s Ə

1 2 3 4 5 6


 

Əxtar Məsud. Yalanlar, yalanlar, birdahayalanlarTürklərə qarşı erməniuydurmaları və iddiaları /Məsud Əxtar Şeyx; ingilisdilindəntərcümə ed. B.Seyfəddinoğlu; tərc. red. E.Mədətli; [önsözmüəl. Y.Mahmudov]Bakı: Təhsil, 2008.- 252 s.

 

Əjdəroğlu Tale. Necə qayıdaq? [Mətn]: (Tövbə ilə) /T.Əjdəroğlu; Red. M.Əlizadə[Yersiz]: Lisanus-sidq, 2003.- 224 s.

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Azərbaycanda sənayenin inkişafına yaradılacaq azad iqtisadi zonaların təsir mexanizmləri /T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu. B.: 2005. 10 s

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesinin inkişaf istiqamətləri [Mətn] T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu; Red.: A.A.Abdullayev.- B.: 1999.- 12 s.

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /T.H.Əjdərov; Red.: T.Ə.Paşayev; Rəyçilər: H.G.Cəfərov, A.A.Abdullayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1997.- 120 s. cədvəl

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. "Vergi Polisi" orqanının yaradılması zərurəti və onun fəaliyyətinin əhəmiyyəti [Mətn] /T.H.Əjdərov; Red. M.C.Məmmədov. B.: AzETETİİ, 1999. 18 s

 

Əkbər Əli. Artuş və Zaur [Elektron resurs]: böyüklər üçün konfliktologiya dərsliyi Ə.Əkbər.- B.:[2009].- 134 s.

 

Əkbər Ramiz. Salam, cənab polkovnik R.Əkbər; Red.: S.Kəlbixanlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 180 səh.

 

Əkbərov Bəxtiyar Süleyman oğlu. Heydər Əliyev milli konstitusiyamızın yaradıcısı və banisidir [Mətn] B.Əkbərov; Rəyçi və ön sözün müəl.: Z.Əsgərov; Red.: A.Qəhrəmanov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 96 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Ali cəbr [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.S.Əkbərov; elmi red. M.Bunyatov, A.Sultanov.- Bakı: Maarif, 1976.- 386, [2] s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.S.Əkbərov; elmi red. K.Xudaverdiyev, O.Məmmədov; burax. məs. E.R.Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2005.- 896 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Cəbrdən mühazirələr [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Əkbərov; Elmi red.: M.Yaqubov, L.Əbdülkərimov; Red.: M.Namazov.- Bakı: 2001.- 473 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Ədədlər və fiqurlar aləmində /Professor Maarif Əkbərov; İxtisas red.: A.P.Bayramov; Rəyçilər: A.Ə.Babayev, M.H.Yaqubov.- B.: Təbib, 1999.- 335 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyat və botanika [Mətn] /M.S. Əkbərov, R.İ.Bəşirov; elmi red. M.Yaqubov, C.Əliyev.- B.: RENESSANS, 2002.- 245 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyat və fəlsəfə /M.S.Əkbərov; [elmi red. F.Qasımzadə]Bakı: Azərnəşr, 1971.- 114, [2] s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyatdan əyləncəli məsələlər (həlli ilə): [Metodik vəsait]. /.Əkbərov, V.Mahmudov, G.Şəfiyeva; Elmi red.: H.Seyidli.- B.: Müəllim, 2003.- 72 s.

 

Əkbərov Məhərrəm. Elektron kommersiya [Elektron resurs]: dərs vəsaiti M.Əkbərov; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.H.Səmədov, E.N.Quliyev, A.Ş.Hüseynov, V.Əliyev.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 212 s.

 

Əkbərov Nazim. Ailə və cəmiyyətdə əxlaq və davranış qaydaları [Mətn] : [I-II siniflər üçün"Həyat bilgisi" fənninə metodik vəsait] /N. Əkbərov ; red. Y. Kərimov ; dizayn İ. İbrahimoğlu ; rəssam Ö. Qələndər. B.: Bərəkət, 2009. 78, [1] s.: rəngli şək

 

 Əkbərov Nizami Əlisahib oğlu. Üzvi sintez [Mətn]: nümunələr, mühüm reaksiyalar, çalışmalar: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Əkbərov, R.K.Məmmədova; elmi red. F.İ.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: [ADPU], 2014.- 280, [3] s. şək., cədv

 

 Əkbərov Nazim Fərrux oğlu. Mənəviyyat: inam və əxlaq vəhdəti [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri və orta ixtisas məktəbləri üçün eksperimental dərs vəsaiti /N.Əkbərov, N.Camalov; Baş red. Z.Qaralov; Red. R.Hüseynzadə, B.Mustafa oğlu.- B.: 2006.- 232 s.

 

Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /O.H.Əkbərov, A.Ə.Əzizov, E.O.Əkbərov; rəyçilər. Y.M.Bilalov, T.H.Xanlarov; red. N.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 362, [2] s. , cədv., şək. ; 20

 

Əkbərov Rafiq Süleyman oğlu. Materialşünaslıq [Mətn]: Toxuculuq və tikiş sənayesi üzrə peşə məktəb, lisey və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /R.S.Əkbərov, Z.H.Orucov; Red.: .Ş.Şamxalov.- Bakı: 2003.- 231 s., ill.; 20

 

Əkbərov Rafiq Süleyman oğlu. Toxuculuq materialşünaslığı [Mətn]: dərs vəsaiti /R.S.Əkbərov; rəyçi. E.Ə.Cabbarov; red. R.M.Fatdahov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Texnologiya İn-tu I hissə.- Bakı: [s.n.], 1988.- 103, [2] s.

 

Əkbərov R.S. "Toxuculuq və tikiş materialşünaslığı" kursu üzrə laboratoriya praktikumuna dair metodik göstərişlər [Mətn]: texnologiya fakültəsində 1101-"lifli materialların ilkin emalı, 1102-"təbii və kimyəvi liflərin əyrilməsi", 1104-"trikotaj istehsalının texnologiyası",1105-"tikiş məmulatının texnologiyası", 1111-"toxuculuq" ixtisasları üxrə təhsil alan tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. R.S.Əkbərov; elmi red. N.M.İmanov.- Bakı: [s. n.], 1979.- 52, [1] s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Avropa hüququ [Mətn] : dərs vəsaiti /R. Əkbərov ; elmi red. N. Cəfərli. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 353, [1] s.: 21 sm.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi [Mətn] /R..Əkbərov, S..Səlimov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov.- B.: Qanun, 2003.- 532 s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi (Ən qədim dövrlərdən I əsrin əvvəllərinə qədər)[Mətn]: dərs vəsaiti /R.Əkbərov,S.Səlimov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 488 s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: ən qədim dövrlərdən I əsrin əvvəllərinə qədər: [dərs vəsaiti] /R.Əkbərov, S.Səlimov; elmi red. İ.İ.İsmayılov; rəyçilər. V.Z.Priyev, A.Q.Rzayev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 487, [1] s.: xəritə, 21 sm. 

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti]/R.A.Əkbərov; elmi red. N.Cəfərli, rəyçilər. F.İ.Vəliyev, B.S.Zahidov, M.N.Seyidov.- Bakı: Qanun, 2009.- 602, [2] s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Baltikyanı və slavyan xalqlarının dövlət və hüquq tarixi /R.A.Əkbərov, C.Q.Nəzirov; Elmi red.: E.Q.Nəbiyev.- Bakı: Qanun, 2004.- 128 s. ; 20 sm.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: dərslik /R.Əkbərov; C.Nəzirov; elmi red. S.M.Səlimov; rəyçi. C.İ.Süleymanov və b.- B.: Qanun, 2005.- 516 s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüquq tarixi [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018. 399, [1] s.: 21 sm.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Müasir hüquq sistemləri [Mətn] : [dərslik] /R. A. Əkbərov ; elmi red. və ön söz müəl. M. F. Məlikova ; rəyçilər H. S. Qurbanov [və b.] ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 699, [2] s.: portr., 21 sm.
 

 Əkbərov Ramiz. Nizami Gəncəvinin tibbi-fəlsəfi və sosial-ekoloji görüşləri. [Mətn]: Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi:Ağayar Şükürov fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Rəyçilər: Giilnaz Abdullazadə, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Ziba Ağayeva fəlsəfə elmləri namizədi, Seyfəddin Rzasoy filologiya elmləri namizədi.- Bakı: Mütərcim, 2004. - 176 s.

 

Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Xroniki prostatitlərin müalicə metodlarının tibbi səmərəsinin kompleks qiymətləndirilməsi: Metodik tövsiyə R.F.Əkbərov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu.- B.: Mütərcim, 2002.- 16 səh.

 

 Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Varikosele xəstəliyində cərrahi müdaxilədən sonra maqnit-lazer terapiyasının tətbiqi: Metodik tövsiyə R.F.Əkbərov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu.- B.: Mütərcim, 2002.- 12 səh.

 

 Əkpərov Zeynal İba oğlu. Bitki genetik ehtiyatlarının mühafizəsinin elmi əsasları [Mətn] /Z.Əkpərov; elmi red. T.H.Talıbov.- Bakı: Təknur, 2009.- 123, [1] s.

 

Əkinçi. 1875-1877. [Mətn]: Tam mətni.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- 496 s.

 

"Əkinçi" qəzetində ədəbiyyat məsələləri: Metodik vəsait /Müəllif: L.M.İmaməliyeva; Red.: T.H.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 30 s.

 

"Əkinçi" qəzetinin biblioqrafiyası [Mətn] /tərt. M.Aslanov.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 40 s.

 

Əqdlər haqqında ümumi müddəalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi B.: 2004.- 18 səh.

 

Əqli mülkiyyət hüquqları [Mətn] : məqalələr toplusu /Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi ; tərt. ed. N. İsayev. Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2013.- 198 s.: cədv., sxem., 29 sm.

 

Əl-Abbasi Xeyri Nəşət. Ərəbizmlərin Azərbaycan ədəbi dilində semantik dəyişiklikləri /Əl-Abbasi Xeyri Nəşət; Elmi red.: V.Məmmədəliyev; Red.: N.Abdullayev, Ş.Əliyev, Ş.Tahirqızı.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003.- 195 s.

 

Əlabbas. Sonun başlanğıcı [Mətn]: Povest və hekayələr /Əlabbas; Ön sözün müəl. Ə. Rəsulov; Red. N. Əbdülrəhmanlı; Rəssam K. Abdin.- B.: Nurlan, 2007.- 496 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2005-ci il: Metodik materiallar toplusu Baş red.: ..ahirov; İxtisas red.: L.Y.Qafurova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2004.- 92 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi (2006-cı il) /baş red. K.Tahirov.- Bakı, 2005.- 155 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2007-ci il /Metodik tövsiyələr toplusu: Baş redaktor: K.Tahirov.- B., 2006.- 198 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2008-cı il /baş red. K.Tahirov.- B., 2007.- 183 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2009 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 389 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2010 /[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. -434 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 436 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2012 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva, M. Cəfərova: Bakı, 2011.-319 s.

 

 Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2013 /baş red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; məsul katib N.Alışova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 440 s.

 

 Əlavə dəyər vergisi 2004-cü il yanvarın 1-dən: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 21 səh.

 

 Əlavə dəyər vergisindən azad olunan əməliyyatların müxtəlif mərhələlərdə rəsmiləşdirilməsi qaydası: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu.- B.: 2003.- 4 səh.

 

Əlavə dəyər vergisindən azad olunan mallar [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 7 s.; 21 sm.

 

Əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı (AR NK-nın 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 saylı Qərarı): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B., 2004.- 15 s.

 

Əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 24 s. cədv

 

Əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 37 s., cədv.; 21 sm.

 

Əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 68 səh.

 

Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu. Analitik kimya [Mətn]: Dərslik /l.Ə.A.Əlbəndov; Rəy verən. E.İ.Məmmədov, F.M.Çıraqov.- Bakı: Elm, 2008.- 628 s.

 

Ələkbərqızı Nəzakət. Ziyalılıq zirvəsi /N.Ələkbərqızı; red. E.Əlibəyzadə, M.Qarayeva; naşir S.Aslan.- Bakı: Bayramoğlu, 2011.- 244, [1] s.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycan [Mətn] : 10 cilddə /Ə. Ələkbərli ; məsləhətçi O. P. Məmmədov ; red. V. Şadlinski; Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu, Dədə-Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni İn-tu. Vedibasar mahalı (Vedi və Qarabağlar rayonları) 1-ci Cild. B.: Ağrıdağ, 2000. 664 səh.: ill., portr

 

Ələkbərli Əziz Yusifoğlu. Qərbi Azərbaycan [Mətn]: 10 cilddə Ə.Y.Ələkbərli; məsləhətçi. A.E.Qasımov; red. V.Şadlinski, S.Məmmədov; Nizamiadına Ədəbiyyat İnstitutu, Dədə-Qorqudadına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi Vedibasar mahalı (Vedi və Qarabağlar rayonları) 1-ci cild.- B.: Ağrıdağ, 2003.- 735, [1] s. fotoşək., 1 portr., xəritə.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti [Mətn] I kitab Bakı: [Nurlan], 2009.- 192 s.: portr., 20 sm.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı [Mətn]: Sənədlərin dili ilə /Əziz Ələkbərli; Məsləhətçilər: Ə.Ş.Həsənov, A.İ.Səfərov; Red.B.Budaqov, H.Mirzəyev; Rəyçilər. Q.sadıqov, İ.Məmmədov.- B.: [Nurlan], 2008.- 560 s.

 

Ələkbərli Natiq. Tənzimlənən qiymətlər və dövlət rüsumları [Mətn] /tərt. və red. N. Ələkbərli. B:. Biznes xəbərləri qəzeti, 2009. 222, [2] s. cədv

 

Ələkbərli Nazif. Mikayıl Rəfili [Mətn]: həyatı və yaradıcılığı /Nazif Ələkbərli; Elmi red. və ön sözün müəl.: V. M. Arzumanlı; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1998.- 100 s.

 

Ələkbərli Nazif. Üç budaq: Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım [Mətn] /N.Ələkbərli; Red. A.Bağırov, R.Kərimova; Ön sözün müəllifi. H.Vəliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 224 s.

 

Ələkbərov Aydın Qulam oğlu. Rus dilinin qrammatikası [Mətn]: fonetika və morfologiya /A. Q. Ələkbərov; red. M. T. Tağıyev; AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu B.: Elm, 1988.- 147 s.

 

Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü [Mətn]: [monoqrafiya] F.Ələkbərov; elmi red. M.Ağayev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasət -Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 269, [1] s.

 

Ələkbərov Urxan Kazım oğlu. Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik U.K.Ələkbərov; red. Ə.Abdullayev.- B.: Təhsil, 2013.- 222, [2] s.

 

Əliheydər Ələkbərov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti [Mətn]Cild I kitab.- B.: [Nurlan], 2009.-192 s.: portr., 20 sm.

 

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Azərbaycan Dövlətinin sosial-iqtisadi inkişafında vahid büdcə sisteminin rolu [Mətn] /Ə.Ə.Ələkbərov; Elmi red. Ş.M.Muradov.- B.: Elm, 2005.- 352 s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov;elmi red. Z.Səmədzadə, rəyçi. R.İskəndərov, Z.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 648, [4] s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq marketinq ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, A.Ə.Əlizadə; elmi red. M.M.Bağırov, M.K.Ramazanov; rəyçi R.K.İsgəndərov, T.N.Əliyev, Q.S.Süleymanov.- Bakı: [İqtisadUniversiteti], 2008.- 456, [4] s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Menecment [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, F.V.İbrahimov; Odlar Yurdu Universiteti; Elmi red.: Ş.Ə.Axundov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 468 s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Menecment [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani; elmi red. S.Rizayeva; rəyçilər A.H.Səmədov, R.K.İsgəndərov; Odlar Yurdu Universiteti.- [Bakı] Çaşıoğlu 2013.- 599, [1] s. cədv. 22 sm.

 

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə parametrlərinin tənzimlənməsi [Mətn]: Monoqrafiya /Əvəz Ələkbərov; Elmi red.: Ş.M.Muradov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 449 s.

 

Ələkbərov İbad İsfəndiyar oğlu. Zəhərli kimyəvi maddələr haqqında nəyi bilmək lazımdır [Mətn] /İ.İ.Ələkbərov, R.F.Axundov; [red. A.Tahirova]; AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Satitariya Maarifi Evi.- Bakı: Gənclik, 1976.- 10, [3] s. ; 20 sm.

 

Ələkbərov Kazım Hacı oğlu. Jurnalist ömrünün akkordları [Mətn]: Xatirələr Kazım Ələkbərov; Red.: B. Ələkbərova B.: Nurlan, 2001 216 səh. portr., fotoşək. 21 sm.

 

Ələkbərov . . Azərbaycan Respublikasında sanitariya-epidemioloji xidmətin təşkili və idarəolunması: Monoqrafiya /..Ələkbərov. B.: İsmayıl NPM, 2003.- 192 s.

 

Ələkbərov Səfər. Azərbaycan folklorunda din əleyhinə mübarizə motivləri [Mətn]: /S.Ələkbərov; [red. H.Mehdiyev]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1975.- 35, [1] s. ; 20 sm.

 

Ələkbərova Afət Elbrus qızı. Müasir Azərbaycan dili. Fonetika [Mətn] :metodik göstəriş A. E. Ələkbərova; red. N.S.Novruzova; rəyçi İ.Z.Qasımov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Un-ti.- B.: [Mütərcim], 2013.- 51, [1] s.

 

Ələkbərova Elnarə Nadir qızı. Dilimizin ulu səsi: Dədə Qorqud abidəsi {Mətn}.- B.: Nurlan, 2007.- 240 s.

 

Ələkbərova İradə Yavər qızı. İnformasiya müharibəsi texnologiyaları /İ.Y.Ələkbərova; elmi red. T.Kazımov; AMEA, İnformasiya Texnologiyalari İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 107, [1] s.

 

Ələkbərova Nigar. Siyasi elmin tarixi və metodologiyası [Mətn]: Dərslik. /N. Ələkbərova; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: zərbaycan, 2005.- 240 s.

 

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi [Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.

 

Ələkbərov Mikayıl Ələskər oğlu. Şəkərli diabet zamanı təxirəsalınmaz tədbirlər [Mətn] / M.Ələkbərov; Red. V.Eyvazlı.- B.: Azərnəşr, 1992.- 184 s.

 

Ələmi Əli. Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində [Mətn] : [qəzəllər] /Ə. Ələmi ; red. Ş. Fazil ; rəssam Əziz.- Bakı: [Səda], 2019.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Ələsgər. Bütün əsərləri [Mətn] /Aşıq Ələsgər ; tərt. Q. Zimistanoğlu ; red. N. Əbdülrəhmanlı. Bakı: [OL], 2014.- 486, [1] s., [8] v. fotoşək., portr., faks.: ill., 21 sm.

 

Ələsgər İslam. Haqq aşığı Ələsgər [Mətn]: monoqrafiya /İ.Ələsgər; elmi red. B.Nəbiyev.- B.: Maarif, 1999.- 264 s.

 

Ələsgərov Abdulla. Hərbi komissarlar: Hərbi komissarlıqların yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunur. A.Ələsgərov; Məsləhətçi: Ə.Qasımov; Red.: B.Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 448 səh.

 

Ələsgərov Abdulla. Hərbi komissarlar [Mətn]: Hərbi komissarlığın yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunur /A. Ələsgərov; məsləhətçilər. Ə.Qasımov, E.Kərimova; red. M.Fərzəliyev II hissə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.448 s.: portr., fotoşək

 

Ələsgərov Bəybala. Elçin (Əfəndiyev Elçin İlyasoğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtibçi müəllif: B.A.Ələsgərov; Elmi red.: L.Y.Qafurova; Red.: M.Ə.Vəliyev, Ş.İ.Nağıyeva, R.M.Əliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: AAMM, 1997.- 188 s.

 

Ələsgərov Bəybala Aydabala oğlu. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə-görkəmli din xadimi, sülhməramlı elçi [Mətn] /B.A.Ələsgərov; elmi red. A.İsgəndərli; Azərb. Resp., Nobel İnformasiya Mərkəzi. B.: Elm və təhsil, 2014.- 375, [1] s.

 

Ələsgərov Firdovsi Məmmədəli oğlu. Riyazi analiz [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Ələsgərov; elmi red. Ə Quliyev; rəyçilər. O.Rzayev, N.İbadov II.- Bakı: Elm, 2009.- 277, [1] s.

 

 Ələsgərov Fuad Nasir oğlu. İstehlak malları bazarı: idarəetmə formaları və metodları [Mətn] /F.N.Ələsgərov; red. M.Əfəndiyeva.- B.: Azərnəşr, 1993.- 208 s.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Azərbaycan xalq çalğı alətləri və orkestləşdirmə [Mətn]: Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri tələbələri üçün dərslik /S.Ə.Ələsgərov, S.A.Abdullayeva.B.: Maarif, 1996.176 s. portr., ill., not

 

 Ələsgərova İradə Hacı qızı. Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi [Mətn]: monoqrafiya: [dərs vəsaiti] /İ.H.Ələsgərova; [red. E.Səmədova; ön söz A.Babayev; rəssam N.Rzaquliyev]B.: Təhsil, 2015.- 246, [2] s., [16] v. rəng. il. portr

 

Əli Akif. Böyük ömrün anları [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən fəlsəfi-publisistik foto-illüstrativ esse /Akif Əli.- B.: Təhsil, 2004.- 220 s.

 

 Əli Akif. Mirzə Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığı /A.Əli; [red. A.Abbas; üz qabığının rəssamı A.Hüseynov]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 253, [3] s.

 

Əliağa Vahid (Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov) [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtibçi-müəllif: İ.R.İsrafilov; Red.: M.İ.Mehdiyeva; AEA Nizami Gəncəvi Adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Bı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997,60 s.

 

Əlibala Hacızadə 70 [Mətn] /AMEA ; tərt. Q. Paşayev, G. İbrahim qızı ; red. M. Məhəmmədli ; ideya və maddi dəstək Q. Paşayev ; dizayn T. Məlik. B.: Bakınəşr, 2005. 72 s.: fotoşək

 

Əlibəyli Bəsti. Onuncu portret [Mətn] /B.Əlibəyli.- Bakı: Nurlan, 2008.- 114, [1] s.

 

Əlibəyli Bəsti. Sönməyən ulduzlar [Mətn] /B.Əlibəyli; red. K.Abdulla; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hükumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu.- Bakı: "XXI" YNE , 2009.150, [2] s.

 

Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu. Azərbaycan televiziyası [Mətn] /E.Əlibəyli; red. A.K.Məmmədova.- Bakı: MBM, 2005.- 160 s.

 

Əlibəyli Ənvər. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -224 s.

 

Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. Bəyaz gecənin qızları [Mətn]: [hekayələr] /S. Əlibəyli; red. Y. Rzayev.- B.: Vətən, 2010. 143, [1] s.

 

Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. Xəzərin general oğlu S.Əlibəyli; Red.: Q.Əziz.- B.: Adiloğlu, 2002.-200 səh.

 

 Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. İlk poliqrafçı alim [Mətn]: [Şəddat-70] /S. Əliybəyli; red. Q. İsabəyli; ön sözün müəl. S. Rüstəmxanlı.-B.: Gənclik, 2010. -501, [1] s.

 

 Əlibəyli Tapdıq. Poetik buta /T. Əlibəyli; red. N. Məmmədli; [ön söz əvəzi S. Kərimli].-B.: Elm və təhsil, 2013.- 167, [1] s.

 

 Əlibəyov Cəmil Adil oğlu. İlk məhəbbət [Mətn]: [roman] C.Əlibəyov; [red.S.Həbibzadə].- B.: Gənclik, 1990.- 278, [1] s.

 

Əlibəyov Cəmil Adil oğlu. Zəmanələrlə üz-üzə [Mətn] /Cəmil Əlibəyov; məsul red. N.Əlibəyova; rəssam. C.Əlibəyov.-Bakı : Nurlan , 2008.- 480 s.

 

Əlibəyov Nemət Vəlibəy oğlu. Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi [Mətn]: [monoqrafiya] /N.V.Əlibəyov; elmi red. A.F.Abbasov; [ön söz əvəzi R.Ə.Balayev].- Bakı: MBM,2014.- 403, [1] s. ill., portr

 

Əlibəyov Vəli Nemət oğlu İctimaiyyətlə əlaqələr [Mətn]: Bələdiyyələr üçün /Vəli Əlibəyov; Red. Z.M.Zalova.- Bakı: 2004.- 144 s.

 

 Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi [Mətn]: 2 cilddə /E.Əlibəyzadə, elmi red. F.R.Zeynalov, Y.Seyidov, A. Məmmədov; rəyçi. M.İsmayılov və b. I cild.- Bakı: Azərbaycan tərcümə mərkəzi, 2007.- 660 s. 

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ən qədim dövrlər /E.Əlibəyzadə; elmi red. Ə.Səfərli, V.Osmanlı, M.Qəmbərli.- Bakı: Qarabağ, 2009.- 831, [3] s.

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. "Avesta" Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir /Elməddin Əlibəyzadə; Elmi red.: Şamil Əliyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Yurd NPB, 2005.- 238 s.

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Kitabi Dədə Qorqud [Mətn] : [tarixi həqiqətləri bədii təsdiq abidəsi] /E. Əlibəyzadə ; elmi red. İ. Abbaslı ; rəssamı İ. Məmmədov ; bədii tərtibatçı red. N. Veysəloğlu. B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1999. 332 s. ill., xəritələr

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Nizami və tariximiz [Mətn] /Elməddin Əlibəyli; Elmi red. Ə.Xalid.- Bakı: 2004.- 188 s.

 

Əlifoğlu Vahid. Çadırda yazılan şeirlər [Mətn] : [Şeirlər] /V. Əlifoğlu; Red.: Ş. Səlimbəyli; Bakı: [Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası], 1997.- 64 s.: portr., 17 sm.

 

Əlifoğlu Vahid. Görənlərdən xahiş olunur ki... [Mətn] /V. Əlifoğlu ; red. E. İsgəndərzadə ; ön söz müəl. Ə. Mədətoğlu. Bakı: Vektor, 2013.- 183, [1] s.: portr., 20 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Əlixanova Sədaqət Surəddin qızı. İlyas Əfəndiyevin aktyor məktəbi [Mətn]: xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunur S.Əlixanova; elmi red. M.Əlizadə.- B.: Gənclik, 2014.- 167, [1] s.

 

Əliqızı Məsumə. Biz yenə bir yerdəyik: Şerlər /Məsumə Əliqızı; Red. və ön sözün müəllifi: Nazif Ələkbərli.- B.: Yurd, 2002.- 48 səh.: 1portr., 20 sm.

 

Əliqızı Roza. Taleyimə yağan yağışlar [Mətn] /Roza Əliqızı; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1993.- 111 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Biometrik texnologiyalar [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev, V.Y.Musayev; elmi red. R.M.Alıquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2009.- 375, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər [Mətn]: lüğət /R.Əliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova; elmi red. A.Axundov, S.Sadıqova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 201, [3] s.: portr., 21 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Elmi kadr hazırlığı [Mətn]: monitorinq /R.Əliquliyev, R.Mahmudova, G.Nəbibəyova; AMEA, İnformasiyaTexn. İn-tu.- Bı: [Informasiya texnologiyaları], 2009.- 142, [2] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları P.Əliquliyev, Ə.Əliyev; İnformasiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzi.- B.: lm, 2002.- 48 səh.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları [Mətn] /R.Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. R.Q.Ələkbərov; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: [İnformasiya Texnologiyaları], 2009.- 63 s. ., 20 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmmədoğlu. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronolojifaktlar /R.M.Əliquliyev, P.M.Salmanova; elmired. Z.Cəbrayılova, R.Mahmudova; AMEA, İnformasiyaTexnologiyaları İn-tu.[Bakı]: [İnformasiyaTexnologiyaları], [2013].- 168, [2] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri [Mətn] /Rasim Ə., Cəsarət V., Rasim M.; Elmi red. Yadigar İ.; Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası; İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: "İnformasiya Texnologiyaları", 2008.- 32 s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər [Mətn] /R.M.Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. Z.Cəbrayılova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: [İnformasiyaTexnologiyaları], 2012.- 59, [1] s.: portr.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Kriptoqrafiya tarixi [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2006,192 s. cədv., portr., ill., faks

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Kriptoqrafiyanın əsasları [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2006.- 700 s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri [Mətn] /R. M. Əliquluyev, K. P. Qasımova, E. Ç. Məmmədov ; elmi red. F. Yusifov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. B.: [İnformasiya texnologiyaları], 2014. 74, [2] s.: portr., gerb

 

 Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Rəqəm imzası texnologiyası /Rasim Əliquliyev, İmamverdiyev Yadigar, İnformasiya Texnologoyaları İnstitutu. B.: Elm, 2003.- 130 s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Sosial şəbəkələr [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev, F.C.Abdullayeva; elmi red. R.Alıquliyev; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu 286, [2] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri [Mətn] /R. Əliquliyev, Ə. Qurbanova ; elmi red. Z. Cəbrayılova ; AMEA, İnformasiya Texologiyaları İn-tu. B,: [İnformasiya Texnologiyaları], 2014. 70, [2] sm.


  Əlili,İradə. Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti [Mətn]: İ. Əlili, N. Tapdıqoğlu ; [red. German].Bakı: [Ləman], 2016.
119, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.


   Əlili,İradə. Bir şeir istədim səndən [Mətn]: İ. Əlili ; red. İ. Bizəban. Bakı: Ləman, 2016.111, [1] s.: portr., ill., 17 sm.

Əlili İradə. Döyüşçü xanımın səngər xatirələri [Mətn] /İ. Əlili ; red. German. Bakı: MBM, 2015.- 121, [1] s.: fotoşək., portr., faks., 20 sm.

 

 Əlili İradə. Dünya sevənlərindir [Mətn] : [şeirlər] İ. Əlili ; red. H. Vəliqızı ; [naşir A. Fəttahova].- B.: MBM.-2014.- 72, [4] s. ill., portr. 20 sm.

 

 Əlili İradə. Güllə səsindən doğulan kitab [Mətn] /İ. Əlili ; red. German. Bakı: [Exoprint], 2015.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

 Əlili İradə. Qarabağın Tutusu [Mətn] /İ. Əlili ; red və [ön söz] German. Bakı: MBM, 2015.- 114, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Əlili İradə. Mənim sevgi dünyam [şeirlər] /İradə Əlili ; red. Həlimə Vəli qızı.-Bakı : [s. n.] , 2013.- 178, [2] s.

 

Əlili İradə. Vətənin cəsur döyüşçüləri [Mətn] /İ. Əlili ; red. German ; məsləhətçi N. Vəlişov. Bakı: MBM, 2015.- 141, s., [13] v. şək.: fotoşək., portr., xəritə, 20 sm.

 

  Əlili, İradə. (Əliyeva İradə Zülfəli qızı) alim-şairə, jurnalist.Xocalı: şahidlər danışır [Mətn] :-Bakı: Ləman, 2018.215[1] s.: 24 sm.

 

 Əlillərin reabilitasiya və sosial müdafiəsi [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.; 21 sm.

 

 Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə.- B.: Qanun, 2004.- 11 s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Dramaturgiya, teatr və səhnə sənəti [Mətn] /Xalid Əlimirzəyev; Elmi red.: N.Şəmsizad.- Bakı: Nurlan, 2004.- 186 s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Dahi sənətkar böyük vətəndaş [Mətn]: C.Məmmədquluzadənin həyat, dövrü, mühiti, ədəbi-ictimai fəaliyyəti: [monoqrafiya] /X.Əlimirzəyev; red. T.Mütəllimov, F.Davud qızı.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 683, [3] s., [20] v. , portr., fotoşək.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbi-tənqidi məqalələr 1960-1980-ci illər /X.Əlimirzəyev; elmi red. A.Abasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 668, [4] s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları tədris vəsaiti /X.Ə.Əlimirzəyev; red. Q.Namazov; rəyçi A.Abasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 413, [3] s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları [Mətn]: tədris vəsaiti /X.Əlimirzəyev; [red. Q.Namazov; rəyçi. A.Abasov]Bakı: Nurlan, 2008.- 431, [1] s.

 

Əlimirzəyev Xalid. Klassiklərimizin ideal və poetik sənət dünyası[Mətn]: iki cilddə/X.Əlimirzəyev; elmi red. A.Nəbiyev I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 554, [2] s.

 

 Əlimirzəyev Xalid. Mənəvi borc (Mir Cəlal haqqında xatirələr).- B.: Nurlan, 2006. - 192 s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. M. F. Axundovun ideal və sənət dünyası.- X. Ə. Əlimirzəyev.-B.:Nurlan;2007.-226, [2] s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Siyasət və əxlaq: Bədii publisistika X.Əlimirzəyev; Elmi red.: M.Məmmədli.- B.: Gənclik, 2000.- 260 s. 1 portr. 20 sm.

 

Əlimirzəyeva-Mustafayeva, Flora Davud qızı. "Kitabi-DədəQorqud" dastanının alman dilinə tərcümə sənətkarlığı Flora Davud qızı Əlimirzəyeva-Mustafayeva; Elmi red.: FəxrəddinYadigar.- B.: Ozan, 1999.- 160 səh.

 

Əlimov Əhmədxan Kərimxan oğlu. Xəzər hövzəsinin ekoloji problemləri [Mətn] /Ə.K.Əlimov; Red. P.Ə.Abdullayev; Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu; Elm İstehsalat Birliyi. B.: Elm, 2007.- 422 s. ill., cədvəl, portr

 

Əlincəqala [Mətn] : şeir, poema, pyes /Azərb. Resp. Naxçıvan Muxtar Resp. ; [red. M. Qasımzadə]. Naxçıvan: [Əcəmi], 2016.- 159, [1] s.: port., fotoşək., ill., 29 sm.

 

 Əlioğlu Əkbər. Azərbaycan aşıq şerinin poetikası[Mətn]: Folklorşünaslıq. Elmi rəhbər f.e.d. prof. M.Seyidov, rəyçi f.e.d. prof. P.Əfəndiyevdir. Azərbaycan dilində.- Bakı: 2002.- 128 s.

 

Əlioğlu Məsud. Ədəbiyyatda yeni insan /M.Əlioğlu; [red. Ə.Əhmədova].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 220, [4] s.

 

Əlioğlu Səlim. O yerlərdə izim qaldı [Mətn]: Şeirlər və poema /S.Əlioğlu; Ön söz. M.Araz.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 104 s.

 

Əlirzayev Ə.Q. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə metodik vəsait [Mətn]: suallar və cavablar Ə.Q.Əlirzayev, X.H.Yusifova; rəyçi. G.Gənciyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2012.- 110, [2] s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu . Azərbaycan dövlətçiliyinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə təcrübə və perspektiv düşüncələr [Mətn] /Əli Əlirzayev.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 512 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı [Mətn] /Ə.Q.Əlirzayev; Məsləhətçi: F.Q.Maqsudov. B.: Odlar yurdu, 1999. 104 səh

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İqtisadiyyat: Düşüncələr, baxışlar [Mətn]: monoqrafiya /Əli Əlirzayev; Elmi red. A.Nadirov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 466 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin normativ əsasları və metodologiyası [Mətn]: [Dərslik] /Ə.Q.Əlirzayev, M.Ə.Əliyev; Red.: K.F.Sadıxov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 119 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İslahatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər [Mətn] /Ə.Q.Əlirzayev.- Bkı: Adiloğlu, 2005.- 538 s.: cədvəl, 23 sm.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə.Əlirzayev; red. E.Əlirzayev: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 493, [1] s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: /Ə.Əlirzayev, S.Aslanova; Rəyçilər: H.B.Allahverdiyev, S.Yaqubov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 164 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli olu. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Q.Əlirzayev; rəyçi G.Gənciyev və b.- B.: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 326, [1] s.

 

Əlisa Süleyman. (Süleyman Əlisa oğlu Süleymanov) Neva sahillərində görüşlər [Mətn] /Ə.Süleyman; Red.: Rahid Ulusel; Baş məsləhətçi: H.Orucov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 369 s.

 

Əlişanbəyli Ə. Döyüş yollarında [Mətn] /Ə.Əlişanbəyli; [red. H.Axundov]B,: Azərnəşr, 1965.- 125, [3] s.: portr., fotoşək., 16 sm.

 

Əlişanoğlu Tehran. Azərbaycan nəsri sosializm realizmi çevrəsində [Mətn]: Kontekst poetikası /T.Əlişanoğlu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 100 s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Azərbaycan "Yeni nəsr"i [Mətn]: Əsrin nəsr poetikasından T.Əlişanoğlu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov Bakı Elm 1999.- 128 s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Əsrdən doğan nəsr [Mətn]: XX əsr Azərbaycan nəsrinin təşəkkül poetikası /T.Əlişanoğlu; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov.- Bakı: Elm, 1999.- 115 s.; 21 sm.

 

Əlişanoğlu Tehran. (Mustafayev Tehran Əlişan oğlu.) Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün dərslik T.Əlişanoğlu; elmi red. R.Qeybullayeva; rəyçi. A.Hacılı [və b.] 1-ci hissə 1990-cı illər.- B.: Qanun, 2013.- 215, [1] s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Yaşar Qarayev [Mətn]: Şəxsiyyəti və ömür yolu /Tehran Əlişanoğlu; Red. Q.Paşayev.- Bakı: Sabah, 1996.- 32 s.

 

Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [Mətn] : məqalələr toplusu /toplayanı, tərt. ed. və nəşrə hazırlayan A. Ülvi ; elmi red. V. Arzumanlı ; elmi məsləhətçi C. Nağıyeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. B:. Qartal, 2009. 359, [1] s. şək

        Azı-Şahsevənli İltifat.Bakı: Mütərcim,2ərbaycan polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən [Mətn] : 1918-1920-ci illər : qısa tarixi tədqiqat /İ. Əliyarlı-Şahsevənli ; elmi red. Ş Qasımov [ön söz əvəzi]Əliyarl018.126,[2] s:portr.fotoşək,20 sm.

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarının tarixi [Mətn]: Ensiklopedik soraq kitabı: Xronoloji toplu: 1840-2003-cü illər İ.M.Əliyarlı, T.R.Behbudov; Elmi red. İ.Vəliyev I kitab.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.- 248 s.

 

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Milli Qəhrəmanları [Mətn]: qısa bioqrafik toplu /İ. Əlyarlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 116 s. portr

 

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rabitənin inkişafı 28 may 1918- 27 aprel 1920-ci il [Mətn]: kitab Azərbaycanın müstəqil Rabitə Nazirliyinin yaranmasının 91 illiyinə həsr olunur /İ. Əliyarlı; baş məsləhətçi.Ə.Abbasov; elmi red. və rəyçi. C.Həsənli; məsləhətçi. Ə.Zeynalov Bakı: Mütəcim , 2009. 123, [1] s.

 

Əlyarlı İltifat Musa oğlu. Müstəqil Azərbaycan polisinin yaranması və fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) [Mətn] /İ.M.Əlyarlı, T.R.Behbudov; Elmi red.: A.Paşayev.- B.: Qismət, 1998.- 160 s.: portr., fotoşək., ill., xəritə, 20 sm.

 

Əliyarlı Kubra Məhəmməd qızı.Şəhidlərimiz xatirələrdə [Mətn] /Bakı: [Araz], 2015.151, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Əliyarlı Kubra Məhəmməd qızı.Sözün hikməti [Mətn] /Bakı: [Adiloğlu], 2018.95, [1] s.: portr., 17 sm.

 

Əliyarlı Süleyman. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə /S.Əliyarlı; red. E.Muradəliyeva.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 557, [2] s., portr.; 22 sm.

 

 


1 2 3 4 5 6

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved