Ə

1 2 3 4 5 6


 Əliyev Həmid Həsən oğlu. Qaynaq istehsalına aid izahlı terminlər lüğəti. /Həmid Həsən oğlu Əliyrv; AMEA, Terminiligiya komissiyası; Red.: Mehdiyev, A.və b.- Bakı: 2004.- 111 s.

 

 Əliyev Həmid. Müasir Türkiyə oxunmuş mühazirənin stenoqramı /H.Əliyev; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- B.: Azərnəşr; 1958.- 41, [3] s. ;19 sm.

 

Əliyev Həmzə Hüseynoğlu. XXI əsr: Azərbaycan - MDB ölkələri [Mətn]: humanitar əlaqələr, 1991-2005-ci illər /H.Əliyev; Elmi red. S.Sayadov; AMEA A.A.BakıxanovadınaTarixİnstitutu.- Bakı: Ulu, 2008.- 316 s.

 

 Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə münasibətləri. /H. H. Əliyev; Baş red.: İ. Zeynalov.-Bakı: RENESSANS, 2005.- 164 s.

 

Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri [Mətn] /H.Əliyev; red. İ.X.Zeynalov.- Bakı: RENESSANS, 2005.- 140 s.

 

 Əliyev Həmzə Qənbər oğlu. Pedaqoji ustalığın əsasları: dərs vəsaiti /Həmzə Əliyev; Red.: F.A.Rüstəmov; Rəyçilər: S.M.Quliyev, F.Ə.Seyidov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1999.- 112 s.

 

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Azərbaycan antroponimikasının inkişaf mərhələləri [Mətn] /H. Əliyev; elmi red. A. Paşayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.- 394 s.

 

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Həyəcan təbili [Mətn]: H.Ə.Əliyev.- B.: Elm, 2007.- 204 s.

 

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Kənd təsərrüfatı və təbiəti mühafizə [Mətn] /H. Ə. Əliyev, X. H. Həsənov, Ş. B. Xəlilov, Ə. R. Əliyev.B.: Azərnəşr, 1980.- 128, [4] s.

 

 Əliyev Xeyrulla Salman oğlu. İncəsənət tarixi - xarakterlər tarixidir. Tədqiqlər, tənqid, məqalə, xatirə-portretlər /X.Əliyev; Elmi red.: Ş.Salmanov.- Bı: Gənclik, 2004.- 308 s.; 20 sm.

 

 Əliyev Xəlil Xəliloğlu. 40-cı otaqdakı tilsimlərin açarları [Mətn]: Borçalı, Axısqa, Qazax topnimləri /Xəlil Əliyev; Elmi red.Xəlil Yusifli; Rəyçi. R. Rüstəmzadə.- Gəncə: Elm, 2008.- 300 s.

 

Əliyev İbrahim Zülfiqar oğlu. Avropada Boloniya prosesi və onun Azərbaycanda perspektivləri [Mətn] /İ.Z.Əliyev, C.M.Cəfərov; red. E.A.Mədətova; tərt. A.Ə.Əlizadə; Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu, Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: "Ulu" İKF, 2009.- 99, [1] s

 

 Əliyev İbrahim Zülfiqar oğlu. Qloballaşma dövründə Azərbaycanda orta məktəb məzunlarının təhsil və məşğulluq problemləri [Mətn] İ. Z. Əliyev; tərt. G. Məmmədova; red. A. Əlizadə; Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu; Azərb. Resp-nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.-B.:[Maarif]; -2010. -51 s.

 

 Əliyev İqrar Həbib oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri [Mətn] /İ. Əliyev, E. Məhərrəmov; red. Y. M. Mahmudov; AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2008.- 54, [2] s., şək., not.; 20 sm.

 

Əliyev İqrar Həbib oğlu. Qəbələ [Mətn] /İ.Əliyev, F.Qədirov; red. M.Ə.Hüseynov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.-Bakı: Elm, 1985.- 86, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. Azərbaycanıma inanıram [Mətn] /İ.Əliyev; Kitabın müəll. M.Ozerov; Rus dilindən tərcümə. R.Əskər.- B.: Azərnəşr, 2007.- 376 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, məruzələr, fərmanlar [Mətn] Avqust 2003-Oktyabr 2003 /İ.Əliyev; [burax məs. R.Mehdiyev] 1-ci kitab.-B.: Azərnəşr, 2008. -424 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Oktyabr 2003 - Fevral 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R.Mehdiyev. 2-ci kitab.-B.: Azərnəşr, 2009. - 432 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Fevral 2004 - Aprel 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 3-cü kitab.-B.: Azərnəşr, 2009. -Fiziki xüsusiyyətləri 416 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Aprel 2004 - İyun 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 4-cü kitab.-B.: Azərnəşr, 2009. - 400 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Noyabr 2004 - yanvar 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 7-ci Kitab.-B.: Azərnəşr, 2011. - 406, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart 2005 - may 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 9-ci Kitab.-B.: Azərnəşr, 2012. - 411, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir. Avqust 2005 - sentyabr 2005 /İlham Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 12-ci Kitab.-B.: Azərnəşr, 2013.- 400 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2005 - mart 2006 /İ. H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev Kitab 15.- Bakı Azərnəşr 2014.- 383, [1] s. portr.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 19 Avqust 2006 - Oktyabr 2006 B.: Azərnəşr, 2014. 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 20 Oktyabr 2006 - Noyabr 2006.-B.: Azərnəşr, 2015.408 s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 21 Noyabr 2006 - Dekabr 2006 B.: Azərnəşr, 2015. 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 22 Dekabr 2006 - Fevral 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 383, [1] s., [1] s. portr.: portr., 20 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 23 Mart 2007-Aprel 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 399, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 24 Aprel 2007-İyun 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 25 İyun 2007 - avqust 2007; Bakı: Azərnəşr, 2015.- 408, [] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 26 Avqust 2007 - oktyabr 2007; Bakı: Azərnəşr, 2015.- 400, [] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 27 Oktyabr 2007 - Dekabr 2007. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 398, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. 28-ci Kitab Dekabr 2007 - Fevral 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 415, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 29 Fevral 2008 - Aprel 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 30 Aprel 2008 - İyun 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 31 İyun 2008 - Avqust 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 32 Avqust 2008 - Sentyabr 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 383, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 33. Sentyabr 2008 - Noyabr 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 34 Noyabr 2008 - Fevral 2009. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 403, [1] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 35 Fevral 2009-Aprel 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 395, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 36 Aprel 2009 - İyul 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 37 İyul 2009 - Sentyabr 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 38 Sentyabr 2009 - Noyabr 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 39 Noyabr 2009 - Fevral 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 40 Fevral 2010 - Mart 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 41 May 2010 - İyul 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 42 İyul 2010 - Oktyabr 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 43 Oktyabr 2010 - Dekabr 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 44 Dekabr 2010 - Mart 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 45 Mart 2011 - May 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 46. May 2011-iyul 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 [] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 47. İyul 2011-sentyabr 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399 [1] s.: 21sm.

 

  Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 48 Sentyabr 2011-Noyabr 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 49 Noyabr 2011-Fevral 2012.Bakı: Azərnəşr, 2017.399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K.50 Fevral 2012 - Aprel 2012. Bakı: Azərnəşr, 2017.399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

  Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 51 Aprel 2012-İyul 2012. Bakı: Azərnəşr, 2017.399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 52 İyul 2012-Sentyabr 2012.Bakı: Azərnəşr, 2017.398, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev.Kitab 53. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: portr, 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev.K.54 Noyabr 2012 - Fevral 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: portr., 21 sm.
 

Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 55 Fevral 2013 - Aprel 2013Bakı: Azərnəşr, 2018.391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev.K. 56 Aprel 2013-May 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: 21 sm.

 

 Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : Kitab 57 May 2013 - İyul 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018. 391, [1] s: portr, 21 sm.
 

 

  Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] :Kitab 58 İyul 2013 - Sentyabr 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018.394, [2] s: portr.21 sm.

 

  Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişafməqsədimizdir [Mətn] : Kitab 59 Sentyabr 2013 - Oktyabr 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018. 399, [1] s: portr, 21 sm.

         Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] :K. 60 Oktyabr 2013 - Dekabr 2013.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: portr., 21 sm.

         Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf məqsədimizdir [Mətn] : Kitab 61 Dekabr 2013 - Aprel 2014.Bakı: Azərnəşr,2018.399, [1] s: portr.21 sm.

         Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf məqsədimizdir [Mətn] : Kitab 62 Aprel 2014 - May 2014.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s: portr.21 sm.

         Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H.     Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 63 May 2014 - İyul 2014. Bakı: Azərnəşr, 2018.407, [1] s.: portr., 21 sm

      Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 65 Sentyabr 2014 - Noyabr 2014. Bakı: Azərnəşr, 2018. 399, [1] s.: portr., 21 sm.

      Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 66 Noyabr 2014-Yanvar 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018. 398, [2] s.: portr., 21 sm.

         Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 67 Yanvar 2015-Mart 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018.400 s.: portr., 21 sm.

         Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 68 Mart 2015 - May 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: portr., 21 sm.

        Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 69 May 2015 - İyul 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018. 400 s.: portr., 21 sm.

      Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 70 İyul 2015 - Oktyabr 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018.390, [2] s.: portr., 21 sm.

     Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 71 Oktyabr 2015 - Dekabr 2015. Bakı: Azərnəşr, 2018. 407, [1] s.: portr., 21 sm.

        Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ.         H.Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev.Kitab 72 Dekabr 2015 - Fevral 2016.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: 21 sm.

        Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,   müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. MehdiyevKitab 73 Fevral 2016 - Aprel 2016.Bakı: Azərnəşr, 2018.399, [1] s.: 21 sm.

       Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev.- Kitab 74 May 2016 - İyul 2016.- Bakı: Azərnəşr, 2018.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

       Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev.- Kitab 75 İyul 2016 - Sentyabr 2016.- Bakı: Azərnəşr, 2018.- 399, [1] s.: 21 sm.

       Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ.H.Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 76.- Sentyabr 2016 - Oktyabr 2016.Bakı: Azərnəşr, 2018. 

      Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev.- Kitab 77 Noyabr 2016 - Dekabr 2016.- Bakı: Azərnəşr, 2019.- 399, [1] s.: 21 sm


      Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 78 Dekabr 2016 - Mart 2017.-Bakı: Azərnəşr, 2019. 399, [1] s.: 21 sm.

      Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H.      Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev. Kitab 79 Mart 2017 - May 2017.-Bakı: Azərnəşr, 2019.399, [1] s.: 21 sm.

          Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; buraxıl. məsul R. Mehdiyev.-Kitab 80 May 2017 - İyun 2017.-Bakı: Azərnəşr, 2019.399, [1] s.: portr., 21 sm.

  Əliyev İlham Heydər oğlu. Prezident İlham Əliyevin andiçmə mərasimində nitqi 2003-2008 [Mətn]: 31 oktyabr 2003- /İ. Əliyev; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi]. B.: "CBS-PP" MMC, [2010.] 63, [1] s.: fotoşək., port

 

İlham Əliyev: Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram.-Bakı , Apostrof , 2010.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

 

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013. Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr /lay. rəh. və baş məsl. Ə.Qarayev; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi; tərt. L.Məmmədova, M.Əhmədov, Ə.Eyvazov] Cild 1.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 951, [1] s., [16] v. fotoşək.,

 

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013 [Mətn] /[Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi ; tərt. L. Məmmədova, M. Əhmədov, Ə. Eyvazov ; lay. rəh. və baş məsl. Ə. Qarayev] Cild 2 .- Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 623, [1] s., [32] v. fotoşək., portr.: portr., 25 sm.

 

 Əliyev İlham Yaylaqalı oğlu. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi /İ.Y.Əliyev; red. B.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2012.- 210, [1] s.

 

 Əliyev İrşad Nadir oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərüfatı [Mətn] /İ.Əliyev; Burax. məsul. V.Çıraqzadə.Bkı: Azərnəşr, 1997.- 152 s. portr., fotoşək., cədvəl

 

Əliyev İrşad Saleh oğlu. Real sosializmin həyat tərzi [Mətn] /İ. S. Əliyev; red. F. Köçərli; AzSSR EA., Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-Bakı: Elm, 1989. -99, [4] s.

 

Əliyev Kamal Həsən oğlu. Azərbaycan antik dövrdə [Mətn]: [e. ə. IV-b.e.III əsrləri] Kamal Əliyev, Fəridə Əliyeva; Red.: M.Əsədova; Rəssamı: R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 120 s.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Antik dövrün natiqlik məktəbləri [Mətn] K.Əliyev; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı [s.n.] 1985.- 57, [3] s.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Natiqlik sənəti [Mətn] /K.Y.Əliyev; red.V.Hüseynov; rəyçi M.Məmmədov, M.Quliyev; rəssamı. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 160 s.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları: dərslik /Kamil Əliyev; Elmi red.: K.Vəliyev.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 240 s., 1portr.; 20 sm.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Üslubiyyat və üslublar sistemi [Mətn]: dərs vəsaiti K.Əliyev; elmi red. H.Həsənov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1985.- 81, [3] s.

 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Azərbaycan romantizminin poetikası [Mətn]:[monoqrafiya] /K.Əliyev; [elmi red. K.Talıbzadə]Bakı: Elm, 2002.- 272 s.

 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu" /K.Əliyev; elmi red. İ.Abbaslı; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Elm və təhsil], 2011.- 162, [2] s.

 

 Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid: həyatı və yaradıcılığı [Mətn] /Kamran Əliyev; Elmi red. Şirindil Alışanlı; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 324 s.

 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası [Mətn] /K.Əliyev; Elmi red.: A.Əmrahoğlu.- Bakı: Yazıçı, 1997.- 89 s.; 21 sm.

 

 Əliyev Kazım Oruc oğlu. İdmançının qələbə psixologiyası [Mətn] /K. Əliyev; elmi red. T. İsmayılov; məsləhətçi-red. B. Fərəcbəyli. B.: Ozan, 2008.- 199, [1] s., portr., cədv.

 

 Əliyev Qabil Həmzə oğlu. Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar arasında narkomaniyanın profilaktikasının təşkilati və metodiki aspektləri metodik vəsait /Q. H. Əliyev; elmi məsləhətçi. F. Səməndərov; red. E. Hüseynov; rəyçilər. M. İmanlı, K. Səlimov, B. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmətin Təlim Mərkəzi.-B.: E.L, 2008.- 40 s.

 

 Əliyev Qalib Mirzəli oğlu. İnsanın immunçatışmazlıq xəstəliyi [Mətn]: (Tibbi, sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi, mənəvi-psixoloji aspektlər): [Elmi-praktik, metodik dərs vəsaiti] /Q.M.Əliyev; Elmi red.: İ.Ə.Ağayev; Rəyçi: N.N.Əliyev və b..-- B.: Nurlan, 2001.- 464 s.

 

 Əliyev Qəmbər İmanqulu oğlu. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi [Mətn]: dərslik Q.Əliyev; elmi red. R.Rzayev; rəyçilər A.Kərimov, E.Sadıqov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisadUn-tiB.: [İqtisadUniversiteti], 2008.- 274, [1] s.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi [Mətn] /Qoşqar Cəlal oğlu; Elmi red.: P.Ə.Mehdiyev.- B.: Qismət, 2003.- 248 s.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Müdrikliyin təntənəsi [Mətn] Qoşqar Əliyev; Elmi red.və ön söz: Ə. M. Tağıyev B.: Azərnəşr, 2002.- 142 s.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Təbabət fəlsəfəsi /Qoşqar Əliyev; Elmi red.: M.S.Cabbarov; Rəyçilər: H.R. İmanov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Araz, 2000.- 240 s.

 

 Əliyev Qoşqar Hikmət Dayızadə. Konfliktologiyaya giriş [Mətn] /Qoşqar Əliyev, Hikmət Dayızadə; Elmi red.: Ə.M.Tağıyev.- B.: Təbib, 1998.- 121 s.

 

Əliyev Qurbanəli Məmmədsadıq oğlu. Tibbi və bioloji fizika [Mətn]: tibb institutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti /Q.M.Əliyev; elmi red. K.M.Daşdəmirov.- Bakı: Maarif, 1985.- 614, [2] s.

 

Əliyev M.A. adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu İxtisasa giriş [Mətn]: Mədəni-maarif fakultəsinin "Özfəaliyyət teatr kollektivinin rəhbəri" ixtisası üçün proqram /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsət İnstitutu; tərt ed. N.Qazıyeva; red. B.Kazımov; rəy verənlər. S.Dadaşova.- B.: 1989.- 17,[1] s.

 

Əliyev M.S. Psixologiya atlası [Mətn] /M.S.Əliyev; elmi red. E.M.Quliyev; Ön sözün müəl. Ə.Ə.Əlizadə.B.: Hərbi nəşriyyat, 2009.- 194 s.: şəkil., ill., 30 sm.

 

 Əliyev Mayis Nəbi oğlu. "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun kommentariyası /Mayis Əliyev; Elmi red.: A.M.Qasımov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 126 s.

 

 Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Əmək stajı və onun pensiya təminatında hüquqi əhəmiyyəti [Mətn] M.Əliyev; Elmi red.: A.C.Abasquliyev.- B.: Qanun, 2000.- 144 s.

 

 Əliyev Mayis Nəbi oğlu. İnsanın yaşamaq hüququ və onun sosial müdafiə sahəsində təminatları [Mətn]:[monoqrafiya] /M.N.Əliyev; elmi red. A.M.Qasımov.- B.: [Təknur], 2009.- 199, [1] s. portr

 

 Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Sosial xidmət sosial təminat hüququnun institutu kimi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M. Əliyev; elmi red. A.M.Qasımov; rəyçilər. İ.İ.İsmayılov və b.- B,: Təknur, 2008.- 191, [1] s.

 

Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Sosial təminat hüququ [Mətn]: dərslik /M.N.Əliyev; elmi red. A.M.Qasımov; rəyçilər. İ.İ.İsmayılov, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 460, [4] s.

 

Əliyev Məhəmməd Ələkbər oğlu. Korporativ idarəetmə [Mətn]: dərslik /M. Əliyev, H.Həmidov, A.Hüseynli; red. A.B.Abbasov; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təh. Naz.,Azərb. Dövlətİqt. Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2011.- 481, [1] s. portr., cədv., şək

 

Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu. Azərbaycan tatları [Mətn] M.M.Əliyev; Ön söz müəll. S.S. Əliyarov.- B.: MBM, 2006.- 260 s.

 

Əliyev Məmməd. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr və magistr pilləsində təhsil alanlar üçün dərslik M.Əliyev; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçilər T.Kərimli, T.Quliyev; nəşrə hazırlayan Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimləri İnstitutunun Quba filialı.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 477, [3] s.

 

Əliyev Məmməd Teymur oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri /Məmməd Əliyev; Red.: A.Abbasov.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 764 s.

 

 Əliyev Mətləb Nuruş oğlu. Ərzaqların mənşəi [Mətn] /M.Əliyev; Elmi red.: N.Hacızadə; Təshihçi. R.Əzizova; Naşir. V.Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 232 s.

 

Əliyev Mətləb Nuruş oğlu. Möcüzəli sistem [Mətn] /M.N.Əliyev, Y.Ə.Quliyev; Rəyçilər: K.Ə.Əmrahov, B.Ə.Dadaşov.- B.: Bakı Universiteti, 1995.- 108 s.

 

Əliyev Mikayıl Muxtar oğlu. Fizika məsələləri (həlli ilə) [Mətn] /M.M.Əliyev, A.Məmmədov; elmi red. İ.Bənənyarlı II hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 201, [2] s., şək.; 21 sm.

 

Əliyev Mirzə Bağır. Qanlı günlərimiz . 1918-1920 Naxçıvan .-Bakı: Azərnəşr , 1993. 142 s.

 

Əliyev Mustafa Cahan oğlu. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar [Mətn]: Pedoqoji universitetlər üçün dərs vəsaiti /M.C.Əliyev, F. A. Həsənli; Elmi red. M.Y.Xəlilov; Rəyçilər. Ş.G.Həsənov, M.S.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Pedqoji Universiteti.- Bakı, 2008.- 244 s.

 

 Əliyev Mustafa Cahan oğlu. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar [Mətn]: pedaqoji universitetlər üçün dərs vəsaiti /M.C. Əliyev F. A. Həsənli; elmi red. M.Y. Xəlilov; rəyçilər. Ş. G. Həsənov M.S. Həsənov; Azerb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped.Un-ti.- B.: [s.n.], 2009.- 284 s.

 

 Əliyev Mustafa Cahan oğlu. Meliorativ coğrafiya [Mətn]: Pedaqoji Universitetlər üçün dərs vəsaiti/M. C. Əliyev, F. A. Həsənli; elmi red. M. M. Əsgərova, rəyçi. Ş. G. Həsənov, M. S. Həsənov.-B.: Elm, 2010.- 114, [2] s.

 

 Əliyev Mübariz Yaqub oğlu Antiseptika və detoksikasiya [Mətn]: Tibb universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti / M.Əliyev; İxtisas red.: Ç..Cəfərov, .B.Şadlinski. Bakı :Mütərcim ;2004.- 104 s.

 

 Əliyev N.A. Müəllim-zabitin pedaqoji ustalığının artırılmasının əsasları [Mətn]: Zabit kursları və magistratura üçün dərs vəsaiti /N.A.Əliyev; M.N.Çobanov; Red. Ə.Paşayev; Rəyçiləri. A.Hacıyev, K.Məmmədov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi\ I cild.- B,: [AAHDM], 2008.- 152 s. cədv., ill

 

Əliyev Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə [Mətn] /N.Əliyev; elmi red. İ.Musa; red. A.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 203, [1] s.

 

Əliyev Nadir Abbasəli oğlu. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu [Mətn]: metodik vəsait /N.A. Əliyev, F.İ.Məmmədova, M.Z.Sultanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi., Bakı şəhər Ruhi-əsəb Xəstəlikləri Dispanseri; Clinical Research Solutions MMC.- Bakı: [s.n.], 2009.- 158 s. , cədv. ill. ; 24 sm.

 

Əliyev Namiq. Kəskin respirator virus infeksiyalarının diferensial diaqnostikası üzrə rəhbərlik [Mətn] /N.Əliyev;elmi red. V.İ.Pokrovski (ön söz).- B.: [Hərbi Nəşriyyat], 2004.- 116, [4] s. portr., şək

 

Əliyev Namiq Həsən oğlu. Hərbi qulluqçuların hüquqları /Namiq H.Əliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 2000.- 40 s.: 20 sm.

 

 Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu. Azərbaycanın sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri /N.Ə.Əliyev; Red.: N.Məmmədov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 72 s.

 

 Əliyev Nazim Tələt oğlu. Regional cinayətkarlığın kriminolojianalizivə praqnozlaşdırılması [Mətn]: elmi-nəzərivə praktiki aspektlər: [monoqrafiya] /N.T.Əliyev; elmi red. B.Zahidov.- Bakı: [MBM], 2015.- 111, [1] s.

 

 Əliyev Nemət. Sov. İKP MK yanvar plenumunun qərarları və kitabxanaların vəzifələri [Mətn] N.Əliyev; [red. A.Məmmədov]; M.F.Axundov ad. Azərb. Respb. Kitabxanasının Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq Şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 1961.- 54, [1] s. cədv

 

Əliyev Nəriman Əşrəf oğlu. Heydər Əliyev və Bakının memarlığı [Mətn] /Nəriman Əliyev.- Bakı: 2005.- 224 s. , 1 portr., fotoşək. ; 22 sm. Bibl.: s. 218-223

 

Əliyev Nəriman Hüseyn oğlu. Ümumi fizika kursu: Rəqslər və dalğalar.Optika.Atom fizikası: Texniki ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.H.Əliyev, İ.M.İsmayılov, H.Q.İsfəndiyarov; Elmi red.: T.M.Pənahov; Rəy verən: E.Qocayev, T.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2005.- 406 s.

 

Əliyev Nurəddin İsa oğlu. Ali onurğalılarda baş beyinin arterial sistemi və onun təkamülü /Nurəddin Əliyev; Elmi red.: V.B.Şadlinski, Q.T.Mustafayev.- Bakı: Pedaqogika, 2005.- 336 s.

 

Əliyev Nurəddin İsa oğlu. Azərbaycanın dərman bitkiləri və fitoterapiya [Mətn] /N.Əliyev; Elmi red.: F.Y.Qasımov.- B.: Elm, 1998.- 344 s.: şəkilli, 22 sm.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbinin tarixi xronologiyası [Mətn]: ən mühüm hadisələrin tarixi xronoloji xülasəsi 1939-2009 /N.A.Əliyev; elmi red. P.Q.Darabadi; rəyçi. Ş.Ə.Sultanov; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [AAHDM], 2009.- 93, [1] s.

 

Əliyev Nurulla Arif oglu. Azərbaycanın hərbi dənizcilik tarixi [Mətn]: 2 hissədə /N.A.Əliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizcilik Məktəbi; Elmi red. P.Q.Darabadi I hissə.- Bakı: AAHDM, 2003.- 454 s.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycanın hərbi dənizçilik tarixi [Mətn]: 2 hissədə /N.A.Əliyev; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəb; elmi red. P.Q.Darabadi; Azərb. dilinə tərc. ed. və red. M.N.Çobanov.- II hissə.- Bakı: AAHDM, 2005.- 460 s.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycanın hərbi-dənizçilik tarixi [Mətn]: ən mühüm hərbi-siyasi hadisələrin tarixi xronoloji xülasəsi: ən qədim zamanlardan XXI əsrin əvvəllərinədək /N.A.Əliyev; elmi red. M.N.Çobanov; ön söz. S.Əbiyev; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [s.n.], 2008.- 298, [2] s.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi-Donanmanın xidmətində 70 [Mətn] /N.Əliyev; elmi red. P.Q.Darabadi; rəyçi Ş.Ə.Sultanov [və b.]; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 430, [2] s. , portr.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Hərbi-dəniz tarixi: [Məruzələr toplusu] N.A.Əliyev; İ.Ə.Rüstəmov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 152 səh.

 

Əliyev Nurulla Arif oğlu. Hərbi təlimin pedaqoji psixologiyanın əsasları /N.A.Əliyev, S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Baş red.: Y.S.Trubnikov.- I.-B.: 2001.-71 s.

 

Əliyev Özbək Misirxan oğlu. Qeyri-üzvi kimya kursu [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /Ö.M.Əliyev, V.Ö.Əliyev, S.T.Bayramova; elmi red. T.M.İlyaslı; rəyçilər. Ə.N.Qurbanov, G.Z.Süleymanov I hissə.-Bakı: MBM, 2009.- 427, [1] s. , cədv., şək. ;

 

Əliyev Piralı Behbudalı oğlu. Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi [Mətn] /P.B.Əliyev; H.H.Əhmədov; elmi red. Z.İ.Qaralov; rəyçi. A.N.Abbasov, V.C.Xəlilov, H.B.Bayramov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: Təhsil, 2006.- 263, [1] s.

 

Əliyev Piralı Behbudalı oğlu. Təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin təşkili [Mətn] /P.Əliyev, H.Əhmədov; elmi red. Z.İ.Qaralov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: Təhsil, 2004.- 219, [1] s.

 

Əliyev R.M. Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər.- Bakı: Elm, 1992 s.

 

Əliyev R. Nizami [Mətn]: Qısa biblioqrafik məlumat: Nizami Gəncəvinin 840 illiyinə/Rüstəm Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1983.-379 s. - Mətn Azərbaycan, rus, fars, ingilis, fransız, alman, ərəb dillərindədir.

 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. Avtomatik idarəetmə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik R.Əliyev; Rəyçilər. T.M.Əliyev, Ə.Ə.Məmmədov.- B.: Maarif, 1993.- 622 s.

 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, R.R.Əliyev; red. Ş.H.Qarayev, A.V.Əlizadə; rəyçilər.T.M.Əliyev, S.M.Cəfərov.- Bı: Çaşıoğlu, 2007.- 639, [1] s.

 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı.- Bı: Maarif, 2003.- 236 s. , cədv, şək.

 

 Əliyev Rafiq. Din. Əxlaqa aparan yol [Mətn] /Rafiq Əliyev; Red.: İntiqam Qasımzadə.- B.: İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzi, 2005.- 80 s.

 

Əliyev Rafiq. Dinin əsasları [Mətn] R.Y.Əliyev; elmi red. A.M.Məmmədov. B.: CBS Polygraphic Production, 2002.- 236 s.

 

Əliyev Rafiq. İslam [Mətn] /R.Y. Əliyev; Red. A.H.Paşazadə, A.M.Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 332 s. , portr.; 21 sm.

 

 Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. Dinin əsasları [Mətn] /R.Y.Əliyev; elmi red. A. M. Məmmədov.- B.: Qismət, 2004. -272 s.

 

 Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. Dövlət və din: Çıxışlar və məqalələr toplusu /Rafiq Əliyev.- B.: Avropa, 2006.- 96 s.

 

Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. İslamda ailə və nikah münasibətləri [Mətn] /R.Əliyev; red. A.Paşazadə; A.Məmmədov.- B.: ["İrşad" Mərkəzi], 2003.- 191, [2] s.

 

Əliyev Rahib Əşrəf oğlu. Tibbi biologiya [Mətn]: Laboratoriya məşğələləri: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik R.Ə.Əliyev, Ə.Ə.Mehrəliyev, S.D.Əliyev; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova, V.Ə.Süleymanov; Elmi red. Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maarif, 2001.- 384 s.

 

Əliyev Ramil Bəylər oğlu. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərslik /R.B.Əliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2002.- 441 s.

 

Əliyev Ramil Manaf oğlu. Mif və folklor: genezisi və poetikası [Mətn] /R.M.Əliyev; Elmi red. H.İsmayılov, S.Rzasoy; AMEA-sı Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 224 s.

 

Əliyev Ramil Manaf oğlu. Riyazi mifologiya [Mətn]: mifoloji informasiyanın riyazi-funksional modelləşdirilmə təcrübəsi /R.Əliyev; elmi red. H.İsmayılov; S.Rzasoy; rəyçilər. A.Nəbiyev, A.Hacılı; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Nurlan, 2008.- 182 s.: portr., 20 sm.

 

 Əliyev Rasim Mayıl oğlu. Aqrar bazar və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri [Mətn] /R. Əliyev; Elmi red.: İ.N.İbrahimov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 102 s.

 

 Əliyev Razim Yusif oğlu. Musiqi fəlsəfəsinin genezisi [Mətn] : R.Y. Əliyev; B.: Ziya, 2015.- 99 [3] s.: 20sm.

 

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası [Mətn] : elmi layihələrin, diplom və dissertasiya işlərinin uğurlu hazırlanmasına dair vəsait /R. R. Əliyev ; elmi red. Ə. Məmmədov. Bakı: [Alatoran Yayınları], 2016.- 146 s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

 

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçi V.Z.Mövla-zadə, A.S.Məmmədov 1-ci hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 427, [1] s.Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçi V.Z.Mövla-zadə, A.S.Məmmədov 1-ci hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 427, [1] s.

 

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə II hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 423, [1] s.

 

Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırmanın tarixinə dair [Mətn] /R.Əliyev; rəyçilər. V.Z.Mövlazadə, Ə.S.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2008.- 543 s.

 

Əliyev Rezo. Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi [Mətn] : prototiplər-3D çapetmə-sürətli hazırlama-ölçmə /R. Əliyev, B. Hentşel. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 273, [3] s.: portr., şək., sxem., cədv., 20 sm.

 

 Əliyev Rezo. Sürətli hazırlanma texnologiyasının mütərəqqi üsulları. /R. Əliyev, B. Hentşel; Elmi red.: V. Z.Mövla-zadə. -B.: Elm, 2005.- 206 s.

 

Əliyev Rəcəb Yaqub oğlu. Kimyanın tədrisi metodikası: Ümumi məsələlər Ali məktəblər üçün dərslik /R.Əliyev, Ə.Əzizov; Elmi məsləhətçi: Z.Ş.Qarayev; Red.: O.İ.Əkbərov I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 370 s.

 

Əliyev Rəcəb Yaqub oğlu. Kimyanın tədrisi metodokası [Mətn]: ümumi məsələlər: ali məktəblər üçün dərslik: [2 hissədə] R.Y.Əliyev, Ə.T.Əzizov; red. O.H.Əkbərov; baş red. M.İ.Əlizadə; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU] H. 2.[Bakı]: Bakı Universiteti, 2006.- 392, [2] s. cədv

 

Əliyev Rəhim İbrahim oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması, fəaliyyəti və süqutu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Rəhim Əliyev; Elmi red.: S.Məmmədov; Rəyçilər: E.Hacıyev, Z.Kərimov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2006,130 s.

 

Əliyev Rəhim Nadir oğlu. Anadilli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerkləri [Mətn] : 3 cilddə : (Qazi Bürhanəddin və Nəsimi divanları əsasında) /R.Əliyev; AMEA Cəfər Cabbarlı fondu. Nəsimi və klassik dini üslubun təşəkkülü I cild.- B.: NaftaPress, 2006,353 s. 1portr

 

 Əliyev Rəhim Nadir oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] /R.Əliyev; Red. N.Qəhrəmanlı; Cəfər Cabbarlı Fondu; Üz qabığının tərtibatçısı: Məmmədzadə Asim.- B.: Mütərcim, 2008.- 360 s.

 

Əliyev Rəşid Ələs oğlu. Uzunömürlülüyün sirləri[Mətn] /R.Ə.Əliyev; Rəyçi Q.B.Bayramov, B.R.Baxşaliyev; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin fəlsəfə kafedrası.- B.: 1993.- 80 s.: 20 sm.

 

Əliyev S. İdman gigiyenası oxunmuş mühazirənin stenoqramı /S.Əliyev; [red. Ə.Babayev]; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı:[s. n.];1958.- 34, [2] s.

 

Əliyev Sabir. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadi əlaqələr [Mətn]/S.Əliyev, T.Babayev, X.Lazımov; Red. Z.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 96 s.

 

Əliyev Sabir Cahan oğlu. Patoloji fiziologiyadan atlas [Mətn]: dərslik /S.Əliyev, M.Əliyev; elmi red. N.C.Mikayılzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, M.M.Cahangirov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 472 s.

 

Əliyev Sabir Cahan oğlu. Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: (Ali məktəblər üçün dərslik) /Sabir Əliyev, Həqiqət Hacıyeva, Nijad Mikayılzadə; Elmi red. F.Y.Talıbov.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı, 2004.-483 s.

 

Əliyev Sahib. Meyvə bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri [Mətn] /S.Əliyev, A.Əsgərov.- B.: 1998.- 24 s.: ill., cədv., 21 sm.

 

 Əliyev Sahib İsgəndər oğlu. Sənin adın nədir [Mətn]: şerlər, nağıllar,poema /Sahib Əliyev; red. M.Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1989.- 102,[1] s.

 

Əliyfoğlu. Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qarşı törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri [Mətn]: elmi nəzəri problemlər/S.O.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 215, [1] s.

 

Əliyev Soltan Hüseyn oğlu. İfadəli oxu [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.H.Əliyev; Elmi red. A.C.Hacıyev; Rəyçi B.H.Muradov, Z.H.Abdullayev, B.A.Həsənov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 1992.- 116 s.

 

 

 

Əliyev Şahin. Prezidentlik institutu [Mətn]: dərs vəsaiti /Şahin Əliyev B.: Bakı Universiteti, 1994.- 115 s.

 

Əliyev Şəhriyar. Vəkillik hüququ dərs vəsaiti /Ş.Əliyev; elmi red. A.R.Bağırov; məsul red. F.F.Məmmədov; elmi məs. K.N.Səlimov, F.M.Abbasova, E.A.Xələfov; rəyci T.Ş.Mahmudov [və b.].- Bakı: [Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi İB], 2012.- 379, [1] s.

 

 Əliyev Şahvələd. Ailə faciəsi [Mətn]: povest, hekayələr, şeirlər, karikaturalar Ş. Əliyev; red. B. Qüdrət.-Bakı.- Nərgiz.- 2012.-159, [1] s.

 

 Əliyev Şahvələd. Dağ çayında qeyri adi hadisə [Mətn]: povest, hekayələr.-Ş. Əliyev; red. B. Qüdrət.-Bakı Nərgiz 2008.-160, [1] s.

 

Əliyev Şahvələd Sövzi oğlu. Sicimqulunun sərgüzəştləri [Mətn]: Povest və hekayələr /Şahvələd Əliyev; Red.: Mürvət Qədimoğlu Həkəri.- B.: Nərgiz, 2007.- 164 s.

 

Əliyev Şakir. Tərəvəzçilik. [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1988.- 252 s.

 

Əliyev Şəmsəddin Mənsur oğlu. Cinayətkarlıqla mübarizə [Mətn]: (profilaktikası, xəbərdarlığı, qarşısının alınması ilə bağlı mülahizələr və təkliflər) /Ş.Əliyev; elmi məsləhətçi. İ.Rəhimov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 209 s.

 

Əliyev Şəmsəddin Mənsur oğlu. Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi mütəşəkkil cinayətkarlığa-korrupsiya, insan alveri, narkomaniya və terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dəstək /Ş.M.Əliyev; elmi red. İ Rəhimov.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 164, [4] s. , portr. ; 20 sm.

 

Əliyev T.M. Quyuların möhkəmləndirilməsi, sementlənməsi və tamamlanması [Mətn]: dərs vəsaiti /T.M.Əliyev; red. M.P.Quluzadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu II hissə.- Bakı: [Azərb. NKİ], 1982.- 126, [3] s.

 

Əliyev Tamerlan Əziz oğlu. Şəkərli diabet [Mətn] /T.Əliyev, Ə.Abdullayev; elmi red. D.Hüseynov; rəyçilər Z.A.Zeynalova, M.Ə.Ələkbərov.- Bakı: Azərnəşr, 1980.- 114 s.

 

Əliyev Telman Abbas oğlu. İnformatika və kibernetikaya həsr edilmiş 50 il [Mətn] : (1958-2008) /tərt ed. D. Məstəliyeva, N. Qoliçenko, N. Rzayeva [və b.] ; T. Əliyev ; red. T. Əlizadə, Z. Əzizova. B.: Elm, 2009. 340, [1] s.: şək., cədv

 

Əliyev Telman Xurşud oğlu. Haqqa qovuşan insan [Mətn]: görkəmli hüquqşünas, professor Məmməd bəy Xələfovun ömür yolu Telman Əliyev; Məsul red.: İ.Xələfov; Red.: Ə.Əhmədova.- B.: Gənclik, 2002.- 340 s.

 

Əliyev Telman Xurşud oğlu. Təbiətin qadağan qanunları ölümqabağı gümrahlaşmanın və canlı aləmdə müxtəlifliyin diversifikasiyasının sirrinin açılması [Mətn] /T.X.Əliyev; Elmi red. Y.İ.Rüstəmov; Rəyçi. O.V.İbadlı.- B.: Elm, 2007.- 139 s. portr

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. İnformasiyanın iqtisadiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Teyyub Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; rəyçilər. T.N.Əliyev, M.İ.Seyidov.- B.: Elm, 2008.- 220 s.

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. İstehsal sahibkarlığının inkişafının sosial- iqtisadi problemləri [Mətn] /T.Q.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Rəyçilər: T.N.Əliyev, S.H.Ağayev.- B.: Elm, 2007.- 220 s.

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev; rəy. T.N.Əliyev, A.M.İmran; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: [ADNA] 2013.- 412, [2] s.

 

Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu.Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili: reallıqlar və innovativ inkişaf [Mətn] : [monoqrafiya] /B. V. İsmayılov ; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu/Bakı: [Elm və bilik], 2018.221, [3] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Biznesin idarə edilməsinin əsasları [Mətn] /T.N. Əliyev; Rəy ver. V.T. Novruzov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.:Elm, 1994.-118 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Kadrla təminat marketinqinin təşkili və idarə edilməsi: neft emalı və kimya müəssisələrində [Mətn] /T.N.Əliyev, E.A.Dalqlıcov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Rəyçilər: T.Z.Xəlilov, B.V.Qurbanov.- B.: Elm, 2006.- 124 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Müştərək müəssisə və sahibkarlıq [Mətn]: təşkili və idarə olunması T.N.Əliyev, A.M.Əhmədli, R.M.Məmmədov; red. M.Atakişiyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Naşir, 2001.- 142 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Neft emalı və neft-kimya sahələrinin eko-iqtisadi problemləri [Mətn] /Təbriz Əliyev, Yavər Məlikov, Behbud Əhmədov; Redaktor: T.N.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2005.- 226 s.

 

 Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Vergi ödənişinin təşkili və idarə edilməsinin bəzi problemləri [Mətn] /Təbriz Əliyev, İlqar Abbasov; Rəyçi: B.S.Xıdırov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm, 1998.- 109 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu. Neft-mədən avadanlıqları istehsal edən müəssisələrin innovasiya aktivliyi [Mətn] /T.Əliyev; AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 54, [2] s. cədv

 

Əliyev Təvəkkül Hacalı oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: mühazirənin oxunma metodikası /T.H.Əliyev; Red.: Ş.İ.Quliyeva; Rəy verən: A.M.Yusifova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [Azərbaycan Ensiklopediyası NPB], 1996.- 21 s.

 

Əliyev Vasif İzzət oğlu. Neft-qaz quyularının qazılması və istismarında endirmə-qaldırma avadanlıqları kompleksi [Mətn]: dərslik /V.İ.Əliyev; red. R.S.Qurbanov (rəyçi); rəyçilər İ.Ə.Həbibov, H.Ə.Hüseynov, V.V.Qafarov.- Bakı: [s. n.], 2011.- 402, [3] s., şək., cədv.; 21 sm

 

Əliyev Vəli Hüseyn oğlu. Naxçıvan /V.Əliyev; Red.: İ.Babayev.- Bakı: XXI - Yeni Nəşrlər Evi, 2002.- 320 s.

 

Əliyev Vəliyəddin Firad oğlu. Klassik Azərbaycan poeziya dilinin məcazlar sistemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /V.F.Əliyev; elmi red. A.M.Qasımov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Y.H.Məmmədəliyev Adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 83, [1] s.

 

Əliyev Vilayət. Azərbaycanın toponimiyası [Mətn]: (Dərs vəsaiti) V.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: Ə.Tanrıverdiyev; Rəyçilər: M.Rəhimov, İ.Bayramov.- Bakı: 1999.- 278 s.

 

Əliyev Vilayət. Heydər Əliyevin dil siyasəti: Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunur.-Bakı: Nurlan , 2003. 100 səh.

 

Əliyev Y. Nəğmə dərsinin tədrisi metodikası[Mətn]: Dərs vəsaiti. (I-VI siniflər üçün) Redaktorları K.Kərimov, İ.Hümmətov. Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedoqoji Ədəbiyyatı Nəşriyyatı.- B.: 1964.- 90 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin fonoloji strukturu [Mətn]: Metodik vəsait /Y.V.Əliyev; Rəyçilər: N.Cəfərov, R.Məhərrəmova; Red.: M.Qıpçaq; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrası.- Bakı: 2006.- 121 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin leksik-semantik strukturu [Mətn]: metodik vəsait /Y.Əliyev; Rəyçilər. M.Mirzəliyeva, İ.Həsənov; Elmi red. G.Mehrəliyeva; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: 2007.- 102 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin struktur-semantik təşkili: Metodik vəsait /Y.Əliyev; Rəyçilər: N. Cəfərov; S.Əliyev; Elmi red.: M.Qıpçaq; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: 2005.- 137 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Qədim türk (runik) yazılı abidələrindən orta əsrlər türk yazılı abidələrinə keçid: Ədəbi dil normalarının inkişafı /Y.Əliyev; Red.: N.Məmmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Nurlan, 2004.- 190 səh. ; 20 sm.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri [Mətn] /Y.V.Əliyev; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: 2008.- 120 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Orxon-Yenisey abidələri və orta əsrlər türk ədəbi dili-türki[Mətn] Y.Əliyev; Elmi red.: M.Məmmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Nurlan, 2005.- 173 s.

 

Əliyev Yadigar. Ümumi mətnşünaslıq [Mətn]: ("Kitabi-Dədə Qorqud" mətnlərinin linqvopoetik təhlili əsasında): Dərs vəsaiti /Y.V.Əliyev; Rəyçilər. N.Cəfərov, M.Mahmudov; Elmi red. X.Yusifli; Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili kafedrası.- B., 2007.- 248 s.

 

Əliyev Zamiq. Heydər Əliyev Səhnəarxası görüşlər /Z. Əliyev (ön söz); red. M. Soltan; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-B.: Vektor, 2013.- 123, [1] s.

 

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Diaspor: izahlı sözlük və məlumat kitabı [Mətn]Bakı: Yurd, 2007.- 376 s.

 

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Dünya diasporaları [Mətn]: (nəzəriyyə və təcrübə) /Z.Əliyev; Məsləhətçilər: M.Kərimov, Q.S.Təbrizi; Elmi red.: Ə.Tağıyev; Red.: E.İsmayılova.- B.: Qismət, 2005.- 349 s.

 

Əliyev Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn] : dərs vəsaiti /Z. Əliyev ; elmi məsləhət. E. T. Süleymanova, R. M. Valeyev, L. H. Hüseynov ; rəyçi Ə. İ. Əliyev, R. F. Məmmədov, V. Ə. İbayev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 275 s

 

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi [Mətn]: Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik /Z.H.Əliyev; Red. N.İ.İsmayılov; Rəyçilər. N.İ.İsmayılov, S.A.Sadıqova.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 186 s.

 

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiyaişinin təşkili qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisasTəhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. DövlətUniversiteti (Qiyabi şöbə); [red. A.Xələfov].- Bakı: [s. n.], 1966.- 32, [2] s.

 

Əliyev Zöhrab İlyas oğlu. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi kursu üzrə mühazirələr konspekti [Mətn]: İxtisaslaşdırılmış fakültə tələbələri üçün mühazirələrin konspekti /Z.Əliyev, F.Quliyev; Red. A.F.Musayev; Rəyçi K.F.Sadıqov, H.A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası B.: Azərb. DNA-nın. nəşri, 1995.- 72 s.

 

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq [Mətn]: Dərs vəsaiti /Z.Əliyev; Elmi red.: N. İsmayılov; Rəyçilər: Ə.Xələfov, R.Vəzirova.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 144 s.

 

Əliyeva Almaz Məcid qızı. NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası [monoqrafiya] /A.M.Əliyeva; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. P.Q.Darabadi [və b.]Bakı: [Yeni Poliqrafist MMC], 2012.- 279, [1] s.

 

Əliyeva Aybəniz İbiş qızı. Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında türkçülük /.Əliyeva; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi: .Talıbzadə; Elmi red.: Ə.Saraçlı; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 332 s.

 

Əliyeva Dilarə Ələkpər qızı. Ürək bir dilək bir /D. Ə. Əliyeva.- B.: Yazıçı, 1981.- 215, [5] s.

 

Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları [Mətn]: metodik vəsait D.T.Əliyeva; G.T.İsmixanova, Ş.Q.Hüseynov; red. N.S.Novruzova; rəyçi İ.Z.Qasımov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Mütərcim, 2012.- 90, [1] s.

 

Əliyeva Elmira Çərkəz qızı. Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi metodikası: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /E.Ç.Əliyeva; Elmi red.: A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Maarif, 1999.- 260 səh. , ill.; 20 sm.

 

Əliyeva Ədilə. M. Qorki adına Azərbaycan dövlət gənc tamaşaçılar teatrı.- B.: 1961.- 64 s.

 

 Ətayə Əliyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.

 

 Əliyeva Fatimə Etibar qızı. Avropa sosial hüququ [Mətn] /F.E.Əliyeva; elmi red. Ə.İ.Əliyev ;[ön söz Ə.Q.Məmmədov]; Azərb. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naz.Bakı: Kooperasiya, 2015.- 47, [1] s. sxem

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. XX əsr Azərbaycan musiqisi: tarix və zamanla üz-üzə [monoqrafiya] /F.Əliyeva; elmi red. R.Məmmədova; Azərb. Milli EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2007] 311, [2] s. , cədv., notla

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları /F.Əliyeva; elmi red. A.Z.Tağızadə.-Bakı: [s. n.], [1996] 118 s. , portr.

 

Əliyeva Gülşən Teymur qızı. Azərbaycan füzulişünaslığının təşəkkülü /Gülşən Əliyeva; Elmi red.:Aydın abi Aydın.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 192 səh.

 

Əliyeva Gülşən Teymur qızı. Poetika məsələləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Gülşən Əliyeva; Red. N.Şəmsizadəı; Rəyçilər. V.Əliyev, T.Kərimli.- Bakı: Maarif, 2002.- 168 s.

 

Əliyeva İradə. Repressiya qurbanları: Teymur Salahov [Mətn] : [sənədli povest] /İ. Əliyeva ; red. [S. Hacıyev, M. Əliyeva] Bakı: [s.n.], 2012.- 326, [2] s.: portr., fotoşək., 10 sm.

 

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar [Mətn] /A.K.Əliyeva; Elmi red.A.Xələfov; Rəyçi. R.Kazımov, X.İsmayılov.- B.: Elm, 2007.- 394 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /L. A. Əliyeva ; elmi red. M. Abdullayev. B.: Bakı Universiteti, 2015. 228 s

 

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı. Qıpçaqlar və Azərbaycan [Mətn]: Etnogenez ontekstində /L.A.Əliyeva; Elmi red.: S.S.Əliyarlı.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 194 s.

 

Əliyeva Lalə Sabir qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsr (XVII-XVIII)[Mətn]: dərs vəsaiti. L.S.Əluiyeva; red. Ə.Səfərli, rəyçilər. S.Mahmudov, Y.Hüseynova.- Bı: Bakı Universiteti, 2002.- 93,[1] s.

 

Əliyeva, Leyla İlham qızı. Poeziya [Mətn] /L. İ. Əliyeva ; tərc. ed. M. Qabiloğlu ; red. Ə. Qoşalı.- Bakı: Adiloğlu, 2016.- 199, [1] s.: il., 17 sm.

 

Əliyeva Maralxanım Tofiq qızı. Xor partiturasının oxunuşu [Mətn] : Dərslik. /M. T. Əliyeva, G. Ə. Axundova ; elmi red. L. X. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: ADPU, 2017.- 214, [1] s.: 29 sm.

 

Əliyeva Nərmin. "German filologiyasına giriş" kursundan mühazirə mətnləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Əliyeva; elmi red. Ə.Rəcəbli; rəyçilər. Ş.V.Qasımova, F.N.Mehdiyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 105, [3] s.

 

Əliyeva Nərminə Mehdiağa qızı. English [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin 3-cü sinfi üçün dərslik /N.Əliyeva, R.Əliyeva, G.Hüseynova; elmi red. G.Hüseynzadə; rəyçi. M.Əliyev, Ə.Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2010.- 71, [1] s.

 

Əliyeva Nəsibə Əhməd qızı. Hidrometeoroloji lüğət [Elektron resurs] N.Ə.Əliyeva; elmi red. V.A.Məmmədov; rəyçi Ə.S.Məmmədov.- B.: Nafta Press, 2005.- 247 s.

 

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Bədii nəsr və kənd [Mətn] : Azərbaycan bədii nəsrində müasir kənd və onun problemləri /N. M. Əliyeva ; red. Q. Xəlilov B.: Yazıçı , 1988.142, [2] s.

 

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri [Mətn]: Monoqrafiya Nurlana Əliyeva; Elmi red. vərəyçi. B.Nəbiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 368 s.

 

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 1941-1991: ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik N.M.Əliyeva; elmi red. N.Cəfərov; rəyçi B.Nəbiyev, B.Əhmədov, G.Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 660, [4] s.

 

Əliyeva R. Ə. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları /R.Ə.Əliyeva, Ə.N.Qurbanov; Red.: H.İ.İbrahimov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, G.Z.Süleymanov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 268 s.

 

Əliyeva Rəfiqə. Teacher's book: Azərbaycan və rus bölmələrinin V sinfi üçün İngilis dili dərslərinə dair metodik vəsait Rəfiqə Əliyeva, Nərminə Əliyeva, Arifə Rəsulova; İxtisas red.: Məcid Əliyev.- B.: Təhsil, 2002.- 222 səh.

 

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı. Ekologiyanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Əliyeva, Q.Mustafayev, S.Hacıyeva; Red.: A.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 536 s.

 

Əliyeva Rübabə Zabut qızı. XVIII-XIX əsrlərın əsərlərində qeydə alınmış Azərbaycan toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] /R. Z. Əliyeva; elmi red. Q. İ. Məşədiyev; AMEA Nəsimi ad rus və Avropa səyyahlarınına Dilçilik İnstitutu.- B.: Qanun, 2002.- 136 s.

 

Əliyeva Sevinc Alı qızı. Məhkəmə, prokurorluq, polis orqanlarının və vəkillərin fəaliyyətində yuvenal ədliyyə elementləri [Mətn]: Beynəlxalq standartlar və milli qanunvericilik /S.A.Əliyeva, R.T.Səmədov; Elmi red. K.Səlimov.- B.: GNS POLİQRAF, 2007.- 96 s.

 

Əliyeva Sevinc Alı qızı. Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün azadlıqdan məhrumetməyə alternativlər [Mətn]: Beynəlxalq standartlar və milli qanunvericilik /S.A.Əliyeva, R.T.Səmədov; Elmi red. K.Səlimov; Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı; BMT-nın İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı; UNİCEF. B.: GNS POLİQRAF, 2007.- 48 s.

 

Əliyeva Səidə. Nağıl dünyam [Mətn] /S. Əliyeva ; ön söz müəl. B. Nəbiyev ; red. M. Şərifov/B.: Elm və təhsil, 2011.133, [3] s.: 20 sm.

 

Əliyeva Şəhla Qasım qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsində milli qaynaqlardan istifadə [Mətn]: [Ali məktəb tələbələri üçün tədris vəsaiti]/Ş.Q.Əliyeva; Elmi red. R.Mursaqulova, Rəyçilər. N.Rüstəmova, S.Cəmilzadə; Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2008.- 128 s.

 

Əliyeva Şəms Teyyub qızı. Kiçik və orta biznesin inkişafı və məşğuluq problemləri: Monoqrafiya /Ş.T.Əliyeva; Elmi red.: Ş.M.Muradov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2005,288 s.: cədvəllər

 

Əliyeva Təranə Mehdi qızı. Qanun məktəbi [Mətn]: dərslik: ibtidai və orta ixtisas musiqi məktəbləri və eləcə də incəsənət gimnaziya şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur /T. M. Əliyeva (qanun partiyasının red.); red. S. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- B.: [Ziya NPM] 2014.- 197, [1] s. not., fotoşək., cədv. 29 sm.

 

Əliyeva Tinatin Məmməd qızı. Ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat və riyaziyyatın tədrisi metodikası fənləri arasındakı əlaqələrin reallaşdırılmasının yol və vasitələri: [Monoqrafiya] /T.Əliyeva; Elmi red.: M.H.Yaqubov.- B.: Elm, 2004.- 288 s.

 

Əliyeva Zemfira. Türk dilləri sistemində sifətlərin struktur-semantik təkamülü [Mətn] /Z.Əliyeva; Elmi red. A.Axundov, Ə.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 140 s.; 20 sm.

 

Əliyeva Zəhra Cabbar qızı. Ədəbiyyat müntəxabatı [Mətn]: 10-cu sinif üçün /tərt. ed. Z.C.Əliyeva, H.F.Qasımzadə I hissə.- B.: Maarif, 1974.- 300, [4] s.

 

Akademik Zərifə Əliyeva - 90: biblioqrafiya [Elektron resurs] /tərt. ed. M.Vəliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2013.- 137 s.

 

Əliyeva Zərifə. Pedaqogika [Mətn]: Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti. /Z.Əliyeva, A.Mollayeva; Elmi red.: Ə.Məmmədov.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı, 2005.- 239 s.

 

Əliyeva Zərifə. Yüksək əqidə: (Həkimlik etikası, həkimin ürəyinin və fikirlərinin paklığı) /Zərifə Əliyeva; Elmi red.: Mustafa Topçubaşov.- B.: Azərbaycan, 2003.- 104 səh., 1port.

 

Zərifə xanım Əliyeva [Mətn] /Layihənin müəllifi, red.-ru və rəhbəri: F.Abdullazadə; Rəssam: Ş.Şıxəliyev; Foto: R. Bağırov, M. Həsənoğlu, İ. Cəfərov; N. Əliyeva.- B.: XXI YNE, 1998.- 288 s.

 

Zərifə Əziz qızı Əliyeva: biobiblioqrafiya. Bakı: Elm, 2013. 185 s.

 

Əliyeva Zöhrə Soltan qızı. Azərbaycan maarifçiliyi və dünya ədəbi-nəzəri fikri [Mətn]: Mirzə Fətəli Axundzadə maarifçiliyi Azərbaycan və dünya ədəbi-nəzəri fikrinin gözü ilə /Zöhrə Əliyeva; Elmi red. V. Arzumanlı; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu B.: Səda, 2008. 113 s.

 

Əlizadə Afina Cavad qızı. Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu [Mətn]: 1901-1920-ci illər /A.C.Əlizadə; AREA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Elmi red.: M.B.Məmmədov.- B.: Ozan, 1997.- 108 s.

 

Əlizadə Afina Cavad qızı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu [Mətn] /A.C.Əlizadə; Elmi red.: M.B.Məmmədov.- B.: 1996.- 106 s.

 

Əlizadə Ağacavad Abdulhəsən oğlu. Qüdrət Səmədov /A.A.Əlizadə; red. Ə.Kürçaylı; rəssam İ.Sərfərli.- Bakı: İşıq, 1977.- 38, [2] s .

 

Əlizadə Akif Ağamehdi oğlu [Mətn]: Bibloqrafiya /Tərtibçi. V.C.İbrahimov; Red. R.Zeynalov; AEAGeologiya İnstitutu.- Bakı: Siyasət, 1994.- 88 s.

 

Əlizadə Aləmzər. Şəffaf hörüyün rəfiqələri /A. Əlizadə ; red. R. Təmkin.-Gəncə : [s. n.] , 2013.- 98 s.

 

Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı. Ansambl ifaçılığının əsasları [Mətn] : /A. Əlizadə ; red. N. Əliyarova, X. Abdullayeva; Bakı: Zərdabi-Nəşr, 2017.- 124 [] s.: 20 sm.

 

Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı. Violino ifaçılığı əsaslarına qısa ekskurs [Mətn] : metodik vəsait /elmi red. H. Əliyeva ; red. S. Qarabağlı ; rəyçi. A. Rzayev [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adina Bakı Musiqi Akademiyası. Bakı: UniPrint, 2012.- 93, [1] s.: 20 sm.

 

Əlizadə Aydın Arif oğlu. Antik fəlsəfə tarixi [Mətn] : ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. A. Əlizadə ; elmi red. İ. Məmmədzadə ; məsul red. E. Səmədov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. Bakı: [s.n.], 2016.- 287, [1] s.: portr., cədv., 22 sm.

 

Əli-zadə Aydın Arif oğlu. Xristianlıq tarix və fəlsəfə [Mətn]: ilk çağlar /A.Əli-zadə; Elmi red. Y.Rüstəmov; Rəyçi G.Abdullazəazə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 172 s.

 

Əlizadə Aysəba Şəmsi qızı. Reklam və kommunukasiya sistemi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Ş.Əlizadə; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.H.Səmədov [və b.]B.: [İqtisad Universiteti], 2010.- 188, [1] s.

 

Əlizadə Aysəba Şəmsi qızı. Ticarətdə iqtisadi hesablama metodları [Mətn] /A.Ş.Əlizadə, L.A.Rəhimova, İ.Ə.Feyzullabəyli; Elmi red. Ə.Babaşov.- B.: Maarif, 1993.- 272 s.

 

Əlizadə Elmira ldar qızı. Elçinin yaradıcılıq təkamülü [Mətn]: monoqrafiya /.Əlizadə; red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Elm, 2004.- 210 s.

 

Əlizadə Ə. Uşaq cərrahlığı Tibb İnstitutu üçün dərslik /Ə.Əlizadə; red. Ə.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1968.- 351, [1] s. , şək. ; 22 sm.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Ailə [Mətn] /Ə.Əlizadə, A.Abbasov; elmi red. A.Eminov.- Bakı: Maarif, 1989.- 309, [2] s. , fotoşək., şək. ; 22 sm.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: müəllim üçün vəsait Ə.Ə.Əlizadə, A.N.Abbasov; rəyçi. Ə.Ə.Ağayev, M.Ş.Əbdülov.- B.: Maarif, 1988.- 189, [3] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Azərbaycan güzəran psixologiyası məsələləri [Mətn] Etnopsixoloji araşdırmalar /Ə.Ə. Əlizadə; Elmi red. S.F. Şabanov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-I hissə.- B.: N. Tusi adına ADPU, 1994.- 124 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Əsrin meqa meylləri: psixo pedaqoji problemlər [Mətn]: 3 cilddə: [Monoqrafiya] /Əbdül Əlizadə, Hikmət Əlizadə; Elmi red. R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, Y.M.Şiriyeva. I cild.- B.: 2008.- 480 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Əsrin meqameylləri: psixopedaqoji problemlər [Mətn]: 3 cilddə: [Monoqrafiya] /Əbdül Əlizadə, Hikmət Əlizadə; Elmi red. R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, Y.M.Şiriyeva.- III cild.- B.: 2008.- 501 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Məktəblinin psixologiyası [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, Q.E.Əzimov, E.M.Quliyev; elmi red. S.F.Şabanov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: [s.l.], 1990.- 101, [1] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri [Mətn] /Prof. Əbdül Əlizadə; Elmi red.: Zahid Qaralov; Məsul red.: İradə Akifqızı.- B.: Pedaqogika, 2004.- 432 s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; elmi red. U.M.Şiriyeva, C.Ə.Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva.- I kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 319, [1] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; U.M.Şiriyeva, C.Ə. Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva, II kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 288, [2] s.

 

Əlizadə Ə.Ə. Uşaqlar və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası [Mətn] /Ə. Ə. Əlizadə; elmi red. L.Ş.Əmrahlı.- B.: [s.n.], 2009.- 563, [1] s.

 

Əli-zadə Ələsgər İsmayıl oğlu. XX əsr Gəncənin görkəmli elm, mədəniyyət, partiya və dövlət xadimləri [Mətn] /Ə.Əli-zadə, A.Əliyev; red. və ön söz. N.Araslı.- B.: [Oskar], 2008.- 291, [1] s.

 

Əlizadə Əli Əşrəf Əbdül Hüseyn oğlu. Ümumi geologiya ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərslik /Ə. Əlizadə, M.Babayev.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 361, [3] s.

 

Əlizadə Həsən Əli oğlu. Fars dili S.M.Kirov adına ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin I və II kurs tələbələri üçün dərslik /H.Ə.Əlizadə, N.Hatəmi; [red. R.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 481, [3] s.

 

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu. Sosial pedaqogikanın aktual məsələləri [Mətn]: Nəzəriyyə. Metodika. Axtarışlar/H.Əlizadə. Elmi.red. B.H.Əliyev.- B.: Səda. 1998.-344 s.

 

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu. Tərbiyənin demoqrafik problemləri [Mətn] /H.Ə.Əlizadə; Elmi red. M.Ə.Həmzəyev.-Bakı: Maarif, 1993.- 232 s.

 

Əlizadə Hüseyn. Estetika [Mətn] /Hüseyn Əlizadə; Red. E.Zamanova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 380 s.

 

Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti [Mətn] /İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva, L.M.Məşədiyeva; Elmi red. Ə.T.Əmiraslanov. B.: Azərbaycan, 2001.- 680 s.

 

Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Ürək-damar xəstəliklərinin propedevtikası: Tədris nəşri İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva, M.M.Nəzərov; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2002.- 104 səh.

 

Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsinə dair suallar [Mətn]: /İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 220 s.

 

Əlizadə Məmməd İsa oğlu. Milli müdrikliyin Heydər Əliyev zirvəsi [Mətn] /M.İ.Əlizadə; Red. Ə.Həsənov; Baş məsləhətçi. E.Ə.Mahmudov; Məsləhətçilər. A.M.Məhərrəmov, Y.T.Əliyev; Ön sözün müəll. N.Cəfərov.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 752 s.: portr., foto, 20 sm.

 

Əlizadə Məmməd İsaoğlu. Tarixə yaddaş ömür [Mətn] Məmməd Əlizadə; Məsləhətçilər. Ə.Abbasov, T.Qarayev, S.Qurbanov; Red. X.Kazımlı.- B.: Qanun, 2002.- 240 s.

 

 Əlizadə Məmməd. İstiqlala doğru... [Mətn] M.Əlizadə; Red.: A.Novruzov; Baş məsləhətçi: S.Bəktaşi; Rəssam: M.Gəncəli.- B.: Asiya, 1997.- 252 s.

 

Əlizadə Məryəm Əli qızı. Teatr: seyrvə sehr... [Mətn]: Milliteatrprosesiproblemləri /Məryəm Əlizadə; Red.: A.Allahverdiyev.- Bakı: Elm, 1998.- 252 s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: mövzular, tapşırıqlar və testlər M.Əlizadə, M.Xankişiyeva; elmi red. Y.Abdullayev; dizayner Z.Əliyev.- B.: [Səda] 2010.- 223, [1] s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 3ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, M.Ə.Rüstəmova; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. E.Əliyev, K.Məmtiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti İkinci kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 226, [2] s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 3ds Max 2009 [Mətn] : üçölçülü qrafika və animasiya : [ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti] /M. N. Əlizadə, A. B. Mahmudov, S. E. İsmayılova ; elmi red. R. Balayev ; rəyçilər E. Əliyev, K. Məmtiyev ; təshihçilər S. Hacızadə, S. İsmayılova ; dizayner Z. Əliyev ; naşir H. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti. 3-cü kitab. B.: Adiloğlu, 2009. 271, [1] s. portr., şək

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Adobe PhotoShop cs [Mətn]: Rastr qrafikası redaktoru: Dərs vəsaiti /Mətləb Əlizadə, Etibar Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: H.Orucov, R.Məmtiyev; Naşir: Valeh Mayılov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Qafqaz Universiteti.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 248 s. , ill. ; 21 sm.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. AutoCad 2007 [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, R.Ə.Balayev; elmi red. Y.Abdullayev; rəy ver. C.İsmayılov, V.Lalayev; naşir. V.Mayılov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV Nəşr, 2008.- 541 s. , şək., cədv., portr.; 21 sm.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. İnformatika və geoinformatika [Mətn]: dərslik M.N.Əlizadə, F.B.Eminov; elmi red. Y.Abdullayev; rəyverən V.Mehdiyeva [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlətİqtisad Un-ti.- B.: Səda, 2013.- 519, [1] s.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Kompüter qrafikası [Mətn]: mühazirə materialları və testlər /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, S.M.Hacızadə; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. R.Balayev, Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Səda, 2010.- 543, [1] s.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft Excel [Mətn]: [yeni öyrənənlər üçün dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, G. Z. Verdiyeva; elmi red. Y. Abdullayev; rəyçi R.Balayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, Qafqaz Un-ti, Gəncə Döv. Un-ti.- Bakı [Səda] 2012.- 199 [1] s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft Word XP [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Əlizadə, E.Seyidzadə; Elmi red. S. Kərimov, X.İsmayılov; Rəyçilər. F.İsayev, S.Salihov; Naşir. Valeh Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 350 s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft word 2007 yeni öyrənənlər üçün: [Vista versiyası] /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, S.R.Əhədova; elmi red. Y.R.Abdullayev; dizayn. Z.Əliyev; rəy. Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov, İ.Musayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Səda, 2012.- 231, [1] s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Visual Basic və Microsoft Excel XP-də məsələlər həlli [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, N.F.Abdullayeva; Elmi red. E.Seyidzadə; Rəy verən. R.Balayev, Z.Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV NƏŞR, 2007.- 576 s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Windows 7 və Office 2012. Bunları Noutbukda öyrənməyə nə varki.. [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, N.H.Əlizadə; rəy verən İ.Musayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Səda, 2012.- 631, [1] s.

 

Əlizadə Nuri. Durna lələyidi bu yağan yağış... [Mətn]: şeirlər və poemalar /N.Əlizadə.- Bakı: Kitab palatası, 1996.- 156 s.

 

Əlizadə Nuri. Pəncərəmdə ağlayan yağış [Mətn]: şeirlər /Əlizadə Nuri; Red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 176 s.

 

 Əlizadə Nuri. Tanrı, gəl tanış olaq... [Mətn]: şeirlər /Əlizadə Nuri; Red. Zülfüqar Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 72 s.

 

 Əlizadə Nuri. Ulduzların göz yaşı. /Ə.Nuri; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2004.- 203 s.

 

 Əlizadə Orxan Tofiq oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi münasibətləri [Mətn] /O.T.Əlizadə; elmi red. A.İbrahimova.- B.: Elm, 2009.- 208 s.

 

 Əlizadə Qəzənfər Mədət oğlu. Azərbaycan xalq memarlığı XIX-XX əsrlərdə oxunmuş mühazirənin stenoqramı /Q.M.Əlizadə; [red. A.Qazıyev]; Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı:[s.n.];1958.- 18, [1] s.

 

Əlizadə Rəhman Balarza oğlu. Komediyalar /R.B.Əlizadə 1 Cild.- Bakı: Nurlar, 2008.- 332, [1] s., port., il.; 25 sm. ar2008/2366

 

Əlizadə Samət Qürbət oğlu. Əski Azərbaycan yazısı [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /S.Əlizadə; Rəyçilər. Tusi N. adına APU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrası; Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Bakı Universiteti, 1993.- 144 s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Azərbaycanda Həzrət Əli (ə.) qədəmgahları və ziyarətgahları [Mətn] /S.H.Əlizadə; red. A.Buzovnalı; xəttat C.Lahıclı.- B.: Ozan, 2011.- 287, [1] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Bunu hamı bilməlidir [Mətn] /S.H.Əlizadə; red. A.Buzovnalı.- Bakı: [Ozan], 2011.- 150, [2] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Həzrət Əli (ə.) qədəmgahı zəvvarların gözü ilə [Mətn]: (Buzovna, hicri 1410-1430; miladi 1990-2010) /tərt.-müəl. Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu Əlizadə; red. Hacı Arif Buzovnalı; mütərcim Hacı Vasif Hacı Arif oğlu, Tahirə Davud qızı, Gültəkin Yusif qızı; elmi məs. Axund Hacı İlham Səlimov, Hacı Nazim Məmməd oğlu, Hacı Maarif Hacı Arif oğlu.- B.: Ozan, 2011.-374, [2] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Həzrət Əli (ə) və Azərbaycan [Mətn] /Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu Əlizadə; red. A.Ə.Buzovnalı.- B.: Ozan, 2006.- 471, [1] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Qədir-Xum həqiqətləri [Mətn] /S. H. Əlizadə; red. A. Buzovnalı.-Bakı: Ozan, 2011.-759, [1] s.

 

Əlizadə Şükür Həmid oğlu. Məktəb fizika kabinetinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] /Ş.H.Əlizadə; elmi red. Z.İ.Qaralov.- B,: Elm, 1998.- 88 s.: cədv., şək., sxem, 20 sm.

 

 

Əlizadə Yalçın. Azərbaycan efiri: tarix və müasirlik [Mətn] /Y.M.Əlizadə, Q.M.Məhərrəmli; Red.: Ə.Həsənov.-Bakı: Nurlan, 2006.- 184 s.

 

Əlizadə Yusif. Assistent [Mətn] : [roman] /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli ; dizayner və rəssam S. Mustafaoğlu. Bakı: Günəş-B, 2015.- 261 s.: ill., portr., 21 sm.

 

Əlizadə Yusif. Assistent [Mətn] : [roman] /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli ; [dizayner Z. Məmmədov] Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 271, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əlizadə Yusif. Beş kəşfiyyatçı əsgər [Mətn] : poema /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli. B.: Elm və təhsil, 2014. 65, [3] s.: portr., 17 sm.

 

Əlizadə Yusif. Borc [Mətn] : roman /Y. Əlizadə ; red. S. Kərimli. B.: Elm və təhsil, 2014. 285, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

 

Əlizadə Yusif. Bu dağların sərt üzü [Mətn] : [povest] /Y. Əlizadə ; [dizayn Z. Məmmədov]. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 250, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Əlizadə Yusif. Qatarda son görüş [Mətn] : publisistik roman /Y. Əlizadə ; red. Ə. Mollayev ; texniki red. və rəssamı S. Mustafaoğlu. B.: UniPrint, 2014. 373, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Əlizadə Yusif. Təqibli yollar [Mətn] : [detektiv roman] /Y. Əlizadə. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 279, [1] s.: portr., 20 sm.

 

 Əlizadə Ziynət Əliheydərqızı. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər monoqrafiya /Z.Ə.Əlizadə; [red. S.Cəfərov, F. Fərəcov].- Bakı:Maarif, 1965.- 146, [2] s.

 

Əlləzoğlu Eyvaz. Ölü yay [Mətn]: hekayələr /E.Əlləzoğlu; Red. Z.Hüseynova.- B.: Yazıçı, 1992.- 104 s.

 

Əlləzoğlu Eyvaz. Yatan dinozavrlar [Mətn]: [hekayələr] /E.Əlləzoğlu; red. G.Mehdiyev.- Bakı: Gənclik, 1993.- 88 s.

 

Əlləzov Qəzənfər Sehvəddin oğlu. İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı [Elektron resurs]: monoqrafiya Q.S.Əlləzov; elmi red. M.X.Meybullayev.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.- 329 s.

 

Əlzamin. (Əliyev ƏlizaminYelmar oğlu.) Vətən fədailəri [Mətn]: Ağdam şəhidləri Əlizamin; Naşir. B.Axundov; Red.T.- B.: Öyrətmən, 1994.- 236 s. portr. 20 sm.

 

 


1 2 3 4 5 6

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved