Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya  


Azərbaycan kitabı [Mətn]: 10 cilddə: biblioqrafiya /tərt. ed. Ə. Y. Əliyev ; red. hey. H. Araslı, Ə. Mirəhmədov, M. Sultanov ; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. SSR Kitab Palatası. Cild I cild 1780-1920.- B.: [s. n.], 1963.- 219, [1] s.: portr., 26 sm.

Azərbaycan kitabı [Mətn]: biblioqrafiya: 10 cilddə /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. L. Talıbova [və b.]; baş red.: K. M. Tahirov; red. Z. Qulamova, L. Bağırova.- Bakı, 2016.- C.II: K.2 (1921-1940).- 552 s.

Azərbaycan kitabı [Mətn]: 3 cilddə: biblioqrafiya /tərt. V.C.Mirzəyeva, M.Ə.Zabalova, N.A.İsmayılova; red. heyəti. H.Araslı, Ə.Mirəhmədov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Döv. Kitab Palatası II cild, I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 743, [3] s. ; 24 sm.

Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya [10 cilddə] /baş red., ön söz və müqəd. müəl. K.Tahirov; tərt.: L.Talıbova [və b.]; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova.- B.: 2014.- C.III: (1941-1950).- 488 s.

Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: [10 cilddə] /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.: L.Talıbova və b.; baş red. K.Tahirov; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova.- Bakı, 2016.- C.IV: (1951-1960).- 840 s.

 

 


 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved