Ü

 

 

3ds Max 2009 [Mətn]: üçölçülü qrafika və animasiya /M.N.Əlizadə, R.Ə.Balayev, B.A.Qurbanov, Ö.H.İsmayılov; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. E.Əliyev, H.Quliyev; dizayn. Z.Əliyev; naşir. V.Mayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU I kitab.- Bakı: "MSV Nəşr", 2009.- 248 s. , şək., portr. ; 22 sm.

 

ÜİlKGİ-na V. İ. Leninin adı verilməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş, ictimai elmlər üzrə V. İ. Lenin adına APİ-nin tələbə elmi konfransı [Mətn] /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.B.:[s. n.], 1974.- 24, [3] s.

 

 Üçüncü dalğanın meridianlarında [Mətn] : Nazim Rza İsrafiloğlu : biblioqraf, filmoqrafiya /red. E. Muradəliyeva ; ixtisas red.: F. Cabbarov, A. Kazımzadə ; biblioqraf : G. Səfərəliyeva ; üzün dizaynı A. Mirzə-zadə. Bakı: [Zərdabi LTD ], 2017.- 367, [1] s.: portr., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Üfüq [Mətn]: ədəbi almanax "Ocaq" ədəbi birliyi; sədr və red. Vasif Qərib; naşir R.Babayev; tərtibatçı: V.Tariyeloğlu.1 [kitab]Bakı El-ALİiance.- 2002.- 166 səh.
 

 Ülvi Almaz. Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri.-Bakı: Qartal , 2008. 326 s.


 Ülvi Almaz. Ədəbi duyğularım. portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlə. II kitab.Bakı: Nurlan , 2008. 426 s.

 Ülvi Almaz. Ədəbiyyat ömrü yaşayan ədəbiyyat memarı.-Bakı: Nurlan , 2004. 80 s.

 

 Ülvi Almaz. Göycə mahalı. Kəsəmən: Bir kəndin tarixindən səhifələr elmi-tarixi qeydlər, portretlər, publisistik düşüncələr, nəsil-şəcərələr /A.Ülvi; elmi red. H.İsmayılov, Z.Quliyev; ön söz Y.Kərimov, H.Binnətov; burax. məs. N.Süleymanov, C.Aslanov I kitab.- B.: CBS; 2011.- 592 s.

 

 Ülvi Əbülfəz. Bu sabah dağları kədərli gördüm [Mətn] /Ə. Ülvi ; red. B. Sadiq. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 159, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

 Ülvi Əbülfəz. Hekayələr [Mətn] : bu kitabda hekayələr və publisist məqalələr verilmişdi /Ə. Ülvi ; red. Q. Qərib. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 84, [4] s.: ill., [portr.], 20 sm.

 

 "Ümumdünya fəlsəfə günü" nə həsr edilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransı (2007; Bakı) YUNESKO-nun təsis etdiyi "Ümumdünya Fəlsəfə Günü" nə həsr edilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları [Mətn] /red. hey. Y.İ.Rüstəmov; burax. məs. Q. Camalov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: [s.n.], 2007.- 276 s.

 

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa Regionu Bölməsi tərəfindən ailə planlanması, ana və uşaq reproduktiv sağlamlığı sahəsində istifadə olunan tərif və göstöricilərin lüğəti [Mətn]: Ailə planlanması və reproduktiv sağlamlıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa Regionu Bölməsi 1999-cu ilin mart ayında baxılmışdır BMT-nin Əhali Fondu[Bakı] [Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı] [2001].- 14 s.

 

Ümumdünya tarixi. Qədim dünya tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.1.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 339, [1] s.
 

Ümumi biologiya dərsləri [Mətn]: müəllimlər üçün vəsait /V.M.Korsunskaya, Q.N.Mironenko, Z.A.Mokeyeva, N.M.Verzilin.-

Bakı: Maarif, 1981.- 338, [2] s.

 

Ümumi biologiya [Mətn]: Orta məktəbin 9-10-cu sinifləri üçün dərslik /Y.İ.Polyanski, A.D.Braun, N.M.Berzilin və b.; Tərc. F.C.Əmirova, İ.N.Məmmədov.- B.: Maarif, 1989.- 301, [2] s.

 

Ümumi fizika kursu [Mətn]: mexanika və molekulyar fizika /tərt.ed. A.O. Mehrabov və b.; rəyçilər. M.B. Məmmədov, S.X. Xəlilov; elmi red. A.O. Mehrabov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutuş- B.: AzPİ, 1990.- 84 s.

 

Ümumi fizika kursundan metodik göstəriş [Mətn]: elektirik bəhoi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. H. Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. M. Z. İsmayılov, Z. S. Həsənov, V. C. Rüstəmov, M. N. Əlizadə; elmi red. A. Abbasov, C. Əmirov; rəy verənlər. D. Kərimova, Hüseynov.-Bakı : [s.n] , 1989.-66,[1] s.

 

Ümumi fizikadan məsələ həllinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: mexanika /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. M.M. Əliyev, Ş.X. Xəlilov I hissə.- B.: APİ, 1989.- 66 s.

 

Ümumi hidrogeologiya. [Mətn] Ali məktəblər üçün dərslik.- Bakı: 2008.- 155 s.

 

Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /Red. V.V.Lazarev; Müəlliflər: V.S.Afanasyev və b.; Tərcüməçi: Ə.Rzabəyli; Tərcümə red.: A.Əbilov; Rəyçilər. N.İ.Matuzov; Naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 491 s.

 

Ümumi iqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: Ali məktəblər üçündərslikElmired. T.S.Vəliyev, A.C.Həsənov, C.A.Hüseynov və b.- B.: Siyasət, 1995.- 480 s.

 

Ümumi kimyadan laboratoriya işləri /Tərtib edənlər: M.M.Ağahüseynova, R.Y.Abdullayeva, T.M.Hüseynova; Red.: R.Y.Abdullayeva; Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADPU, 2005.- 136 səh.
 

Ümumi kimyanın əsasları: Universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik.- V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.B.Babanlı, M.M.Abbasov, A.M.Tağıyeva; Elmi red.: T.M.İlyasov; Rəyçilər: Ə.T.Əzizov, F.M.Sadıqov./ B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPM, 2000.- 408 s.

 

Ümumi psixologiya /Red.: A.V.Petrovski; Tərcümə edənlər: Ə. Ə. Əlizadə, M. Ə. Həmzəyev, İ. Ə. Seyidov Bakı : Maarif , 1982 494 səh. , ill. ; 22 sm.

 

"Ümumi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyasının əsasları" fənnindən laboratoriya işləri [Mətn]: KTF-in tələbələri üçün /tərt. ed. R.İ.Məmmədova, X.S.Ağacanov, H.O.Eminov; red. Ş.A.Tarverdiyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialı.- Bakı: 1989.- 38, [2] s.
 

Ümumi və tarixi geologiya. [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Tofiq Məmmədov, Şəfiq Pənahi, Nəriman Babayev, Bəhmən Hacıyev, Oqtay Hüseynzadə.- Bakı: Maarif, 1981.- 384 s.

 

Ümumi Yerşünaslığın əsasları AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; müəll. N.P.Neklyukova, L.P.Şubayev; red. N.P.Neklyukova; tərc. ed. H.Ə.Sadıxlı; red. N.K.Kərəmov.- B.: [s.n.] 1968.- 19, [1] s.

 

Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan "Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təkliflər", elmi-praktiki konfrans. Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan "Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təkliflər" elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn] /elmi red. C.B.Quliyev [və b.]B.: Elm, 2006.- 462, [1] s. fotoşək., cədv

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü il münasibətilə Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi mövzusunda magistr, aspirant, dissertantların Respublika elmi konfransının materialları [Elektron resurs]: konfrans Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin icazəsi ilə 07 may 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində keçirilmişdir Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; sədr Ş.Hacıyev; elmi red. Ə.İ.BAyramov; burax. məsul Z.İbrahimov Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi mövzusunda Respublika elmi konfransı (2007 B.:) B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2007.- 203 s.
 

Ümumilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ətraf mühitin indiki və gələcək nəsillər naminə mühafizəsi" adlı elmi konfransın materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; YAP Gənclər Birliyi.- Bakı: Mütərcim NPM, 2009.- 430 s.

Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin irsi və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri [Mətn]: 2010-cu il mayın 5-də keçirilmiş ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları /AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev ad. Beynəlxalq Azərbaycan Forumu; red. hey. İ.Məmmədzadə, İ. Həbibbəyli, Ə.Tağıyev.-B.: Elm və təhsil, 2010.- 422, [2] s.

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Kitabxana-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar" [Mətn] : beynəlxalq elmi konfransın materialları : 5 may 2016-cı il /red. hey. F. Əliyeva [və b.] Bakı: ADMİU mətbəəsi, 2016.- 307, [1] s.: şək., 29 sm.

 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı [Mətn]: tezislər: Bakı, 06-07 may 2010 Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Universiteti. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı (2010; Bakı).- B.: Qafqaz Universiteti, 2010.- XX, 628 s.

 

Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurrikulumları [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi; elmi red. İ.İsgəndərov; tərt. ed. və çapa hazırlayan. A.Əhmədov, Ə.Abbasov; ön söz. M.Mərdanov.- Bakı: Təhsil, 2008.- 476, [4] s.
 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün ədəbiyyat proqramı /Proqramı hazırlayanlar: P.Xəlilov və b. Bakı , 2003.- 64 s.
 

Ümumtəhsil və OTPM-də şagirdlərin peşəyə istiqamətləndirilməsinin yol və vasitələri haqqında [Mətn]: Metodik göstəriş /Red. B.A.Abdullayev, M.S.Muradova; Red. Ə.Ə.Əhmədov; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1990.- 55 s.

 

Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatı- inkişaf etmiş sosializmin təkmilləşdirilməsinin tərkib hissəsidir [Mətn]: xalq maarif işçiləri üçün elmi kommunizm məktəbi: tədris planı və proqramı /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi, SSRİ Maarif Nazirliyi Ped. kadrların Marksizm-Leninizm Təhsili üzrə Şura, SSRİ Dövlət Texniki Peşə Təhsili Sistemi Kadrların Marksizm-Leninizm Təhsili Üzrə Şura; tərc. et. S.Allahverdiyev; red. Ə.Ağayev.B.: [Maarif], 1984.- 27, [1] s.

 

Ünüvar Veysəl. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921) [Mətn] /Genral Veysəl Ünüvar; Elmi məsləhətçi. İ.Həbibbəyli; Elmi red. İ.Hacıyev; Türkiyə türkcəsindən çevirən və ön sözün müəll. Ə.A.Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2006.- 104 s.
 

Ürəklərə yol tapanda [Mətn]: Azərbaycan ədəbi tənqidi Elçin yaradıcılığı haqqında /Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. V.Hüseynov; Red. Dilsuz.- Bakı: Təhsil, 2003.- 248 s.
 

Üslubiyyat məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu toplusu /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti; məsul red. K.Y.Əliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1990.- 103, [1] s.

 

Üzeyir Hacıbəyli [Elektron resurs ]: biblioqrafiya: 1905-2015 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. H. Haşımova [və b.]; elmi red. və ön söz. müəl. Z. Səfərova; ixt. red. və burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası], 2015.- 540 s.

 

Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E. Abbasova [və b. ]; red. hey. E. Abbasova [və b. ]; red. S. Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1]s.

 

Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediya mövzularında N.Karnatskayanın skripka ilə fortepiano üçün fantaziyası [Mətn]: Simli alətlər şöbəsində skripka ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün metodik tövsiyələr Tərt. T.Ə.A Bakıxanov; Elmi red. R.F.Zöhrabov; B.: 1990.- 16 s.

 

Üzeyirbaycan [Mətn]: Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər və poemalar Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: S.Qarabağlı; Red.: E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor Nəşrlər evi, 2006.- 295 s.

 

  Üzüm: innovativ becərilmə texnologiyası, mühafizəsi və aqroekologiyası [Mətn] :Bakı: Müəllim, 2018.630 [2] s.: 25 sm.

 

 Üzümçülük fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011. - 2[] s.
 

Üzvi kimya. Praktikum [Mətn]: [dərs vəsaiti] /tərt. ed. M.S.Abbasov, N.D.Sadıxova, R.Ə.Nağıyeva, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.M.Məhərrəmov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 312 s.

 

Üzvi kimya proqram, metodik göstərişlər və yoxlama işləri: qiyabi-kooperativ texnikumu III kurs şagirdləri üçün 1720 "Sənaye və ərzaq malları əmtəəşünaslığı"; 1718 "Sənaye mallarının satışı və təşkili əmtəəşünaslığı"; 1719 "Ərzaq malların satışı və təşkilli əmtəəşünaslığı"; 1733 "Kənd təsərrüfatı məhsulları əmtəəşünaslığı"; 1722 "Heyvan və xəz dəri xammalları əmtəəşünaslığı"; 1505 "Xəzlik heyvan yetişdirmə və oğçuluq" 1016 "Qida məhsulları texnologiyası"; 1003 "Çörəkbişirmə istehsalı": 1967/68, 1968/69, 1969/70 tədris illəri üçün /Sentrosoyuz, Təhsil Müəssisələri və Kadrlar İdarəsi Elmi metodik kabinə; [tərc. ed. V.İsmayılova; red. Q.Bağırov].- Bakı: [s. n.], 1970.- 13, [2] s. ; 20 sm.


Üzvi kimya suallar və cavablarla [Mətn]: Metodik vəsait /Müəlliflər. S.F.Qarayev, E.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov, Q.R.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 240 s.

 

Üzvi kimyanın əsas anlayış və terminləri [Mətn]: elmi-metodik vəsait / N.Ə.Əkbərov, R.K.Məmmədova, M.Ə.Mirzəyeva, K.O.İskəndərova; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. Ped. Un-ti; elmi red. A.İ.İsmiyev.- B.: Elm; 2013.- 489, [1] s.

 

Üzvi reagentlər analitik kimyada", respublika konfransı (2; 2014; Bakı) Professor A.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Üzvireagentlər analitik kimyada" II respublika konfransının materialları [Mətn]: [28-29 noyabr 2014-cü il] /AMEA, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti; çapa məsul V.H.Əliyev, N.A.Verdizadə, K.Ə.Quliyev.- B.: [s. n.], 2014.- 270, [1] s. portr., faks., cədv

 

Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi [Mətn]: (Pedaqoji Universitetlər üçün dərslik) N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev, H.İ.İbrahimov; elmi red. Ə.S.Rzayev, M.H.İskəndərov; rəyçi N.X.Rüstəmov, F.M.Çıraqov, R.K.Məmmədova, A.C.Quliyev.- B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010.- 331, [1] s.
 

Üzvi sintez praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərt.ed. Q.Z.Hüseynov, F.X.Qasımov, M.M.Seyidov, İ.T.Həsənov; Red. Q.İ.Səfərov; Rəyçilər. T.N.Babayev, T.Ə.Əliyev; T.H.Məmmədəliyev adına Naxçıxan Dövlət Universiteti I hissə.- B.: 1992.- 60 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved