Ə

1 2 3 4 5 6


"Əhalinin məşğulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa dair normativ sənədlərin məcmusu [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsi, Baş məşğulluq idarəsi Buraxılış 1.- B.: Azərbaycan, 1992.- 179 s. 

 

Əhəd yaşayır [Mətn] /Tərtib edən. Z.Əhədqızı; Red. və ön sözün müəllifi. Hacı Sabir Həsənli; Məsləhətçi. Ə.Tanrıverdi.- B.: Nurlan, 2008.- 191 s.

 

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Qədim dünya fəlsəfəsi [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /A.Əhədov; Red. H.İmanov; Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti.- B.: "Azərbaycan Ensklopediyası" NPB, 1995. -200 s.

 

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Müqəddəslərə pərəstişin mahiyyəti və müasir qalıqları haqqında [Mətn]: /A. F. Əhmədov; [red. M. Məmmədov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.-Bakı: [s.n.], 1986. -47, [1] s.

 

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Vicdan azadlığı, ateizm və qanun [Mətn] /Abdulla Əhədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 184 s.

 

Əhədov R.Ə. Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi [Mətn]: birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı sıralar, metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. R.Ə.Əhədov; red. Ş.T.Cabbarov III hissə.- Kirovabad: [s. n.], 1979.- 79, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Əhədova Sevda Ağamirzə qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələr ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında /S. A. Əhədova ; red. H. K. Quliyev ; rəy. D. N. Yunusov, F. Y. Veysəlli, H. A. Əsgərov [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.B.: Elm , 2013.- 189, [2] s.

 

Əhli-Beyt (ə) [Mətn]: Məqamı və yolu /Çapa haz. və nəşr edən. "Əl-bəlag"[Tehran]: Əl-bəlag müəssisəsi, [2002.]

 

Əhməd. Xoş gəlmisən Kürdəmirə, rəhbərim [Mətn]: Şeirlər /Aşıq Əhməd; Naşir: Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 32 s. , ill. ; 20 sm.

 

Əhməd Abdullah Əmrullah oğlu. Fizika [Mətn]: testlər toplusu: bakalavrlar üçün vəsait /A.Ə.Əhməd, E.M.Qocayev, Ş.M.Əfəndiyev; elmi red. A.Ə.Abbasov. H. 2.- Bakı: [Təhsil], 2013.- 266, [2] s. şək

 

Əhməd Cavad [Mətn]: Məqalələr, xatirələr. Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur /Tərtibedən: RəhmanSalmanlı; Red.: YaşarQarayev; AEA. Nizamiadına Ədəbiyyat İnstiutu; [Nəşrin sponsoru: Şəmkir icra Hakimiyyəti]Bakı: Elm, 1996.- 148 s.

 

Əhməd Ənvər. M.Ə.Sabirin poetikası [Mətn] /Ə.Əhməd; [K.Məmmədov]; AzSSR Bilik Cəm.- Bakı: [s. n.], 1978.- 59, [3] s.

 

Əhməd Əsgər. Qaçqın və məcburi köçkünlər: hüquqlar və problemlər [Mətn] /Ə.Əhməd; Red. Ş.Bünyadova; Demokratik Dəyərləri Müdafiə Fondu.- B.: Qanun, 2007.- 152 s.

 

Əhməd Əsgər Sücayət oğlu. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti tarixi etnoqrafik araşdırma /Ə. S. Əhməd; elmi red. R. Rəsulov, Ş. Bünyadova.-B.: Elm, 2012.- 367, [1] s.

 

Əhməd İbn Ə`səm Əl-kufi. Kitab əl-füyuh: (Fəthlər kitabı) [Mətn]: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə aid çıxarışlar /Əhməd, İbn Ə`səm Əl-kufi; İxtisas red. Nailə Vəlixanlı; Bədii red. T.Məlikov; Red. Elmira Məmmədyarova; Tərcüməçi. Ziya Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1995. -80 s.

 

Əhməd Qədiməli. Cəza saatları [şeirlər] /Q. Əhməd; red. Q. Ağsəs.- B.: Uniprint, 2012. -160 [] s.

 

Əhməd Qədiməli. Xatirəyə dönən illər [Mətn]: roman /Q. Ağayev; red. A. Quliyev.- B.: Uniprint 2014.- 169, [1] s. portr. 20 sm.

 

Əhməd Qədiməli. Tənha kölgə [Mətn]: [şeirlər və poemalar] /Q.Əhməd; Ön sözün müəllifi və red. E. Quliyev; Rəyçi. M. Qasımlı.- B.: MBM, 2007.- 200 s.

 

Əhməd Mahmud. (Əhmədov Mahmud Əmirsoltan oğlu) Babamın bağı: Şerlər və poema M.Əhməd; red.: N.Əsgərbəyli.- B.: Mars-Print 2001.- 86 səh. portr. 21 sm.

 

Əhməd Mahmud. (Əhmədov Mahmud Əmirsoltan oğlu) Vurğunla görüş: Şerlər və poemalar M. Əhməd; Rd. və ön sözün müəll.: V.Nəsib- B.: rs-Print, 2002.- 116 səh.

 

 Əhməd Vüqar. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: Bakalavr səviyyəli filologiya, ibtidai təhsil və məktəbəqədər fakültələrin tələbələri üçün dərs vəsaiti: İxtisas: "HS 02 02 00- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" /Vüqar Əhməd; Rəyçilər. E.Quliyev, İ.Orucəliyev; Red. B.Babayev, M.Şahəliyeva; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2006.- 276 s.

 

Əhməd Vüqar. Ədəbiyyatşünaslıq [Mətn]: Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik. İxtisas: "HS 020200-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" Vüqar Əhməd; Elmi red. V.M.Məmmədəliyev; Rəyçi. Xalıqov F.; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2008.- 149 s.

 

Əhməd Vüqar. İlhamım gələndə...: [Min bir mahnı] /V.Əhməd; Ön sözün müəllifi: M.Araz, naşir: R.Xan-Sayadoğlu, red.: A.Nəbioğlu.- Bakı: 2003.- 160 səh.; 20 sm.

 

Əhməd Vüqar. Söz, musiqi, bir də mən... [Mətn] /V.Əhməd; Ön sözün müəllifi: V.Məmmədəliyev.- Bı: Min bir mahnı, 2003.- 272 s.

 

Əhməd Vüqar. Şeyx Məhəmməd Xiyabani [Mətn]: [həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti] /V.M.Əhməd; elmi red. T.Əhmədov; ön söz müəl. və rəyçi. E.Quliyev.- Bakı: Müəllim, 2010.- 139, [1] s. ; 21 sm.

 

 Əhmədqızı Tinatin. Ömürdən sətirlər /Tinatin Əhmədqızı; Red.: Akif Nəzərli.- B.: Müəllim, 2004.-146 s.

 

 Əhmədoğlu Araz. (Abbasəli). Son tüfəng. [Mətn]: Öykülər, üç dildə yazılmış öykülər. Türkcə, İngiliscə, Farsca.- B.: Elm və təhsil 2014.- 115[94] s. 21 sm.

 

 Əhmədli Baba Məmmədəli oğlu. Azərizm haqqında düşüncələrim [Mətn] /B.Əhmədli.- B,: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1998.- 60 s.: 20 sm

 

Əhmədli Cəmil Teymur oğlu. Materialist dialektikanın qanun kateqoriyası [Mətn] /C.T.Əhmədli; red. M.Səttarov; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə Bölməsi.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1963.- 272 s.

 

Əhmədli Cəmil Teymur oğlu. Sosiologiyaya dair söhbətlər [Mətn] /C.Əhmədli, Y.Soqomonov; Xüsusi red.: T.Rəsulov.- B.: Gənclik, 1972.- 82 s.

 

Əhmədli Əlişir. Allah Rəsulunun müqəddəs kəlamları [Mətn] /Ə. Əhmədli. I hissə. B:. Nurlar, 2009.297, [6] s

 

Əhmədli Nazir Surxay oğlu. Həyat filosofu [Mətn] Nazir Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; Red.: O. Musaev.- Bkı: zt, 2002.- 54 səh.

 

Əhmədli Nəsir. Jurnalistin nitq mədəniyyəti [Mətn]: Dərsvəsaiti /Nəsir Əhmədli; Red.: Q.M.Məhərrəmli; Rəyçilər: C.Ə.Məmmədli, Z.Ə.Məmmədli.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2005.-162 s.

 

Əhmədli Nəsir. Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. [Mətn]: Dərslik B.: Elm və təhsil 2014.- 279 [1] s.- 21 sm.

 

Əhmədli Nəsir Abbas oğlu. Korifeylərin portretləri [Mətn] /N.Əhmədli; red. E.Məmmədli.- Bakı: [Nurlan], 2008.- 288, [1] s.

 

Əhmədli Nəsir. Kütləvi informasiya vasitələri xaricə siyasi təbliğat sistemində [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /N.Əhmədli; Elmi red.: S.Məmmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 155 s.

 

 Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /Rafail Əhmədli; elmi red. L.Mövsümova, M.Ağayev.- B.: Nurlan, 2008.- 360 s.

 

 Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Seyid Əzim Şirvaninin fəlsəfi görüşləri /R.Əhmədli; Elmi məsləhətçi: Z.Quluzadə; Elmi red.: İ.Rüstəmov, K.Bünyadzadə.- B.: Elm, 2005.- 196 s.

 

Əhmədli Sabir Məhəmməd oğlu. Kütlə [Mətn]: Roman /Sabir Əhmədli; Red. İslam Sadıq; Rəssam. Taleh Məlikov.-B.: Azərnəşr, 1999. -276 s.

 

Əhmədli Salatın. Həcc ziyarəti [Mətn] /S.Əhmədli; red. B.Budaqov.- B.: [Şirvannəşr], 2009.- 63, [1] s.

 

Əhmədli Salatın. (ƏhmədovaSalatınAlı qızı). Başdaşı əhvalatı [Mətn] /S.Əhmədli; red. A.Sultanlı; dizayn Ş.Əliyeva.- Bakı: B-Print, 2014.- 199, [1] s. portr. fotoşək

 

Əhmədoğlu Araz (Abbasəli). İki daş [Mətn]: [seçilmiş şeirlər] A. Əhmədoğlu.- B.: Elm və təhsil. 2014.- 123, [1] s. ill., cədv. 21 sm.

 

Əhmədoğlu Fərman. Birinci Dəmirçihasanlı Şindilər [Mətn]: F. Əhmədoğlu; red. N. Tapdıqoğlu.- B.: Zərdabi; 2010. -159 s.

 

  Əhmədoğlu Malik. Həsrətimin sonu gəlmir [Mətn]: [şeirlər] /M. Əhmədoğlu ; red. S. Şirvan.- Bakı: [n. y.], 2019. 536 s.: portr., 21 sm

 

Əhmədoğlu Mübariz. Qloballaşma dövründə konsensus nəzəriyyələrinin mahiyyəti /M.Əhmədoğlu; Elmi red.: Ağayar Şükürov; Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi.- B.: Adiloğlu, 2003.- 137 s.

 

Əhmədov Aydın. Azərbaycanda neft-qaz yataqlarının seysmik kəşfiyyat üsulu ilə birbaşa axtarışı [Mətn] /A.Q.Əhmədov; Red. M.Ə. Mirzəyev, H.İ.Şəkərov; Rəyçi və ön söz. H.Ö.Vəliyev.- Bakı: Günəş, 2006.- 256 s.

 

Əhmədov B. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları.- Bakı: Maarif, 1974.- 115 s.

 

Əhmədov Bayram Baxşəli oğlu. İxtisarlar lüğəti /Bayram Əhmədov, Bəhruz Abdullayev, Nəriman Seyidəliyev; Red.: A.A.Axundov.- B.: Çinar-Çap, 2005,204 səh.

 

Əhmədov Behbud Əhməd oğlu. Azərbaycanda neftemalı sənayesinin inkişaf problemləri: onoqrafiya /V.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Elm, 2003.- 342 s.

 

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri [Mətn]: 1920-1980-ci illər /B.Əhmədov; Elmi red.: N.Şəmsizadə; Azərb. EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: Elm, 2000. 296 s

 

Əhmədov Barat. Arıçılıq təsərrüfatlarında biznes planlaşdırma [Mətn] /B.Əhmədov, T.Şəmiyev, V.Qədimov; red. Y.Y.Yolçiyev; [çapa məsul P.Əsgərov; Azərb. Zooloqlar Cəmiyyəti;Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF); Critical Ecosystem Partnership Fund].- B.: [s. n.], 2007.- 64 s. ill., cədv

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 cilddə:dərslik /B.Əhmədov; ümumi red. N.Cəfərov; red. M. İmanov, R. Kamal, Ə.Şamil, Ş.Şamıoğlu; rəyçilər. N.Qəhrəmanlı, A.Məmmədov, T.Məmməd, T.Mustafayev; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, BakıSlavyan Un-ti II cild.Bakı: ["Apostrof" ÇapEvi], 2010.- 434, [2] s.

 

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. (Baş keçidli) XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: mərhələlər, istiqamətlər, problemlər: [monoqrafiya] /B.Əhmədov; elmi red. İ.Həbibbəyli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Elmvə təhsil, 2015.- 550, [2] s. portr

 

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları /B.A.Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1974.- 114, [2] s.

 

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Qısa etimoloji lüğət [Mətn]: A-Ş /B.Əhmədov; Red.: Ş.İ.Qaralov; Rəyçilər: Y.K.Alxasov, F.İ.Ələkbərova.- B.:Təfəkkür NPM; 2001.- 208 s.

 

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Pedaqogikadan mühazirə konspektləri [Mətn]: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün vəsait /B.A.Əhmədov, A.Q.Rzayev; elmi red. S.Axundov.- Bakı: Maarif, 1983.- 350, [2] s.

 

Əhmədov Bəyalı Bəhcət oğlu. Yük qaldıran maşınlar [Mətn]: dərslik B.B.Əhmədov, Ə.M.Nəcəfov; elmi red. A.Abdullayev.- B.: Turxan, 2014.- 627, [1] s.

 

Əhmədov Cabir Sirac oğlu. Tamah motivi ilə qəsdən adamöldürmə cinayətləri [Mətn]: Cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri /C.S.Əhmədov; Elmi red.: F.Y.Səməndərov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: 2005.- 308 s.

 

Əhmədov Camal Məhərrəm oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: 6-cı sinif /C.M.Əhmədov, İ.Ə.Babayev.- B.: Maarif, 1989.- 228, [2] s.

 

Əhmədov Camal Məhərrəm oğlu. Ədəbiyyat tədrisi metodikası [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik C.Əhmədov; Rəyçi. Ş.T.Səfərov; İxtisas red. K.H.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1992.- 455 s.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 1. Sənədlər və materiallar. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 319, [3] s.: fotoşək., xəritə, cədv., 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 2 Etnik təmizləmə, soyqırımı, terror, işğal. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 403, [5] s.: fotoşək., xəritə, 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 3. Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 365, [3] s.: portr., 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika [Mətn]: (1987-2011): [ensiklopedik nəşr] E.İ.Əhmədov; elmi red. Ə.Həsənov; məsləhətçi B.Səfərov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərb. Resp. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyi.- B.: LetterpressNE, 2012.- 910, [2] s.

 

Əhmədov Elçin Yusif oğlu. Dünya milli kitabxanaları [Mətn]: ümumi məlumat: magistrantlar üçün dərs vəsaiti /E.Y.Əhmədov; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçilər. K.Aslan, M.Ə.Məmmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 135, [2] s.

 

 Əhmədov Ə. M. Linqvistik təhlil bacarıqları aşılanmasının elmi-metodik əsasları [Mətn] /Ə. M. Əhmədov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1997.- 50 s.

 

 Əhmədov Əhəd Musa oğlu. Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələləri [Mətn] Ə.Əhmədov; tərt.ed. A.Əhmədov, Ə. Abbasov; elmi red. F.Şahbazlı.- B.: Təhsil, 2007.- 239, [1]s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıloğlu. 1001 şirniyyat [Mətn] /Əhməd-Cabir İsmayıloğlu; Red. T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1993.- 304 s. , ill. ; 20 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan kulinariyası [Mətn]: fotoalbom /C.Ə.Əhmədov, foto. H.Hüseynzaadə. Bib-ID. vtls000239172.- Bakı: İşıq, 1987.- 230, [1] s.: şək

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları [Mətn]: monoqrafiya /Ə.İ.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 2009.- 265, [1] s.: cədv., sxem, şək., 21 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan çayı [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə-C.İ.Əhmədov.- Bakı: [Gənclik], 2010.- 177, [1] s.: portr., şək., cədv., 21 sm. 2010/411

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan çörəyi [Mətn]: monoqrafiya /Ə.Əhmədov, A.Qurbanova; elmi red. N.X.Musayev; rəyçi. A.Ə.Hüseynov, A.H.Xəlilov, E.M.Ömərova.- Bakı: Gənclik, 2010.- 258 s., [8] v.: cədv., 21 sm. 2010/1268

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Dadlı və ləzzətli xörəklərin sirri [Mətn] /Ə.-C. İsmayıloğlu; Red. və ön sözün müəllifi. S. Əliyev.- B.: Azərbaycan ensiklopediyası, 1995.- 280 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ədviyyələr və tamlı qatmalar [Mətn]: monoqrafiya /Ə-C. İ.Əhmədov.- Bakı: [Azərnəşr], 2009.- 419 s.

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq mallarının ekspertizası: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bitki mənşəli məhsulların ekspertizası: I hissə /Ə.İ.Əhmədov N.X.Musayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 568 s.

 

  Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq məhsullarının ekspertizasının üsul və vasitələri [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. İ. Əhmədov ; elmi red. : Ə. P. Həsənov, R. M. Rzayev ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2018.- 288, [2] s.: portr., ill., cədv., 24 sm

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Əhmədov; Rəy verənlər. V.A.Əliyev, M.Ə.Məhərrəmov; İxtisas red. S.H.İsfəndiyarov.- B.: Təfəkkür, 1996.- 324 s.

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. [Mətn]: Dərslik /Elmi red.: Musayev N.X.- B.: İqtisad Universiteti, 2006.- 480 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı dərslik /Ə-C.İ.Əhmədov; elmi red. N.X.Musayev; rəyçilər A.H.Xəlilov, R.A.Əliyev.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2012.- 479, [1] s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /Ə-C. İ. Əhmədov ; elmi red. N. X. Musayev ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2017.- 233, [1] s.: cədv.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti.- B.: İqtisad Universiteti, 2019.- 154, [1] s.: 24 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri [Mətn]: Dərs vəsaiti.- B.: İqtisad Universiteti, 2019.- 200, [1] s.: 24 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası [Mətn] : Ərzaq məhsullarının istehsal texnologiyası : [ali məktəblər üçün dərslik] /Ə. Əhmədov, F. Quliyeva, L. Quliyeva ; elmi red. Ə. P. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2018.- 310, [2] s.: portr., cədv., 24 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı. dərslik. Bakı: İqtisad un-ti nəşriyyatı , 2010.- 372 s.

 

 İsmayıl oğlu Əhməd-Cabir. "Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma [monoqrafiya] /Ə. C. İ. Əhmədov; məsləhətçi H. S. Musayev; rəyçi H. M. Meybullayev.-B.: [İqtisad Universiteti], 2013.- 378, [2] s.

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı [Mətn]: dərslik /Ə. İ. Əhmədov; N. T. Əliyev; rəyçilər. A. H. Xəlilov M. A. Əhmədov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2009.- 442, [1] s., şək., cədv.

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıloğlu. Tamlı malların əmtəəşünaslığı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.C. İsmayıloğlu; Rəyçilər. A.S. Qaraşarlı, F.H. Axundov, F.İ. Babazadə.-B.: Maarif, 1993. -300 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Tamlı malların əmtəəşünaslığı [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ə.Əhmədov; elmi red. N.X.Musayev, rəyçi. R.A.Əliyev, A.H.Xəlilov, N.K.Rəhimov.- Bakı: ADİU, 2010.-452, [1] s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Zəfəran. Təbiətin möcüzəsi - min bir dərdin dərmanı [Mətn] /Ə.-C. İ. Əhmədov, M. R. Hüseynov ; elmi red. H. A. İsrafilov.- Bakı: Elm, 2020.- 110, [2] s.: cədv., şək., rəngli fotoşək., portr., 20 sm.

 

Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. Dürəfşan kəlamlar [Mətn] /Ə.Əhmədov; Naşiri və red.: Hacı Kamal Novruz.- B.: [Təbib], 1996,203 s.

 

Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. İslam təlimi [Mətn] Əhmədağa ƏhmədovBakı Mədyən 2001.- 255 s.

 

 Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. Nizami-elmşünas [Mətn]Ədəbiyyatşünaslıq, Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: Azərbaycan, 1992.- 274, [7] s.

 

 Əhmədov Əli İsmayıl oğlu. Maliyyə və birja terminləri lüğəti [Mətn] /Ə.Əhmədov; red. A.A.Nadirov, Z.Ə.Səmədzadə; rəyçi A.F.Musayev, Ə.Q.Əlirzayev, S.A.Sadıqova.- B.: Naksuana, 2006.- 205, [1] s. portr

 

 Əhmədov Əli Mustafa oğlu. Funksional analiz [Mətn]: [ali məktəblər üçündərslik] Ə. M. Əhmədov ; baş elmired. C.E.Allahverdiyev; elmi red. K.İ.Xudaverdiyev; rəyçi. S.S.Mirzəyev [və b.] I Ölçü nəzəriyyəsivə Lebeqinteqralı.- B.: [Bakı Universiteti] 2011.- 247, [1] s.

 

 Əhmədov Əliağa Abbas oğlu. Ortopedik stomatologiya [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Ə.A.Əhmədov, Ə.H.Hacıyev; ixtisas red. R.B.Mirzəyev I hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 246, [2] s.

 

Əhmədov Əliağa Abbas oğlu. Ortopedik stomatologiya hissəvi çıxan protezləmənin klinikası Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.A.Əhmədov; ixtisas red. E.E.Kərimov; rəyçi T.H.Hüseynov, O.S.Seyidbəyov II hissə.-Bakı: Maarif, 1992.- 312 s. , ill. ; 22 sm.

 

Əhmədov Əlisa İsa oğlu. Kulturologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.İ.Əhmədov; elmi red. Y.A.Qaraməmmədli; rəyçi. N.M.Mikayılov, Ə.M.Tağıyev.- Bakı: Nurlan, 2003.- 198, [1] s. ; 21 sm.

 

Əhmədov Əmir Məmmədbağır oğlu. Ət və ət məhsullarının texnologiyası [Mətn]: Texnologiya İnstitutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti Ə.M.Əhmədov, G.Ə.Həsənova; Rəy verənlər: Ə.H.Əliyev, S.Ə.Əliyev.- B.: Maarif, 1996.- 208 s. [12] v.

 

 Əhmədov Ərrəhman. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə {Mətn}: (Türkdilli dövlətlərlə əlaqələr. XX əsrin 90-cı illəri).- B.: Elm və təhsil, 2009.- 386 s.

 

Əhmədov Fazil. XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Vidadinin rolu /Fazil Əhmədov; Elmi red.: R.Məhərrəmova.- Bakı: Nurlan, 2005.- 116 s.

 

  Əhmədov Fərhad. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri [Mətn] /F. Əhmədov ; elmi red. S. Q. Zeynalova.- Bakı: [Xəzər Universiteti], 2019.- 466, [1] s.: portr., ill., 21 sm

 

Əhmədov Fərhad Əlisa oğlu. Sinir xəstələrinin müayinəsi metodları [Mətn] :- Bakı: Xəzər Universiteti, 2020.- 414, [2] s.: 21 sm

 

Əhmədov Fərhad Teymur oğlu. Qulaq burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: sorğu kitabı /F.Əhmədov; Red.: Pənəhian V.M.- Bakı: Nurlar, 2007.- 272 s.

 

 Əhmədov G.Ə. Azərbaycanın aqrar sahəsində innovasiyanın mənimsənilməsi sisteminin yaradılması [Mətn] /G.Ə.Əhmədov; elmi red. R.Ə.Babayev; rəyçi S.V.Salahov.- B.: Nurlar, 2006.- 125 s.

 

 Əhmədov Həsən. Tarixi prosesin izahında konseptual alternativlər / H.Əhmədov; Elmi red.:V.Ə.Paşayev, X.H.Orucov.- B.: Elm, 2004.- 269 səh.

 

Əhmədov Həsən Əbdül Əli oğlu. Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin geologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.Ə.Əhmədov, F.M.Bağırzadə, S.H.Salayev.- Bakı: Maarif, 1973.- 261, [3] s.

 

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təhsil və tərbiyə məsələləri [Mətn] Hümeyir Əhmədov; Elmi red.: Əjdər Ağayev; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu B.: Elm 1998.- 88 s.

 

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu. Pedaqogika [Mətn]: eksperimental dərs vəsaiti: orta ixtisas məktəblərinin pedaqoji fakültələri üçün /H.Əhmədov; elmi red. Ə.A.Ağayev; rəyçilər. A.M.Həsənov, P.B.Əliyev, H.B.Bayramoğlu; ön sözün müəl. H.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: ABU, 2006.- 295, [1] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /H.Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 297, [3] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /H.M.Əhmədov; [elmi red. Ə.Ağayev];Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Maarif, 2000.- 364, [2] s.

 

 Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red.Ə.Ağayev, A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU: Təhsil, 2006.- 580 s.+ [17] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti /H.M.Əhmədov; elmi red. S.M.Onullahi, H.B.Bayramov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- I hissə.- Bakı: Elm, 2001.- 320 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi [Mətn] H.Əhmədov; red. İ.Bayramov, H.Bayramoğlu.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.- 144 s. xəritə, cədv, şək.

 

 Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. İdarəetmənin pedaqogika və psixologiyası: Dərs vəsaiti /H.M.Əhmədov, A.V.Həsənov, H.B.Bayramov; Elmi red.: M.Ə.Həmzəyev və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Maarif, 2004.- 324 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Maarif fədailəri Firidun bəy Köçərli-150, Rəşid bəy Əfəndiyev-150 [qoşa qanad] /Hüseyn Əhmədov; elmi red. A.Həsənov; [ön söz. H.Əhmədov].- Bakı: ADPU, 2013.- 199, [1] s. , portr., faksimile, şək. ; 20 sm.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Nəriman Nərimanov: həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji və tibbi fikirləri / Hüseyn Əhmədov; Elmi red.: Alxan, Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bı: BU; 2004.- 284 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Nəsirəddin Tusi: (1201-1274) /H.Əhmədov; Red.: F.A.Rüstəmov; ABU.- B.:2001.-52 s.

 

 Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: Beş cildlik. XIX əsrdə Azərbaycanda məktəb təhsilinin inkişafı tarixinə həsr edilmiş əsərlər /H.M.Əhmədov; Tərt. edənlər: F.Abbas oğlu, H.Hüseyn oğlu, M.Hətəmoğlu; Elmi red.: H.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Elm, 2001. - I cild: //Seçilmiş pedaqoji əsərləri: 5 cildlik.- 450 səh.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: Beş cildlik. Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi: II cild /H.M.Əhmədov; tərt. ed. F.Abbasoğlu, H.Hüseynoğlu, M.Hətəmoğlu; elmi red. Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: Elm: ABU, 2003.- 500, [4] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: 5 cildlik H.M.Əhmədov; tərt. ed. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; elmi red. M.İ.İlyasov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Pedaqogikanın elmi-nəzəri və metodoloji problemlərinə aid məqalələr toplusu 3-cü Cild.- B.: ABU, 2003.- 439, [1] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: beş cildlik H.M.Əhmədov; tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; elmi red. A.Bayramoğlu; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Araşdırmalar, rəylər, mülahizələr. Yubliyar məktəblər 5-ci cild.- B.: Maarif ABU, 2003.- 365, [1] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. XIX əsrdə Azərbaycanda məktəb təhsilinin inkişafı tarixinə həsr edilmiş əsərlər [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərtib edənlər. F.Abbas oğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti I cild ].- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 436 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi [Mətn]: II cild /Hüseyn Əhmədov; Tərtib ed. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. və ön söz. müəll. Ə.Ağayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 504 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Pedaqogikanın elmi-nəzəri və metodoloji problemlərinə aid məqalələr toplusu [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. M.İ.İlyasov; Ön söz. Z.Qaralov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti III cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 438 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. Ə.Ağayev, A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. IV cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 580 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Araşdırmalar, rəylər, mülahizələr: Yubilyar məktəblər [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərt. ed.: F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. və ön söz. müəl. A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. V cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 364 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Nəriman Nərimanov. Həyatı, fəaliyyəti pedoqoji və tibbi fikirləri [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. A.Bayramoğlu. VI cild.- B: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 283 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. H.Bayramoğlu; Tərtib ed. F.Ə.Seyidov, F.A.Rüstəmov. VII cild [I hissə].- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 320 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. /Hüseyn Əhmədov; Tərt. ed. İ.İsayev, M.İlyasov, M.Ənsərli; Red. H.H.Əhmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. IX cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 211 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Xatirələrim və ya nəslimin şəcərəsi. Xatirə çələngi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. İbrahim Bayramov, Ənvər Əhməd; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. XII cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 272 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: [25 cilddə] / H.M.Əhmədov; red. M.Şirzadova; tərt. ed. A.Əsgərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU C. 22.- B.: Təhsil: ADPU; 2014.- 307, [1] s.

 

Əhmədov İsmayıl Əkbər oğlu. Genlər irsi məlumat daşıyıcısıdır [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /İ.Əhmədov; Elmi red.: M.Ş.Babayev; Rəyçilər: R.T.Əliyev və b.- Bakı: ["Təfəkkür" Universiteti], 2006,488 s. portr., şəkil, cədvəl

 

 Əhmədov İsmət. Biologiya [Mətn]: kəşflər və araşdırmalar /İ.Əhmmədov, E.Muradova; elmi red. F.Ağamalıyev; rəyçi. M. Babayev; [Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti] Bakı: Müəllim, 2005.- 213, [3] s.

 

Əhmədov Q. Adi diferensial tənliklər kursu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Əhmədov, K.Həsənov, M.Yaqubov; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1978.- 443, [1] s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili öyrənən ingilislərə /Q.Əhmədov.- Bakı: [Təhsil Elm], 2012.- 272 s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. Birinci şəxs: Prezidentin portret cizgiləri [Mətn] /Q.Əhmədov; burax. məs. Q.Əliyev; red. B.Bayramov. I kitab.- B.: Dünya, 1997.- 208 s. portr., fotoşək

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu Cib dilmancı: Xarici məmləkətlərə edilən səfərlər zamanı qarşıya çıxacaq bütün vəziyyətlər üçün Q. Əhmədov; Elmi məsləhətçi: A.Məhərrəmov; Ümumi red.: Q.İbrahimov; Alman dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: R.Hacıyeva; Fransız dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: U.Rəhimova; Yapon dilli transkripsiya üzrə red.: O.Cəlilov.- B.: 2001.- 170 səh. 8 sm.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscə qanadlı ifadələr [Mətn] /Q.Əhmədov; Red.: N.Həmidov.- Bakı: 1999.- 98 s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni 36 saata [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.İ.Əhmədov; elmi red. R.Orem; tərtibatçı. A.Əhmədzadə II hissə.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 258, [1] s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni 36 saata [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.Əhmədov; elmi red. R.Orem; tərtibat. A.Əhmədzadə I hissə.- B.: Çinar-çap, 2007.- 226, [1]

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni gözüyumulu... yaxud şüurla! [Mətn]: Azərbaycanca-ingiliscə transkripsiyalı və qrammatik şərhli danışıq kitabçası /Q.Əhmədov; elmi red. Q.İbrahimov.- B.: Şans, 1999.- 200 s.

 

Əhmədov Qabil. Yapon dili üzrə müəllimsiz dərslik [Mətn]: təzə başlayanlar ücün /Q. Əhmədov; elmi red. O. Cəlilov; ümumi red. G.Abbaslı.- Bakı: Slavyan Un-ti, 2001.- 164, [1] s.

 

Əhmədov Qalib Əhmədxan oğlu. Müsahiblərim: Demokratik idarəetmənin rəhbər kadrları [Mətn] /Q.Ə. Əhmədov.- B,: Siyasət, 1998.- 272 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. Yaponca gündəlik ifadələr [Mətn]: Yapon dili haqqında təsəvvürü olmayan hər bir Azərbaycanlının Yaponiyada istənilən məişət mövzusunda dərhal danışması üçün ilk və yeganə vəsait /Q.Əhmədov, H.Ono; Red. G.Abbaslı.- Bakı: 1994.- 64 s.

 

Əhmədov Qəni Bəhram oğlu. Mənim Beyləqanım [Mətn] Qəni Əhmədov; Red. S.Nəzərli; Rəssam. R.Sadıqzadə.- B.: AE NPB Göytürk, 1995.- 30 s.

 

Əhmədov Qurban Müzaməddin oğlu. Fizika [Mətn]: abituriyentlər üçün metodik vəsait /Q.M.Əhmədov (elmi red.)Bakı: [MBM], 2013.- 195, [1] s. şək., cədv

 

Əhmədov Məhiş Alış oğlu. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları [Elektron resurs] N: metodik vəsait M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn; rəyçilər T.Ə.Quliyev, Ə.Q.Əlirzayev.- Bakı İqtisad Un-ti 2011.- 121 s.

 

 Əhmədov Misir Elbrus oğlu. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin strategiyası və prespektivləri [Mətn] /M.Əhmədov; Red.: T.Kərimli, X.İbrahimoğlu.- Bakı: Qorqud, 1999.- 152 s.

 

 Əhmədov N.A. Rabitədə akkumlyatorların istismarı [Mətn] /N.A.Əhmədov; Elmi red. R.T.Hümbətov; Rəyçi. Q.M.İmamverdiyev, B.Q.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1995.-68 s. ill., cədv

 

 Əhmədov Nadir Alı oğlu. Telefon aparatları [Mətn] /N.A.Əhmədov; elmi red. R.H.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 95 s.

 

 Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Bank işinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti / N.H.Əhmədov, M.T.İmanova; elmi red. R.M.Rzayev.- B.:[ADPU]; 2014.- 221, [1] s.

 

 Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf [Elektron resurs] N.Əhmədov; red. N.R.Quliyev.- B.: Sabah, 2008.- 434 s.

 

 Əhmədli Nazir Surxay oğlu. Milli məclisdən etüdlər /N.Əhmədli; red. N.Cəfərov.- B.: Gənclik, 1996.- 352 s.

 

 Əhmədov Nəsir Abbas oğlu. Səslər içində [Mətn]: Azərbaycan radiosu ellərarası efirdə /Nəsir Əhmədov; Red. S.İsmayılova; Rəyçi. E.Quliyev.- B.: İşıq, 1990.- 112 s.

 

 Əhmədov Oktay Xanəli oğlu. Plastik kütlə və rezin materialların texnikada tətbiqi [Mətn]: Sorğu vəsaiti /O. X. Əhmədov; Rəyçilər: M. İ. Rüstəmov, S. İ. Kərimov.B.: Çaşıoğlu, 2005,178 s. cədvəl

 

 Əhmədov Rafael Məmmədhüseyn oğlu. Zərərverici həşəratlarda fotoperiodizm hadisəsi [Mətn] /R.M.Əhmədov; Red.: G.Ə.Quliyev, S.V.Əliyev; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 67 s.

 

 Əhmədov Ramin Muxtar oğlu. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyası [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.Əhmədov; Red. P.Ş.Əfəndiyev; Rəyçi: A.M.Hacıyev, X.Q.Məmmədov, M.Q.Mustafayev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 114 s.

 

Əhmədov Ramin Muxtar oğlu. Sənət və həyat [Mətn]: məqalələr /R.Əhmədov; elmi red. B.Nəbiyev.- Bakı: Araz, 2005.- 499, [1]s.

 

Əhmədov Ramiz Haşım oğlu. Mir Cəfər Bağırov [Mətn] /R.H.Əhmədov; red. X.Əhmədov, Ə.Mustafayev, A. Quliyev; bədii tərt. və burax. məs. Mir Nazim Mir Cəfərzadə.- B.: Nurlan, 2004.- 520 s.: şək., 21 sm.

 

Əhmədov Rəhman Qəhrəman oğlu. Lokal market (ing) [Mətn]: görmədiklərimiz və ya görmək istəmədiklərimiz R.Q.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2013.- 151, [1] s.

 

Əhmədov Rəşad Nurməmməd oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn] /R.N.Əhmədov; rəy verənlər. V.M.Mirsəlimov, X.Q.Seyfullayev; elmi red. M.M.Əzimov; Azərb. Texniki Un-ti I hissə.- Bakı: 2005.- 120 s.

 

Əhmədov Rəşad Nurməmməd oğlu. Materiallar müqaviməti /Əhmədov R.N., Mustafayev X.D.; Rəy verənlər: V.M. Mirsəlimov, X.Q. Seyfullayev; Elmi red. M. M. Əzimov; Azərbaycan Texniki Universiteti II Hissə.- Bakı: 2007.- 125 s. , ill. ; 20 sm.

 

 Əhmədov Sabir Məhəmmməd oğlu. Aran [Mətn]: roman /S.Əhmədov; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 287,[1] s.

 

 Əhmədov Sabir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə Romanlar [Mətn] /S.Əhmədov İkinci cild B.: Azərnəşr, 1990.- 352 s.

 

Əhmədov Sabir. Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası. [Mətn] Metodik vəsait.- Bakı: Sabah, 2008.- 202 s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı [Mətn] /S.Ə.Əhmədov, V.S. Məmmədov; elmi red. və ön sözün müəl. N. Vəlixanlı; maliyyə dəstəyi Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti.- B.: [Mega basım], 2010.- 153, [1] s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət [Mətn] /S.Əhmədov.- Bakı: Ayna Mətbu evi, 2006.- 265 s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr silahları: Arxeoloji materiallar əsasında /S.Ə.Əhmədov, E.B.Cəfərova; Elmi red.: T.M. Dostiyev.- Bakı: Elm, 2005.- 154 s.

 

Əhmədov Şahin Əliağa oğlu. Atmosferin radiasiya rejimi /Ş.Ə.Əhmədov, M.A.Hüseynli; Elmi red.: A.Ş.Mehdiyev; Elmi rəyçi: A.A.Bayramov, A.N.Bədəlova.- Bakı: Min bir mahnı, 2005.- 160 s.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Korroziya ilə bağlı terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] / T.Əhmədov, Q.Abbasov; red. S.Sadıqova, T.Aslanov.- B.: Elm; 2012.- 331, [1] s.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Y.M.Piriyev; elmi red. F.M.Cəfərov; rəy verənlər. Ə.M.İsayev, X.Ə.Əsgərova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 565, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Şəxsiyyət [Mətn]: Heydər Əliyev-90 /T.M.Əhmədov, R.İ.Rəşidova; red. və ön söz. müəl. F.Ləman; [naşir Q. İsabəyli] Bakı: [Şirvannəşr], 2013.- 43, [1] s. ill. portr. fotoqr

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Tunellər və metropolitenlər [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Q.N.Əliyev; elmi red. Y.M.Piriyev; rəy verən. F.M.Cəfərov, X.Ə.Əsgərov, E.A.Muradov] I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.401, [1] s.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Tunellər və metropolitenlər [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Q.N.Aliyev; elmi red. Y.M.Piriyev; rəy verən. F.M.Cəfərov, X.Ə.Əsgərov, E.A.Muradov II hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 405, [1] s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Azərbaycan yazıçıları [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı /Teymur Əhmədov; Red. İ.Vəliyev; Rəyçi. M.Cəfər.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB: "Önər", 1995.- 639 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Azərbaycan yazıçıları /T.Ə.Əhmədov; naşir H.İ.Allahverdi; red. N.Qurbanova.-Bakı: Nurlar, 2011.- 1055, [1] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Böyük sənət bahadırı /T.Əhmədov; Red.: N.Rüstəmli.- Bakı: Nurlan, 2001.- 121 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti [Mətn]: Qarabağ, Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında erməni cinayətləri (1918-1920-ci illər) /Teymur Əhmədov; Red. S.Quliyev; Ön söz. A.Paşayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 96 s., fotoşək.; 21 sm.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Ədəbi-bədii fikir tarixindən /Teymur Əhmədov; Elmi red.: Firudin Köçərli.- Bakı: Azərbaycan Mili Ensiklopediyası, 2001.- 430 s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Ədəbi qeydlər [Mətn] /T.Əhmədov; red. və ön sözün müəllifi: N.Rüstəmli; naşir: H.İ.Allahverdi.- Bakı: Nurlar NPM, 2005.- 184 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Mirzə İbrahimov /Teymur Əhmədov.- Bakı: Nurlar, 2001.- 184 səh., 1 portr., şəkilli; 20 sm.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [Mətn]: həyatı, mühiti, ədəbi yaradıcılığı T.Ə.Əhmədov; red. M.İbrahimov.- B.: Yazıçı, 1982.- 298, [2] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası /T.Ə.Əhmədov; red. M.İbrahimov; AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1971.- 271, [4] s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası [Mətn] /Teymur Əhmədov; Red.: Mirzə İbrahimov.- Bakı: Nurlar, 2005.- 384 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimonaovun yaradıcılıq yolu [Mətn] /T.Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: M.İbrahimov; Rəyçi: M.C.Cəfərov, F.Q.Köçərli.- Bakı: Nurlar, 2005.- 384 s.

 

Əhmədov Tofiq Mürsəl oğlu. Azərbaycan toponimikasının əsasları [Mətn] /Tofiq Əhmədov; Elmi red. A.A.Axundov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1991.- 312 s.

 

Əhmədov Valik İbrahim oğlu. Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metodik göstəriş] /V. İ. Əhmədov; elmi red. T. M. Pənahov; rəyçi Z. S. Musayev, İ. İ. Əlizadə; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B.: [s. n.], 2007.- 39, [1] s.

 

Əhmədova Dilbər Əhməd qızı. Tikiş sənayesi avadanlıqları [Mətn]: peşə məktəbi, peşə liseyi və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik D.Ə.Əhmədova, O.Ş.Şamxalov; rəy verənlər F.R.Rəhimov, S.Ə.Məmmədov; red. M.H.Fərzəliyev.- B.: [Təhsil], 2007.- 249, [1] s.

 

Əhmədova Əzizə Yəhya qızı. Bu ellərə vurulmuşam [Mətn] /Ə.Y.Əhmədova; red. M.Şükür.- Bakı:Yazıçı, 1978.- 79, [1] s.

 

Əhmədova Gülşən Xanlar qızı. İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: Məktəblilər üçün /Əhmədova G.X.- Bakı: 1999.- 96, s. ; 14 sm.

 

 Əhmədova Gülşən Xanlar qızı. İngilis dilinin qramatikası: İngilis dilini öyrənənlər üçün /G.X.Əhmədova, S.A. Mənsimov; Elmi red.: Ş.H.İsmayılov. B.: Bilik, 2000.- 160 s.

 

  Əhmədova Günel. Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanında tarixi, mədəni yaddaş qatları [Mətn] /G. Əhmədova ; elmi red. T. Məmməd ; tərt. ed. A. Əhmədova.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 63, [1] s.: 20 sm.

 

 Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı [Mətn]: ehtimal nəzəriyyəsinin əsaslarının və onun tətbiqlərinin populyar şərhi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /rus dil. tərc. H.M. Əhmədova; ön söz. C.E. Allahverdiyev A.H. Hacıyev.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 493, [3] s., şək., portr., cədv.

 

 Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika [Mətn]: ali məktəbər üçün dərs vəsaiti H.M.Əhmədova; rəyçilər F.H.Rəhimov, S.Ə.Əliyev; elmi red. və ön söz C.E.Alahverdiyev, A.H.Hacıyev.- B.: Gənclik, 2002.-526, [2] s.

 

 Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses [Mətn]: monoqrafiya /S.A.Əhmədova; red. T.Kərimli.- B.: Elm, 2013.- 156, [1] s., [11 s.fotoşək.]: portr

 

Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı: [İncə] , 2010. 212 s.

 

Əhmədova Sevda Ö. Tamlı malların ekspertizası dərs vəsaiti /S.Əhmədova; elmi red. Ə.-C. İ.Əhmədov; rəyçilər N.X.Musayev, A.Q.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2012.- 155, [1] s.

 

Əhmədova Şəfiqə. Ümumi texniki fənnlərin tədrisi metodikası Ş.Əhmədova, S.Abdullayev, Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: H.İ.Həşim; Rəyçilər: S.Axundov, X.Padarov.- B.: 2001.- 124 səh.  

 

Əhmədova Tamara Rəsul qızı. Deutsch V sininf [Mətn]: Ümümtəhsil məktəbləri üçün dərslik /T.R. Əhmədova, Ş.H. Şabanov; Rəyci: A.İ.Ağayev; Red.: L.M. Qurbanova.- Bakı: Maarifr, 1998.- 344 s.

 

 Əhmədova Ziba-Bəyim Qulam qızı. Şəkərli diabetli xəstələrin həyat tərzi və müalicəvi qidalanması [Mətn] /Z.B.Əhmədova; red. M.M.Cavadzadə.- Bakı: [MBM], 2007.- 191, [1] s.

 

 Əhmədova Ziba-Bəyim Qulam qızı. Şəkərli diabet və diabetik pəncə sindromu [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Q.Əhmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimlərin Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 251, [1] s.

 

 Əhmədzadə Ə. C. Ensiklopediya: meliorasiya və su təsərrüfatı [Mətn] /Ə. C. Əhmədzadə, A. C. Həşimov ; elmi red.: Ə. Ə. Verdiyev, C. M. İsmayılov ; elmi məsləhətçilər: E. M. Eyvazov [və b.] ; [üz qabığının dizaynı L. Bəşirova]. Bakı: [Radius], 2016.- 632 s.: portr., fotoşək., xəritə, cədv., sxem, qrafik., 25 sm.

 

Əhmədzadə Əhməd Cuma oğlu. Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin kadastrı [Mətn] /Ə.C.Əhmədzadə, A.C.Həşimov; Rəyçilər: Ə.K.Əlimov, E.M.Eyvazov; Red.: X.F.Cəfərov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 272 s.

 

  Əhmədzadə Mehman İmamverdi oğlu. Maliyyə hüququ [Mətn]: Praktikum /M.Əhmədzadə; Elmi red.: A.Q.Mirzəyeva.- Bakı: Qanun, 2003.- 80 s.

         Əhmədzadə, Nərmin Abdulhəlim qızı. Heydər Əliyevin kəlamları [Mətn]: N. Əhmədzadə.[Bakı]: [Qanun], [2017].
          72 s.: portr., 16 sm.

Əhmədzadə Nizami Məhəmmədəli oğlu. Təhsil və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində fiziki hazırlıq: Dərs vəsaiti /Nizami Əhmədzadə; Elmi red. Ağacan Əbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 264 s.

 


1 2 3 4 5 6

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved