Ç

 

Çağdaş dünyada televiziya [Mətn]: Rejisor sənəti, Kulturologiya, Sənətşünaslıq fakültələrinin tələbələri üçün estetika və televiziya sənəti üzrə metodik vəsait /D.Mehdi; Red.: N.Mehdi.- Bakı: Qanun, 2005.- 44 s.

 

Çalğı alətlərilə bağlı yaradıcılıq ömrü [Mətn] : (Səadət Abdullayevanın xatirəsinə)- Bakı: Nurlar, 2018.- 327, [1] s.: 21 sm.
 

Çapek Karel. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Karel Çapek; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri B.: Şərq-Qərb, 2006.- 160 s.

 

Çavçavadze, İ. Q. Erməni alimləri və fəryad edən daşlar. Bakı : Azərbaycan , 1995. 80 s.

 

Çaylı, Əli Vahid Səttar oğlu. (Xəlilbəyli). Ürəyimin səsi [Mətn].- B.: Red N Line, 2018.- 307, [1] s.: 21 sm.
 

Çexov Anton Pavloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.

 

Çernorutski M.V. Daxili xəstəliklər diaqnostikası tələbələr və həkimlər üçün /M.V.Çernorutski; red. S. L. Qauxman.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 579, [1] s.

 

Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn] A.O.Çernyayevski, S.H.Vəlibəyov; Tərtibçi və ön söz. V.Qaradağlı; Elmi red. V.Məmmədəliyev, T.Hacıyev; ARMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu I hissə II hissə.- B.: 2007.- 740 s.

 

Çələbi Evliya. Səyahətnamə [Mətn]: Azərbaycan tarixinə aid seçmələr /E.Çələbi; türk dilindən işləyəni: S.Onullahi; Elmi red.: F.Əliyev, E.Məmmədyarova.- B.:Azərnəşr, 1997.- 92 s.
 

 Çələbiyev Nuralı Zərbalı oğlu. Təhsil sistemində psixoloji xidmət [Mətn]: nəzəriyyə və təcrübə: [dərs vəsaiti, 2 hissədə] /N.Z.Çələbiyev; rəyçi. R.İ.Əliyev, E.M.Quliyev, E.Ə.Mirzəyeva; elmi red. İ.H.Sultanova II hissə.-Bakı: [ADPU], 2009.- 329, [1] s.

 

 Çəmənli Mustafa. (Mustafayev Mustafa Şura oğlu) Xallı gürzə: Roman Musafa Çəmənli; Red: Gülər Ələkbərqızı.- B.: Gənclik, 2001.- 312 səh. portr. 21 sm.

 

Çəmənli Mustafa. Ruhların üsyanı [Mətn]: povestlər: hekayələr: esselər: deyimlər: müsahibələr /Mustafa Çəmənli; Red. G.Ələkbərqızı; Rəssam. N.Ağayev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 320 s.
 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Biz kimik?: Məqalələr /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; Emi red.: M. Adilov; Transfoneliterasiya, tərtib, ön söz və qeydlərin müıllifi: Ş.Hümmətli; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 135 s. , 1 portr. ; 20 sm.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə. I cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 360 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə.  II cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 664 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə. III cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 440 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. İki od arasında [Mətn]: Roman Y.V.Çəmənzəminli; Red. Y.Qarayev; Çapa hazırlayanlar: A.Xəlilov, S.Ələkbərova.- B.: Səda, 2002.- 219 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Studentlər [Mətn]: [Roman] /Y.V.Çəmənzəminli; Red.: T.Hüseynoğlu; Tərtib edən: M. Axundova.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 406 s.

 

Çərkəsov Şahin Böyükağa oğlu. İnşaat mexanikası və kranların metalkonstruksiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Çərkəsov, Ş.Yusubov; elmi red. A.H.Abdullayev; rəy verənlər. F.N.Yusubov, Ə.S.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki U-ti.- Bakı: Təhsil, 2008.- 122, [2] s.
   

Çərkəz qızı Hacı Simuzər. Vətən həsrəti şeirlər.- Bakı : Təknur , 2011.- 151[] s.
 

Çərkəz qızı Hacı Simuzər. Ziyarətgahlara gedən yollar (Şeirlər və xatirələr). Bakı, Təknur nəşiryatı, 2011. 168 s.
 

Çərkəz Sona. İkimizin kitabı [Mətn] /Sona Çərkəz; red. A.Bəşirli; ön söz əvəzi N.Cəfərov, Z.Yaqub; son söz yerinə Ə.Qonaq.- Bakı: Oskar, 2008.- 375, [1] s.

 

Çərkəz Sona. Sənsiz səninlə [Mətn] /Sona Çərkəz; Red. C.Xaspoladov.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1995.- 144 s. + , [4] s.

 

 Çıraqqala [Mətn] : ictimai, ədəbi-bədii, publisistik toplu /tərt. ed., mətn müəl. və red. A. Tağıyev ; naşir Q. İsabəyli. IX kitab. B:. Şirvannəşr, 2009.70, [2] s. fotoşəkil, portr
   

Çıraqlı Qəşəm. Bir işıq ucundan tutub gedirəm [Mətn] /Q. Çıraqlı; red. R. Əliyev.- B.: Çinar-Çap, 2009.- 277 s.

 

Çıraqlı Qəşəm. Bu dünya tanrıya səcdə yeridir [Mətn] Q. Çıraqlı ; red. N. Məmmədli.-Bakı İdeal-Print 2012. 251, [1] s.
 

Çıraqlı Qəşəm. Əsərləri /Qəşəm Çıraqlı.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 406 s.

 

Çıraqlı Qəşəm. Əsərləri [Mətn] /Q. Çıraqlı ; red. F. Məmmədli.- II Cild.- Bakı : İdeal-Print , 2011.- 408, [1] s.

 

Çıraqlı Qəşəm. Tarazlıqda yaşayırıq /Qəşəm Çıraqlı.- B.: Çinar-Çap, 2007.- 236 s.

 

 Çıraqlı Qəşəm. Yolumuz ömrümüz boydadır şeirlər /Q. Çıraqlı ; red. M. Nuriyeva-Təkləli.-Bakı : Azərbaycan , 2014.-252, [3] s

 

Çıraqov Məmməd İsa oğlu. Kristallokimya [Mətn]: Dərslik /M.İ.Çıraqov, M.B.Babanlı; Rəyçilər: T.M.İlyasov, H.R.Nuriyev.- B.: BDU, 1997.- 460 s.

 

Çiçək Cəmilə (İsbəndiyarova). Səməd Vurğun-Aşıq Şəmşir dastanı. [Mətn].- B.: Yazıçı 2014.- 208 s. 17sm.

 

Çiçək, Cəmilə. (İsbəndiyarova Cəmilə Köçəri qızı)Ailə dəyərlərini simvollaşdıran kultlar [Mətn] /C. Çiçək ; red. Ə. Ələkbərli ; ön söz. müəl. A. Abbas ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ; "Zəka İşığında" Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai Birliyi.Bakı: Elm və təhsil, 2018.94, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Çidarlanmamış mətbuat [Mətn] /Red. Hedli Böril; Tərc. V. Aslanov. B,: 1999. 96 s. fotoşək., ill

 

Çinar pöhrələri [Mətn] : [şeirlər və hekayələr] /red. B.Vahabzadə, İ. Şıxlı. B.: Yazıcı, 1979. 333, [3] s.: portr
 

Çingizoğlu Ənvər. Ərdəbil xanlığı.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 260 s.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarabağ 1918-1920-ci illərdə [Mətn]: sənədlərin izi ilə Ə.Çingizoğlu, B.Məmmədli; elmi red. Ş.Səlimov.- Sumqayıt: [s. n.] 2010.- 129, [1] s.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarabağın el və obaları [Mətn] /Ə.Çingizoğlu, F.Baxşəliyev; Red. V.Quliyev.- B.: Şuşa, 2007.- 224 s. portr

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarşı yatan Qaradağ [Mətn]: Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri, çöl axtarışları və gəzərgi cizgiləri /Ə.Çingizoğlu; Red: N.Əlifov; Rəyçi: İ.Abbaslı.- B.: Ozan, 1998.- 52 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Marağaxanlığı [Mətn]: [monoqrafiya] Ə.Çingizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. N.Qubadoğlu.- B.: Mütərcim, 2013.- 277, [1] s., [4] v. portr., fotoşək.

 

Çingizoğlu Ənvər. Şamxor mahalı [monoqrafiya] /Ə.Çinğizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. R.Mehdixanlı; Azərbaycan Tarix Qurumu.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 151, [1] s. , portr

 

Çingizoğlu Ənvər. Şəmşəddil sultanlığı /Ə.Çingizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. M.Qacar; Azərb. Tarix urumu.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 207, [1] s.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Urmiya xanlığı [Mətn]: metodik vəsait Ə.Çingizoğlu, B.Məmmədli; elmi red. S.Məmmədov; M.Qaçar; rəyçi A.Baxşəliyeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti Bakı Mütərcim, 2013.- 187, [1] s., [8] v.

 

Çirkin V. Y. Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ [Mətn] /V.Y.Çirkin; Tərc.ed.: Ə.H.Hüseynov; Məsul red.: S.Ə.Vəliyev, B.C.Kərimov.- Bakı: Digesta, 2000.- 724 s.


 Çirkin V. Y.
Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ [Mətn]: [dərslik]/V.Y.Çirkin; tərc.ed. Ə.H.Hüseynov; məs.red. B.C.Kərimov.- Bakı: Digesta, 2007.- 720 s.

 

Çobanlı Mədəd. Borçalı toponimləri [Mətn] /M.Çobanlı, M.Çobanlı; Red. T.Əhmədov, Ş.Səlimbəyli.- Bakı: Təhsil, 1993.- 64 s.

 

Çobanlı Mədəd. Borçalı toponimləri [Mətn] /M.Çobanlı, M.Çobanlı; Red. T.Əhmədov; Azərb. Res.-sı "Təhsil Cəmiyyəti".- B.: [Təhsil qəzetin redaksiyası], 1996.- 64 s.

 

Çobanlı Müşfiq Mədəd oğlu. "Ziya"dan "Çənlibeldək. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı (1878-1998) [Mətn]: /Müşfiq Çobanlı; Elmi red.: Nizami Xudiyev; Rəyçilər: Kamal Talıbzadə, İsmayıl Ömərov.- Bakı: Təhsil, 2000.- 80 s.

 

Çobanoğlu Aydın. Ömrün etməyəcək vəfa dedilər [Mətn] : [şeirlər, elmi və elmi-publisistik yazılar] A. Çobanoğlu ; tərt. və ön söz. müəl. Q. Paşayev ; red. M. Yusifqızı ; topl. A. Aydınqızı, S. Aydınoğlu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 446, [3] s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan şəxs adlarının semantikası və orfoqrafiyası [Mətn]: orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait M.N. Çobanov; red. Q.Ş.Kazımov; rəyçi. T.M.Əhmədov, T.Əfəndiyeva.- Tbilisi: Qanatleba, 1990.- 153, [7] s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. I Türkoloji qurultay və türk dillərinin müasir problemləri: Ədəbi dilimiz xalqımızın milli sərvətidir I /Çobanov M.N.; Red.: Nizami Cəfərov; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 152 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Ali hərbi məktəblərdə metodik işin təşkili: Ali hərbi məktəblər üçün metdik vəsait /M.N.Çobanov, H.K.Piriyev; Red.: A.Mehrabov; Rəyçilər: Ş.Mikayılov, Ə.Paşayevheydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: 2005.- 186 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: ali hərbi məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Çobanov; red. N.Xudiyev; Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi II Nitq mədəniyyəti.- B.: Təhsil EİM, 2003.-152 s.   

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan dili. Nitq mədəniyyəti [Mətn]: Ali məktəblərin qeyri - filoloji fakültələri - Ali hərbi məktəblər üçün dərslik /M. Çobanov; Red. N. Cəfərov. I cild.-Bı: Təhsil EİM , 2004. -292 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan dili (nitq mədəniyyəti): Ali məktəblər qeyri-filoloji fakültələri - ali hərbi məktəblər üçün dərslik /M.Çobanov; Red.: N.Cəfərov.- B.: Təhsil, 2006.- 412 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan dilinin tətbiqi sahəsinin müasir problemləri [Mətn]: Azərbaycan dilinin tətbiqi sahəsinin müasir problemləri ilə maraqlananlar üçün vəsait M.N.Çobanov; tərt. ed. H.Mədəd qızı; red. N.Cəfərov.- B.: [s.n.] 2013.- 169, [3] s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri [Mətn]: Məqalələrtoplusu /M.N.Çobanov; Tərt. Müşfiq Çobanlı; Red. Əli Abbas.- Bakı: Borçalı, 2008.- 211 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan - Gürcü əlaqələinin tarixi kökləri [Mətn]: tarixi-kütləvi oçerklər: [monoqrafiya] /M.Çobanov, M.Borçalı; red. S.A.Məmmədov.- Bakı: Borçalı, 2010.-

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan xüsusi adlarının ingilis dilinə transliterasiyası məsələləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Çobanov, F.Kazımova; Red.: N.Xudiyev, V.Məmmədova.- Bakı: 1999.- 76 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.N.Çobanov; Red.: N.Cəfərov; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- Bakı: "Borçalı" NPM, 2004.- 36 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Borçalı şivələrinin leksikası [Mətn] /M.H.Çobanov; Burax. məsul. M.Çobanlı; AEA Dilçilik İnstitutu. Bolnisi rayonu şivələrinin leksikası I kitab.- B.: [Təhsil EİM], 1997.- 210 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Borçalı şivələrinin leksikası [Mətn] /M.H.Çobanov; Burax. məsul. M.Çobanlı; AEA Dilçilik İnstitutu Cild II kitab Bolnisi rayonu şivələrinin leksikası.- B.: [Təhsil EİM], 1998.- 64 s.: 20 sm

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Xarici dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi [Mətn]: Xarici dilləri tədris edən müəllimlər üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, F.Kazımova; Red. N.Xudiyev III hissə.- Bakı: Təhsil EİM, 1999.- 24 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Xariçi dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi Xarici dillər üzrə tədris edən müəllimlər üçün vəsait /M.N.Çobanov, B.Məmmədova; red. N.Xudiyev II Hissə.- Bakı: Təhsil, 2003.- 35 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Görkəmli strategiyaçı {Mətn] /M.N.Çobanov; Elmi red.: N.Xudiyev; Red.: İ.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- B.: Borçalı NPM, 2004.- 48 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Hərbi dənizçilik terminalogiyası və qarşıda duran vəzifələr: Müəllimlər və zabitlər üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov; Red.: N.Xudiyev; Rəyçilər: Ə.Tanrıverdiyev, N.Əsgərov.- Bakı: Təhsil, 2000.- 25 s.
 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Qəhrəmanlıq dastanı [Mətn]: monoqrafiya /M.N.Çobanov, M.M.Çobanlı; red. N.Xudiyev, N.Cəfərov.- Bakı: Təhsil, 2000.- 112 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Qələbə-60 Borçalı azərbaycanlıları ikinci dünya müharibəsinin cəbhələrində /M.N.Çobanov.- Bakı: 2005.- 20 s. ; 21sm.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Mətnin linqvistik təhlili ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait /M.N.Çobanov; red. N.Xudiyev; Təhsil Problemləri İnstitutu I Hissə.-Bakı: Təhsil: Elm, 2002.-220 s. ; 20 sm.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Müəllim-zabitin pedaqoji ustalığının artırılmasının əsasları [Mətn]: Zabit kursları və magistratura üçün dərs vəsaiti /M.N.Çobanov; Red. Ə.X.Paşayev; Rəyçi. Ə.Tanrıverdiyev, B.Xəlilov. II hissə.- B.: Borçalı, 2008.- 100 s.
 
Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Pedaqoji suallar və onlara verilən metodiki tələblər [Mətn]: Müəllimlər üçün metodiki vəsait /M.N.Çobanov; Red.: N.M.Xudiyev.- Bakı: Təhsil EİM, 2003.- 32 s.


Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Pedaqoji və metodik məsələlər [Mətn]: [Məqalələr] /M.Çobanov; Rəyçilər: Ə.Paşayev, S.Ağabəyova; Tərtib ed. T.Cəbiyeva; Naşir: M.Borçalı.- Bakı: Təhsil EİM, 2007.- 215 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Təhsil Problemləri İnstitutu; Red.: N.Cəfərov, Ə.Abbasov I kitab.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 156 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Təhsil Problemləri İnstitutu; Red. N.Cəfərov, Ə.Abbasov.- II kitab.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 124 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru [Mətn] /Mədəd Çobanov; red. N.Cəfərov; naşiri M.Borçalı; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2008.- 280 s.
   

 Çobanov Mədəd Namaz oğlu Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru.II YII Uluslararası Türk dili qurultayına həsr olunur.-Bakı , 2012.-99[1] s.

 

 Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Zabit-vətəndaş əqidəsinin formalaşdırılması və onun atributları [Mətn]: Ali Hərbi Məktəblərin dinləyiciləri və zabitlər ücün vəsait /M.N.Cobanov; Red. N.Cəfərov, A.Qurbani; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: Borçalı NPM, 2005.- 128 s.

 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B. Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M. Adilov; red. A. Babayev.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.

 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. A.Ramazanov, T.Quliyev; red. və ön sözün müəl. M.Adilov.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 365, [3] s.

 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi. M.Adilov; red. A.Babayev.- III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 342, [2] s.

 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M.Adilov; red. V.Adilov.- IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 198, [2] s.

 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. M.Adilov, S.Hadıyeva; red. V.Adilov, T.Axundova.- V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 261, [3] s.
 

Çobanzadə Bəkr. Türk -Tatar lisaniyyatına mədxəl [Mətn] /D.B. Çobanzadə; Çevirən. N.Novruzova; Elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 180 s .
   

Çukovski Korney İvanoviç. Qorxunc tarakan [bağça yaşlı uşaqlar üçün] /K.İ.Çukovski; [tərc. ed. T.Elçin; red. İ.Tapdıq].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 14, [1] s. , şək. ; 26 sm.

 

Çukovski Korney İvanoviç. Moydodır /K.İ.Çukovski; [tərc. ed. T.Elçin; rəss. A.Kanevski; red. İ.Tapdıq].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 20, [3] s. , ill.; 29 sm.
 

Çukovski Korney İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.İ.Çukovski; rus dilindən tərc. ed. T.Elçin, Ə.Şükürlü.- B.: Şərq- Qərb, 2007.

 

Çuqun qaz siyirtmələri ştoklarının kvadratlarını fərzləmək üçün çoxyerli qurğu [Mətn]: istehsalat təcrübəsi mübadiləsi Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu; [red. S.Q.Şərifov; ruscadan tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]. Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu.- [Bakı] AzETMİ [1963].- 4 s.


 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved