N

 

N.Buxarin. Tarixi materializm nəzəriyyəsi marksist sosiolojisindən populyar dərs kitabı /N.Buxarin; çevirəni. R.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 272 s

 

Nadejin N.K. Pambığı vaxtında ək /N.K.Nadejin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.
 

 Nadeyin V. Təbiyətin şəfa verici qüvvələri [Mətn] /V. Nadeyin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 72, [1] s. , şək. ; 16 sm.

 

Nağıyev A.A. Neft sənayesində zəhmət müdafiəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair məlumat kitabçası /A.A.Nağıyev.- Bakı: [s.n.], 1931.- 43 s.
 

Nağıyev Cahangir. Homindan /C.Nağıyev.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 117, [1] s.

 

 Naxçıvan köy şuralarına və şuralar qurultaylarına seçgilər icrasının dəstur əl əməli [Mətn] /Naxçıvan ictimai şura cümhuriyyəti; Xalq daxiliyə işlər komissarlığı.- B.: [s. n.], 1925.- 12 s.

 

Naxçıvani Hacı Molla Məhəmməd. Səhabəd-dümu [Mətn] /Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani.- Təbriz: [s. n.], 1903 (1321 h..- 432 s.

 

 Nakam [Mətn]: seçmə parçalar XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatından /toplayan Ə. A. Müznib.- B.: Azərnəşr, 1928.- 105 s.

 

Naqayev A.G . Planetariy və kainat /A.G.Naqayev; çevirəni. K.İsrafilov; red. Yusifli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 106, [1] s. , şək., sxem.

 

Namizədlər üçün firqə məktəblərindən ötrü [Mətn]: tapşırıq 1 AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- B.: [Azərnəşr] 1932.- 23, [1] s.

 

Namizədlərə məxsus firqə məktəbləri üçün tapşırıq 8 [Mətn] AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; red. [çevirəni K.A.İsrafilov; red. Q.Abasov].- B.: [Azərnəşr], 1932.- 31 s.
 

 Nansen F. Uzaq şimalda eskimoslar yaşayışı [Mətn] /F. Nansen.- B.: Azərnəşr, 1927.- 84 s. , şəkil; 22 sm 114

 

Nasimoviç A. Senya Kalugin Bir pionerin sərgüzəşti: Hekayə /A.Nasimoviç; çevirəni. Elçi qızı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.
 

Nataryat orqanları üçün təlimat və nataryus əməliyatı vergisi taksası [Mətn] /Xalq ədliyyə komissarlığı.- B.: Xalq ədliyyə komissarlığı, 1927.- 83 s.

 

 Natəvan ( Xurşud Banu) [Mətn]: on doqquzuncu əsr Azəri ədəbiyyatı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 82 s.

 

Naumov V. S. Maşınsünaslıq [Mətn] V.S.Naumov; red. M.Kamil; çevirən. Fətəlizadə I hissə İstilik texnikası.Bakı Azərnəşr, 1932.- 566, [1] s.

 

 Naxçıvani Hinduşah. Əs-Sihah Əl-Əcəmiyyə [Mətn] /H. Naxçıvani, Məsul red. Z.M. Bünyadov, V.İ. Aslanov; AzEA

 

 Namitokov A. Çərkəz qadını [Mətn] /A.Namitokov; tərc. ed. Ə.İmamzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 42 s.

 

Namizəd siyası savad məktəblərində və dərnəklərində və dərnəklərində və dərnəklərdə tədris metodı /AK(b)F MK və BK metod bürosu.- Bakı: [s.n.], 1933.- 7, [1] s. ; 20 sm.

 

Nasimoviç A. Beynəlxalq gənclər oyununun axşamı [Mətn] A.Nasimoviç; çevirəni. Mahmudov; red. Ordubadi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 30, [1] s.

 

Naviqasiyaya bolşevikcəsinə hazırlanalım [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1932.- 20 s.
 

Nazim Bəy. Kişi və arvadlarda süzənək və nəticələri /Nazim bəy.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 45 s.
 

 Nazim Bəy. Siflis və yumuşaq şanker [Mətn] /Nazim Bəy; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.-B.: Yeni Kənd, 1925.- 76 s.

 

 Nazim Bəy. Süzənək [Mətn] /Nazim Bəy; Azərbaycan xalq topraq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 50 s.

 

Neçayev A.V. Mineraloji /A.V.Neçayev; red. A.Vəzirzadə; çevirəni. M.Babazadə; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr. 1933.- 288, [VI] s. , şək. ; sm.
 

 Neçaev. Fizik əyləncələri [Mətn] /Neçaev; redaktor H.Zeynallı, S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 211 s.

 

Nefedov G.A. Bürokratlar və onlarla mübarizə yolları [Mətn] /G.A.Nefedov.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 52 s.

 

 Neft çıxarılması və emalı [Mətn] B.: Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye, 1924.- 62 s.

 

Neft istehsalatı sahəsində Bakı Firqə təşkilatının növbəti məsələləri risalə.- Bakı: [s.n.], 1931.- 24 s.


Neft quyularında su və onunla mübarizə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 38, [1] s.

 

Neft məhsullarının müayinə metodları [Mətn] çevirən. H.Abbasov; red. M.Ə.Əfəndizadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 80 s.

 

 Neft məhsullarının təmizlənməsi texniki sənət kursları üçün rəhbər.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 120 s.


Neft sənayesi planının yerinə yetirilməsi ən mühüm təsərrüfat siyasi vəzifədir ÜİK(b)F MK-nın neft sənayesinin vəziyyəti haqqındakı 15-XI-1930-cu il tarixli qərarı: firqə maarifinin bütün şəbəkəsi üçün tapşırıq /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 27, [1] s.
 

 Nefçilər ittifaqı üzrə haqq-hesab və seçki kampaniyasını aparmaq üçün plan.- Bakı: Neftçilər İttifaqı ZÖK nəşri, 1931.- 19 s.

 

Nekraş İ.L. Kənd-təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı üzərində müşahidə yapmaq üçün təlimat aqro-met. müxbirlərinə rəhbər /İ.L.Nekraş; çevirəni. A.Hacıyeva; red. Y.Məhəmmədov; ASŞC XTK VHMXİ, Azərbaycan və Kaspi dənizi Hidro-Meteoroloji Elmi-Tədqiqat İnstitutu Kənd Təsərrüfat sektoru.- Bakı: [s. n.], 1933 (Titul vərəqində 1934) 16 s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Nekrasov A. Yoxsullar fondundan nə cürə istifadə etməlidir [Mətn] /A.Nekrasov.- Bakı: Köy-Birliyi nəşriyyatı, 1929.- 19 s.

 

 Nemət Bəsir. Fəryad.- B.: Kaspi mətbəə, 1910.- 32 s.

 

Nemət Kamal Zahid. Əməl sərab olurkən [Mətn] /Nemət Kamal Zahid.- B.: Azərnəşr, 1926.- 123 s.

 

Nemətova Məşədi Xanım Sədulla qızı. Şirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənilməsinə dair [Mətn]: epiqrafik abidələr əsasında /M.X.Nemətova; red. Ə.Ə.Ələsgərzadə AzSSR EA, Tarix İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1959.- 144 s.
 

Nemətulla Seyid. Cəzairli Seyid Nemətullanın tərcümeyi-halı [Mətn] /Seyid Nemətulla; tərc. ed. Ərəszadə Gəncəli.- Tiflis, 1907 (1324 h.).- 35 s.


Nematulin A. Təshih yaxud islamiyyətcə kəsb ilə təvəkkül beynində münafat yoxluğu və insanın işləri kəndinin ixtiyarı və təsərrüfündə olub heç bir işində məcburiyyət təxtində bulumdığı əsər [Mətn] /A.Nematulin; naşir və ön sözün müəllifi; İ.Qasprinski.- Baxçasaray: [s. n.] , 1901.- 26 s.

 

Nemətzadə Səbirə. Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi [Mətn] /S. Nemətzadə (ön söz); elmi red. M. Zeynalov .- B.: Nurlan, 2008. 127, [1] s.

 

Nemilov A.V. Həyat və ölüm [Mətn]: 21 ədəd müxtəlif rəsmlər havidir /A.V.Nemilov; tərcümə. M.Kamiloğlu.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 79 s.

 

Nemilov A.V. Həyat və ölüm [Mətn]: 21 ədəd müxtəlif rəsmlər havidir /A. V. Nemilov; Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 85 s.

 

Neverov Aleksandr. Çörəkli Daşkənd [Mətn]: hekayə /A.Neverov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 105 s.

 

Neverov Aleksandr. Yaşamaq istəyirəm [Mətn]: iki hekayə /A.Neverov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 18 s. 

 

Neyman N. Azərneftin 1925-26-cı il üçün iş məramnaməsi [Mətn]: proqram /N.Neyman.- B.: İŞCİ Mədəniyyət İşçiləri Həmkar İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi, 1926.- 39 s.

 

Neverov Aleksandr. Çörəkli Daşkənd [Mətn]: hekayə /A.Neverov; tərc. ed. Çəmənzəminli.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 140 s.

 

Neverov Aleksandr. Çörəkli Daşkənd [Mətn]: hekayə /A.Neverov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 105 s.

 

Neverov A. Bolşevik Marya hekayələr /A.Neverov; çevirəni. N.Rəhimli; red. C.Axundzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 76, [1] s.
 

Nevski V. İ. Vladimir İliç Lenin (Ulyanov) [Mətn] /V. İ. Nevski. Bakı : Bakı fəhləsi , 1924. 36 s.
 

Nevski V.İ . Vladimir İliç Lenin (Ulyanov) [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti ] /V.İ.Nevski.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 32 s.

 

Nə üçün kənaf əkmək lazımdır.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.


Nə üçün kənaf əkmək lazımdır.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15 s.
 

Nəbatat istilahları [Mətn] /Azərbaycan Maarif Komissarlığı yanında İstilah komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1926.- 35 s.

 

 Nəbati Seyid Əbülqasim. Divani- Nəbati [Mətn] /Ə. Nəbati Yersiz: [s.n.], 1890. -140.

 

Nəbili C. ASŞC-də silosun əhəmiyyəti /C.Nəbili; [red. Məhəmmədov]; ASŞC XTK Texniki-Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 26, [1] s. ; 16 sm.

Nəbili C. Toxumluq qara yonca /C.Nəbili; red. Məhəmmədov; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki-Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s. ; 15 sm.

 

Nəcəfova M. Kommunizmin böyük tikintiləri [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası; tərt. ed. M.Nəcəfova; [red. C.Şirinov].- B.: [s.n.] 1953.- 57, [3] s.

 

Nəcəfova M.Y. Respublika, ümumittifaq və VI Ümumdünya festivalları qarşısında [Mətn]: bədii özfəaliyyət iştirakçılarına kömək üçün qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. LKGİ Mərkəzi Komitəsi, M.F.Axundovad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası; tərt. ed. M.Y.Nəcəfova, İ.V.Pereqonets; red. Y.H.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1957.- 31, [1] s.

 

Nəcəfova M.Y. Sovet ordusu və hərbi dəniz donanmasının 40 illiyi [Mətn]: 1918-1958: oxucuya yaddaş [tərt. ed. M.Y.Nəcəfova; red. H.B.Həsənov]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1958.- 7, [2] s.

 

Nəcəfova M.Y. Süleyman Rüstəm [Mətn]: anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə: 1906: yaddaş [tərt. ed. M.Y.Nəcəfova, M.N.Meylman; red. Ə.T.Xələfov, İ.V.Pereqones]; M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası (Məlumat biblioqrafiya şöbəsi).- B.: [s. n.] 1956.- 12, [2] s.

 

Nəfi. Divan [Mətn] /Nəfi [Yersiz]: [s.n.], 1852.- 207 s.

 

Nəjad Əjdər. Qızıl əsgərinvə çağrışa qədər hazırlıq keçənin-əlifba kitabı /çevirən. və düzəldən. Ə.Nəjad; red. M.A.Xanməhəmmədov 1-cihissə.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 54, [2] s.
 

Nəğmə kitabçası /[müqqəddimə. Ş.Abbasov]Bakı: ALKGİ M. və BKTT şöbələri, 1928.- 39 s.

 

Nəqdsiz hesabatı kütlə içərisinə.- Bakı: Upravleniya Sberkassami ASSR, 1930.- 48 s.
 

Nəqliyyat Baytar-səhiyyə dairəsi barəsində nizamnamə [Mətn] Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929. 21 s.

 

Nəqliyyat komsomolçuları üçün söhbətlər [Mətn] mütərcimi. C.Əzimov; red. M.Hüseyn 1.- B.: Azərnəşr, 1932.- 64 s.

 

Nəqliyyatın Mərkəzi qiyabi Politexnik İnstitutu Bakı, Xəzər dənizi şura ticarət flotunun kadr şöbəsi: İkinci hazırlıq şöbəsinin yoxlama işləri.- Bakı: [s.n.], 1930.- 6 s.

 

Nəqliyyatın üzünü yeni vəzifələrə doğru çevirmələri dəmir yolu nəqliyyatı haqqında SŞCİ XKS və ÜİK(b)F MK-nın qərarları.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 46, [1] s. ; 18 sm.
 

Nəriman Nərimanovun qısa bioqrafiyası ilə məqalə və məktubları [Mətn]: ruscadan tərcümə /Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 67 s.

 

Nərimanbəyli C. 1929-30-cu il üçün vahid kənd təsərrüfat vergisi [Mətn] /C.Nərimanbəyov.-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 79 s.

 

Nərimanbəyli C. 1930-31-ci ilin kənd təsərrüfat vergisi haqqında qanunda imtiyazlar /C.Nərimanbəyli.- Bakı: [s.n.], 1930.- 26 s.

 

Nərimanbəyli C. 1932 ildə şəhərlərdə mədəni, mənzil quruluşu və kənd yerlərində mədəni təsərrüfat quruluşu ehtiyaclarına məxsus birdəfəlik vergi toplanmasını aparmaq xüsusda əməli rəhbərlik [Mətn] S. Nərimanbəyli.Bakı ASŞCXMK nəşriyyatı, 1932.- 28 s.
 

 Nərimanov Əlimirzə Tiflisi. Nəsihətül-ətfal [Mətn]: [qiraət kitabı] /Ə.Nərimanov.- Tiflis: [s.n.], 1907 (1325 h.).- 60 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Bahadır və Sona [Mətn]: balaca roman /Nəriman Nərimanov.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h.).- 87 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Bahadır və Sona [Mətn]: balaca roman /N.Nərimanov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 42 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Bahadır və Sona [Mətn]: balaca roman /Nəriman Nərimanov B.: [s. n.] , 1922.- 87 s.


Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Hacı Zeynalabdın Tağıyevin 50 illik məişəti və cəmaətə xidmətləri [Mətn] /N.Nərimanov.- B.: [s.n.], 1900.- 33 s.

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Həmli arvad [Mətn]: (iki canlı arvad) /N.Nərimanov.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 15 s.

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Lenin və Şərq [Mətn] /N.Nərimanov; Mərkəzi yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Mərkəzi yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 16 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Lenin və Şərq [Mətn] /N.Nərimanov.- Moskva: SSSR Xalqlarının Mərkəzi, 1924.- 19 s

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Nadanlıq [Mətn]: [dörd məclisdə drama.] /Nəriman Nərimanov; naşiri. bəradəran Orucov.-B.: [s. n.], 1913 (1331 h.). 80 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Nadir şah [Mətn]: [tarixi faciə] /N. N. Nərimanov. Bakı: [ s.n.], 1899.- 128 s.

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Nadir şah [Mətn]: drama 4 məclisdə 7 pərdədə /N. N. Nərimanov. -B.: [ s.n.], 1913 (1331 h..-97 s.

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Nadir şah [Mətn]: 4 məclis 7 pərdəli drama /N.Nərimanov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 61 s.

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Nadir şah [Mətn]: 4 məclis 7 pərdəli drama /N.N.Nərimanov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Pir /N.Nərimanov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 52 s.
 

 Nərimanov Nəriman. Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi.- B.: Quberniya idarəsi mətbəəsi, 1899.- 47 s.

 

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Şamdan bəy [Mətn]: komediya /Nəriman Nərimanov; naşiri.bəradəran Orucov Bakı: [s.n.], 1913(1331 h.).- 85 səh.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Şamdan bəy komediya /N.Nərimanov.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 79 s.

 

Nəsimi İmadəddin. (Seyid Əli İmadəddin Nəsimi) Divan [Elektron resurs] /Nəsimi.- İstanbul: [s.n], 1286 h. [1870] 186 s.

 

Nəsir və hərbi sirr hekayələr.- Bakı: Az. Niş. Div. Siyasi şöbəsi, 1929.- 34, [2] s.
 

Nəsuh Həsən. Tərcümeyi töhfeyi nəsuhiyyə [Mətn] /Nəsuh Həsən; tərc. ed.: Məhəmməd Həsən Mövlazadə [1-ci cild].- B.: [s.n.], 1904.- 372 s.

 

Nəsuh Həsən. Coğrafiyayi- töhfeyi-nəsuhiyyənin tərcüməsi [Mətn] /Nəsuh Həsən; tərc. ed. Axund Hacı Məhəmməd Həsən Mövlazadə 2-ci cild.- B.: [s. n.], 1904 (1322).- 218 s.

 

 Nəvai Əlişir. Vəqfiyyə [Mətn] /Ə.Nəvai.- B.: Azərnəşr, 1926.- 55 s.

 

 Nəvai Əlişir. Münşaat [Mətn] /Ə.Nəvai.- B.: Azərnəşr, 1926.- 88 s.

 

 Nəvai Əlişir. Məhbub ül-Qütüb. Yersiz, 1872.- 207 s.

 

 Nəvai Ə. Mükalimeyi lüğəteyn.- Baxçasaray, 1902.- 21 s.

 

 Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Dər elmi-musiqi.Vüzuhül-ərqam [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; B.: 1913.- 31 s.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Nəsihətnamə [Mətn] /M. M. Nəvvab; naşir. Mir İbrahim Ağamirzadə.- B.: [s. n.], 1912 (1330 h.).- 40 s.

 

 Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Təzkireyi-Nəvvab [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab növ əvvəl.- B.: [s. n.], 1913.- 245 [3] s.

 

 Nəzəri mexanikadan istilah lüğəti /Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu; [bir neçə söz. Terminoloji Komitə] Bakı: [ADETİ], 1930.- 52 s.
 

 Nəzəriyyə uğrunda.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.
 

Nəzərli Hacıbaba. Ölülər rəqs edərkən hekayələr /H.Nəzərli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 86, [1] s.
 

Nəzərli Hacıbaba. Satqın hekayələr /H.Nəzərli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 95, [1] s.
 

 Nəzərli H.B. Qışladan kəndə [Mətn]: hekayə /H.B.Nəzərli.- B.: Az. N. Div. siyasi şöəbəsi, 1927.- 24 s.

 

 Nəzərli H.B. Casusun yardımçısı [Mətn]: hekayə /H.B.Nəzərli.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 20 s.

 

Nəzərli H. Laçın hekayə /H.Nəzərli.- B.: Az. Nişançı Diviziyasının Siyasi Şöbəsi, 1928.- 17 s.
 

Nəzmi Əli. Bəlkə bu yaxşı oldu /Əli Nəzmi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 42 s.
 

 Nəzirov M.R. Gəlir vergisinə dair müxtəsər dəstüruləməl [Mətn] /tərt. ed. M.R.Nəzirov; [müqqəddimə. D.A.Abdullayev] Bakı: [s.n.], 1929.- 32 s.

 

 Nicat cəmiyyətinin nəfinə ikinci Şərq müsamirəsinin məramnaməsidir [Mətn]: müsamirə cümə günü mart ayının 13-də 1915-ci ildə obşestvenni sobraniyanın zalında vaqe olacaqdır.- B.: [s.n.], 1915.- 4, [4] s.

 

Nicat'ın ikinci sənə dəvamiyyəsi (1907-1908 sənə)nin hesabı [Mətn].- B.: [s.n.], 1908 16 s.

 

Nixomirov V. Koperativin işini necə yaxşılaşdırmaq lazımdır [Mətn] /V.Nixomirov; Koperativ kitabxana.- B.: Azərittifaq, 1927.- 72 s.

 

Nigah, ailə, qəyyumluq və vətəndaş halları aktlarını qüyudatı məcəlləsi /red. A.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 36 s. ; 21 sm.
 

Nigah, ailə və qəyyumluq haqqında qanunlar kodeksi 1933 il 30 iyuna dək olan dəyişikliklər ilə: qəyyumluq və hamilik haqqında əsasnamənin əlavə edilməsi ilə /GSŞC.- Tiflis: GSŞC Xalq Komissarları Şurası və İqtisadi Müşavirələr İşləri müdiriyyətinin nəşri, 1933.- 34, [2] s. ; 21 sm.

 

Nikiforov N. Dağ topunun komandanı üçün yaddaş kitabı [Mətn] çevirən. K.Yüzbaşyev; red. Həmzəyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 126, [1] s.
 

Nikiforov Q. Fanar işəğənda /Q.Nikiforov; [çevirəni. M.Arif; red. A.Əfəndizadə]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 249 s.

 

Nikişin A. 1917-1920 illərin Bakı mədən işciləri həmkarlıq hərəkatının tarixçəsi [Mətn]: mədən işciləri həmkarlıq hərəkatının tarixinə aid materiallar /A.Nikişin; tərcümə. Ə.Əjdər Səyidzadə; B. S. Ş. İ. mədən işciləri ittifaqı Azərbaycan mərkəzi idarəsi 2 hissə.- B.: Bakı işcisi, 1925.- 112 s.

 

Nikişin A.A. Doğru yolda APİ-ANİ-nun 10 illiyi 1921-1931 /A.A.Nikişin.- Bakı: M.Əzizbəyov adına Azər. Dövlət Neft İnstitutu və Mədənçilər İttifaqı nəşriyyatı, 1931.- 67 s. , portr. ; 24 sm.
 

Nikitin İ. Yaxşı atəş açmağı necə öyrənnməli [Mətn] /İ.Nikitin, Nəzərli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 30, [1] s.

 

 Nikolay Romanov padşahlığının müxtəsər tarixçəsi [Mətn] /Ruscadan tərcümə edən. R.Yusifzadə.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1917(1335 h.).- 20 s.

 

 Nikolay Vasilyeviç Qoqol [Mətn]: 1809-1852: vəfatının 100 illiyi münasibətilə biblioqrafik yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [1] 1952.- [1] qat. v. portr.

 

Nikolayev N. Təbəqələşdirilmiş pay [Mətn] /N.Nikolayev.- Bakı: Azərittifaq, 1929.- 19 s.

 

 Nikolski A. M. Əyləncəli Zooloji [Mətn] /A. M. Nikolski; tərc. M. Qafarzadə; redak. S. Məlik.- B.: Azərnəşr, 1928.- 180 s.

 

Nikolski A.M. Əyləncəli fizioloji /A.M.Nikolski; çevirəni. N.Ağazadə; red. Ə.Tahirov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 131, [1] s.
 

Nikolski N.M. Tarix Sınıfdən əvvəlki cəmiyyət: Qədim şərq: Antik dünya: orta məktəb üçün: beşinci tədris ili /N.M.Nikolski; çevirəni. H.Mütəllibov, S.Melikov; red. M.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 199 s. , şək., cədv.; 121sm.
 

Nikolski V. Peyinin faydası [Mətn] /V.Nikolski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 44 s.

 

Nikonov L.N. Nəbatat [Mətn] /L.N.Nikonov; tərcümə. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1925.- 213 s.

 

Nikonov L.N. Pək adi təcrübələrdə həyati-nəbatat [Mətn] /L.N.Nikonov; mütərcimi. Ə.Əbdül.- B.: Azərnəşr, 1923.- 75 s. 58

 

Nikonov L.N. Təbiyyət təcrübələri [Mətn] /Nikonov; tərc. ed. Ə.Əbdül.- B.: Azərnəşr, 1926.- 38 s.

 

Ninoşvili E. Palyastom gölü [Mətn]: iki hekayə /E.Ninoşvili; gürcücədən çevirəni. Əziz Şərif; red. A.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 67 s.


 Niyazi. Divani-Niyazi [Mətn] /Niyazi Yersiz: [s.n], 1875 (1291 h.).- 24 s.


 Nizami [Mətn]: [4 kitabda] /AzSSR Xalq Komissarları Soveti Yanında Nizami Yubley Komiteti, Azərb. Sovet Yazıçıları İttifaqı I kitab.- B.: Azərnəşr, 1940.- 264 s.


 Nizami [Mətn]: [4 kitabda] /AzSSR Xalq Komissarları Soveti Yanında Nizami Yubley Komiteti, Azərb. Sovet Yazıçıları İttifaqı III kitab.- B.: Azərnəşr, 1941.- 256 s.

 Nizami [Mətn]: [4 kitabda] /AzSSR Xalq Komissarları Soveti Yanında Nizami Yubley Komiteti, Azərb. Sovet Yazıçıları İttifaqı IV kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1947.- 240 s.

 

 Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri [Mətn] Azərb. SSR Elmlər Akademiyası; red. R.Ə.Rüstəmov VIII cild.- B.: Az SSR EA, 1957.- 199, [1] s.
 

 Nizami Gəncəvi [Mətn]: Məqalələr məcmuəsi /AzSSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Red.: M. Arif.-Bakı : AzSSR EA , 1947 194 s.

 

 Nizami Gəncəvi (vəfatının 750 illiyi) [Mətn]: 1141-1203: oxucuya yaddaş M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası.- B.: [s. n.] 1953.- 7, [1] s.

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Xəmsə [Elektron resurs] /Nizami Gəncəvi.- Bombey: [s.n.], 1265 h.[1848].- 509 s.

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Xəmsə [Elektron resurs] Nizami Gəncəvi. / Kanpur: [s.n.], 1298 h.[1880] 480 s.

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Xəmsə [Əlyazma] /Nizami Gəncəvi; xəttat Şəmsəddin ibn Qiyasəddin.- [Avstriya]: [s.n.], 2002.- 1-435, v. (6 qutuda): 33x26 sm

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Həft peykər [Əlyazma] /Nizami Gəncəvi ; xəttat Həsən bin Şəmsəddin bin Nizaməddin Əli Təbrizi. Ankara: [s.n.], [2012?]. 75 v

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Xosrov və Şirin [Əlyazma] /Nizami Gəncəvi ; xəttat Həsən bin Şəmsəddin bin Nizaməddin Əli Təbrizi. Ankara: [s.n.], [2012]. 108 v

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) İsgəndərnamə [Əlyazma] /Nizami Gəncəvi ; xəttat Həsən bin Şəmsəddin bin Nizaməddin Əli Təbrizi. Ankara: [s.n.], [2012?]. 96 v

 

 Nizami Gəncəvi. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) Leyli və Məcnun [Əlyazma] /Nizami Gəncəvi ; xəttat Həsən bin Şəmsəddin bin Nizaməddin Əli Təbrizi. Ankara: [s.n.], [2012?]. 76 v

 

Nizamnamə [Mətn] /Nuxa müsəlman "Nəşri-maarif" cəmiyyətinin nizamnaməsidir.- B.: [s. n.], 1911.- 16 + 14 s.

 

Nizamnamə [Mətn] /Şuralar ittifaqı cumhuriyyətləri ticarət və xidmətçilərin ittifaqı.- B.: [s. n.], 1925.- 70+59 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.] - 33-48 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.].-49-64 s. :portr.,27 sm.+ [1] çarx mikrofilm.

 

Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; B.:[s. n.],[1912.] 97-112 s.

 

Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N.D.Noskov; Mütərcimləri; M.A.Abdullazadə. D.Bünyadzadə; naşiri. M.E.Ələkbərov VIII hissə.- B.: [s. n.], [1912.].- 113-128 s.

 

Novikov A Bakı şurasının mənzil inşaatı [Mətn] /A.Novikov; İşçi, kəndli, qızıl əsgər və qızıl-bəhriyyun nümayəndələrinin Bakı şurası.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsi, 1929.- 6 s.

 

Novikov-Priboy A. Çala-çuxur /A.Novikov-Priboy; çevirəni. C.Axundov; red. M.S.Ordubadi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 102 s.

Novikov-Priboy A. Sualtı səfəri /A.Novikov-Priboy; çevirəni. Ə.Cavad; red. A.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 136 s.
 

Novovski İlya. Kitab və qəzetə necə oxunmalıdır [Mətn] /İ. Novovski; tərcümə. M. Rəfili; redaktor. Ə. H. Orucov; Gənclər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 113

 

Novruzlu H. Analitik kimya /H.Novruzlu; red. S.Hüseynov; Azərbaycan Tibb İnstitutu Qeyri-Üzvi Kimya kafedrası I buraxılış.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 51 s. , cədv. ; 20 sm.
 

Növrəs. Divan [Mətn]: qəzəl, qəsidə, mərsiyə /Novrəs İstanbul: [s.n.], 1873 (1290 h.)- 334 s.

 

Növrəs Mirzə Ələsgər Qarabaği. Pəndi-ətfal [Mətn] /M.Ə.Növrəs.- Tiflis: [s.n.], 1900(1318 h.).- 30 s.

 

Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin 6-cı və 7-ci qəza şuralar qurultayı arasında görmüş olduğu işlərə dair müxtəsər "Haqq-hesab" [Mətn]: mart 1929.- Nuxa: [s.n.], 1929.- 31 s.

 

 Nuxrat A. Şərqdə 8 mart günü /A.Nuxrat.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.
 

Nuri Osman. Xütuti-islamiyyə və Rusiya vəsəti islamının andan hissəsi [Mətn] /O.Nuri.- Sankt-Peterburq, 1900.- 13 [7] s.

 

Nuri Rəşad. Çalıquşu qısaldılmış /R.Nuri; Azərb. dilinə uyğunlaşdıranı. Xalid Səid; [müqəddimə. H. Zeynallı]Bakı: Azərnəşr, 1929 (Üz qabığında 1930).- 194 s.
 

Nuri Rəşad. Damğa Bu günki Türkiyə burjua ədəbiyyatı /R.Nuri; müqəd. Azərnəşr.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-XV,190 s.
 

 Nümayəndə qadının iş kitabı [Mətn]: I, II, III söhbət.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

 

 Nümayəndə qadının iş kitabı [Mətn]: IV, V, VI söhbət.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 58 s.
 

Nümayəndə qrupları işi haqqında Bakı Şurası Rəyasət heyətinin 1932-ci il 23 dekabr tarixli qərarı[Bakı]: [Bakı Soveti], 1933.- 5, [1] s. ; 21 sm.
 

Nümuneyi-ədəbiyyati-Osmaniyyə [Mətn]: səkkizinci əsr hicridən zəmanəmizə qədər ən məşhur üdəbamızın asarini came və hər biri haqqında mülahizati ədəbiyyəyi şamildir /Əbu əl- Ziya Tofiq qisim əvvəl Qəstəntiniyyə: [s.n.], 1888 (1306 h.).- 493

 

Nümunə məktəblərinin vəzifələri [Mətn] Az Xalq Maarif Komissarlığı, Məktəb sektoru; red. Muradxanlı.- B.: Azərnəşr, 1932.- 27, [1] s.

 

Nümunəvi əmək normaları [Mətn]: müxtəlif şəkildə olan kənd təsərrüfat işlərinin xasiyyətlərinə görə 5 qruppaya ayrılmış və götürə iş qiymətlərini əmək hesabı ilə göstərən əmək normaları Azərbaycan kənd təsərrüfat kollektivlərinin İttifaqı "Azkolxozsentr".- B.: Azkolxozsentr nəşriyyatı, 1932.- 67 s.

 

Nümunəvi əmək normaları [Mətn]: müxtəlif şəkildə olan kənd təsərrüfat işlərinin xasiyyətlərinə görə ayrılmış və götürə iş qiymətlərini əmək hesabı ilə göstərən əmək normaları: müvəqqəti nəşriyyat Azərbaycan kənd təsərrüfat kollektivlərinin İttifaqı "Azkolxozsentr".- B.: Azkolxozsentr nəşriyyatı, 1932.- 69 s.

 

Nüsuh Həsən. Tərcümeyi töhfeyi nsühiyyə.- B.: Əvvəlinci şirkət mətbəəsi, 1904.- 372 s.

 

Nyurenberq İ. MMHŞ-sı V plenumu və həmkarlar işlərinin gələcək yaxşılaşdırılması MMHS V plenumu yekunları /İ.Nyurenberq; MMHŞ yanında Həmkarlar Hərəkatı Ali Məktəbi Qiyabi Təhsil Bölməsi Dərs 1.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 27, [1] s. ; 25 sm.

 

Nyurina F. Əməkçi qadınlar şuralar ittifaqının müdafiəsində /F.Nyurina.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 23 s.

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved