Ö

 

 

 "Ödəniş qəbzi"nin (Forma ÖQ-1) forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Burax. məsul. Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 s. 20 sm.

 

Ögəl Bahaəddin. Böyük Hun imperiyası [Mətn] /Ö.Bahaəddin; Tərcümə edənləri. X.Məmmədov; V.Həbiboğlu; Red. E.Əlibəyzadə; V.Həbiboğlu II kitab.- Bakı: Gənclik, 1992.- 336 s.

 

 Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu, beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 24-25 noyabr 2011-ci il /AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi; [nəşrə məsul A.D.Hüseynova]Bakı: Elm, 2011.- 545, [1] s.

 

Ölməzlik [Mətn] /tərt. ed. Famil Mehdi, Şamil və N.Mehdiyev; red. T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 177,[2] s.

 

Xəyyam Ömər. Rübailər [Mətn] /Ömər Xəyyam; tərc. ed. .Seyidzadə; ön sözün müəl. Ə.Hacızadə.- B.: Lider, 2004.- 104 s.

 

Öməroğlu İsmayıl. İnsan həyatda və sənətdə [Mətn]: [Məqalələr toplusu] /İ.V.Öməroglu; Ön sözun müəllifi və red.: Y.Ağayev.- B.: Günəş, 1998.- 256 s.

 

  Ömərov Aşıq Mədət.Dərya kimi dolan könlüm [Mətn] :- Bakı: Elm, 2019.- 399, [1] s.: 20 sm.

 

Ömərova Ş.N. Orta məktəbin IX-XI siniflərində epik əsərlərin tədrisində estetik zövqün formalaşdırılması yolları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.N.Ömərova; Red. A.C.Hacıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti B.: [ADPU], 1993.- 106 s.

 

Ömrün anları /Tərtibçi: H.Məmmədoğlu; Rəyçilər: B.Vahabzadə; H.Məmmədli.- B.: Nurlan, 2001.- 68 səh.: 1 portr., 30 v. fotoşək., 20 sm.

 

Ömrün səhifələri Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Məhərrəm Haşımovun 100 illiyinə həsr olunur /Azərb. Teatr Xadimləri İttifaqı; mətnin müəl. Ç.Ələsgərli; tərt. Ç.Ələsgərli, K.Cəfərzadə, A.Qafarova; red. K.Cəfərzadə; rus dilinə tərc. ed. S.Məmmədzadə; ingilis dilinə tərc. ed. L.Məmmədova; [ön söz A.Z.Nemətov]Bakı: [Elm və təhsil], 2013.- 79, [1] s. , portr.,

 

Ömrün şəhidlik zirvəsi [Mətn] /məsləhətçi A. Kərimov ; toplayıb tərt. ed. və red. A. Yaquboğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s. [8] portr., fotoşək., şəcərə, sxem: 21 sm.
 

Ömür yolları: Murtuz Ələsgərov - 75 /Elmired.: N.Xudiyev; tərtibçi: A.Babayev, H.Babayev, fotolar: R.Qəmbərov, R. Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 344 s.
 

Ömür səhifələri Professor Elman Quliyev 55 /elmi red. H. Qasımov ; ön sözün müəl. H. Qasımov, Y. Babayev ; tərt. ed. Y. Babayev; naşir A. Dənzizadə.-Bakı : Apostroff , 2013.- 399, [1] s.
 

  Ömürdən səhifələr /Red.: Ə.Ağayev; Tərt.: M.Əliyeva, Ü.Ağazadə; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; Respublika Pedaqoji Cəmiyyəti.- B.: Zaman, 2000.- 224 s.

 

Özdək, Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. H.Əliyev, T.Kərimli II kitab.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 232 s. , cədv. ; 21 sm.

Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; elmi red. H.Əliyev I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1996.- 144 s.

 

Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R. Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. N.Rüstəmli, V.Bəhmənli III kitab.- B.: Yazıçı, 1996.- 244 s.

 

Özəl müəssisələrin dövlət qeydiyyatı [Mətn]: Sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayanlar üçün metodik vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu Tərtibçi: İ.Bayramov;Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl sahibkarlıq Mərkəzi.- B,: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi ], 1998.- 49 s.: 21 sm.

 

Özəl tibb üçün sertifikat: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.Bakı 2001.4 səh.

 

Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi [Elektron resurs]: metodiki dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Bakı Dövlət Sosial-İqtisad Kolleci; tərt. ed. T.Ə.İbrahimova, M.T.Mahmudova; red. S.M.Səbzəliyev; rəyçilər Q.Ə.Abbasov, Ə.A.Sadıqov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.- 200 s.

 

Özəlləşdirilən müəssisələrin borclarının silinmə və tənzimlənməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxlışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- Bakı 2001.- 13 səh.

 

Özəlləşdirilən obyektlərin torpaq sahələrinin satılması [Mətn] : əsasnamə. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 4 s

 

Özəlləşdirmə: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları [Mətn]: sənədlər toplusu /Ön söz. B.Kembell. II hissə.- B.: 1996.- 24 s. portr

 

Özəlləşdirmə: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları [Mətn] I hissə.- B.: BUSİNESSPRESS, 1997.- 24 s.

 

Özəlləşdirmə: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları [Mətn] IIhissə.- B.: BUSİNESSPRESS, 1997.- 24 s.

 

Özəlləşdirmə: dövlət proqramı [Mətn]: sənədlər toplusu. I hissə.- B.: 1996.- 28 s.

 

 Özəlləşdirmə və qiymətli kağızlar haqqında sənədlər toplusu /Nəşrə məsul və tərtibçi: Şahbaz Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 624 s.

 

 Özəlləşdirmənin ikinci dövlət proqramı: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 29 səh.

 

Özün rənglə [Mətn]: [məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün] /rəssam. A.Məlikova.- B.: Gənclik, 1989.- 12 s.

 

Özyürək Rasim Vəli oğlu. Azərbaycanda təhsil alan türkiyəli tələbələrin və Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin dil problemləri [Mətn] R.Özyürek; elmi red. N.Cəfərov.- B.: Təhsil, 2005.- 256 s. 20 sm.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved