: BUSİNESSPRESS, 2004.- 59 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasınn 1964-cü il 11 sentyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir (1999-cu il mayın 1-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə) /Buraxılışa məsul: E.M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999. 192 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. B.: Qanun, 2000. 188 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin martın 25-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 278, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Polis haqqında qanunu [Mətn]: [28 oktyabr 1999-cu il. Avropa Şurası üzvlərinin görüşü (1997-ci il)] /"Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı; BP. B.: 1999. 35 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 15 iyuluna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 323, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Sosial Təminat Qanunvericiliyi [Mətn]: Normativ - hüquqi aktlar toplusu: 2007-ci ilin mart ayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 968 s. cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat prosesual məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov .-B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1993.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat-prosessual məcəlləsi [Mətn] [7 fevral 1997-ci il tarixli 245-1QD saylı və 2 aprel 1999-cu il tarixli 648-1QD saylı qanunları ilə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmaqla dərc olunmuşdur.] /Buraxılışa hazırlayanlar: Ə.Babayev, T.Kuzmina, E.Hüseynov və b. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 64 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 192 s. cədv., ill

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi [Mətn] /Buraxılışa məsul: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 256 s. cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: B.: 1999. 56 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli 695-1 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş və qüvvəyə minmişdir /Nəşrə hazırlayanlar: Ə. babayev, T. Kuzmina, Q. Çurilova. B.: 1999. 92 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 32 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 311, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 5 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- B.: Qanun, 2015.- 471, [1] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi.- B.: Businesspress, 2004.- 40 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 12 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Banklar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 77 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Baytarlıq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 44 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq arbitraj haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq arbitraj haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [18 noyabr 1999- cu il, 757-IQ]: [Əlavə və dəyişikliklər]B.: Qanun, 2009.- 19, [1] s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq xüsusi hüquq Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (6 iyun 2000-ci il, 889-İQ) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bədbəxt hadisələrin uçota alınması (əsasnamə): Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 21 səh.: cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələr haqqında qanunvericilik [Mətn] /Burax. məsul: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 111 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin statusu haqqında [Mətn] İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (2 iyul 1999, N 698-IQ)Bı: Qanun, 2003.- 28 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə.- B.: Qanun, 2004.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bitki mühafizəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Büdcə sistemi və Dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (2 iyul 2002-ci il, 358-IIQ)Bakı: Qanun, 2007.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Cinayət prosesi iştirakçılarının müdafiəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (1 dekabr 1999-cu il, 585-IQD) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: Qanun, 2007.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (16 may 2000-cı il, 878-IQ) B.: Qanun, 2007.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluğu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 36 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: [1 avqust 214-cü ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə] /burax. məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun,2014.- 483, [1] s.: cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.-9 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında [Mətn]. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [4 dekabr 2001, 223-IIQ] /[naşir. Ş.Xuduoğlu]B,: Qanun, 2008.- 43, [1] s. + əlavə [2] v.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət satınalmaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,56 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sirri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu[Mətn] B.: Qanun, 2007.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sosial sığorta ödəmələri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 40 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət ticarət müfəttişliyinin əsasnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət vergi xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir][Bakı]: Qanun, [2005?]31, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Elektrik və istilik stansiyaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Elektroenergetika haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Energetika haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 28 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Enerji resurslarından istifadə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ədalət mühakiməsinin rəsmi emblemi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 8 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş, 1997-çi iliyunun 26-da Az. Prezidenti H.Əliyev tərəfindən imzalanmış və ölkənin dövlət başçısının 1997-ciil 25 iyul tarixli Fərmanı ilə tətbiq edilməyə başlamışdır. [Buraxılışa məsul: H.Vəliyev]B.: Göytürk, 1997.- 31 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 8 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli qanunu [Mətn] : 15 sentyabr 2010-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişiliklərlə /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 67, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006,44 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2006,24 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (7 fevral 2006-cı il) B.: Qanun, 2007.- 38 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında [Mətn] İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 23 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" haqqında. Bakı: 2000. 16 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 oktyabr 1999-cu il, 728-IQ) B.: Qanun, 2007.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmlak vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmlak vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 6 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 21 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 40 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (8 iyun 1999-cu il, 678-IQ) B.: Qanun, 2007.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fərdi əmək mübahisələrinin həlli haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fərdi əmək müqavilələri (kontraktları) haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 32 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 40 səh. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumları: AR Nazirlər Kabinetinin 27 fevral 1999-cu il, 25 -li qərarı. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 24 səh. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumlarının dərəcələri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumlarının dərəcələri: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 25 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [20 iyun 1995, N 1064]B.: Qanun, [2005?] 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Qanun, 2004.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [20 iyun 1995, 1064].- B.: Qanun, 2007.- 23, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Haqsız rəqabət haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006,16 s. cədv.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hesablama palatası haqqında : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 10 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [24 fevral 1994, 792]B.: Qanun, 2008.- 11, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 10 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Business press, 2004.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 17 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2004.- 19 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (12 dekabr 2003-cu il)Bakı: Qanun, 2007.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xarici investisiyanın qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xarici investisiyanın qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 16 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xidməti və mülki silah haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 25 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İcarə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K. Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İxrac nəzarəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İmmiqrasiya haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 9 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 16 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnsan hüquqları və ədalətli mühakimə. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu [Mətn]: [10 İyun 1997-ci il, N 314-1Q qəbul edilmişdir. 5 Oktyabr 1999-cu il tarixli 706-1QD saylı AR Qanunu ilə əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir] /"Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı; BP. B.: 1999. 35 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Avropa Konvensiyası [Mətn]B.: Qanun, 2008.- 55, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestisiya fondları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 21 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestisiya müsabiqəsi haqqında: (Əsasnamə) [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestorlar qiymətli kağızlar bazarında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1984-cü il 13 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1997-ci il mayın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Burax. məsul: E.M.Əfəndiyev.- Bkı: Azərbaycan, 1997.196 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "İpoteka haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,32 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 32 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 27 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (19 sentyabr 1995-ci il, 1113) B.: Qanun, 2007.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehsalatda əmək xəsarəti təlimat [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.-25 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İşçilərin tibbi müayinədən keçməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]B,: Qanun, [2008?] 27, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 8 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kitabxana işi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 14 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmin, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1997.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1997.- 40 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarşı übarizə haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarsı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: BUSİNESSPRESS, 2004.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]B.: Qanun, 2005.- 23 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kredit ittifaqları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 21 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 37 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qaçqınların və məcburi öçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [21 may 1999-cu il, 668-IQ] B.: Qanun, 2003.- 19 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qeyri-hökümət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (13 iyun 2000-ci il, 894-IQ);B.: Qanun, 2006.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 16 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında [Mətn] /Red. heyəti: T.Kuzmina, Ə.Babayev, K.Şükürov.- B.: Biznesmenin Bülleteni, 1998.- 12 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev B.: BUSİNESS PRESS, 2005,8 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 29 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 24 səh. 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 24 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 44 s. cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qrant haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 8 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qrant haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası.- B.: 2003.- 7 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onları verən orqanları: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 8 səh. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lisenziya verilməsi haqqında əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 6 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lizinq xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Maliyyə-sənaye qrupları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 9 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə-hüquq şurası Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 8 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (28 dekabr 1999-cu il 782-IQ)B.: Qanun, 2004.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu; Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]B.: Qanun, 2005.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məlumat azadlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: 1998.- 6 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [2 iyul 2001-ci il, 170-IIQ]: [əlavə və dəyişikliklər] [Bakı]: Qanun, [2010.] 19, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (29 iyun 2004-cü il) B.: Qanun, 2007.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəlliflik hüqüqu və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (5 iyun 1996-ci il, 115-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 32 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələr haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: 1998,12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müflisləşmə və iflas haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müflisləşmə və iflas haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 40 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Mühasibat uçotu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu B,: 1998.- 28 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Mülki müdafiə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu: (11 iyun 1999-cu il, N 683-IQ).- Bı: Qnun, 2003.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: E.Hüseynov, Ş.Quliyeva.- Bakı 2000.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəşriyyat işi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ-hüquqi aktlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (26 noyabr 1999-cu il, 761-İQ)B.: Qanun, 2006.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ hüquqi aktlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ. Vlasova, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 56 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 57 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (26 noyabr 1999-cu il, 762-İQ)Bakı: Qanun, 2007.- 40 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [26 noyabr 1999-cu il, 762-IQ]B.: Qanun, 2009.- 39, [1] s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ölçmələrin vəhdəti: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 9 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Özəl tibb fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Özəlləşdirilən Dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 12 səh. 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Patent haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (25 iyul 1997-ci il, 312-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Polis haqqında. [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 24 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Polis haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 33 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Prokurorluq haqqında. B.: 2000. 20 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Prokurorluq haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 28 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Referendum haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (3 oktyabr 1997-ci il, 376-İQD)B.: Qanun, 2006.20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: 1996-cı il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- B.: 1996.- 14 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva. B,: 2000. 19 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1994.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Seleksiya nailiyyətləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Səhmdar cəmiyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası]B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Səhmdar cəmiyyəti haqqında [Mətn]: 1 oktyabr 1996-cı ilə olan məlumat.- B.: 1999.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 28 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (25 iyun 1999-cu il 696-İQ)B.: Qanun, 2008.- 27 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2006,21 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T. Kuzmina, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Standartlaşdırma haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F. Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [3 sentyabr 1993, 697]B.: Qanun, [2007?]3, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Şəkərli diabet xəstələrinə dövlət qayğısı: Azərbaycan Respublikasınin qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 7 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Texniki təhlükəsizlik haqqında. Bakı: 2000. 12 s.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Texniki təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 17 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tender haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (18 iyun 1999-cu il, N 687-IQ) Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2003.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (18 iyun 1999-cu il, 687-IQ)B.: Qanun, 2006.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorizmə qarşı mübarizə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları B.: 1999.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Təbii inhisarlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 13 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsidə fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (29 dekabr 1998-ci il, N 610-IQ) Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bı: Qanun, 2003.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (28 oktyabr 1999-cu il, 725-IQ)B.: Qanun, 2004.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tibbi sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ticarət, məişət və digər növ xidmət qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 19 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Toxumçuluq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq bazarı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (7 may 1999-cu il, N 665-IQ).- Bı: Qanun, 2003.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq kadastrı və yer quruluşu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq sahələrinin normativ qiyməti. Əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 20 aprel 2010-cu il tarixli qanunu /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 91, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaqların normativ qiyməti [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə. Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 12 s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Turizm haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 12 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 4 iyun 1999, 674 -IQ: [əlavə və dəyişikliklər]B.: Qanun, [2007].- 11, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Uşaq hüquqları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 15 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] B.: Təhsil, 1998.- 16 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (21 oktyabr 1994-cu il, 910) B.: Qanun, 2006.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Valyutanın sərhəddən keçirilməsi qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vergi məcəlləsi 2013 [Mətn]: [ən son dəyişiklik və əlavələrin şərhi] buraxılışa məsul A.Bayramov; [red. G.Məhərrəmova]B.: [s. n.] 2013.- 274, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Buraxılışa məsul. B.Rüstəmov.- B.: 1994.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 20 səh

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul.: Tatyana Kuzmina, Şölə Qulieva.- B.: 2002.- 7 səh. 20 sm

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 17 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. Bakı: Business Press, 2000. 4 s

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 11 iyun 1999-cu il, 682-IQ Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- Bkı: Qanun, 2003.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydası [Mətn]: [əlavə və dəyişikliklər] /naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, [2007].- 43, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Yanğın təhlükəsizliyi haqqında" və "Yanğından icbari sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 44 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 33 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (4 aprel 1996-cı il, 55-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 27 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerin təki haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerli (Bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 səh. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında [Mətn]: əsasnamə B.: Biznesmeninbülleteni 1999.- 28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu B.: Qanun, [2005.]28 s.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yeyinti məhsulları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 25 may 2007- ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /[nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu]B.: Qanun, 2007.- 147, [1] s. şək

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 01.10.2008-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B,: Qanun, 2008.- 168 s. şək

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 16.07.2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 170, [2] s.: şək., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (1 mart 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) /naşir Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 171, [1] s. ill., cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitab I kitab.- B.: Qanun, 1997,842 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitab II kitab.- B.: Qanun, 1997,624 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı (1996-1997) [Mətn]: 10 kitab /Red.: S. Mirzəyev, Ş. Xuduoğlu, M. Rəsulov və b.1997-ci ilin Qanunları sırasına 30 sentyabr 1997-ci il tarixinə qədər qəbul edilən Qanunlar daxil edilmişdir : 30 sentyabr 1997-ci il tarixə olan dəyişiklik və əlavələrlə III kitab.- B.: Qanun, 1997.- 840 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası qanunlarının siyahısı [Mətn]: 1996-cı il Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

 

1 2 3

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved