Ç

 

Çaçikov A.M. Dayda Hindistan işçi qadınları həyatından /A.M.Çaçikov; çevirəni. C.Qənizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.
 

Çadranın götürülməsi, din əleyhinə mübarizə və başqa işlər sahəsində AK(b)F-nın [Mətn]: AK(b)F MK aprel plenumu qərarlarından /AK(b)F Mərkəzi Komitəsi.- B.: AK(b)F MK, 1929.- 15 s.

 

Çağrışdan əvvəl üçün qeyd kitabçası [Mətn]: forma 3.- B.: [s. n.], 1925.- 19 s.

 

Çağırışdan qabaq döyüşə hazırlanmak üçün proqramlar [Mətn: qoşun soyları üçün ümumi və hər növ soy üçün xüsusi proqramlar /Ruscadan çevirən. N.B.Nəzərli.- B.: Azərbaycan hərbi nəşriyyat komisyonu, 1926.- 120 s.

 

Çaplin N. Gənc kommunistlər hərəkatının növbəti vəzifələri [Mətn]: 1925-ci il yanvarın 31-də RLKG İttifaqının (Tula) şəhərindəki vilayət komitəsinin plenum iclasında olan məruzədir /N. Çaplin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 65 s.

 

Çaplin N. Kəndlərdə kommunist gənclər ittifaqının vəzifəsi və qarşısında duran məsələlər haqqında [Mətn] /N.Çaplin; tərcümə. M.H.Nəsirbəyli; Şəhər ilə kəndin birləşməsi cəmiyyəti.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 10 s.

 

Çaplin N. Yeni nəsl uğrunda mübarizə ÜİLKGİ MK-nın ÜİLKGİ VIII Ümum İttifaq qurultayında haqq-hesabı /N.Çaplin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 123, [1] s.

 

Çarkaşininov İ. Dükan komisyonu nədir və onda necə işləmək lazımdır [Mətn] /İ.Çarkaşininov; Koperativ kitabxanası.- B.: Azərittifaq, 1927.- 55 s.

 

Çarpışma günləri Vətəndaş müharibəsində iştirak edən komsomolçuların xatiratı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79, [1] s.
 

 Çehil-Tuti [Mətn] Təbriz: [s.n.], 1883 (1300 h.).- 47 s.

 

 Çexov Anton Pavloviç. Arvadlar və qeyri hekayələr /A.P.Çexov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 77, [1] s.


 
Çexov Anton Pavloviç. Dəhşətli gecə hekayələr /A.P.Çexov; Ə.Haqverdiyev; red. Ə.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1928.- 59, [1] s.

 
Çexov Anton Pavloviç. Dərədə hekayə /A.P.Çexov; red. A.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 47 s.

 
Çexov Anton Pavloviç. Kəndlilər /A.P.Çexov; çevirəni. R.Nəcəfov; red. A.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 55 s.
 

Çexov Anton Pavloviç. Qılaflı adam hekayə /A.P.Çexov; çevirəni. Məhəmmədov; red. R.K.Nəcəfov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 14 s. ; 22 sm.
 

Çexov Anton Pavloviç. Qız istəmək [Mətn]: Bir pərdədən ibarət qayət müzhik bir vodevildir. /A.P.Çexov; mütərcimi. Ə.S.Qasımov; naşiri. Ə.Ələkbərov.- B.: [c. n.], 1911.- 40 s.

 

Çexov Anton Pavloviç. Rotşildin kamanı və başqa hekayələr /A.P.Çexov; red. A.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 112 s.


 
Çexov Anton Pavloviç. Vişnə bağı 4 pərdəli komediya /A.P.Çexov; çevirəni. R.Nəcəfov; red. A.Əfəndizadə; müqqəddimə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 98 s.
 

Çekin A. İşçi qadın və həmkarlar ittifaqları [Mətn] /A.Çekin, V.Yarotski; mütərcimi. S.Məlikov.- B.: AHİŞ, 1926.- 56 s.

 

"Çembərlənə bizim cavabımız" və "müdafiə həftəsi" kompaniyalara aid məruzələr üçün tezislər [Mətn].- B.: [s.n.], 1927.- 38 s.

 

Çernov A.İ. Baltaların qatı xəlitə ilə qaynaq edilməsi [Mətn] A.İ.Çernov; red. H.Səlimov; çevirən. Y.Səfərov.- Bakı ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 25, [2] s.

 

Çerevkov V. Balaça Al nə cür Edison oldu /V. Çerevkov Bakı : Azərnəşr , 1930. 42, [1] s.

 

Çernov A.V. Qaplamaçı nəyi bilməlidir /A.V.Çernov, A.M.Boqoslovski; çevirəni. Q.Yuzbaşev.- B.: Azərnəşr, 1931.- 79, [1] s., şək.; 18 sm.
 

Çernyak Y. Çağırış yaşına çatmayanların bədən tərbiyəsi /Y.Çernyak; çevirəni. Y.Yusifli; red. Ə.Heydərli; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [Azərnəşr], 1928.- 54 s.
 

 Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn]: Müəllimlər üçün /A.O.Çernyayevski.-Tiflis: [s.n], 1882( 1299 h.) 27 s.

 

 Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn]: Türki- Azərbaycan dilində təlimi- qiraət və inşa və imla məşğuliyyəti üçün kitabçadır /A. O. Çernyayevski, S. H. Vəlibəyov.- İkinci cild.- Tiflis: [s.n.], 1888 (1305 h.).- 169 +10 s.

 

 Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn]: Türki-Azərbaycan dilində /A.O.Çernyayevski I cild.- Tiflis: [s.n.], 1898 (1315 h.) 67 [1] s.

 

Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn]: Türki-Azərbaycan dilində /A. O. Çernyayevski Tiflis: [s.n.], 1899 (1318 h.) 74 [1] s.

 

 Çernyayevski Aleksey Osipoviç. Vətən dili [Mətn]: mübtədilər üçün türk dilində üsuli-cədid üzrə tərtib olunmuşdur /A. O. Çernyayevski.- I cild Tiflis: [s.n.], 1910 (1328 h.).-64 [2] s.

 

 Çernorutski M.V. Daxili xəstəliklər diaqnostikası tələbələr və həkimlər üçün /M.V.Çernorutski; red. S. L. Qauxman.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 579, [1] s.

 

 Çervyakov P. Kolxozlarda aqroistehsalat təbliğatı [Mətn] P.Çervyakov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Çəkil (tut) ağacını necə becərməli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15, [1] s.
 

Çəməndə, tülki ilə qurt və yeddiyaşar [Mətn]: məktəb və evdə oxunmaq üçün asan dil ilə tərcümə olunmuş hekayələr /Mütərcimi. Qafur Rəşad Mirzəzadə; naşiri. bəradəran Orucov.- B.: [s. n.], 1911 (1329 h.).- 21 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Qaranlıqdan/Y.V.Çəmənzəminli; red. və müqəddimə. M.Arif.- Bakı: Azərnəşr, 1933. 48 s.

 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Qazanc yolunda hekayələr /Y.V.Çəmənzəminli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 93, [1] s.

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Studentlər tələbələrimizin inqilabdan əvvəlki həyatından bir parça /Y.V.Çəmənzəminli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 170 s.
 

Çxenqeli İ.A. Suvarma üsulunu necə təyin etməli /İ.A.Çxenqeli; Zaqafqaziya Su Təsərrüfartı Təcrübə və Tədqiqat İnstitutu.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 13 s.
 

Çjimbe A. Dərə adamları Roman. Xevsurların həyatından /A.Çjimbe; çevirəni. Ə.Qurbanəli oğlu; red. Ə.Qərib.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-247, [1] s.
 

Çiçerin Georgi. Gənclər beynəlmilli tarixi [Mətn] /G. Çiçerin; müqəddimə. O. Skar.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 109 s.

 

Çiçikalov A. Lenin və Plexanov [Mətn]: dialektik materializm inkişafında Lenin etapı məsələsinə dair A.Çiçikalov; red. Kazımzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 34 s. 20 sm.

 

Çijov. Yeni dünya [Mətn] /Çijov; tərc. ed. Mirmöhsünzadə.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 36 s.

 

Çijov. Yeni dünya [Mətn] /Çijov; tərc. ed. Mirmöhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 48 s. 1924-62

 

Çijovski S. İstehlak kooperativlərinin təşkili və ilk addımları [Mətn] /S.Çijovski.- B.: Azərittifaq, 1926.- 65, [3] s.

 

Çikovani Simon. İpək /S.Çikovani; tərc. ed. K.İrtuğanlı; rəs. D.Kutateladze, Y.Puşkina.- [Tiflis]: Saxelkami, 1931.- 15 s.

 

Çinger A. İbtidai fizik [Mətn]: birinci dərəcə /A.Çinger; [mütərcimlər. H.Zeynallı, İ.Hacızadə, C.Əfəndizadə və b.]. B.: Azərnəşr, 1924.- 424 s.

 

Çirdansov P. Qabaqda və indi [Mətn] /Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı Dağıstan şöbəsi; Kənd işçiləri kitabxanası. Mahaç-Qala: Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı Dağıstan şöbəsi, 1927.- 20 s.

 

 Çobanzadə B. Azəri ədəbiyyatının yeni dövrü. Natsionalizmdən internatsionalizmə.- B., Azərb. Döv. Elmi Təd. İnst.-nun nəşr. 1930.- 65 s.

 Çobanzadə B. Krım-tatar ədəbiyyatında qurultayçılıq və millətçilik.- B., 1929.- 33 s.

 Çobanzadə B. Türk dili.- B.: Azərnəşr, 1928.- 219 s.

 Çobanzadə B. Türk dili sərflərinin ümumi qüsurları.- B., 1925.- 34 s.

 

Çobanzadə. Türk dilinin qramatikası. 1925 [Mətn] /Bakı komitəsi.- B.: Bakı komitəsi, 1925.- 20 s.


 Çobanzadə B. Türk-tatar dialektolojisi (Giriş).- B., 1927.- 135 s.

 Çobanzadə B. Türk-tatar lisaniyyətinə mədxəl.- B., Azərnəşr, 1924.- 213 s.

 Çobanzadə B. və Məmmədzadə Ç. Türk dilinin metodikası.- B., Azərnəşr.- 1932.- 48 s.

 Çobanzadə B. və Ağazadə F. Türk qrameri.- B.: Azərnəşr, 1929.- 202 s.

 

 Çobanzadə Bəkir Vahaboğlu. Evdə pedaqoji texnik umutürk dili [Mətn]: 1-ci kurs B.Çobanzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 219 s.

 

 Çobanzadə Bəkir. Kumık dili və ədəbiyyatı tədqiqləri [Mətn] /B.Çobanzadə.- B.: Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti, 1926.- 105 s.

 

 Çobanzadə Bəkir. Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu [Mətn] /B.Çobanzaadə I qism.- B.: Azərnəşr, 1926.- 264 s. 

 

Çobanzadə Bəkir. Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu [Mətn] /B.Çobanzaadə II qism.- B.: Azərnəşr, 1927.- 217 s.

 

Çobanzadə Bəkir. Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu [Mətn] /B.Çobanzaadə II qism.- B.: Azərnəşr, 1927.- 264 s.

 

Çocuğun doğulması üçün müavinət Dəfn üçün müavinət: İctimai sığorta qanunnaməsi üçün materiallar: Kütləvi müzakirə üçün.- Bakı: Azictsığorta komitəsi, 1930.- 15 s.
 

Çocuq evləri haqqında qanun [Mətn] B.: [s. n.], 1924.- 12 s.

 

Çocuq kənd təsərrüfat kollektivləri və məktəblərin aqronomlaşdırılması məktəblərin politexnikləş-dirilməsinə yardımçı ədəbiyyat /Azərbaycan Xalq Maaarif Komissarlığı, Müəllimlər İxtisasını Artırmaq İn-tu.- Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 15 s.
 

Çocuq və gənclər zəhmətinin tarixi [Mətn] /Ruscadan tərc. ed.: R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 56 s.

 

 Çocuklar arasında ictimai tərbiyyə sistemi üzrə məktəbdən xaric işlər [Mətn]: pioner dəstəbaşıları seminarları üçün iş materialı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 39 s.

 

Çocuqlar hərakatı və məktəb [Mətn]: Gənc pionerlərin (izcilərin) V.İ.Lenin adına olan mərkəzi birosunun müdürlüyü altında çap olunmuşdur /tərcümə. R.Hacızadə; Komunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 187 s.


Çocuqlar və yeniyetmələrin orqanizmlərinin bioloji xüsusiyyətləri[Bakı]: [Azərnəşr], 1930.- 24 s.

 

Çocuqların qüvvələrini neft uğrunda mübarizə aparmaq üçün səfərbərliyə alınması Bakı Pioner təşkilatı, Azərneft Tresti və Neftçilər İttifaqı arasında bağladığı sosializm müqavilənaməsi : ALKGİ BK BB-nun 1-ci plenumu.- Bakı: [s. n.], 1931.- 14 s. ; 22 sm.
 

Çor yaxud pambıq bitkisində hörümçək gənəsi və onunla mübarizə üsulları /Zaqafqaziya Pambıq komitəsi 9-cu buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1931.- 29 s., şək.; 18 sm.

 

Çubinidze Ş. Təbiyyat ibtidai məktəbin IV qrupu üçün dərs kitabı/Ş. və T.Çubinidze; tərc. ed. A.A.Xancanbəyli.-Tiflis: Saxelkami nəşriyyatı, 1933.- 145, [1] s. , şək. ; 23 sm.

 

Çubinidze T. Təbiət elmi [Mətn]: III qruppa üçün iş kitabı T. Çubinidze, Ş. Çubinidze, Q.Çubinidze; mütərcim. M.Abaşidze, H.Həsənzadə; red. Əsgər.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1932.- 132 s.

 

Çumaçenko A. Günəşli ev [Mətn] A.Çumaçenko; red. Ad.Əfəndizadə; çevirən. Ə.Fevzi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 103, [1] s.
 

Çumandrin Mixail Fyodoroviç. Rablenin fabriki /M.F.Çumandrin ; çevirəni. Əli Səbri ; red. M.S.Ordubadi; [müqəddimə. A.Selivanovski]Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 270 s.
 

Çunqadze Daniyel. Suram qalası böyük hekayə /D.Çunqadze; gürcücədən çevirəni. Ə.İ.Səidzadə; red. A.Yusifzadə; [müqəddimə. G.Tavzaraşvili]Bakı: Azərnəşr, 1928.- 101 s.

 

Çursin Q.F. Etnoqrafi məlumat toplamağa məxsus proqram Kavkaz xalqlarının həyatına tətbiqən tərtib edilmişdir /Q.F.Çursin; çevirəni. Y.Cəfərzadə; [ön. söz. A.Ziffeld; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tarix-Etnoqrafiya Şöbəsi]Bakı: ADETİ, 1930.- 73 s.
 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved