Ə

1 2 3 4 5 6


Əliyev A. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi və iqtisadiyyatı: Dərslik /A.Əliyev, V.Əliyev, Ə.Qasımov; Rəyçilər: X.Qurbanov, D.Quliyev, E.Acalov; İxtisas red.: R.F.Quliyev; Red.: S. Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: AzDBTİA, 2005.- 228 s. , cədvəl; 21 sm.

 

 Əliyev A.Ə. Bədən tərbiyəsi və idman hərəkatının idarə edilməsi: Dərslik /A.Ə.Əliyev; A.Y.Əsgırov; A.K.Qurbanov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti; Elmi red.: Xanlar Kazım oğlu Qurbanov; Rəyçilər: Rəşid Zeynalabdin oğlu Əliyev, Elmar Afis oğlu Hüseynov.- Bakı: ABU, 2006.- 220 s.

 

 Əliyev A.H. Müasir pedaqoji texnologiyalar və kimyanın tədrisində onlardan istifadənin metodikası [Mətn] /A.H.Əliyev; elmi red. A.O.Mehrabov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu..- B.: Mütərcim, 2009.- 255, [1] s. cədv

 

 Əliyev A.Y. Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: Metodik vəsait /A.Y. Əliyev, V.Ə.Priverdiyev; Elmi red. Q.M.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.B.Seyidov və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: EA, 1993.- 175 s.: 20 sm.

 

 Əliyev Abbas Səfər oğlu. Tikiş istehsalının texnologiyası [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik A.S.Əliyev, Z.N.Nəcəfova; rəy verənlər: N.K.Əsgərova, B.Z.Zalov; ixtisas red. R.R Rzayeva.- B.: Maarif, 1986.- 342, [2] s.

 

Əliyev Akif. Azərbaycan milli idman oyunlarının tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Əliyev; Elmi red.: Y.Talıbov; Rəyçilər: S.Onullahi, X.Qurbanov, K.Rzayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 124 səh. , fotoşək. ; 21 sm.

 

Əliyev Akif. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.Əliyev, D.Quliyev; Red.: S.Allahverdiyev, S.Hüseynov; Rəyçilər: S.Onullahi, S.Əsədov, E.Acalov; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: AzDBTİA, 2005.- 332 s.

 

Əliyev Akif Əbdül oğlu. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidentləri: 1895-2006 [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Əliyev, N.Əsgərova, J.Ağayeva; Rəyçilər: A.K.Qurbanov, E.F.Acalov; Elmi red.: R.F.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.Bakı: [AzDBTİA], 2006,118 s. portr., cədvəl., ill

 

Əliyev Akif Səməd oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mühazirələr [Mətn]: [dərslik] /A.S.Əliyev; elmi red. N.Əliyeva; rəyçilər A.Hacıyev, M.Allahmanlı.- Bakı: [ADPU], 2010.- 214, [2] s.

 

 Əliyev Akif. Ədəbiyyatımıza müasir baxış.- Bakı: Elm, 1999.- 196 s.

 

Əliyev Akif Səməd oğlu. Heydər Əliyev və ədəbiyyatımız [Mətn] /A.Əliyev; Elmi red.: A.Hacıyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 307 s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 

 Əliyev Akif Səttar oğlu. Fiziki kimya Ə.S.Əliyev, F.M.İmanov, D.M.Qəmbərov; Elmi red: E.Ə.Eyvazov.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 260 səh.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Azərbaycanın sosial inkişafında islahatların rolu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Aqil Əliyev, Natiq Qasımov; Red.: E.A.Kərimov, Ə.H.Əsədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: 1998.- 69 s.: cədvəl, ill., 20 sm.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında islahatların rolu [Mətn] /Aqil Əliyev, Əbülfəz Qasımov, Natiq Qasımov; Elmi red.: A.Şəkərəliyev, Ə.Əsədov.- B.: Səda, 1998.- 234 s.: portr., cədv., sm.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti [monoqrafiya] /A.Ə.Əliyev, A.Şəkərəliyev; elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2002.- 440, [1] s.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri [monoqrafiya] /A. Əliyev, A. Şəkərəliyev, İ. Dadaşov; elmi red. Ə. Abbasov.-B.: [Bakı Universiteti], 2003.- 455, [1] s.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Sosial sferanın iqtisadi və metodoloji əsasları [Mətn] /Əliyev, A. Ə, Quliyev, A.S; Red.: Şəkərəliyev, A.Ş.B.: Adiloğlu, 2005,304 s.: cədvəllər

 

 Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma /A.H. Əliyev; Red.: Y.İ. Hacızalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B.: İqtisad Universiteti, 2004.- 302 s.

 

 Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: tədris-metodik vəsait /A.H.Əliyev; red. Y.İ.Hacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, "İqtisadi kibernetika" kafedrası.- B.: [İqtisad Universiteti], 2005.- 301, [1] s. ill., cədv

 

Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: kompüter yönümlü yanaşma: dərs vəsaiti /A.H.Əliyev; rəyçilər. A.F.Musayev, R. Ə. Balayev; red. Y.İHacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Univerisiteti, 2010.- 476, [1] s.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Avstraliya və Okeaniyanın fiziki coğrafiyası [Mətn]: [Tədris vəsaiti] / A.Əliyev; Elmi red. M.S.Çobanzadə; Rəyçilər. B.S.Cəfərov, V.N.Nəbiyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı; 1992.- 88 s., [4] v.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Azərbaycanın təbii şəraiti və eroziya prosesinin inkişafı, ona qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn] /A.H.Əliyev, H.Mikayılova; red. A.S.İbrahimov.- B,:[s.n.], 2008.-147, [2] s. portr

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Torpaq coğrafiyası [Mətn]: Torpaqşünaslığın əsasları ilə dərslik /A.Əliyev, A.Hüseynov; Rəyçi N.K.Mikayılov; İxtisas red. F.Ə.Hacıyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1995.- 504 s.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Torpaq coğrafiyası, torpaq ehtiyatları və onun mühafizəsi [Mətn]: torpaqşünaslığın əsasları ilə: dərslik /A.H.Əliyev, N.S.Süleymanova; red. Q.S.Məmmədov, rəyçi. M. Əliyev, B. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: 2009.- 255, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

 

Əliyev Aydın. Azərbaycanın iqtisadi siyasəti [Mətn]: (Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri) /A.Əliyev; Ön söz: H.B.Allahverdiyev.- B.: Qanun, 2003.- 323 s.

 

 Əliyev Aydın. İqtisadiyyat və hüquq [Mətn]: Ensiklopedik izahlı lüğət /Tərtibçi müəlliflər: A.Əliyev, C.Nuriyev, G.Nuriyeva; Elmi red.: S.Y.Müslümov; Məsləhətçi: M.S.Atakişiyev.- B.: Qanun, 2006.- 320 s.

 

 Əliyev Aydın Əli oğlu. Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı [Mətn]: /A. Əliyev; Red.: Ş.S.Bağırov.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 238 s.

 

Əliyev Aydın Cəmil oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər[Mətn] /Aydın Əliyev; Elmi red.: A.X.Kişiyev; Elmi məsləhətçi: B.S.Zahidov.- B.: Sipər Hüquq Mərkəzi, 2005.- 208 s.

 

Əliyev Aydın Yunus oğlu. Cəbrin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: Metodik vəsait /A.Y.Əliyev, V.Ə.Priverdiyev; Elmi red. Q.M.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.B.Seyidov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elmlər Akademiyası, 1993.- 110 s.: ill., cəd., 20 sm.

 

Əliyev Aydın Yunus oğlu. Diskret riyaziyyatın elementləri: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Aydın Əliyev, Vladimir Piriverdiyev; Bakı Dövlət Universiteti; Elmi red.: K.B.Mənsimov.- B.: Mütərcim, 2003.- 92 səh.

 

 Əliyev Aydın Yunus oğlu. İnformatika, hesablama texnikası və proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə. Aydın; Red.: İ. Ə. Qurbanov; Rəyçilər: Ə. Ə. Əliyev, K. Ş. Məmmədov; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B.: Mütərcim, 1998.- 216 s.

 

 Əliyev-Ayvazalı Bəhmən Fazil oğlu. Hindistan etnoqrafiyası [Mətn] : maddi mədəniyyət: [dərs vəsaiti] /B. F. Əliyev-Ayvazalı ; elmi red. T. Bünyadov ; red. N. K. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Cild 1. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 242, [2] s.: 20 sm.

 

 Əliyev-Ayvazalı Bəhmən Fazil oğlu. Hindistan etnoqrafiyası [Mətn] : mənəvi mədəniyyət: [dərs vəsaiti] /B. F. Əliyev-Ayvazalı ; elmi red. T. Bünyadov ; red. N. K. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Cild 2. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 234, [2] s.: 20 sm.

 

Əliyev Aydın Yusif oğlu. Riyazi analizin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: (metodik vəsait ) /A.Əliyev, V.Piriverdiyev; Elmi red. Q.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.Seyidov, H.Novruzov, M.Mustafayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitet.- Bakı: Elimlər Akademiyasının nəşriyyatı, 1993.- 139 s.

 

 Əliyev Azad. Ümid çırağı [Mətn]: [şeirlər və poema] /A. Əliyev; Red.: B. Sadiq.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 160 s.

 

 Əliyev B.H. Hüquq psixologiyasinin tədqiqat metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /B.H.Əliyev (elmi red.), A.F.Səməndərova; rəyçilər. L.M.Cabbarova, S.A.Allahyarova.- B.: Təhsil, 2008.- 156 s.

 

 Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Kinematika və dinamika: [dərs vəsaiti] B.Z.Əliyev; elmi red. S.A.Hacıyev; rəyçi N.M.Qacayev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- B.: ADU, 1984.- 93, [3] s.

 

Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Z.Əliyev; Rəyçilər: Q.İ.Qəribov, S.İ.Vəliyev; İxtisas red.: N.A.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1996.- 424 s.

 

Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Ümumi fizika kursu ali məkətəblər üçün dərs vəsaiti /B.Z.Əliyev; rəyçi. S.A.Hacıyev, Q.İ.Qəribov; ixtisas red. N.M.Qocayev; [red. Z.C.Xələfov]Bakı: Elm, 2007.- 620, [4] s.

 

Əliyev Bəhlul Dadaş oğlu. Mexanika və molekulyar fizika [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.D.Əliyev, Q.T.Həsənov, M.Ə. Cəfərova; red. Ə. A. Baxşəliyev; rəy verənlər. Ə.Ə.Əliyev, A.O.Mehrabov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1989.- 120,[2] s.

 

 Əliyev Bəhlul, Həsənov Qafar. Ümumi fizika kursu: Dərs vəsaiti /Elmi red.: prof. N.M.Mehdiyev. Düzəltilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşri. B.: Çaşıoğlu. 2004.- 659 s.

 

 Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları [Mətn]: [monoqrafiya] /B. H. Əliyev, İ. N. Əliyev; elmi red. Ə. K. Əlimov; red. S. Mikayılqızı; rəyçilər. N. A. Ağayev; Azərb. Respub. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu-B.: Ziya-Nurlan, 2004.- 571, [1] s.

 

Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanın dağ əkinçiliyi şəraitində suvarmanın avtomatik idarə olunmasının elmi əsasları [Mətn] /B. H. Əliyev, məsul red. N. A. Ağayev; red. S. Mikayılqızı.-B.: [Ziya-Nurlan], 2008.- 201, [1] s.

 

Əliyev Camal Əhməd oğlu. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı tarixindən [Mətn] C.Əliyev; [red. Ə.Salahov, M.R.Abdullayev].- B.: Azərnəşr, 1960.- 82, [2] s.

 

Əliyev Cavid Ramiz oğlu. Test psixologiyası [Mətn] C.Əliyev; elmi red. F.A.Rüstəmov, H.Ə.Əlizadə.- B.: Elm, və təhsil, 2011.- 79, [1] s.

 

 Əliyev Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı /C.Əliyev, B.Budaqov; Red: R.Kərimova.-B.: Azərnəşr, 2003 .-72 s.

 

 Əliyev Cəmil Ə. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri [Mətn]: [monoqrafiya] C.Ə.Əliyev, İ.H.İsayev; rəyçilər F.Ə.Mərdanlı, B.Ə.Baxşıyev.- B.: [s. n.] 2012.- 1227 s.

 

Əliyev Çingiz Arif oğlu. Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması [monoqrafiya] /Ç.Ə.Əliyev; elmi red. S.O.Hüseynov; Azərb. Döv. Neft Akad.- Bakı: Elm, 2012.- 181, [1] s.

 

Əliyev Elçin Tofiqoğlu. Konstruktivizm dövrü [Mətn]: XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı E.T.Əliyev; lay. rəhb. E.Qasımzadə; dizayn N.Novruzov; ing. dil. tərc. A.Əzimov (ing. dil. mətnin red.), E.Cabbarlı; rusdil. tərc. İ.Marqolina; az. dil. mətnin red. N.Əbdülrəhmanlı; rus dil. mətnin red. N.Əliyeva; Azərb. Resp.-nın Memarlar İttifaqı. [Bakı] [Şərq-Qərb] 2013.- 269, [2] s.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu. Müasir Azərbaycan memarları [Mətn] /E.T.Əliyev; red. S.Abbasbəyli; ing. dilinə tərc. ed. A. Əzimov; rus dilinə tərc. ed. İ.Hümbətov.- B.: [s.n.], 2008.- 527, [3] s.: portr., foto., ill., 30 sm.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Azərbaycan memarlığında alman irsi [Mətn] /Bakı: [n. y.], 2017.196, [2] s.: portr., fotoşək., şək., sxem, 28 sm.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri [Mətn]: on doqquzuncu əsrin sonu - iyirminci əsrin əvvəlləri: bu nəşrdə istifadə olunan binaların siyahısı: [nəşrə əlavələr] /Bakı: [Meqa], 2010.44 s.: portr.fotoşək.31 sm.Mətn paralel olaraq Azərb., ing., fransız dillərindədir.

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri [İzomaterial]: n doqquzuncu əsrin sonu - iyirminci əsrin əvvəlləri /Birinci Kitab P.Əliyeva; ingilis dilindən tərc.A.Əzimov; fransız dilindən tərc. K.Əhmədova,Bakı: [Meqa], 2010.319, [1] s:fotoşək.31 sm.+[2] qat.v.faks.Mətn parallel olaraq Azərb.,inglis və fransız dillərində verilmişdir.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri [İzomaterial]: On doqquzuncu əsrin sonu - iyirminci əsrin əvvəlləri /Cild/İkinci Kitab.Bakı: [Meqa], 2010.337, [1] s.: fotoşək., 31 sm.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri [İzomaterial]: On doqquzuncu əsrin sonu - iyirminci əsrin əvvəlləri /Cild/Üçüncü Kitab.Bakı: [Meqa], 2010.332, [1] s.: fotoşək., 31 sm.

 

Əliyev Elçin Tofiq oğlu.Azərbaycanın sehirli abidələri [Mətn] : [uşaqlar üçün] /Bakı: [İstanbul]: [Mega Basım], [2014].181, [3] s.: fotoşək., rəngli şək., 31 sm.

 

 Əliyev Elçin Behbud oğlu. Nəcəfalılara gedən yol [Mətn] /E.Əliyev, A.Həmid Dəlidağlı.- B.: E.L 2010.- 423, [1] s.

 

 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. X.Bayramoğlu; məsləhətçi. N.Cəfərov I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 168 s.

 

 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. R.Novruzov; məsləhətçi. N.Cəfərov II cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 214, [2] s.

 

 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. R.Novruzov;məsləhətçi. N. Cəfərov III cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 239, [1] s.

 

 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. S.Şükürov; məsləhətçi. N. Cəfərov IV cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 195, [1] s.

 

 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. S.Şükürov; məsləhətçi. N.Cəfərov V cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 227, [1] s.

 

 Əliyev Elşad. Azərbaycanca-italyanca-rusca şəkilli lüğət E.Əliyev; Elmi red.: R.Qafarova.- Bakı: Elm, 2003.-72 səh.

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Avropa cinayət hüququ [Mətn] / E.Ə.Əliyev; elmi red. İ.M.Rəhimov; ön söz Ə.İ.Əliyev; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Kooperasiya; 2015.- 63, [1] s.

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Avropa əqli mülkiyyət hüququ [Mətn] /E.Ə.Əliyev; elmi red. Ə.İ.Əliyev (ön söz); Azərb. Resp. Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı: UniPrint, 2014.- 47, [1] s.

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Avropa əmək hüququ [Mətn] / E.Ə.Əliyev, F.E.Əliyeva; elmi red. Ə.İ.Əliyev; ön söz Ə.Q.Məmmədov; Azərb. Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi.- B.: Kooperasiya; 2015.- 39, [1] s.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Avropa hüququ: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu [Mətn] /E.Əliyev; elmi məsləhətçi B.S.Zahidov; elmi red. Ə.Q.Məmmədov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu., Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Kooperasiya, 2015.- 59, [1] s. sxem

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /E.Ə.Əliyev; Elmi red.: L.H.Hüseynov; Məsul red.: A.A.Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Biznes Universiteti.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 544 s.

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ [Mətn]: dərslik /E. Ə. Əliyev; elmi red. L. H. Hüseynov; məsul red. İ. M. Abbasov; rəyçi İ. O. Quliyev [və b.]; Bakı Dövlət Un-ti; Bakı Biznes Un-ti.-B.: UniPrint, 2011.-673, [3] s.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Ə.Əliyev; Elmi red. L.H.Hüseynov; Məsul red. Ə.İ.Əliyev; Rəyçi. İ.O.Quliyev və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: "Zərdabi LTD" MMC, 2008.- 524 s.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Beynəlxalq iqtisadi hüquq dərslik /E. Ə. Əliyev; elmi red. Ə. İ. Əliyev; baş red. İ. M. Əliyeva; red. F. E. Əliyeva, E. E. Əliyev, E. A. Hacıyev; rəyçilər R. F. Məmmədov, L. H. Hüseynov, İ. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təh. Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti; Bakı Biznes Universiteti. -B.: Uniprint, 2012. -645, [3] s.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Beynəlxalq iqtisadi hüquq [Mətn]: dərslik E.Ə.Əliyev; elmi red. Ə.İ.Əliyev (ön söz); rəyçi. R.F.Məmmədov, L.H.Hüseynov, İ.Abbasov; baş red. İ.M.Əliyeva; red. F.E.Əliyev, E.E. Əliyev, E.A.Hacıyev; [nəşrə məsul N.Adilov]; Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası, Deutsche stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeite.v.- B.: Adventa MMC, 2013.- 443, [1] s.

 

 Əliyev Etibar Əli oğlu. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ [Mətn]: dərslik /E. Ə. Əliyev; elmi red. və ön söz. L. H. Hüseynov; məsul red. Ə. İ. Əliyev; rəyçilər. L. D. Timçenko və b.; BDU.- B.: SeNa MMC, 2009.- 867, [1] s., sxem.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat daşımaları: hüquqi aspektlər [Mətn]: Monoqrafiya /E.Ə.Əliyev; Elmi məsləhətçi: L.D.Timçenko; Məsul red. Ə.İ.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Zərdabi LTD, 2006.- 360 s.

 

Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan Respublikası prokurorluğu tarixindən səhifələr [Mətn] /E.Əliyev; Rəyçi: Ç.Mustafayev və b.- B.: İşıq, 1997.- 184 s. portr., fotoşək

 

 Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan SSR-də əsrin siyasi repressiya qurbanları /E.H.Əliyev; Red.: R.Ş.Abbasov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 296 s.

 

 Əliyev Ə.Ə. Cəbrin tətbiqləri: kodlar nəzəriyyəsi və kriptologia [Mətn]: [dərs vəsaiti] /müəl.: Ə.Ə.Əliyev, A.O.Məmmədov, O.M.Məmmədov; elmi red. M.F.Mehdiyev (ön söz).- B.: [Bakı Universiteti], 2015.- 126, [1] s.: il., 29 sm.

 

 Əliyev Ə.Ə. Kompüterin arxitekturası və əməliyyat sistemləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov; Rəyçilər: S.Q.Kərimov, F.Q.Məmmədov.Bakı: Mütərcim, 2007.- 132 s. tabl

 

Əliyev Ə.M. Qazma qurğusunun endirib-qaldırma əməliyyatı avadanlığı üçün ümumiləşdirilmiş model [Mətn] /Ə.M.Əliyev; Red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyverəni: B.M.Əhmədli; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.B.: Elm, 1997.- 28 s. ill

 

Əliyev Ə. M. Tabeli mürəkkəb cümlələr və onların xüsusiyyətləri [Mətn]: Orta məktəb müəllimləri üçün vəsait /Ə.M.Əliyev; Rəyçi. H.B.Balıyev.- B.: Maarif, 1992. 191 s.

 

Əliyev Ədalət Bayraməli oğlu. Ekonometrika [Mətn]: dərslik/Ə.B.Əliyev; rəyçi. İ.Ə.Mehdiyev, S.İ.Səfərov, M.M.Fərzəliyev, T.T.Eyniyev.- B.: Təhsil, 2010.- 378, [1] s.

 

Əliyev Ələddin Həsən oğlu. Azərbaycan neft sənayesi [Mətn]: biblioqrafiya Ə.H.Əliyev; [ red. İ.Hümmətov] Bakı.- Azərnəşr, 1977.- 52, [4]s.

 

Əliyev Ələkbər Qəhrəman oğlu. Alman dilinin qrammatikası morfologiya /Ə.Q.Əliyev; [red. C.M.Cəfərov, A.H.Vəliyev]; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1959.- 230, [6] s.

 

Əliyev Ələkbər Qəhrəman oğlu. Alman dili ixtisası dil olmayan ali məktəblərin I-II kurs tələbələri üçün dərslik /Ə.Əliyev; [red. C.Cəfərov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 181, [3] s. , cədv. ; 23 sm.

 

Əliyev Ələsgər Məhərrəm oğlu. Qazıma qurğusu qaldırma kompleksinin termomexaniki yüklənməsi [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.M.Əliyev; Elmi red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyçi: S.M.Mustafayev, B.M.Əhmədli.- B.: Elm, 1998.- 132 s.: ill., cədvəl, 20 sm.

 

Əliyev Əli Binnət oğlu. Ümumi və qeyri-üzvi kimya[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1987.- 588 s.

 

Əliyev Əli Həbib oğlu. Qədim Şərq quldarlıq ölkələrinin dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: Misir, Babilistan, Hindistan, Çin: dərs vəsaiti /Ə.H.Əliyev; [red. Ş.Cəfərov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 85, [3] s.: 21 sm.

 

Əliyev Əli Həsən oğlu. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: bakalavr hazırlığı üçün dərslik /Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova; rəyçilər. M.Ş.Babayev, A.Q.Qazıyev, A.M.Rüstəmov; red. Ə.N.Fərəcov, Ş.M.Hacıyev, I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 413 s.

 

Əliyev Əli Həsən oğlu. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: bakalavr hazırlığı ücün dərslik/Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova; red. Ə.N.Fərəcov, Ş.M.Haciyev; rəyçilər M.S.Babayev [və b.] II hissə.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 599, [1] s.

 

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyat [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; Elmi red.: A.C.Hacıyev.- Bakı: MBM, 2005.- 488 s.

 

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyata aid çalışmalar [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə.Əliyev (ön söz), F.Ələkbərova, Q.Cəfərova; elmi red. A.C.Hacıyev; rəyçilər. M.B.Rəhimov, R.M.Əliyev.- Bakı: [s.n.], 2003.- 367, [1] s.

 

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; elmi red. A.C.Hacıyev.- Bakı: [s.n.], 2001.- 272 s.

 

Əliyev Əli Musa oğlu. Yol-inşaat materialları [Mətn]: Ali məktəb tələbələri və yol tikintisi mühəndis-texnik işçiləri üçün: [Dərslik] /Ə.Əliyev, K.Əliyev; Elmi red.: N.Ağabəyov; Rəyçilər: N.Məmmədov, H.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 448 s

 

Əliyev Əlipaşa Hacıvəli oğlu. Mənəvi mədəniyyət və din [Mətn] Ə.H.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1981.- 89, [3] s.

 

Əliyev Əlipaşa Hacıvəli oğlu. Mədəniyyət və din [Mətn] /Əlipaşa Əliyev; Elmi red.: Ə.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 76 s.

 

 Əliyev Əlişah İbiş oğlu. Ekologiya hüququ [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Əlişah İbiş oğlu Əliyev, Nadir Əhməd oğlu Teymurov; Elmi red. M.B.Əhmədov; Rəy ver. Ə.Ə.Kazımov, A.Ə.Əsədov, Z.N.Quliyeva; Polis Akademiyası.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 304 s.

 

 Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika [Mətn]: Monoqrafiya /Ə.İ.Əliyev; Elmi məsləhətçi. M.N.Ələsgərov.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 600 s.: 21 sm.

 

Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Müasir beynəlxalq insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri [Mətn]: [Dərslik] /Ə.Əliyev; Rəyçilər H.K.Hüseynova, M.N.Əliyev, S.R.Zeynalov.- B.: 2007.- 488 s.

 

Əliyev Əmirşah Qardaşəli oğlu. İnformatika və informasiya texnologiyaları. Hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Əliyev Əmirşah, Əlizadə Mətləb, Abdullayeva Səadət; Elmi red. R.Balayev, Q.E.Cabbarlı; Rəyçilər. Y.Abdullayev, M.Q.Mustafayev; Naşir. V.Mayılov; Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci.- Bakı: MSV, 2007.- 192 s.

 

  Əliyev Əsəd Tanrıverdi oğlu. Gürcüstan azərbaycanlılarının etnoqrafiyası [Mətn] : (təsərrüfat məişəti və maddi mədəniyyəti).- Bakı: Avropa, 2019.- 216 [] s.: 21sm.

 

Əliyev Əsəd Tanrıverdi oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Gürcüstan azərbaycanlılarının ailə məişəti tarixi-etnoqrafik tədqiqat /Ə. Əliyev; elmi red. Ş. Bünyadova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.: Elm və təhsil, 2012.- 144 s.

 

Əliyev Əsgər Hüseyn oğlu. Fransa və fransızlar [Mətn] /Ə.Əliyev; red. A.Aslanov.- B,: Elm və təhsil, 2010.- 339, [1] s.: fotoşək., şək., xəritə, 21 sm.

 

Əliyev Əziz. Böyük ömrün anları [Mətn] /[tərt. ed., ön sözün müəl., burax. məs. Hidayət; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov].- B.: Nurlan, 2008.- 168 + 191, [1] s.

 

Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; İxtisas red.: B.V.Vəliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 240 s.

 

Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu. Riyaziyyat: 5-ci sinif Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; İxtisas red.: B.V.Vəliyev.- Bakı: Maarif, 2000.- 240 s.

 

 Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: 6-cı sinif: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /Ə. M. Əliyev; İxtisas red.: B. V. Vəliev -B.: Maarif, 2000- 256 s.

 

 Əliyev Faiq Qara oğlu. "Azərbaycan ərəb ədəbi əlaqələri" [Mətn] F.Q.Əliyev; red. və ön söz müəl. A.İmanquliyev.- B.: Yazıçı, 1987.- 221, [2] s.

 

Əliyev Fazil Bəhmən oğlu. Mirzə İbrahimov və xalq yaradıcılığı [monoqrafiya] /F. B. Əliyev ; elmi red. P. Əfəndiyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 155, [1] s.

 

 Əliyev Fərhad Cuma oğlu. Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və onun istifadəsinin sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikası materialları əsasında /F.C.Əliyev, T.F.Əliyev; elmi red. A.M.Əliyeva.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 275, [1] s.

 

Əliyev Firdovsi Şamil oğlu. Bakı şəhəri əhalisinin mövcud və gələcək su təchizatı mənbələri, onların ekoloji problemləri /F.Ş.Əliyev, M.A.Məmmədov; red. A.Əlizadə, S.M.Kazımov; AMEA Geologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bkı: Çaşıoğlu, 2003.- 200 s.

 

Əliyev Firdovsi Şamil oğlu. Yeraltı suların rejimi və balansı [Mətn]: Dərslik /Tərtib ed. F.Ş.Əliyev; Red. B.Ə.Hacıyev, R.M.Əliyeva; Rəy verənlər: H.Y.İsrafilov, S.M.Kazımov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Çaşıoğlu, 1999. 130 s. cədvəl, ill

 

Əliyev Fuad Məmmədbağır oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət.-Bakı: AZSSR EA , 1964. 121, [3] s.

 

Əliyev Fuad. İrəvan xanlığı [Mətn] /F.Əliyev, U.Həsənov; elmi red. M.İsmayılov; red. R.Əliyeva.- B.: Azərnəşr, 1997.- 224 s.

 

 Əliyev Fuad. İrəvan xanlığı [Mətn] /F. Əliyev, U. Həsənov; red. və ön söz. müəl. K. Şükürov.- Şərq-Qərb, 2007. -141 s.

 

Əliyev Fuad Naxçıvan xanlığı. 1747-1828.-Bakı: Azərnəşr , 1996. 106 s.

 

 Əliyev Fuad. Naxçıvan xanlığı [Mətn] /F.Əliyev, M.Əliyev; red. və ön sözün müəl. Z.Şahverdiyev B.: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s.

 

 Əliyev Fuad Akif oğlu. Müasir mərhələdə vətənpərvərlk tərbiyəsi metodik vəsait /F.Əliyev; elmi red. R.Baxşəliyev; rəyçi M.Allahmanlı [və b.]Bakı: [ADPU], 2012.- 156, [1] s.; 20 sm.

 

 Əliyev Hacı Əli oğlu. Bina və qurğu əsaslarının layihələşdirilməsi və hesablanması [Mətn] /H.Ə.Əliyev; [red. V.Hüseynov].- B.: Azərnəşr, 1974.- 167, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

 Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

 

Əliyev Hafiz Məmmədrahim oğlu. Əczaçılıq kimyası [Mətn]: Tibb institutu üçün dərslik /H.Əliyev II hissə.-Bakı: Maarif, 1982.- 337 s.

 

Əliyev Hafiz Məmmədrahim oğlu. Əczaçılıq kimyasından laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.M.Əliyev, N.Ə.Babayev;Rəyçilər: N.Ə. Mirzəzadə, M.N. Mustafayev.- B.: Maarif, 1996.- 363 s. cədv., ill

 

Əliyev Heydər. Azərbaycan elminin keşiyində [Mətn]: sənədlər və materiallar: [2 cilddə: toplu] Azərb. MEA, A.A.Bakıxanov adına tarix in-tu; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub Mahmudov; burax məs. Ə.Q.Qasımov.Cild 1.- B.: Turxan, 2013.- 665, [1] s.

 

Əliyev Heydər. Azərbaycan elminin keşiyində [Mətn]: sənədlər və materiallar: [2 cilddə: toplu] Azərb. MEA, A.A.Bakıxanov adına tarix in-tu; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub Mahmudov; burax məs. Ə. Q.Qasımov.- Cild 2.- B.: Turxan, 2013.- 637, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır [Mətn]: Görüşlər, fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər /H.Əliyev; Tərt. T.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2002.- 112 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir [Mətn] / Heydər Əliyev; redə hey. A.Paşazadə [və b.]; nəşrə ön söz R.Əliyev; "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları]:["İrşad" mərkəzi]; 1999.- 165, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri münasibətilə / Hazırlayanı: F.Bəyat.- B.: Çaşıoğlu:[İİR -sının Bakıdakı Səfirliyi]; 2004.- 84 s.+ 44 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər [Mətn] İyun 1993-1998 oktyabr /H.Ə.Əliyev; Heydər Əliyev Fondu; tərt. Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; ön söz. M.Əliyeva Birinci kitab.-B.:Çaşıoğlu, 2008.- 399, [1] s.

 

Əliyev Heydər. Müdrik fikirlər[Mətn]: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında. Oktyabr 1998-2003 oktyabr, /H.Ə.Əliyev; Heydər Əliyev Fondu; tərt. Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; ikinci kitab.- B.: 2009.- 415 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yolu [Mətn]: Seçilmiş fikirlər /Heydər Əliyev; Burax. məsul: R.Mehdiyev; Tərt. ed.: Ş.Əsgərov, S.Xəlilov; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: [Azərbaycan niversiteti nəşriyyatı], 1997.- 136 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. İyun, 1993 - may, 1994. K.: 1 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 606 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. May, 1994 - dekabr, 1994. K.: 2 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 601 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Dekabr, 1994 - iyun, 1995. K.: 3 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov .- B.: Azərnəşr, 1997.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1995 - noyabr, 1995 K.: 4 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.-B.: Azərnəşr, 1998.- 511 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1995 - mart, 1996. K.: 5 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 499 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Mart, 1996 - noyabr, 1996. K.: 6 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 527 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1996 - noyabr, 1996. K.: 7 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 519 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. Noyabr, 1996 -mart, 1997. K.: 8 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar Mart, 1997 - may, 1997. K.: 9 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev. B., Azərnəşr, 2000, 466 səh.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. May, 1997 - iyul, 1997. K.: 10 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr,2002.- 472 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1997 - avqust, 1997. K.: 11 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2003.- 452 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. avqust, 1997 - oktyabr, 1997. K.: 12/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 432 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1997 - dekabr, 1997. K.: 13 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1997 - fevral, 1998. K.: 14 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Mart, 1998 - iyun, 1998. K.: 15 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1998 - iyul, 1998. K.:16 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1998 - oktyabr, 1998. K.: 17 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1998 - dekabr, 1998. K.:18 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Yanvar, 1999 - aprel, 1999. K.:19 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Aprel, 1999 - iyul, 1999. K.:20 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 536 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1999 - sentyabr, 1999. K.: 21 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Sentyabr, 1999 - noyabr, 1999. K.: 22 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1999-dekabr, 1999. K.: 23 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1999 - fevral, 2000. K.: 24 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 504 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Fevral, 2000 - mart, 2000 K.: 25 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 520 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Mart, 2000 - aprel, 2000. K.:26 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 512 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Aprel, 2000 - iyun, 2000. K.:27 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 495, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. İyun, 2000 - iyul, 2000. K.: 28 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] İyul, 2000 - sentyabr, 2000. K.: 29 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Sentyabr, 2000 - noyabr, 2000. K.:30 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: K.:31. Noyabr 2000-yanvar 2001.Çıxışlar. Nitqlər. Bəyanatlar. Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər. Fərmanlar.-B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Yanvar, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 32.- B.: Azərnəşr, 2010.- 511, [1 ] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2001 - aprel, 2001 H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 33.- B.:Azərnəşr; 2011. 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- May, 2001 - iyun, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 34.- B.: Azərnəşr, 2011.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyun, 2001 - avqust, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 35.-B.: Azərnəşr, 2011.- 519 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Sentyabr, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 36.- B.: Azərnəşr, 2011.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Noyabr, 2001- mart, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 37.- B.: Azərnəşr, 2011.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2002 - may, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 38.- B.: Azərnəşr, 2011.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyun, 2002- iyul, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 39.- B.: Azərnəşr, 2012.- 486 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyul, 2002- sentyabr, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 40.- B.: Azərnəşr, 2012.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- sentyabr, 2002 -oktyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 41.- B.: Azərnəşr, 2012.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- oktyabr, 2002 - noyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 42.- B.: Azərnəşr, 2012.- 473 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 2002 - fevral, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev .-K. 43.-B.: Azərnəşr, 2013.- 463, [1] s.

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-Fevral, 2003 - may, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 44.--B.: Azərnəşr, 2013.- 375, [1] s.


Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-May, 2003 - oktyabr, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 45.-B.: Azərnəşr, 2013.- 383, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir qeydlər, [çoxcildliyində ad və coğrafi göstəricilərlə bağlı məlumatlar] /burax. məs. R. Mehdiyev; [kitabı çapa haz. S. Əliyeva].- K. 46.- B.: Azərnəşr, 2013.- 495, [1] s.

 
Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Şəxsi mövqe.-Bakı: Azərbaycan , 1994. 28 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Tarix, tarixdir [Mətn] /H.Ə.Əliyev; Toplayanı, tərtib edəni, müqəddimə və son söz yazanı. S.C.Şükürov; Elmi red. S.M.Mirzəyev; Rəssamı: H.Y.Bağırov.- II kitab.- Gəncə: 1995.- 135 s. 1portr

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu Təhsil millətin gələcəyidir... /H.Ə.Əliyev; Tərt.edənlər: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev.B.: Təhsil , 2002.- 580 s.

 

Əliyev Heydər-Prezident [Mətn]: [foto-albom] /tərt. ed. N. İbrahimov; A.Muradverdiyev; red. N.Əliyev; İngilis dilinə tərc. ed. Q.Bayramov.- Kran, 2000.- 239 s., portr., fotoşək.; 42 sm.


Əliyev Heydər-Prezident [Mətn]: [fotoalbom] II Kitab /Tərtib edənlər. N.İbrahimov, A.Muradverdiyev; Red. N.Əliyev; İngilis dilinə tərcümə edəni. Q.Bayramov.- Kran, 2000.- 185 s.

 

Əliyev Heydər və Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn] Ə.Nağıyev, V.Novruzov, H.Allahverdiyev, Ə.Əlirzayev; Buraxılışa məsul: V.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1998.- 385 s.

 

Əliyev Heydər və müstəqil Azərbaycan gəncliyi /Tərtib edənlər: Z.Adıgözəlov, İ.Mustafayev; Red.: M.Qurbanlı.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 368 s.)

 

Əliyev Heydər və vergi siyasəti. Ümummilli lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr edilmiş "Heydər Əliyev və vergi siyasəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları: 11 may 2006-cı il /Red.: A.F.Musayev.- Bakı: 2006.- 119 s.

 

Əliyev Heydərin əsərlərinin öyrənilməsi üzrə fakultativ məşğələ proqram /Proqramın müəllifi: İ.Cəbrayılov; Elmi red.: A.Abbasov.- B.: Mütərcim, 2005.- 32 s.

 

 


1 2 3 4 5 6

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved